Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) 79/1957 účinný od 01.01.1972 do 30.06.1998


Platnosť od: 31.12.1957
Účinnosť od: 01.01.1972
Účinnosť do: 30.06.1998
Autor: Národné zhromaždenie Československej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) 79/1957 účinný od 01.01.1972 do 30.06.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 79/1957 s účinnosťou od 01.01.1972 na základe 159/1971

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon)

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

Prvý oddiel

§ 1

Rozvoj výroby a rozvodu elektriny a jej užívania je jedným zo základným predpokladov pre dosiahnutie ...

§ 2
Energetické diela
(1)

Energetickými dielami pre výrobu alebo rozvod elektriny (ďalej len „energetické diela“) sa v ...

a)

výrobne elektriny,

b)

zariadenia pre rozvod elektriny (§ 3) alebo ich časti, pokiaľ slúžia alebo sú určené na dodávku ...

c)

elektrické prípojky (§ 4)

s príslušenstvom.

(2)

Za energetické diela podľa predchádzajúceho odseku sa nepovažujú:

a)

drobné zariadenia na výrobu elektriny, ktoré majú pre zásobovanie širšieho okruhu spotrebiteľov ...

b)

elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené na elektrickú prípojku a slúžia alebo sú určené ...

c)

elektrické zariadenia slaboprúdové a

d)

telekomunikačné zariadenia akéhokoľvek napätia.

§ 3
Zariadenia pre rozvod elektriny

Zariadením pre rozvod elektriny sa rozumie zariadenie pre prenos, premenu a rozvádzanie elektriny, ...

§ 4
Elektrické prípojky

Elektrickou prípojkou sa rozumie elektrické vedenie, ktoré odbočuje od zariadenia pre verejný rozvod ...

Druhý oddiel

§ 5
Zriaďovanie a prevádzanie energetických diel energetickými podnikmi

Energetické diela zriaďujú a prevádzajú, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, organizácie v ...

§ 6
Zriaďovanie a prevádzanie energetických diel inými organizáciami
(1)

Energetické diela, ktoré nie sú v deň, keď tento zákon nadobudne účinnosť, v správe energetických ...

(2)

Iné organizácie než energetické podniky môžu novo zriaďovať alebo podstatne rozširovať energetické ...

(3)

Ministerstvo energetiky môže určiť, že pre niektoré diela, najmä diela menšieho hospodárskeho ...

(4)

Súhlas podľa odseku 2 nenahradzuje prejednanie a povolenie stavby ani povolenie na jej uvedenie so ...

(5)

Vláda určí, v ktorých prípadoch a za akých podmienok nezriaďuje energetický podnik elektrické ...

§ 7
Zriaďovanie a prevádzanie zariadení pre neverejný rozvod elektriny
(1)

Zariadenia pre rozvod elektriny, ktoré slúžia alebo sú určené pre vlastnú prevádzkovú potrebu ...

(2)

Ministerstvo energetiky môže určiť, v ktorých prípadoch a za akých podmienok nie je potrebné ...

§ 8
Zariadenia pre verejné elektrické osvetlenie

O zriaďovaní a prevádzaní zariadení slúžiacich alebo určených na osvetľovanie verejných priestranstiev ...

Tretí oddiel

§ 9

Na zabezpečenie rovnováhy medzi spotrebou a výrobou elektriny určuje Ministerstvo energetiky a organizácie ...

§ 10
Energetický dispečing
(1)

Pri plnení úloh uvedených v § 9 Ministerstvo energetiky a organizácie ním poverené dispečersky ...

(2)

Ministerstvo energetiky a organizácie ním poverené sú oprávnené rozkazovať podľa dispečerských ...

(3)

Podrobnosti dispečerského riadenia upravuje Ministerstvo energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými ...

§ 11
(1)

Prevádzatelia energetických diel, odberných elektrických zariadení na ne pripojených, ako i ostatných ...

(2)

Prevádzatelia energetických diel a zariadení uvedených v predchádzajúcom odseku sú povinní spravovať ...

§ 12
Zrušenie závodných energetických diel
(1)

Závodné energetické dielo alebo jeho časť nesmú byť zrušené, dlhodobe zastavené alebo premiestnené ...

(2)

Ministerstvo energetiky môže určiť, že pre niektoré diela, najmä diela menšieho hospodárskeho ...

§ 13
Uvedenie zastavených závodných energetických diel do prevádzky

Výkonný orgán krajského národného výboru môže nariadiť, ak to vyžaduje naliehavá potreba ...

§ 14
Hospodárenie s elektrinou
(1)

Odberatelia elektriny vo veľkom a organizácie socialistického sektora, i keď neodoberajú elektrinu ...

(2)

Odberatelia elektriny vo veľkom sú tiež povinní plánovať a vykonávať opatrenia technicky a hospodársky ...

(3)

Ministerstvo energetiky upravuje hospodárenie s elektrinou smernicami, ktoré vydáva po dohode so ...

§ 15

Ministerstvo energetiky, organizácie ním poverené a výkonné orgány národných výborov sú oprávnené ...

Štvrtý oddiel

§ 16
Dodávka elektriny odberateľom

Organizácie v pôsobnosti Ministerstva energetiky dodávajú elektrinu v rámci štátneho plánu rozvoja ...

§ 17
Podmienky pre pripojovanie odberateľov

Energetické podniky pripojujú odberné elektrické zariadenia k zariadeniam pre verejný rozvod elektriny ...

§ 18
Podmienky pre dodávku a odber elektriny
(1)

Podmienky pre dodávku a odber elektriny v drobnom a vo veľkom určuje Ministerstvo energetiky po dohode ...

(2)

Podmienky môžu určiť najmä:

a)

povinnosť odberateľa zložiť primeranú zábezpeku na odber elektriny a prenajaté meracie zariadenia; ...

b)

povinnosť zaplatiť určitú peňažnú sumu ako náhradu škody, ktorej výšku nemožno presne zistiť, ...

c)

prípady , v ktorých môže dodávateľ prerušiť alebo zastaviť dodávku elektriny.

§ 19

Pri zmene napätia alebo druhu elektriny vykonávanej v záujme technického rozvoja alebo zjednotenia ...

§ 20
(1)

Silnoprúdové elektrické zariadenia včítane elektrických spotrebičov musia vyhovovať požiadavkám ...

(2)

Silnoprúdové elektrické zariadenia včítane elektrických spotrebičov podliehajú po stránke bezpečnosti ...

§ 21

Na odbernom rozvodnom zariadení, ktorým prechádza nemeraná elektrina, nesmú sa vykonávať žiadne ...

Piaty oddiel

Oprávnenie k cudzím nehnuteľnostiam
§ 22
(1)

Energetickým podnikom prislúcha oprávnenie:

a)

stavať a prevádzať na cudzích nehnuteľnostiach v rozsahu vyplývajúcom z povolenej stavby elektrické ...

b)

vstupovať a vchádzať s vozidlami pri stavbe, prevádzke, opravách, zmenách alebo pri odstraňovaní ...

c)

odstraňovať a okliesňovať stromovie prekážajúce vedeniu (§§ 23 a 24).

(2)

Za výkon oprávnení uvedených v predchádzajúcom odseku nie sú energetické podniky povinné poskytovať ...

(3)

Oprávnenia podľa odseku 1 vznikajú povolením na stavbu vedenia a zanikajú zrušením vedenia. Ak ...

(4)

Ak je rozsah alebo obsah oprávnenia podľa odseku 1 sporný, vymedzí ho povoľujúci orgán.

(5)

Povinnosť trpieť výkon oprávnení uvedených v odseku 1 viazne na dotyčnej nehnuteľnosti ako vecné ...

§ 23
(1)

Pred výstavbou vedenia sú vlastníci (užívatelia) pozemkov povinní v rozsahu a v lehote určenej ...

(2)

Ak uplynie táto lehota márne, je energetický podnik oprávnený vykonať okliesnenie, prípadne vyrúbanie ...

§ 24
(1)

Za prevádzky vedenia okliesňujú stromovie na svoj náklad v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre plynulú ...

(2)

Rúbať a odstraňovať stromovie, ktoré by mohlo ohrozovať vedenie, sú za prevádzky vedenia povinní ...

(3)

Ak hrozí nebezpečenstvo z meškania, je energetický podnik sám oprávnený vyrúbať stromovie v ...

§ 25

Pri výkone oprávnení podľa §§ 22 až 24 sú energetické podniky a nimi poverené osoby povinné ...

§ 26
(1)

Vecné bremená podľa ustanovenia § 22 postihujú aj národný majetok; nezapisujú sa do pozemkových ...

(2)

Ak sa ocitne vecné bremeno zmenou okolností, za ktorých vzniklo, v hrubom nepomere k výhode energetického ...

§ 27
Vyvlastnenie
(1)

Pokiaľ na účely určené týmto zákonom nestačia oprávnenia podľa predchádzajúcich ustanovení, ...

(2)

Pre rozsah vyvlastnenia, pre vyvlastňovacie konanie a náhradu za vyvlastnenie, pre vstup na vyvlastňovanú ...

§ 28
(1)

Za skutočnú škodu spôsobenú na nehnuteľnosti alebo jej príslušenstve pri stavbe, prevádzke, ...

(2)

Ak nedôjde o náhrade škody k dohode, rozhodne o náhrade výkonný orgán mestského národného ...

§ 29
Styk s komunikáciami, vodami, vodohospodárskymi dielami a zariadeniami
(1)

Pri styku energetického diela s komunikáciami, vedeniami všetkých druhov, vodami, vodohospodárskymi ...

(2)

Podrobné podmienky styku energetických diel s komunikáciami, vedeniami všetkých druhov, vodami, ...

§ 30
Ochranné pásma
(1)

Energetické diela sa chránia ochrannými pásmami. V nich sú v rozsahu určenom vykonávacími predpismi ...

(2)

Povinnosti a obmedzenia v ochranných pásmach alebo v ich blízkosti vznikajú povolením na stavbu ...

(3)

Ak je rozsah ochranných pásiem alebo miera povinností a obmedzení sporná, vymedzí ich povoľujúci ...

§ 31

Pri projektovaní a výstavbe energetických diel treba dbať na to, aby boli čo najviacej vylúčené ...

§ 32
(1)

Ustanovenia §§ 22 až 28 platia obdobne i pre iné organizácie štátneho socialistického sektora ...

(2)

Ustanovenia §§ 29 až 31 platia aj pre zariadenie pre neverejný rozvod elektriny, ktoré zriaďujú ...

§ 33
Prenosné zariadenia pre rozvod elektriny
(1)

Pre prenosné zariadenia pre rozvod elektriny platia primerane ustanovenia §§ 17, 20, 21 a 28.

(2)

O podmienkach styku prenosného zariadenia s cudzími nehnuteľnosťami rozhodne, ak nedôjde k dohode, ...

(3)

Pri styku prenosného zariadenia s komunikáciami, vedeniami všetkých druhov, vodami, vodohospodárskymi ...

Šiesty oddiel

§ 34
(1)

Dňom začiatku účinnosti tohto zákona vznikajú oprávnenia a povinnosti podľa §§ 22 až 26 i ...

(2)

Ustanovenia o ochranných pásmach (§ 30) platia odo dňa začiatku účinnosti tohto zákona i pre ...

§ 35
(1)

Pokiaľ elektrické prípojky nízkeho napätia alebo ich časti sú vo vlastníctve niekoho iného ...

(2)

Pokiaľ odberné rozvodné zariadenia alebo ich časti, ktoré sú pripojené na prípojku nízkeho ...

(3)

Prechod vlastníctva podľa odsekov 1 a 2 je bezodplatný.

(4)

Podľa zásad uvedených v odsekoch 1 a 2 prechádza dňom začiatku účinnosti tohto zákona i správa ...

§ 36

Súkromní vlastníci stavieb a zariadení, ktoré budú pripojené k zariadeniu pre verejný rozvod ...

§ 37

Výkonné orgány krajských národných výborov môžu poveriť vykonávaním úloh, ktoré im prislúchajú ...

§ 38

Vláda môže určiť nariadením, že sa tento zákon alebo niektoré jeho ustanovenia vzťahujú i ...

§ 39
Vykonávacie predpisy
(1)

Vláda určí rozsah ochranných pásiem energetických diel, povinnú úpravu ochranných pásiem a ...

(2)

Podrobnejšie predpisy na vykonanie tohto zákona vydá Ministerstvo energetiky po dohode so zúčastnenými ...

(3)

Podmienky a rozsah povinnosti platiť príspevok podľa § 36, ako i konanie o vyrubovaní a vyberaní ...

§ 40
Zrušovacie ustanovenia
(1)

Zrušujú sa predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, najmä:

a)

zákon č. 438/1919 Zb. o štátnej podpore pri začatí sústavnej elektrizácie v znení predpisov ...

b)

zákon č. 187/1922 Zb. o zápise elektrických vedení všeužitočných elektrických podnikov do ...

c)

zákon č. 237/1949 Zb. o sústavnej elektrizácii vidieka,

ako i predpisy vydané na ich vykonanie.

(2)

Nedotknuté zostávajú najmä tieto predpisy:

a)

vládne nariadenie č. 47/1952 Zb. o štátnej energetickej inšpekcii;

b)

vládne nariadenie č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých ...

c)

vládne nariadenie č. 9/1953 Zb. o hlavných energetikoch,

ako i predpisy vydané na ich vykonanie.

§ 41
Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1958; vykonajú ho všetci členovia vlády.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Tesla v. r.

Kopecký v. r.

Uher v. r.

Inž. Jankovcová v. r.

Beran v. r.

Poláček v. r.

Jonáš v. r.

Barák v. r.

Reitmajer v. r.

Inž. Šimůnek v. r.

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Inž. Černý v. r.

Plojhar v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Dr. Kahuda v. r.

Bakuľa v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

David v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ďuriš v. r.

Ouzký v. r.

Krajčír v. r

Pospíšil v. r.

Krosnář v. r.

Inž. Púčik v. r.

Machačová v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Zatloukal v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore