Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 77/2009 účinný od 01.04.2009


Platnosť od: 06.03.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jedy, narkotiká, toxikománia, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD55 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 77/2009 účinný od 01.04.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 77/2009 s účinnosťou od 01.04.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona ...

1.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Držať omamné látky a psychotropné látky podľa osobitného predpisu sú oprávnení: a) policajt,1c) b) colník,1d) c) príslušník ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d, 1e a 1ea znejú:

„1d) § 28 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení ...

2.

V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „To sa nevzťahuje na zamestnancov držiteľa povolenia ...

3.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak odborný zástupca pre pestovanie maku siateho alebo konopy prestane vykonávať odbornú ...

4.

V § 8 ods. 3 písm. d) sa slová „na ochranu zdravia1g)“ nahrádzajú slovami „verejného zdravotníctva1g)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:

„1g) § 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene ...

5.

V § 8 ods. 3 písm. h) sa slová „zneškodnenia makovej slamy podľa osobitného predpisu,1i)“ ...

6.

V § 8 ods. 3 písm. j) sa slovo „doklad“ nahrádza slovami „čestné vyhlásenie“.

7.

V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) K žiadosti o vydanie povolenia na pestovanie maku siateho alebo konopy je žiadateľ povinný ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

8.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2)
Povolenie sa vydáva na špeciálnom papieri s hologramom.“.

9.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Dočasné pozastavenie povolenia (1) Ak bol držiteľ povolenia obvinený z trestného činu, ...

10.

V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak držiteľ povolenia opakovane vykonáva činnosť, za ktorú možno pozastaviť činnosť ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

11.

V § 13 odsek 4 znie:

„(4) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení povolenia určí spôsob, akým sa má naložiť s omamnými ...

12.

V § 14 písmeno k) znie:

„k) objednávať na území Slovenskej republiky omamné a psychotropné látky len od držiteľa ...

13.

V § 15 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise4) môže poľnohospodár5) pestovať bez povolenia, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 5 a 5a znejú:

„4) Príloha II nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné ...

14.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zakazuje sa vstupovať do porastu konopy a konopy siatej4) v čase jej kvitnutia. To neplatí, ...

15.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Pestovanie maku siateho (1) Maková slama na účely tohto zákona je tobolka maku siateho ...

16.

V § 19 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na vývoz alebo dovoz odrôd konopy siatej4) sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) Čl. 157 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie ...

17.

V § 19 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

18.

V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a adresa“.

19.

V § 20 ods. 3 štvrtej vete sa slová „vývozca zašle ministerstvu“ nahrádzajú slovami „si ...

20.

V § 21 ods. 2 tretej vete sa slová „dovozca zašle ministerstvu“ nahrádzajú slovami „si dovozca ...

21.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho alebo zmluvný prepravca je povinný prepravovať ...

22.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 ...

23.

§ 34 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) Pôdohospodárska platobná agentúra6a) (ďalej len „platobná agentúra“), e) Ústredný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 601/2008 Z. z.“.

24.

Za § 36a sa vkladajú § 36b a 36c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 36b Pôsobnosť platobnej agentúry Platobná agentúra zabezpečuje kontrolu pri pestovaní konopy ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6b a 6c znejú:

„6b) Čl. 52 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003. 6c) Príloha II nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004.Čl. ...

25.

V § 39 ods. 2 sa slová „§ 16 ods. 3, 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 2 až 8, § ...

26.

V § 39 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo uloží pokutu do výšky 33 193 eur za porušenie povinností uvedených v § 4 ...

27.

V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa za riadok, ktorý znie: „Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,14-etenomorfinán-7-yl)pentán-2-ol“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Príloha II nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné ...

28.

V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa riadok, ktorý znie: „Rastliny rodu Cannabis (konopa)“ ...

29.

V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa za riadok, ktorý znie: „Rastliny rodu Cannabis ...

30.

V prílohe č. 1 v I. skupine omamných látok sa na konci pripájajú tieto vety:

„ – 1 kg suchého extraktu z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem odrôd konopy siatej uvedených ...

31.

V prílohe č. 1 v I. skupine psychotropných látok sa pred riadok, ktorý znie: „Brolamfetamín, ...

32.

V prílohe č. 1 v II. skupine omamných látok sa za riadok, ktorý znie: „Ópium“ vkladá nový ...

33.

V prílohe č. 1 v II. skupine omamných látok sa riadok, ktorý znie: „Rastliny rodu Papaver somniferum ...

Čl. II

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

V § 19 ods. 2 písm. b) sa za slová „omamných látok,“ vkladajú slová „psychotropných látok,“. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore