Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 78/2012 účinný od 16.07.2021

Platnosť od: 29.02.2012
Účinnosť od: 16.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD181DS9EUPP3ČL0

Zákon o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 78/2012 účinný od 16.07.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 78/2012 s účinnosťou od 16.07.2021 na základe 259/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
osobitné bezpečnostné požiadavky na hračky,
b)
postupy posudzovania zhody na hračky,
c)
povinnosti výrobcu,1) splnomocneného zástupcu,2) dovozcu,3) distribútora4) a notifikovanej osoby,
d)
pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
e)
pôsobnosť orgánu dohľadu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia5) (ďalej len „orgán dohľadu“).
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
zariadenie detského ihriska,6)
b)
hracie automaty určené na použitie na verejnosti,7)
c)
detské vozidlo so spaľovacím motorom,7)
d)
parný motor hračky,7)
e)
slučku a prak.
§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

hračkou výrobok navrhnutý alebo určený, výlučne alebo čiastočne, na hranie dieťaťa do veku 14 rokov, ...

b)

hračkou do vody hračka určená na používanie v plytkej vode schopná niesť alebo držať dieťa na vode,

c)

konštrukčnou rýchlosťou reprezentatívna potenciálna prevádzková rýchlosť, ktorá je podmienená dizajnom ...

d)

hračkou na rozvíjanie pohybovej aktivity dieťaťa hračka na domáce používanie so stabilnou opornou konštrukciou ...

e)

funkčnou hračkou sa rozumie hračka, ktorá má rovnaký účel a je používaná rovnakým spôsobom ako výrobok, ...

f)

chemickou hračkou hračka určená na priame zaobchádzanie s chemickými látkami a chemickými zmesami, ktorej ...

g)

čuchovou spoločenskou hrou hračka, ktorej účelom je pomôcť dieťaťu naučiť sa rozpoznávať vône alebo ...

h)

kozmetickou spoločenskou hrou hračka, ktorej účelom je pomôcť dieťaťu naučiť sa vyrábať výrobok, ako ...

i)

chuťovou spoločenskou hrou hračka, ktorej účelom je pomôcť dieťaťu naučiť sa vyrábať jedlo pri použití ...

j)

poškodením zdravia telesné zranenie alebo akýkoľvek iný škodlivý účinok na zdravie dieťaťa vrátane dlhodobého ...

k)

nebezpečenstvom potenciálny zdroj poškodenia zdravia,

l)

rizikom pravdepodobná miera výskytu nebezpečenstva spôsobujúceho poškodenie zdravia a stupeň závažnosti ...

m)

určením na hranie odôvodnený predpoklad rodiča alebo dozerajúceho dospelého, že hračka je z dôvodu svojich ...

§ 3 - Bezpečnostné požiadavky na hračky
(1)

Hračka vrátane obsiahnutých chemických látok a chemických zmesí nesmie ohroziť bezpečnosť a zdravie ...

(2)

Hračka uvedená na trh musí spĺňať požiadavky podľa odseku 1 a prílohy č. 2 a podľa osobitného predpisu8) ...

§ 4 - Povinnosti výrobcu
(1)

Výrobca je povinný

a)
zabezpečiť, aby hračka spĺňala požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2 a § 10 ods. 2,
b)
pripraviť technickú dokumentáciu podľa § 17,
c)
vykonať posúdenie zhody alebo zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 13,
d)
vydať ES vyhlásenie o zhode podľa § 11,
e)
umiestniť označenie CE9) podľa § 12,
f)
zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a zohľadniť ...
g)
vykonať alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky hračky, ak to považuje za potrebné vzhľadom na riziko, ...
h)
prešetriť podnety týkajúce sa nesúladu hračiek s týmto zákonom, viesť register týchto podnetov, nevyhovujúcich ...
i)
uviesť na hračke typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný údaj, ktorý umožní ...
j)
zabezpečiť, aby bol k hračke dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku,12)
k)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými ...
l)
informovať bezodkladne orgán dohľadu a orgány dohľadu členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský ...
m)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánov dohľadu členských štátov, v ktorých ...
n)
vypracovať analýzu chemických, fyzikálnych, mechanických, elektrických rizík, rizík týkajúcich sa horľavosti, ...
o)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia hračky na trh14) ES vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu, ...
p)
určiť na žiadosť orgánu dohľadu a orgánov dohľadu členských štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená ...
(2)

Ak dovozca alebo distribútor uvedie na trh hračku pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou ...

§ 5 - Povinnosti splnomocneného zástupcu
(1)

Výrobca môže poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu na plnenie povinností výrobcu (splnomocnený ...

(2)

Splnomocnený zástupca je povinný určiť na žiadosť orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členského štátu, v ...

a)
výrobcu, ktorý mu hračku dodal,
b)
dovozcu alebo distribútora, ktorému hračku dodal.
§ 6 - Povinnosti dovozcu
(1)

Dovozca nesmie uviesť na trh hračku, ak

a)
nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom,
b)
vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3, § 10 ods. 2 a prílohy č. 2,
c)
výrobca nesplnil svoje povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b) až e) a i) alebo
d)
výrobca nedodal k hračke návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia.
(2)

Dovozca je povinný

a)
pred uvedením hračky na trh uviesť na hračke svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sídlo alebo ...
b)
zabezpečiť, aby bol k hračke dodaný návod na použitie, upozornenia a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku,12) ...
c)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia hračky a jej prepravy neovplyvňovali bezpečnostné vlastnosti hračky ...
d)
vykonať skúšky vzorky hračky alebo zabezpečiť vykonanie skúšky vzorky hračky, ak to považuje za potrebné ...
e)
prešetriť podnety týkajúce sa nesúladu hračiek s týmto zákonom alebo osobitným predpisom,8) viesť register ...
f)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ustanovenými ...
g)
informovať bezodkladne výrobcu, orgán dohľadu a orgány dohľadu členských štátov, v ktorých bola hračka ...
h)
uchovávať kópiu ES vyhlásenia o zhode desať rokov od uvedenia hračky na trh a na žiadosť orgánu dohľadu ...
i)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých ...
j)
určiť na žiadosť orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená ...
1.
výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, ktorý mu hračku dodal,
2.
distribútora, ktorému hračku dodal.
§ 7 - Povinnosti distribútora
(1)

Distribútor nesmie sprístupniť hračku na trhu, ak

a)
nie je na hračke umiestnené označenie CE, alebo je na hračke umiestnené nesprávne,
b)
s hračkou nie je dodaný návod na použitie, bezpečnostné pokyny a upozornenia v štátnom jazyku,12)
c)
výrobca nesplnil povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. i) a dovozca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 2 ...
d)
vie alebo by mal vedieť, že hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2.
(2)

Distribútor je povinný

a)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia hračky a jej prepravy neohrozovali zhodu hračky s požiadavkami ...
b)
bezodkladne zabezpečiť prijatie nevyhnutných nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť zhodu hračky s požiadavkami ...
c)
informovať bezodkladne orgán dohľadu a orgány dohľadu členských štátov, v ktorých bola hračka sprístupnená ...
d)
poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu a orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých ...
e)
určiť na žiadosť orgánu dohľadu alebo orgánu dohľadu členských štátov, v ktorých hračku sprístupnil ...
1.
výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu hračku dodal,
2.
distribútora, ktorému hračku dodal,
f)
informovať výrobcu alebo dovozcu a orgán dohľadu bezodkladne o tom, že hračka môže predstavovať riziko. ...
§ 8 - Ďalšie povinnosti výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora
(1)

Výrobca je povinný uchovávať informácie podľa § 4 ods. 1 písm. o) a p) desať rokov od uvedenia hračky ...

(2)

Splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor sú povinní uchovávať informácie podľa § 5 ods. 2, § 6 ods. ...

(3)

Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor sú povinní poskytnúť orgánu dohľadu a orgánu dohľadu ...

§ 9 - Predpoklad zhody
(1)

Ak hračka spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom,

a)
môže byť uvedená na trh,
b)
nesmie byť bránené jej sprístupneniu na trhu.
(2)

Ak hračka spĺňa požiadavky harmonizovanej technickej normy, považuje sa za hračku, ktorá spĺňa požiadavky ...

(3)

Pred uvedením hračky na trh preukáže výrobca splnenie požiadaviek podľa § 3 a prílohy č. 2 posúdením ...

§ 10 - Upozornenia
(1)

Výrobca je povinný na hračke, na štítku alebo na spotrebiteľskom obale hračky, a ak to nie je možné, ...

(2)

Štítok a návod na použitie musia upriamiť pozornosť dieťaťa alebo dozerajúceho dospelého na poškodenie ...

(3)

Ak je to potrebné pre bezpečné používanie hračky, v upozorneniach na hračke sa uvedú obmedzenia použitia ...

(4)

Ak ide o hračky podľa prílohy č. 3 časti B, uvedú sa tam uvedené upozornenia. Ak upozornenie odporuje ...

(5)

Upozornenia sa uvádzajú v štátnom jazyku.12)

§ 11 - ES vyhlásenie o zhode
(1)

ES vyhlásenie o zhode obsahuje

a)
typové číslo, číslo šarže, sériové číslo, číslo modelu alebo iný prvok, ktorý umožní identifikáciu hračky, ...
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu; právnu formu ...
c)
vyhlásenie výrobcu, s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania, o jeho výlučnej zodpovednosti ...
d)
identifikáciu hračky prostredníctvom farebného obrázku a opisu hračky vrátane rozmerov umožňujúceho ...
e)
vyhlásenie, že hračka je v súlade s požiadavkami podľa § 3, § 10 ods. 2, prílohy č. 2 a podľa osobitných ...
f)
odkaz na použité harmonizované technické normy alebo odkaz na špecifikácie, ktorými sa preukazuje zhoda, ...
g)
identifikáciu notifikovanej osoby, ktorá vykonala ES skúšku typu, a údaje o ES certifikáte o skúške ...
h)
miesto a dátum vydania ES vyhlásenia o zhode,
i)
meno a priezvisko, funkciu a podpis výrobcu alebo splnomocneného zástupcu,
j)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné.
(2)

ES vyhlásenie o zhode pre hračky, ktoré boli sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje ...

§ 12 - Označenie CE
(1)

Výrobca alebo splnomocnený zástupca je povinný umiestniť16) na hračke označenie CE9) pred jej uvedením ...

(2)

O hračke s označením CE sa predpokladá, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom. Označenie CE sa ...

(3)

Označenie CE na hračke musí byť viditeľné, čitateľné a neodstrániteľné; ak to nie je možné vzhľadom ...

(4)

Ak označenie CE9) umiestnené na hračke nie je viditeľné cez obal, umiestni sa aj na obale hračky.

(5)

Hračka, ktorá nemá označenie CE alebo nespĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom, môže byť vystavená ...

§ 13 - Posúdenie zhody
(1)

Výrobca je povinný pred uvedením hračky na trh vykonať posúdenie zhody podľa odseku 2 alebo 3.

(2)

Ak hračka bola vyrobená v súlade s požiadavkami harmonizovanej technickej normy, ktorá sa vzťahuje na ...

(3)

Výrobca je povinný zabezpečiť vykonanie ES skúšky typu podľa § 16 notifikovanou osobou a vykonať postup ...

a)
neexistuje harmonizovaná technická norma vzťahujúca sa na požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2,
b)
harmonizovaná technická norma nebola použitá vôbec alebo bola použitá len čiastočne,
c)
harmonizovaná technická norma bola vyhlásená s obmedzením, alebo
d)
sa domnieva, že vlastnosti, návrh, konštrukcia alebo účel hračky si vyžadujú overenie notifikovanou ...
§ 14 - Posúdenie zhody vnútornou kontrolou výroby
(1)

Výrobca je povinný prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním ...

(2)

Výrobca je povinný podľa § 12 umiestniť označenie CE na hračku a vydať pre typ hračky ES vyhlásenie ...

§ 15 - Posúdenie zhody s typom založené na vnútornej kontrole výroby
(1)

Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby je postupom posudzovania zhody, pri ktorom výrobca ...

(2)

Výrobca je povinný prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním ...

(3)

Výrobca umiestni podľa § 12 označenie CE na hračku, ktorá je v zhode s typom opísaným v ES certifikáte ...

(4)

Výrobca vydá pre typ hračky ES vyhlásenie o zhode.

§ 16 - ES skúška typu
(1)

ES skúškou typu sa rozumie časť postupu posudzovania zhody, pri ktorom notifikovaná osoba skúma návrh ...

(2)

ES skúšku typu možno vykonať posúdením primeranosti návrhu hračky a jej technického riešenia prostredníctvom ...

(3)

Žiadosť o ES skúšku typu podáva výrobca len jednej notifikovanej osobe podľa vlastnej voľby. Žiadosť ...

(4)

Notifikovaná osoba pri ES skúške typu postupuje podľa osobitného predpisu.18)

(5)

Notifikovaná osoba sa o mieste vykonania vhodného preskúmania alebo skúšky podľa odseku 4 písm. c) a ...

(6)

Technická dokumentácia a korešpondencia, ktorá súvisí s postupmi ES skúšky typu, sa vypracuje v štátnom ...

(7)

Notifikovaná osoba po vykonaní ES skúšky typu posúdi analýzu rizík, a ak je to potrebné, túto analýzu ...

(8)

Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, ktorá zaznamená činnosti vykonané podľa odseku 4 a ich ...

(9)

Ak typ hračky spĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2, notifikovaná osoba vydá výrobcovi ES certifikát ...

a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
b)
výsledky preskúmania,
c)
podmienky jeho platnosti, ak existujú,
d)
potrebné údaje na určenie schváleného typu,
e)
odkaz na tento zákon,
f)
farebný obrázok a presný opis hračky vrátane rozmerov a
g)
zoznam vykonaných skúšok spolu s príslušným protokolom o skúške.
(10)

Notifikovaná osoba je povinná informovať sa o všetkých zmenách, ktoré by mohli mať za následok, že schválený ...

(11)

Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá má technickú dokumentáciu týkajúcu sa ES certifikátu, o ...

§ 17 - Technická dokumentácia
(1)

Technická dokumentácia obsahuje

a)
opis prostriedkov, ktoré výrobca použil na zabezpečenie zhody hračky s požiadavkami podľa § 3, § 10 ...
b)
podrobný opis návrhu a výroby hračky vrátane zoznamu súčiastok a materiálov použitých v hračke, ako ...
c)
analýzu rizík,
d)
opis použitého postupu posudzovania zhody,
e)
kópiu ES vyhlásenia o zhode,
f)
adresu výrobných priestorov a skladu výrobcu,
g)
protokol z vykonanej skúšky a opis prostriedkov, ktorými výrobca zabezpečuje zhodu výroby s harmonizovanými ...
h)
špecifikáciu častí harmonizovanej technickej normy, ak bola táto norma uplatnená iba čiastočne,
i)
kópiu ES certifikátu o skúške typu, opis prostriedkov, ktorými výrobca zabezpečuje zhodu výroby s typom ...
j)
ďalšie dokumenty potrebné na vykonanie posúdenia zhody.
(2)

Technická dokumentácia ďalej obsahuje

a)
nákresy koncepčného riešenia, výrobné výkresy a náčrty súčiastok, podzostáv, okruhov,
b)
opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených nákresov a náčrtov a používania hračky,
c)
výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a prípadne ďalšie dokumenty.
(3)

Výrobca je povinný vyhotoviť technickú dokumentáciu v štátnom jazyku12) alebo v jednom z úradných jazykov ...

(4)

Výrobca je povinný poskytnúť orgánu dohľadu členského štátu na základe jeho odôvodnenej žiadosti preklad ...

(5)

Ak technická dokumentácia neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 alebo ak výrobca nesplnil povinnosti ...

§ 18 - Autorizácia

Posudzovanie zhody podľa tohto zákona môže vykonávať len autorizovaná osoba, ktorá je rozhodnutím úradu ...

§ 19 - Notifikácia
(1)

Notifikácia je oznámenie úradu adresované Európskej komisii a členským štátom podľa osobitného predpisu,19b) ...

(2)

Autorizovaná osoba sa považuje za notifikovanú osobu a môže vykonávať činnosť notifikovanej osoby, keď ...

(3)

Úrad oznamuje Európskej komisii a členským štátom zmeny súvisiace s notifikáciou.

(4)

Úrad oznamuje Európskej komisii postup autorizácie a notifikácie, spôsob kontroly notifikovanej osoby ...

§ 20 - Práva a povinnosti autorizovanej osoby

Práva a povinnosti autorizovanej osoby sú ustanovené v osobitnom predpise.19f)

§ 21 - Výkon dohľadu
(1)

Dohľad nad dodržiavaním povinností výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu a distribútora ustanovených ...

(2)

Orgán dohľadu je pri výkone dohľadu oprávnený

a)
vyžadovať potrebné doklady, dokumentáciu a informácie od kontrolovanej osoby, a ak je to nevyhnutné ...
b)
odobrať hračku alebo vzorku zo série výrobkov a preveriť ich súlad s týmto zákonom,
c)
uložiť opatrenie, v ktorom dočasne zakáže sprístupnenie hračky alebo série hračiek na trhu po dobu potrebnú ...
d)
uložiť opatrenia na zabezpečenie súladu hračky s týmto zákonom, jej stiahnutie z trhu alebo jej spätné ...
e)
uložiť opatrenie, v ktorom dočasne zakáže sprístupnenie hračky alebo série hračiek na trhu počas lehoty ...
f)
uložiť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ak
1.
označenie CE bolo umiestnené v rozpore s § 12 a s osobitným predpisom16) alebo nebolo vôbec umiestnené, ...
2.
ES vyhlásenie o zhode je nesprávne alebo nebolo vydané,
3.
technická dokumentácia nebola predložená alebo je neúplná,
g)
kontrolovať plnenie uložených opatrení.
(3)

Ak bolo preukázané, že hračka predstavuje riziko, orgán dohľadu uloží opatrenie, ktorým nariadi

a)
odstránenie rizika a určí lehotu na ich splnenie,
b)
stiahnutie hračky z trhu alebo
c)
spätné prevzatie hračky.
(4)

Orgán dohľadu uloží opatrenie, ktorým zakáže alebo obmedzí sprístupnenie hračky alebo série hračiek ...

a)
hračka predstavuje závažné riziko,22a)
b)
ten, komu boli uložené opatrenia podľa odseku 2 písm. f), nesplní tieto opatrenia riadne a v určenej ...
c)
ten, komu boli podľa odseku 3 písm. a) uložené opatrenia na odstránenie rizika, nesplní tieto opatrenia ...
(5)

Orgán dohľadu pred prijatím opatrení podľa odseku 2 písm. c) a e) a odsekov 3 a 4 umožní, aby sa osoba, ...

(6)

Opatrenia uložené podľa odseku 2 písm. c) a e) a odsekov 3 a 4 musia byť primerané vzhľadom na stupeň ...

(7)

Orgán dohľadu bezodkladne zruší obmedzujúce opatrenia prijaté podľa odseku 2 písm. c) a e) a odsekov ...

(8)

Orgán dohľadu bezodkladne uloží stiahnutie hračky z trhu, ak proti zákazu alebo obmedzeniu sprístupnenia ...

(9)

Orgán dohľadu môže postup podľa odsekov 2 až 4 uplatniť proti výrobcovi, splnomocnenému zástupcovi, ...

(10)

Orgán dohľadu nariadi notifikovanej osobe preskúmanie ES certifikátu o skúške typu, ak je to potrebné, ...

(11)

Dohľad nad dodržiavaním povinností notifikovaných osôb vykonáva úrad.

(12)

Úrad rozhodne o zákaze činnosti notifikovanej osobe najviac na 90 dní, ak notifikovaná osoba dočasne ...

(13)

Úrad zruší zákaz činnosti notifikovanej osobe podľa odseku 12 bez zbytočného odkladu po tom, ako odpadol ...

§ 22 - Výmena informácií
(1)

Orgán dohľadu informuje ministerstvo o

a)
opatreniach, ktoré uložil podľa § 21 ods. 3 a 4, ak riziko, ktoré hračka predstavuje, hrozí aj v inom ...
b)
výsledkoch kontrolnej činnosti a zistených skutočnostiach v prípade, ak bola kontrola vykonaná na základe ...
(2)

V informácii podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú dostupné údaje podľa osobitného predpisu,26) najmä

a)
identifikácia hračky,
b)
pôvod hračky,
c)
hroziace riziko,
d)
prijaté opatrenia a ich trvanie,
e)
vyjadrenie osoby podľa osobitného predpisu,22)
f)
dôvod nesúladu hračky s týmto zákonom, ak nesúlad je spôsobený tým, že
1.
hračka nespĺňa požiadavky podľa § 3 a prílohy č. 2 tohto zákona,
2.
harmonizovaná technická norma, na základe ktorej bola podľa § 9 ods. 2 preukázaná zhoda hračky, má nedostatky. ...
(3)

Orgán dohľadu informuje príslušnú notifikovanú osobu o prijatých opatreniach podľa § 21 ods. 3.

(4)

Ministerstvo bezodkladne informuje prostredníctvom systému RAPEX Európsku komisiu a ostatné členské ...

(5)

Ak v inom členskom štáte prijme príslušný orgán dohľadu opatrenia, ktorých cieľom je zakázať alebo obmedziť ...

(6)

Ministerstvo informuje úrad o skutočnostiach podľa odseku 2 písm. f) druhého bodu.

(7)

Ak opatrenie podľa § 21 ods. 4 písm. a) bolo predmetom hlásenia prostredníctvom systému RAPEX podľa ...

a)
sa v hlásení podľa osobitného predpisu24) uvádza, že ide o opatrenie podľa tohto zákona,
b)
hlásenie podľa osobitného predpisu24) obsahuje informácie podľa odseku 2.
§ 23 - Sankcie
(1)

Orgán dohľadu uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi pokutu

a)
od 1 500 do 50 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a) a k), § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ...
b)
od 500 do 30 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. b) až f), i), j), l) až n) a p), § ...
c)
od 200 do 15 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. g), h) a o), § 6 ods. 2 písm. e) a ...
(2)

Úrad uloží pokutu od 150 do 35 000 eur osobe, ktorá

a)
neoprávnene koná nad rozsah činností uvedených v notifikácii,
b)
neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody.
(3)

Úrad uloží pokutu od 100 do 1 000 eur autorizovanej osobe, ktorá porušila povinnosť podľa osobitného ...

(4)

Orgán dohľadu uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur hospodárskemu subjektu podľa osobitného predpisu,27b) ...

(5)

Horná hranica sadzby pokuty podľa odseku 1 sa zvyšuje na dvojnásobok, ak výrobca, dovozca, splnomocnený ...

(6)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania ...

(7)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(8)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad alebo orgán dohľadu zistil porušenie povinností ...

§ 24

Orgán dohľadu uloží výrobcovi, dovozcovi, splnomocnenému zástupcovi alebo distribútorovi poriadkovú ...

§ 25

Orgán dohľadu je povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia vydané na základe tohto zákona vrátane ...

§ 26 - Zasielanie správ

Ministerstvo do 20. júla 2014 a potom každých päť rokov do 20. júla zasiela Európskej komisii správu, ...

a)

posúdenie situácie týkajúcej sa bezpečnosti hračiek,

b)

posúdenie vplyvu tohto zákona na bezpečnosť hračiek,

c)

výsledky činnosti orgánu dohľadu zameraných na kontrolu bezpečnosti hračiek.

Spoločné, splnomocňovacie, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 27 - Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní28) okrem § 19 a § 21 ods. ...

§ 27a - Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

podrobnosti o osobitných bezpečnostných požiadavkách na chemické látky a chemické zmesi obsiahnuté v ...

b)

osobitné upozornenia a opatrenia, ktoré sa majú dodržiavať pri používaní niektorých kategórií hračiek. ...

§ 28
(1)

Na trhu môže byť sprístupnená aj hračka, ktorá nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona, ak bola uvedená ...

(2)

Hračky, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa prílohy č. 2 ods. 3, môžu byť sprístupnené na trhu, ak spĺňajú ...

§ 29 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2015
(1)

Do 31. mája 2015

a)
na účely prílohy č. 2 ods. 2 písm. b) musí chemická látka spĺňať kritériá ktorejkoľvek z tried nebezpečnosti ...
b)
na účely prílohy č. 2 ods. 3 písm. d) prvého bodu a písm. e) prvého bodu sa určia príslušné koncentrácie ...
(2)

Od 1. júna 2015

a)
na účely prílohy č. 2 ods. 2 písm. b) chemická látka alebo chemická zmes musí spĺňať kritériá ktorejkoľvek ...
b)
na účely prílohy č. 2 ods. 3 písm. d) prvého bodu a písm. e) prvého bodu sa určia príslušné koncentrácie ...
(3)

Do 31. mája 2015 sa na chemické zmesi klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu ...

(4)

Od 1. júna 2015 sa na chemické zmesi klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu ...

§ 29a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017

Notifikácia vykonaná podľa predpisu účinného do 31. marca 2017 zostáva v platnosti do 31. decembra 2017. ...

§ 30

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 31

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2011 Z. z. o technických požiadavkách a postupoch ...

Čl. II

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa pred slovo „Občiansky“ vkladá slovo „Napríklad“ a na konci sa bodka ...

2.

V § 7 odsek 4 znie:

„(4) Kontrolovaná osoba je povinná uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie bezpečnosti, kvality ...

3.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.22)“.

4.

V § 8 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 78/2012 Z. z.

  ZOZNAM VÝROBKOV, KTORÉ SA NEPOVAŽUJÚ ZA HRAČKU

  1.

  Dekoračný predmet na slávnosti a oslavy.

  2.

  Výrobok určený pre zberateľov, ak je na výrobku alebo na jeho obale zrozumiteľne a čitateľne uvedené, ...

  a)

  model originálneho výrobku v zmenšenej mierke,

  b)

  súprava na montáž modelu originálneho výrobku v zmenšenej mierke,

  c)

  folklórna a ozdobná bábika a iný podobný výrobok,

  d)

  replika historickej hračky alebo

  e)

  napodobenina skutočnej strelnej zbrane.

  3.

  Športové vybavenie vrátane kolieskových korčúľ, in-line korčúľ a skejtbordov pre deti s hmotnosťou viac ...

  4.

  Bicykel s maximálnou výškou sedla viac ako 435 mm, meranou ako vertikálna vzdialenosť od podkladu po ...

  5.

  Skúter a iný prostriedok dopravy navrhnutý na šport alebo určený na dopravu po verejných komunikáciách ...

  6.

  Vozidlo s elektrickým pohonom, ktoré je určené na dopravu po verejných komunikáciách a cestách alebo ...

  7.

  Vybavenie pre vodné športy (potápačský výstroj) na používanie v hlbokej vode a pomôcka na plavecký výcvik ...

  8.

  Skladačka (puzzle) s viac ako 500 dielmi.

  9.

  Zbraň a pištoľ na stlačený plyn s výnimkou vodnej zbrane a vodnej pištole a luk s dĺžkou nad 120 cm. ...

  10.

  Zábavná pyrotechnika vrátane výbušných kapslí, ktoré nie sú osobitne navrhnuté pre hračku.

  11.

  Hra, pri ktorej sa používa výrobok s ostrým hrotom na vrhanie alebo hádzanie, napr. súprava šípok s ...

  12.

  Funkčný vzdelávací výrobok napájaný menovitým napätím nad 24 V, ktorý sa predáva výlučne na účely vzdelávania ...

  13.

  Výrobok určený na použitie v škole na vzdelávacie účely a v inom pedagogickom kontexte pod dohľadom ...

  14.

  Elektronické zariadenie, akým je osobný počítač a hracia konzola, používané na prístup k interaktívnemu ...

  15.

  Interaktívny softvér určený na oddych a zábavu, akým je počítačová hra a jej pamäťové médium, napr. ...

  16.

  Detský cumlík.

  17.

  Svietidlo priťahujúce pozornosť dieťaťa.

  18.

  Elektrický transformátor pre hračku.

  19.

  Módna bižutéria pre dieťa, ktorá nie je určená na hranie.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 78/2012 Z. z.

  OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

  (1)

  Fyzikálne a mechanické vlastnosti

  a)

  Hračka a jej časti, ak ide o upevnenú hračku, aj jej upevnenie, musia mať požadovanú mechanickú pevnosť, ...

  b)

  Dostupné hrany, výčnelky, šnúry, káble a upevnenia na hračke musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby ...

  c)

  Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne alebo len minimálne riziko spojené ...

  d)

  Hračka

  1.

  a jej časti nesmú predstavovať riziko uškrtenia,

  2.

  a jej časti nesmú predstavovať riziko udusenia prerušením prívodu vzduchu v dôsledku upchania dýchacích ...

  3.

  a jej časti musia mať také rozmery, aby nepredstavovali riziko udusenia prerušením prívodu vzduchu v ...

  4.

  určená na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov, jej súčiastky a akékoľvek odnímateľné časti musia ...

  5.

  a obal, v ktorom je zabalená na maloobchodný predaj, nesmú predstavovať riziko uškrtenia alebo zadusenia ...

  6.

  nachádzajúca sa v potravine alebo zmiešaná s potravinou musí mať svoj vlastný obal, ktorý pri dodaní ...

  7.

  a obal uvedený v piatom a šiestom bode, ktorý má guľatý, vajcovitý alebo elipsovitý tvar, a akékoľvek ...

  8.

  pevne pripevnená k potravinovému výrobku v čase konzumácie takým spôsobom, že je potrebné potravinový ...

  e)

  Hračka do vody musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby sa pri zohľadnení odporučeného používania tejto ...

  f)

  Hračka, pri ktorej sa možno dostať do jej vnútra a ktorá takto predstavuje pre prítomných uzavretý priestor, ...

  g)

  Hračka, ktorá umožňuje dieťaťu pohyblivosť, musí byť v maximálnej možnej miere vybavená brzdným systémom, ...

  h)

  Maximálna konštrukčná rýchlosť elektricky poháňaného detského vozidla musí byť obmedzená, aby sa riziko ...

  i)

  Tvar a zloženie projektilov a pohybová energia, ktorú môžu vytvoriť, keď sú vystrelené z hračky navrhnutej ...

  j)

  Hračka musí byť vyrobená tak, aby

  1.

  maximálna a minimálna teplota každého prístupného povrchu nezapríčinila pri dotyku s ním zranenie a ...

  2.

  kvapaliny a plyny obsiahnuté v hračke nedosiahli takú teplotu ani tlak, že ich únik z hračky z iných ...

  k)

  Hračka, ktorá je navrhnutá, aby vydávala zvuk, musí byť z hľadiska maximálnych hladín impulzného hluku ...

  l)

  Hračka na rozvíjanie pohybovej aktivity musí byť vyrobená tak, aby sa čo najviac znížilo riziko pomliaždenia ...

  (2)

  Horľavosť

  a)

  Horľavé materiály nesmú predstavovať riziko vznietenia iných materiálov použitých v hračke.

  1.

  nehorí pri priamom vystavení plameňu alebo iskre alebo iným možným zdrojom ohňa,

  2.

  nie je náchylná na vzplanutie (plameň vyhasne, len čo sa odstráni príčina vzniku ohňa),

  3.

  ak sa predsa vznieti, horí pomaly a plameň sa šíri malou rýchlosťou,

  4.

  bez ohľadu na chemické zloženie je hračka navrhnutá tak, aby sa mechanicky spomalil proces horenia. ...

  b)

  Hračka, ktorá z dôvodov podstatných pre jej fungovanie obsahuje chemické látky alebo chemické zmesi, ...

  c)

  Hračka s výnimkou výbušných (perkusných) kapslí nesmie byť výbušná ani nesmie obsahovať prvky alebo ...

  d)

  Hračka, a to najmä chemická hračka, nesmie obsahovať látky alebo zmesi, ktoré

  1.

  ak sú zmiešané spolu, môžu vybuchnúť v dôsledku chemickej reakcie alebo zahrievania,

  2.

  môžu vybuchnúť, ak sú zmiešané s oxidujúcimi látkami,

  3.

  obsahujú prchavé zložky horľavé na vzduchu a náchylné vytvárať horľavé alebo výbušné zmesi plynu a vzduchu. ...

  (3)

  Chemické vlastnosti

  a)

  Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne riziko negatívnych účinkov na ľudské ...

  b)

  Hračka, ktorá je chemickou látkou alebo chemickou zmesou, musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.32) ...

  c)

  Chemická látka, ktorá je klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna alebo poškodzujúca reprodukciu podľa ...

  d)

  Chemická látka alebo chemická zmes klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna alebo poškodzujúca reprodukciu ...

  1.

  jednotlivé chemické látky a chemické zmesi sú obsiahnuté v koncentráciách rovných alebo nižších ako ...

  2.

  chemické látky a chemické zmesi nie sú dostupné deťom v žiadnej forme vrátane inhalácie, ak sa hračka ...

  3.

  Európska komisia rozhodla o používaní chemických látok alebo chemických zmesí, ktoré sú klasifikované ...

  e)

  Chemická látka alebo chemická zmes klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna alebo poškodzujúca reprodukciu ...

  1.

  jednotlivé chemické látky a chemické zmesi sú obsiahnuté v koncentráciách rovných alebo nižších ako ...

  2.

  tieto látky a zmesi nie sú dostupné deťom v žiadnej forme vrátane inhalácie, ak sa hračka používa tak, ...

  3.

  Európska komisia rozhodla o používaní chemických látok alebo chemických zmesí, ktoré sú klasifikované ...

  f)

  Písmená c), d) a e) sa neuplatňujú na nikel klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo poškodzujúci ...

  g)

  Písmená c), d) a e) sa neuplatňujú na materiály, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia a ktoré sú v súlade ...

  h)

  Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie písmen c) a d), sa zakazuje používanie nitrozamínov a nitrozovateľných ...

  i)

  Kozmetická hračka, akou je hračkársky kozmetický výrobok pre bábiky, musí byť v súlade s požiadavkami ...

  (4)

  Elektrické vlastnosti

  a)

  Menovité napätie jednosmerného prúdu alebo ekvivalentného striedavého prúdu hračky nesmie presahovať ...

  b)

  Časti hračky, ktoré sú napojené alebo sa musia napojiť na zdroj elektriny, ktorý môže spôsobiť zásah ...

  c)

  Elektrická hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby sa zabezpečilo, že maximálne teploty dosiahnuteľné ...

  d)

  Pri poruchách, ktoré sa dajú predvídať, musí hračka poskytovať ochranu pred elektrickými rizikami pochádzajúcimi ...

  e)

  Elektrická hračka musí poskytovať primeranú ochranu pred nebezpečenstvom požiaru.

  f)

  Elektrická hračka sa musí navrhnúť a vyrobiť takým spôsobom, že elektrické, magnetické a elektromagnetické ...

  g)

  Hračka, ktorá má elektronický kontrolný systém, musí byť navrhnutá a vyrobená takým spôsobom, že funguje ...

  h)

  Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby nepredstavovala žiadne zdravotné riziko alebo riziká zranenia ...

  i)

  Elektrický transformátor pre hračky nie je integrálnou súčasťou hračky.

  (5)

  Hygiena

  a)

  Hračka musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby vyhovovala požiadavkám na hygienu a čistotu, aby sa tak ...

  b)

  Hračka určená na hranie pre deti vo veku do 36 mesiacov musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby ju bolo ...

  (6)

  Rádioaktivita

  Hračka musí spĺňať všetky príslušné opatrenia prijaté podľa osobitného predpisu.35)

  Príloha č. 3 k zákonu č. 78/2012 Z. z.

  KLASIFIKÁCIA LÁTOK A ZMESÍ

  V dôsledku uplatňovania osobitného predpisu31) existujú rovnocenné spôsoby odkazovania na príslušnú ...

  1.

  Chemické látky podľa prílohy č. 2 ods. 3 písm. d)Príloha č. 2 ods. 3 písm. d) sa vzťahuje na chemické ...

  2.

  Chemické látky podľa prílohy č. 2 ods. 3 písm. e)Príloha č. 2 ods. 3 písm. e) sa vzťahuje na chemické ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 78/2012 Z. z.

  POŽIADAVKY NA HRAČKY

  Chemické vlastnosti

  a)

  Hračky musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby pri používaní podľa návodu alebo predvídateľným ...

  b)

  Najmä na ochranu zdravia detí nesmie biologická prípustnosť vyplývajúca z používania hračiek ako objektu ...

  c)

  Hračky nesmú obsahovať zmesi, ktoré sú nebezpečné podľa osobitného predpisu,30) alebo látky spĺňajúce ...

  Ale ak je obmedzený počet látok alebo zmesí podstatný pre fungovanie niektorých hračiek, najmä materiálov ...

  d)

  Hračky nesmú obsahovať látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených ...

  e)

  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,31) návod na použitie hračiek, ktoré obsahujú ...

  1.

  upozornenie na nebezpečnú povahu týchto látok alebo zmesí,

  2.

  preventívne opatrenia, ktoré musí používateľ dodržiavať, aby sa vyhol nebezpečenstvu spojenému s používaním ...

  3.

  prvú pomoc, ktorá sa poskytne v prípade vážnej nehody spôsobenej používaním tohto typu hračky, a ...

  4.

  upozornenie, že hračky sa musia uchovávať mimo dosahu detí vo veku určenom výrobcom.

  Príloha č. 5 k zákonu č. 78/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, ...

  2.

  Smernica Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich ...

  3.

  Smernica Komisie 2012/7/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú ...
 • 2)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 3)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 4)  Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 5)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
 • 6)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 7)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • 9)  Čl. 2 ods. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 10)  § 5 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o ...
 • 11)  Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 13)  Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 14)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 15)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite ...
 • 16)  Čl. 30 nariadenia (ES) č. 764/2008.
 • 17)  § 2 písm. c) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene ...
 • 18)  Modul B prílohy II rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ ES z 9. júla 2008 o spoločnom ...
 • 19)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1/1958 zo dňa 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom ...
 • 19a)  § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19b)  § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19c)  § 11 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19d)  § 11 ods. 3 písm. a) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19e)  § 11 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19f)  § 21 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a ...
 • 21)  § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...
 • 22)  Čl. 15 až 29 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 22a)  Čl. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 23)  Čl. 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 24)  § 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.
 • 25)  § 6 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.
 • 26)  Čl. 22 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 27)  Čl. 22 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 27a)  § 21 ods. 12 alebo ods. 13 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 27b)  Čl. 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom ...
 • 27c)  Čl. 4 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
 • 28)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 29)  Príloha I triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie ...
 • 30)  Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a ...
 • 31)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní ...
 • 32)  Zákon č. 67/2010 Z. z. Nariadenie č. 1272/2008 (ES).
 • 33)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch ...
 • 34)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické ...
 • 35)  Kapitola III Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ C 84, 30. 3. 2010). ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore