Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71013
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 78/1992 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 10.03.1992
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Daňové orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD7 DS7 EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 78/1992 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 369/2019

Legislatívny proces k zákonu 369/2019§ 5

(1)
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva (ďalej len „osvedčenie“) vydá komora fyzickej osobe, ktorá
a)
je spôsobilá na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa3a) na vysokej škole v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou podľa osobitného predpisu3b) a vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú prax alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu,
d)
zložila odbornú skúšku podľa § 6 (ďalej len „skúška“).
(2)
Podmienky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na fyzickú osobu uvedenú v § 8 ods. 5 a ods. 6.
zobraziť paragraf
§ 8
Oprávnenie na výkon daňového poradenstva

(1)
Oprávnenie vykonávať daňové poradenstvo vzniká fyzickej osobe dňom zápisu alebo registrácie do zoznamu. K tomuto dňu vydá komora daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva.
(2)
Komora zapíše bezodkladne do zoznamu,
a)
fyzickú osobu, ktorá získala osvedčenie podľa § 5 ods. 1 a zložila do rúk prezidenta komory tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, svedomite a zodpovedne plniť svoje povinnosti daňového poradcu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom daňového poradenstva.“,
b)
fyzickú osobu, ktorá je príslušníkom iného štátu než členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), ak preukáže, že je oprávnená poskytovať daňové poradenstvo v tomto štáte, zložila skúšku a zložila sľub podľa písmena a).
(3)
Ak komora nezapíše do zoznamu fyzickú osobu podľa odseku 2 alebo odseku 4 najneskôr do 30 dní odo dňa zloženia sľubu alebo odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa odseku 4, oprávnenie na výkon daňového poradenstva vzniká posledným dňom tejto lehoty. Povinnosť komory vydať osvedčenie na výkon daňového poradenstva zostáva nedotknutá.
(4)
Komora zapíše bezodkladne odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa § 8a ods. 1 a 2 do zoznamu fyzickú osobu, ktorá
a)
je štátnym príslušníkom členského štátu a
b)
má v úmysle poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike sústavne.
(5)
Komora zaregistruje bezodkladne odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu4a) do zoznamu fyzickú osobu, ktorá
a)
je štátnym príslušníkom členského štátu a
b)
má v úmysle poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike dočasne a príležitostne.
(6)
Fyzické osoby uvedené v odsekoch 4 a 5 sa pri vykonávaní daňového poradenstva na území Slovenskej republiky riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi vydávanými komorou.
(7)
Komora zapíše bezodkladne odo dňa, keď jej bola doručená žiadosť o zápis do zoznamu, právnickú osobu, ktorá má v predmete činnosti daňové poradenstvo, je bezúhonná a v ktorej majú daňoví poradcovia zapísaní v zozname účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti najmenej 50 %. Ku dňu zápisu do zoznamu vydá komora právnickej osobe osvedčenie na výkon daňového poradenstva.
zobraziť paragraf
§ 8a
Poskytovanie daňového poradenstva štátnymi príslušníkmi členských štátov

(1)
Na účel získania osvedčenia na výkon daňového poradenstva fyzická osoba uvedená v § 8 ods. 5 musí mať uznanú odbornú kvalifikáciu; na tento účel požiada komoru o uznanie dokladu o vzdelaní a o uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu.4b)
(2)
Fyzická osoba uvedená v odseku 1 musí preukázať, že je oprávnená poskytovať daňové poradenstvo v inom členskom štáte.
(3)
Komora pri uznávaní dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie postupuje podľa osobitného predpisu.4c)
(4)
Komora fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 informuje o skutočnostiach podľa § 8 ods. 4.
(5)
Fyzická osoba uvedená v § 8 ods. 6 je pri poskytovaní daňového poradenstva povinná poskytnúť klientovi tieto informácie:
a)
register, v ktorom je zapísaná, a jej registračné číslo alebo iný pridelený identifikátor, ak je zapísaná v obchodnom registri alebo v obdobnom registri,
b)
názov a adresa príslušného profesijného združenia alebo iného orgánu, v ktorom je zapísaná, ak výkon činnosti podlieha získaniu oprávnenia v inom členskom štáte,
c)
profesijné označenie v inom členskom štáte alebo, ak také označenie neexistuje, dosiahnutá odborná kvalifikácia a členský štát, v ktorom bola získaná.
zobraziť paragraf
§ 10

(1)
Komora pozastaví výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak poskytuje daňové poradenstvo v rozpore s vydaným osvedčením na výkon daňového poradenstva alebo týmto zákonom, ak daňový poradca v lehote troch mesiacov od doručenia výzvy komory tento rozpor neodstráni.
(2)
Komora tiež pozastaví výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak
a)
sa začalo konanie o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného ukončenia konania,
b)
o to písomne požiada.
(3)
Komora môže tiež pozastaviť výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak sa nezúčastňuje na povinnom vzdelávaní daňových poradcov, alebo počas disciplinárneho konania podľa § 24 až 27 tohto zákona.
(4)
Komora pozastavenie výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi vyznačí v zozname. Daňový poradca je povinný na dobu pozastavenia výkonu daňového poradenstva vrátiť komore na jej výzvu osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Ak odpadnú dôvody na pozastavenie výkonu daňového poradenstva, komora zápis zo zoznamu vymaže a vráti daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Pozastavením výkonu daňového poradenstva nezanikajú povinnosti platiť členské príspevky vo výške určenej komorou.
(5)
O pozastavení výkonu daňového poradenstva podľa odseku 2 písm. a) a b) alebo podľa § 24 ods. 1 písm. c) komora informuje príslušný orgán iného členského štátu, v ktorom daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo.
zobraziť paragraf
§ 15

(1)
Ak je daňovým poradcom fyzická osoba, je povinná
a)
oznámiť komore svoj trvalý pobyt a jeho zmeny,
b)
uvádzať na všetkých písomných dokladoch svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva,
c)
platiť členský príspevok, poplatok alebo inú úhradu určenú komorou,
d)
oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu, ktorých zamestnáva,
e)
zúčastňovať sa na povinnom vzdelávaní daňových poradcov.
(2)
Ak je daňovým poradcom právnická osoba, je povinná
a)
oznámiť komore svoje sídlo a jeho zmeny,
b)
uvádzať na všetkých písomných dokladoch obchodné meno, sídlo a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva,
c)
platiť členský príspevok, poplatok alebo inú úhradu určenú komorou,
d)
oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu, ktorých zamestnáva.
zobraziť paragraf
§ 16

(1)
Daňový poradca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pritom čestne a svedomite, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia a príkazu klienta považuje za užitočné.
(2)
Nikto nesmie zasahovať do činnosti daňového poradcu spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho nezávislosť.
(3)
Daňový poradca spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely poskytovania daňového poradenstva v súlade s týmto zákonom podľa osobitného predpisu,5a) pričom má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu.5b)
zobraziť paragraf
§ 20

(1)
Daňový poradca je povinný pred začiatkom činnosti uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom daňového poradenstva. Podmienka podľa prvej vety je splnená, ak má daňový poradca preukázateľne uzatvorenú zmluvu v inom členskom štáte. Ak je daňový poradca fyzická osoba, nie je povinný uzavrieť túto zmluvu, ak daňové poradenstvo vykonáva v mene právnickej osoby zapísanej v zozname, ktorá je na túto činnosť poistená.
(2)
Ak daňový poradca zamestnáva zamestnancov, je povinný uzavrieť aj zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi, za ktorú daňový poradca zodpovedá podľa osobitných predpisov.6)
(3)
Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať po celú dobu výkonu činnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 2 musí trvať po celú dobu, po ktorú daňový poradca zamestnancov zamestnáva.
zobraziť paragraf
§ 20e

(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto
a)
nevykonával činnosť asistenta daňového poradcu počas troch po sebe nasledujúcich rokov,
b)
bol zapísaný do zoznamu daňových poradcov,
c)
sa do šiestich mesiacov po zapísaní do zoznamu asistentov daňových poradcov nezamestná u daňového poradcu,
d)
nemá zaplatený členský príspevok určený komorou ani na základe jej opakovanej výzvy.
(2)
Komora ďalej vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov asistenta daňového poradcu z dôvodov uvedených v § 10 ods. 2 písm. a), b) a § 11 ods. 1 písm. a), b), c) a e).
zobraziť paragraf
§ 21

(1)
Zriaďuje sa komora so sídlom v Bratislave.
(2)
Komora je nezávislou samosprávnou profesijnou organizáciou, ktorá združuje daňových poradcov zapísaných v zozname.
(3)
Komora je právnickou osobou.
(4)
Orgánmi komory sú
a)
valné zhromaždenie daňových poradcov (ďalej len „zhromaždenie“),
b)
prezídium,
c)
dozorná rada,
d)
disciplinárna komisia.
(5)
Zhromaždenie volí orgány komory uvedené v odseku 4 písm. b) až d) a schvaľuje štatút komory. Členstvo v orgánoch komory je navzájom nezlučiteľné.
(6)
Daňovému poradcovi, ktorý je zvolený do funkcie v orgánoch komory, patrí náhrada výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie a schválená odmena.
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú príspevky od daňových poradcov, úhrady za účasť na skúškach, poplatky, úhrady odplaty za služby, ktoré komora poskytuje, výnosy z pokút za porušenie disciplíny a ďalšie príjmy.
(2)
Výdavky komory na zabezpečenie jej činnosti a na zabezpečenie rozvoja daňového poradenstva sa hradia z jej príjmov.
(3)
Účtovnú závierku komory overuje audítor, ktorý uzatvorí zmluvu o audítorskej činnosti s komorou. Náklady overovania hradí komora.
zobraziť paragraf
§ 25

(1)
O porušení disciplíny a uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 tohto zákona rozhoduje disciplinárna komisia v disciplinárnom konaní, ktoré sa začína na návrh predsedu dozornej rady.
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania môže predseda dozornej rady podať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o porušení disciplíny dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu disciplíny došlo.
(3)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku; na doručenie rozhodnutia a iných písomností v disciplinárnom konaní sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.
zobraziť paragraf
§ 26

(1)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 ods. 1 tohto zákona môže daňový poradca alebo predseda dozornej rady podať do 15 dní odo dňa doručenia odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 24 ods. 1 písm. b), c) a d) tohto zákona má odkladný účinok.
(2)
O odvolaní rozhoduje prezídium komory, ktoré po preskúmaní rozhodnutie potvrdí, zmení alebo zruší. Ak prezídium komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia komory je viazaná právnym názorom prezídia komory.
(3)
Rozhodnutie prezídia komory o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
zobraziť paragraf
§ 28

(1)
O nezapísaní fyzickej osoby, právnickej osoby alebo asistenta daňového poradcu do zoznamu, o nezaregistrovaní fyzickej osoby podľa § 8 ods. 6 do zoznamu, o pozastavení výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi podľa § 10 ods. 1, ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3, o vyčiarknutí daňového poradcu zo zoznamu podľa § 11 ods. 1 písm. b), c) a f) a ods. 2, o vyčiarknutí právnickej osoby zo zoznamu podľa § 12 písm. d) a o vyčiarknutí asistenta daňového poradcu zo zoznamu podľa § 20e ods. 1 písm. a) a c) a z dôvodu podľa § 10 ods. 2 písm. a) a b) a § 11 ods. 1 písm. b) a c) vydá komora rozhodnutie. Komora je oprávnená požadovať od fyzickej osoby alebo právnickej osoby preukázanie skutočností nevyhnutných na zápis alebo registráciu.
(2)
Proti rozhodnutiu komory podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok a toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť jeho doručením. Na doručenie sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.
(3)
Ak súd zruší rozhodnutie podľa odseku 1 o vyčiarknutí daňového poradcu, právnickej osoby alebo asistenta daňového poradcu zo zoznamu, zapíše ho komora do zoznamu ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak súd zruší rozhodnutie podľa odseku 1 o pozastavení výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi, daňový poradca je oprávnený vykonávať daňové poradenstvo odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 1 vydáva prezídium komory a musí obsahovať
a)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
označenie fyzickej osoby, o ktorej sa rozhodovalo, s uvedením jej mena, priezviska a dátumu narodenia alebo označenie právnickej osoby, o ktorej sa rozhodovalo, s uvedením jej obchodného mena, sídla a identifikačného čísla organizácie, ak jej bolo pridelené,
c)
výrok,
d)
odôvodnenie,
e)
miesto vydania rozhodnutia,
f)
dátum vydania rozhodnutia,
g)
podpis štatutárneho orgánu komory,
h)
poučenie o opravnom prostriedku a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom.
(5)
Komora zverejňuje na svojom webovom sídle zoznamy podľa § 22 ods. 1 písm. c), v ktorých sa uvedie najmä
a)
číslo osvedčenia, daňová špecializácia, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ak ide o daňového poradcu,
b)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu asistenta daňového poradcu.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4c)  Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5b)  Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore