Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 78/2000 účinný od 01.04.2000 do 30.06.2006

Platnosť od: 09.03.2000
Účinnosť od: 01.04.2000
Účinnosť do: 30.06.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Štátna hospodárska politika, Odpady, nakladanie s odpadmi, Štátne fondy, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 78/2000 účinný od 01.04.2000 do 30.06.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 78/2000 s účinnosťou od 01.04.2000

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických ...

1.

V § 1 ods.1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na ďalšie účely podľa tohto zákona.“. ...

2.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).2)“. ...

3.

V § 2 ods. 4 sa slová „štátnej správy“ nahrádzajú slovom „samosprávy“.

4.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Použitie prostriedkov fondu Prostriedky fondu možno použiť na a) vyraďovanie jadrových ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

„4a) § 19 ods. 1 zákona č. 130/1998 Z. z. 4b) § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej ...

5.

V § 5 ods. 2 sa za slová „rádioaktívnych odpadov“ vkladá čiarka a slová „osobe určenej ...

6.

Slová „jadrovoenergetické“ a „likvidácia jadrovoenergetického zariadenia“ vo všetkých ...

7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 3, 4 a 6 znejú:

„1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore