Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 79/2012 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 29.02.2012
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ústavné súdnictvo, Orgány ochrany práva, Priestupkové konanie, konanie o sťažnostiach

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD24DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov 79/2012 účinný od 01.03.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 79/2012 s účinnosťou od 01.03.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Podľa tohto zákona sa prejedná konanie fyzickej osoby, ktoré je priestupkom podľa tohto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...

2.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie fyzickej osoby, ktoré je priestupkom podľa tohto ...

3.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak osoba uvedená v odsekoch 2 a 3 nesúhlasí s prejednaním konania na mieste samom, konajúci ...

4.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak bol prejednaný priestupok osoby uvedenej v odseku 2 alebo v odseku 3, príslušný orgán, ...

5.

§ 10 sa vypúšťa.

6.

V § 60 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) vyžadovať vysvetlenie od fyzických osôb alebo právnických osôb; vysvetlenie od maloletého ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8b) a 8c) znejú:

„8b) Napríklad § 44 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení ...

7.

§ 60 ods. 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) oznámi zákonnému zástupcovi, fyzickej osobe, ktorá sa osobne stará o maloletého na základe ...

8.

V § 74 odsek 2 znie:

„(2) Ak je obvineným z priestupku mladistvý, správny orgán na ústne pojednávanie predvolá aj ...

9.

V § 81 ods. 1 a v § 92 ods. 1 sa slová „orgán starostlivosti o dieťa“ nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

V § 14 sa vypúšťa odsek 5.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej ...

Za § 139 sa vkladá § 139a, ktorý znie:

„§ 139a Ak konanie poslanca, ktoré je priestupkom, prejednal alebo prejednáva orgán príslušný ...

Čl. IV

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 115 sa na konci pripája táto veta: „Ak konanie sudcu, ktoré má znaky priestupku podľa osobitného ...

2.

V § 119 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o také konanie sudcu, ktoré má znaky priestupku ...

Čl. V

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

1.

V § 187 sa vypúšťa písmeno b).

2.

V § 198 sa vypúšťa odsek 2.

3.

V § 214 sa vypúšťa odsek 4.

Čl. VI

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

V § 52 sa vypúšťa odsek 2.

2.

V § 53 sa vypúšťa odsek 2.

3.

V § 54 sa vypúšťajú slová „alebo znaky priestupku“.

4.

V § 55 sa vypúšťa odsek 3.

5.

V § 56 sa vypúšťa odsek 3.

6.

V § 56 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo priestupkom“.

7.

§ 58 sa vypúšťa.

8.

V § 59 sa vypúšťa odsek 2.

9.

V § 59 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo za priestupok“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore