Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2003 750/2002 účinný od 01.06.2003


Platnosť od: 31.12.2002
Účinnosť od: 01.06.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD1 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2003 750/2002 účinný od 01.06.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 750/2002 s účinnosťou od 01.06.2003 na základe 138/2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o štátnom rozpočte na rok 2003

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2003 sa rozpočtujú sumou 235 400 000 000 Sk, celkové ...

(2)

Schodok štátneho rozpočtu na rok 2003 sa určuje sumou 56 037 250 000 Sk.

(3)

Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2003 je uvedený v prílohe č. 1. ...

(4)

Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok ...

(5)

Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2003 poskytujú do rozpočtov obcí dotácie, ktorých prehľad je ...

(6)

Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2003 poskytujú do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ...

(7)

Prehľad záväzných limitov úhrad zo štátneho rozpočtu na náhradu za straty, častí strát alebo ...

(8)

Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku ...

§ 2
(1)

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") alebo na základe jej splnomocnenia minister financií ...

(2)

Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2003 uvedené v § 1 ods. ...

§ 3
(1)

V roku 2003 sa do rozpočtov obcí poskytne časť z výnosu dane z príjmov fyzických osôb z príjmov ...

(2)

Suma dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí, uvedená v odseku 1 sa rozdelí obciam pomerne podľa ...

(3)

V roku 2003 je výnos

a)

dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného predpisu3) vo výške ...

b)

cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre hlavné mesto Slovenskej republiky ...

c)

cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre mesto Košice vo výške 40 % ...

d)

cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou neuvedenou v písmenách b) a c) ...

(4)

Časť výnosu dane z príjmov právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je príjmom ...

(5)

Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 3 písm. d), sa rozdelí obciam ...

(6)

Daňové úrady poukazujú obciam pomernú časť dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti ...

(7)

Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu správcu tejto dane.

(8)

Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných predpisov4) je vo výške 50 % príjmom ...

§ 4
(1)

Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného ...

(2)

Štátny príspevok podľa osobitného predpisu6) pre zmluvy uzavreté v roku 2003 sa určuje vo výške ...

§ 5

Štát platí v roku 2003 poistné na zdravotné poistenie7) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva ...

§ 6
a)

nemocenské poistenie vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 430 Sk,

b)

dôchodkové zabezpečenie vo výške 28 % z vymeriavacieho základu 5 410 Sk podľa osobitného predpisu,9) ...

c)

dôchodkové zabezpečenie vo výške 28 % zo 45 % vymeriavacieho základu 5 000 Sk na osobitný účet ...

§ 7
a)

zdravotné poistenie11) vo výške 14 % z vymeriavacieho základu 3 830 Sk,

b)

nemocenské poistenie12) vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,

c)

dôchodkové zabezpečenie12) vo výške 28 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.

§ 8
(1)

Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2003 je 145 664 000 000 Sk; ich prehľad ...

(2)

Vláda je oprávnená v roku 2003 rozhodnúť o vydaní štátnych cenných papierov13) a o použití ...

(3)

Vláda je oprávnená v roku 2003 prevziať úvery

a)

od Európskej investičnej banky na účely financovania výstavby diaľnic a rýchlostných ciest do ...

b)

od Európskej investičnej banky na účely financovania budovania diaľnic v rámci projektov ISPA ...

c)

od Svetovej banky na účely financovania modernizácie systému zdravotníctva vrátane preddavku do ...

d)

neprevzaté vládou v roku 2002 podľa osobitného predpisu.14)

(4)

V roku 2003 môže vláda použiť prostriedky získané z úverov prevzatých do konca roka 2002 a ...

a)

od Svetovej banky na účely financovania projektu riadenia sociálnych dávok do sumy 173 100 000 Sk, ...

b)

od Svetovej banky na účely finančného krytia výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných na účely ...

c)

od Svetovej banky na účely finančného krytia záväzkov vyplývajúcich zo záruky vlády poskytnutej ...

d)

od Svetovej banky na účely financovania projektu riadenia verejných financií vrátane preddavku ...

e)

od Svetovej banky na financovanie projektu modernizácie systému zdravotníctva vrátane preddavku ...

f)

od Európskej investičnej banky na účely financovania 4. projektu Slovensko - Európske cesty do ...

g)

od Európskej investičnej banky na financovanie budovania diaľnic v rámci projektov ISPA do sumy ...

h)

od Európskej investičnej banky na účely financovania 5. projektu Slovensko - Európske cesty do ...

i)

od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania rozvojových potrieb kultúry do sumy 62 150 ...

j)

od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb ...

k)

od Rozvojovej banky Rady Európy na projekt základných škôl pre rómske deti v Sečovciach a Košiciach ...

l)

od Japonskej banky pre medzinárodnú spoluprácu na účely financovania 3. projektu Slovensko - Európske ...

(5)

Nesúlad medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v priebehu roka 2003 možno kryť prostriedkami ...

§ 9
(1)

Stupnice platových taríf podľa osobitných predpisov16) sa v roku 2003 zvýšia o 0 %.

(2)

Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej ...

(3)

Funkčné platy profesionálnych vojakov18) sa v roku 2003 zvýšia o 0 %.

(4)

Plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky19) sa v roku 2003 zvýši o 0 %.

(5)

Valorizácia základného platu sudcu20) v kalendárnom roku 2003 je 0 %.

(6)

Percentuálny podiel na výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov21) sa v roku ...

(7)

Koeficient, ktorým sa vynásobí nezdaniteľná časť základu dane podľa osobitného predpisu,22) ...

§ 10
(1)

Na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce a vyššie územné celky a prechod pôsobností ...

(2)

Príslušné daňové úrady vyrovnajú preplatky a nedoplatky, ktoré vznikli v roku 2002 pri uplatňovaní ...

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona ...
 • 2)  § 13 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.
 • 3)  § 21 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 437/2002 Z. z.
 • 4)  § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení ...
 • 5)  § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších ...
 • 6)  § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7)  § 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, ...
 • 8)  § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ...
 • 9)  § 14 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  § 12 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 12)  § 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  § 2 ods. 2 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa ...
 • 14)  § 11 zákona č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002.
 • 15)  § 117 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 16)  § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 17)  § 85 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 18)  § 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. ...
 • 19)  § 29d ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ...
 • 20)  § 18 zákona č. 670/2002 Z. z. o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o zmene zákona č. 385/2000 ...
 • 21)  § 30 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z.
 • 22)  § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a ...
 • 24)  § 4 zákona č. 586/2001 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore