Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 73/2021 účinný od 01.04.2021

Platnosť od: 18.02.2021
Účinnosť od: 01.04.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 73/2021 účinný od 01.04.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 73/2021 s účinnosťou od 01.04.2021

Legislatívny proces k zákonu 73/2021

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 73/2021, dátum vydania: 16.02.2021

 

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“) bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020.

Zámerom čl. I návrhu zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä vhodným určením organizačnej štruktúry inšpektorátov práce, ako aj zavedením novej kompetencie Národného inšpektorátu práce, ktorý bude odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce za účelom jeho zjednotenia.

S cieľom zefektívniť výkon inšpekcie práce a precizovať niektoré nejasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia, vychádzajúc z poznatkov aplikačnej praxe sa v čl. I návrhu zákona navrhuje upraviť niektoré úlohy a kompetencie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce, najmä

-vyšetrovanie príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania iba na základe žiadosti orgánu verejného zdravotníctva,

-oprávnenie inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov,

možnosť vyžadovať od kontrolovaného subjektu potrebné informácie podľa § 16 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z., po novom aj fotodokumentáciu, audiovizuálne a zvukové záznamy,

-výsledné materiály z výkonu trhového dohľadu.

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia sa súčasne navrhuje zníženie administratívnej a finančnej záťaže tam, kde to ukázala aplikačná prax, a to znížením dolnej hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, pretože sa javí ako neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví). Ďalej sa zjednoduší proces vydávania osvedčení a preukazov fyzickým osobám na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. tým, že sa kompetencia vydávať predmetné preukazy a osvedčenia odoberie inšpektorátom práce a túto činnosť budú po novom vykonávať oprávnené právnické osoby, čím sa zároveň docieli minimalizácia administratívnej a časovej záťaže inšpektorov práce pri vydávaní osvedčení a preukazov a v neposlednom rade sa zníži administratívna záťaž žiadateľa preukazu alebo osvedčenia.

Návrhom zákona sa v čl. II mení a dopĺňa aj zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaná úprava v čl. II nadväzuje na úpravu v čl. I návrhu zákona, podľa ktorej Národný inšpektorát práce bude fyzickej osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnom stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie, nielen

2

vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti. Tiež sa upravuje, kedy fyzická osoba takýto doklad od Národného inšpektorátu práce nepotrebuje.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi ústavného súdu, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, tak ako je uvedené v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana, ako ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 

Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 2

Úpravou sa dopĺňa nová kompetencia Národného inšpektorátu práce určovať organizačnú štruktúru inšpektorátov práce. Cieľom je dosiahnuť jednotnú organizačnú štruktúru na všetkých inšpektorátoch práce, ktorá sa bude zhodovať s organizačnou štruktúrou Národného inšpektorátu práce, čím sa odstráni sťažený výkon riadiacej a kontrolnej činnosti Národného inšpektorátu práce vo vzťahu k inšpektorátom práce a odstránia sa problémy pri riadení sústavy inšpekcie práce.

K bodu 3

Ide o precizovanie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 125/2006 Z. z.“), tzn. doplnenie, že Národný inšpektorát práce je odvolacím orgánom nielen vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce, ale aj vo veciach, v ktorých rozhodol inšpektor práce, nakoľko inšpektorovi práce tiež podľa zákona č. 125/2006 Z. z. prináleží rozhodovať v prvom stupni, a to v zmysle jeho zákonných oprávnení podľa § 12 ods. 2 písm. d) f) zákona, v rámci ktorých je inšpektor práce oprávnený zakázať:

-používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení a iných technických zariadení a pracovných prostriedkov, pracovných postupov, látok a vykonávanie činností a prác, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím,

-používanie motorového vozidla v prípadoch uvedených v osobitnom predpise,

-prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, fyzických osôb mladších ako 18 rokov veku a iné práce a činnosti, ak sa vykonávajú v rozpore s osobitnými predpismi.

V zmysle § 21 ods. 3 zákona sa na konania podľa § 12 ods. 2 písm. d) f) vzťahuje správny poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak. Zákon ustanovuje iný postup v § 21 ods. 4 zákona v prípade, že si to vyžaduje naliehavosť situácie, kedy možno uvedené zákazy oznámiť aj ústne a písomné vyhotovenie rozhodnutia o zákaze sa doručuje bezodkladne. Proti rozhodnutiu o zákaze oznámenom ústne je v tomto prípade možné podať odvolanie do troch dní odo dňa písomného vyhotovenia rozhodnutia a odvolací orgán o ňom rozhoduje bezodkladne.

K bodu 4

Národný inšpektorát práce v súčasnosti iba vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu fyzickej osobe, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie. Upravuje sa, že Národný inšpektorát práce bude nielen vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti akejkoľvek fyzickej osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej

2

konfederácie. Na to nadväzuje úprava v čl. II bode 11 návrhu. Ide o požiadavku praxe, aby Národný inšpektorát práce mohol doklady, ktoré vydáva aj odoberať, v prípade, že ich držitelia konajú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP platnými na území Slovenskej republiky. Na konanie o odoberaní dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti sa bude v súlade s § 21 ods. 3 zákona vzťahovať správny poriadok.

K bodu 5

Z dôvodu jednotného poskytovania poradenstva a zachovania princípu právnej istoty v SR sa upravuje nová kompetencia Národného inšpektorátu práce odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva podľa § 2 ods. 1 písm. c) tohto zákona inšpektorátmi práce. Cieľom je odstrániť možné nerovnaké poskytovanie poradenstva z hľadiska obsahu a rozsahu poskytnutých informácií, právnych názorov a odporúčaní.

K bodu 6

Národný inšpektorát práce doposiaľ odborne usmerňoval výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po novom sa navrhuje, aby Národný inšpektorát práce okrem usmerňovania v oblasti výchovy a vzdelávania, odborne usmerňoval aj oblasť overovania požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, ako aj oblasť vykonávania bezpečnostnotechnickej služby. Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP, plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnická služba v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 124/2006 Z. z.“) rovnocenné činnosti, a preto je potrebné venovať všetkých oblastiam primerane rovnakú pozornosť. Národný inšpektorát práce ako orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce všetky odborné znalosti a predpoklady pre výkon tejto činnosti aj čo sa týka problematiky plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnickej služby.

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 8

Úpravou § 6 ods. 1 písm. u) prvého bodu zákona č. 125/2006 Z. z. sa ustanovuje, že Národný inšpektorát práce bude po novom viesť aj verejne prístupný zoznam vydaných a odobratých dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.

Úprava § 6 ods. 1 písm. u) druhého bodu zákona č. 125/2006 Z. z. nadväzuje na zmeny v čl. I bode 10 a čl. II bodoch 4 6 a 8 10 návrhu. Namiesto inšpektorátov práce budú po novom vydávať preukazy a osvedčenia fyzickým osobám na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnené právnické osoby, pričom kompetencia odobrať predmetné preukazy a osvedčenia zostáva zachovaná inšpektorátom práce. Podľa návrhu uvedenom v čl. II bode 6 návrhu budú oprávnené právnické osoby zverejňovať aj zoznam vydaných preukazov a osvedčení podľa § 14 ods. 1 písm. c), a preto sa ustanovuje, že Národný inšpektorát práce bude viesť verejne prístupný zoznam len v časti odobratých preukazov a osvedčení inšpektorátom práce podľa § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.

K bodu 9

Legislatívno-technická úprava.

3

K bodu 10

Navrhuje sa, aby bezpečnostné, technické a organizačné príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania vyšetroval inšpektorát práce nie ex offo, ale len na základe žiadosti orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Keďže ide o oblasť patriacu primárne do vecnej pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva, javí sa ako efektívnejšie, aby inšpektorát práce konal, keď to orgán verejného zdravotníctva bude považovať za vhodné. Cieľom je znížiť pracovnú a administratívnu záťaž inšpektorátov práce tam, kde sa plnenie úloh a povinností javí ako neefektívne.

K bodu 11

Inšpektorátom práce sa odoberá kompetencia vydávať preukazy a osvedčenia fyzickým osobám na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. V súčasnosti, ak chce fyzická osoba získať preukaz alebo osvedčenie vydané inšpektorátom práce, je nevyhnutné, aby predtým absolvovala výchovu a vzdelávanie u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie a následne boli overené jej vedomosti u oprávnenej právnickej osoby. Vydávanie preukazov inšpektorátom práce je iba administratívnym krokom, ktorý nemá žiaden vplyv na priebeh skúšok a overovanie vedomostí uchádzača. Navrhovanou právnou úpravou sa zjednoduší proces vydávania osvedčení a preukazov, ktorým sa zároveň docieli minimalizácia administratívnej a časovej záťaže inšpektorov práce pri vydávaní osvedčení a preukazov a v neposlednom rade sa zníži administratívna záťaž žiadateľa preukazu alebo osvedčenia.

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 13

Úprava nadväzujúca na čl. I bod 3 návrhu. Návrh na odobratie dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti podľa čl. I bodu 3 bude Národnému inšpektorátu práce predkladať inšpektorát práce, tzn. tak ako je zaužívané pri ostatných oprávneniach a osvedčeniach, nakoľko práve inšpektoráty práce prostredníctvom inšpektorov práce tie, ktoré v rámci kontrolnej činnosti môžu zistiť, že držitelia dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti konajú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP.

K bodu 14

Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zrušením zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácii. Inšpektoráty práce po novom plnia ďalšie úlohy podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 422/2015 Z. z.“).

K bodu 15

Pojem videodokumentácia používaný v zákone sa v záujme zosúladenia s ostatnými právnymi predpismi a legislatívnej čistoty nahrádza obsahovo totožným pojmom audiovizuálny záznam. Rozširuje sa oprávnenie inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov. Úprava reaguje na problémy v praxi, napr. keď dopravný podnik pri výkone

4

inšpekcie práce (kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave) nepredloží požadované stiahnuté údaje zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov, pretože nemá potrebné technické vybavenie na sťahovanie údajov. Okrem toho aj vodiči jazdia často bez kariet. Inšpektori práce potom nemajú ako inak získať údaje, než si ich stiahnuť pomocou vlastných kariet.

K bodu 16

V nadväznosti na úpravu v čl. I bode 3 sa navrhuje doplniť oprávnenie inšpektora práce podať návrh na začatie konania o odobratí dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti.

K bodu 17

K pravidlu, ktoré existuje, že sa na pracoviskách, na ktorých by mohlo dôjsť k bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu života a zdravia inšpektora práce, môže vykonať inšpekcia práce len za účasti zodpovedného zamestnanca, sa zavádza tomu zodpovedajúca povinnosť zamestnávateľa, a to zabezpečiť účasť takéhoto zamestnanca. Nejde teda de facto o novú povinnosť. Zodpovednou osobou na tento účel sa nemyslí len osoba vo vedení spoločnosti, ale osoba, ktorá pozná podmienky a nebezpečenstvá, ktoré potenciálne hrozia inšpektorom práce pri pohybe na neznámom pracovisku. Na zabezpečenie prevádzky takéhoto pracoviska sa nemôže stať, že by takýto zamestnanec nebol k dispozícii. Zamestnávateľ má napokon vždy povinnosť, aby jeho zamestnanci boli oboznámení s BOZP na konkrétnom pracovisku, na ktorom pracujú, a teda by mali byť aj znalí podmienok a nebezpečenstiev, ktoré sa na pracovisku môžu objaviť.

K bodu 18

V § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. sa dopĺňa, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť aj fotodokumentácie, audiovizuálne záznamy a zvukové záznamy. Uvedené vyplýva z požiadaviek aplikačnej praxe, kedy fotodokumentácia, audiovizuálne či zvukové záznamy, ktorými zamestnávateľ disponuje, môžu vo veľkej miere napomôcť k objasneniu rôznych skutkových okolností, ktoré je potrebné v rámci výkonu inšpekcie zistiť.

K bodu 19

Na účely spracúvania osobných údajov sa v § 17 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. dopĺňa, že sa spracúva nielen obrazová podoba fyzickej osoby, ale aj zvukový a audiovizuálny záznam fyzickej osoby. Podľa § 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 125/2006 Z. z. inšpektori práce pri výkone inšpekcie práce oprávnení používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie (po novom audiovizuálnych záznamov) a zvukových záznamov, potrebných k výkonu inšpekcie práce. Je dôležité, aby okrem zhotovovania tejto dokumentácie a záznamov, bolo výslovne upravené, že všetky tieto údaje možno aj spracúvať. Nie vždy je totiž možné získať jednoznačný súhlas dotknutých osôb (napr. pri spracúvaní zvukového záznamu), čím môže dôjsť k zmareniu vykonanej inšpekcie práce.

K bodu 20

Za porušenie pracovnoprávnych predpisov, v dôsledku ktorého vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, je v súčasnosti ustanovená pokuta s dolnou sadzbou 33 000 eur. Po novom sa navrhuje nižšia dolná sadzba pokuty, a to 20 000 eur, pre pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, pretože sa javí ako neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví).

5

Konania o uložení pokuty podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z., ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tejto právnej úpravy, sa dokončia podľa tejto novej právnej úpravy.

K bodu 21

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 22

Zmenou legislatívneho znenia druhej vety ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 125/2006 Z. z. sa precizuje, že rozhodnutie o vydaní oprávnenia, osvedčenia, dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti, preukazu a povolenia sa vyznačí v spise, pričom účastníkovi konania sa vydá len príslušný doklad. Taktiež ide o legislatívno-technickú úpravu v nadväznosti na čl. I bod 3 návrhu, kedy sa dopĺňa, že sa druhá veta vzťahuje aj na doklad o uznaní odbornej spôsobilosti.

K bodu 23

Navrhuje sa ustanoviť, že na výkon dohľadu nad určenými výrobkami, ktorý inšpektoráty práce vykonávajú podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „dohľad“), sa primerane vzťahujú ustanovenia § 13 a 14 zákona č. 125/2006 Z. z. (výsledné dokumenty z výkonu inšpekcie práce protokol, resp. záznam), nakoľko aplikačná prax poukázala na skutočnosť, že právna úprava ani samotný zákon č. 125/2006 Z. z. neurčujú, čo má byť výstupom z inšpektorátom práce vykonaného dohľadu.

Primeranosť uplatňovania § 13 a 14 bude spočívať v tom, že protokol z výkonu dohľadu sa bude odlišovať od protokolu z výkonu inšpekcie práce, pokiaľ ide o navrhovanie a ukladanie opatrení 14 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z.), keďže pri výkone dohľadu sa bude postupovať podľa § 27 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. (a nie podľa § 12 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z.), a taktiež protokol z výkonu dohľadu nebude obsahovať údaje, ktoré s výkonom dohľadu nesúvisia (napr. zistené porušenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv).

Taktiež sa dopĺňa, že zamestnanci Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce vykonávajú činnosť člena hodnotiacej komisie alebo posudzovacej skupiny podľa zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v služobnom čase. Z dôvodu, aby výkon tejto činnosti bol v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého štátni zamestnanci môžu takúto činnosť vykonávať len v rámci štátnozamestnaneckého vzťahu, sa explicitne ustanovuje, že táto činnosť sa vykonáva v služobnom čase.

K bodu 24

Prechodným ustanovením nadväzujúcim na úpravu v čl. I bode 3 návrhu sa ustanovuje, že rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti, ktoré bolo vydané pred účinnosťou tejto právnej úpravy sa považuje za doklad o uznaní odbornej spôsobilosti.

6

K čl. II

K bodu 1

Zákonom č. 477/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 321/2002 Z. z.“) boli v § 12 ods. 1 zákona č. 321/2002 Z. z. doplnené nové účely na vyslanie ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) mimo územia Slovenskej republiky, a to zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo plnenie úloh medzinárodného vojenského veliteľstva a ďalšia spolupráca ozbrojených síl so zahraničnými ozbrojenými silami v súlade s medzinárodným právom. Rovnako ako pri plnení úloh ozbrojenými silami podľa § 12 ods. 1 písm. a) e) zákona č. 321/2002 Z. z., je potrebné vyňať z pôsobnosti zákona č. 124/2006 Z. z. aj plnenie úloh ozbrojenými silami podľa § 12 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 321/2002 Z. z., pričom sa v týchto prípadoch zabezpečí najvyššia možná úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia. Na základe uvedeného sa z dôvodu legislatívnej čistoty textu navrhuje pôvodne vyjadrený účel v § 2 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. nahradiť slovami „podľa osobitného predpisu“. Uvedené znenie tak bude reflektovať aj prípadné ďalšie legislatívne zmeny zákona č. 321/2002 Z. z.

K bodu 2

Navrhuje sa spresniť, že v príslušných ustanoveniach sa zohľadňuje kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa na úrovni divízie alebo skupiny, vzhľadom na to, že v prílohe č. 1 činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, vymedzené kódom podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa na úrovni divízie alebo skupiny.

K bodu 3

Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na čl. II bod 11 návrhu.

K bodom 4 až 6 a 8 až 10

Úprava nadväzuje na čl. I bod 10 návrhu. Po novom nebude oprávnená právnická osoba vydávať doklad o overení odborných vedomostí fyzickej osoby žiadateľa, ale namiesto inšpektorátu práce bude po overení odborných vedomostí priamo vydávať preukaz alebo osvedčenie na vykonávanie týchto činností podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

Oprávneným právnickým osobám sa ukladá povinnosť oznamovať dátum, čas a miesto overovania odborných vedomostí Národnému inšpektorátu práce, a to z dôvodu zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia takým spôsobom, aby inšpektoráty práce mali naďalej určitú možnosť kontrolovať priebeh overovania odborných vedomostí v rámci svojej kontrolnej činnosti. Oprávnená právnická osoba je povinná buď oznámiť požadované skutočnosti alebo ich zverejniť na svojom webovom sídle, a to najmenej 15 dní pred začatím overovania odborných vedomostí. Uvedená lehota je zosúladená s lehotou na oznámenie dátumu, času a miesta overovania odborných vedomostí žiadateľovi. Taktiež je oprávnená právnická osoba v zákonom určenom termíne povinná zaslať Národnému inšpektorátu práce informáciu o ňou vydaných preukazoch a osvedčeniach.

7

Nakoľko oprávnená právnická osoba bude vydávať preukazy a osvedčenia na vykonávanie činnosti, navrhuje sa, aby oprávnená právnická osoba okrem zverejňovania zoznamu vydaných oprávnení podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z., v uvedenom rozsahu zverejňovala na svojom webovom sídle aj zoznam vydaných preukazov a osvedčení podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. Táto povinnosť súvisí aj s návrhom v čl. I bode 7 návrhu zákona, keď v súčasnosti vedie zoznam vydaných preukazov a osvedčení Národný inšpektorát práce, pričom táto kompetencia sa mu týmto návrhom zákona odoberá.

K bodu 7

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 11

Úprava nadväzuje na čl. I bod 3 návrhu, podľa ktorého Národný inšpektorát práce bude fyzickej osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie, vydávať a odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti [odsek 13 písm. a)]. Podľa návrhu odseku 13 písm. a) môže fyzická osoba vykonávať činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. na základe platného dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti. Národný inšpektorát práce doposiaľ pri uznávaní odbornej spôsobilosti postupoval len podľa zákona č. 422/2015 Z. z. a neskúmal aj splnenie ďalších podmienok podľa zákona č. 124/2006 Z. z., ktoré sa vzťahujú na držiteľov preukazov, osvedčení alebo dokladov podľa odseku 1 písm. b), ktoré boli vydané za podmienok ustanovených zákonom č. 124/2006 Z. z. S cieľom zvýšiť úroveň BOZP, ako aj zrovnoprávniť podmienky pre prístup k regulovanému povolaniu v podmienkach Slovenskej republiky, sa navrhuje, aby sa aj na vydanie a zachovanie platnosti dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti primerane vzťahovali niektoré podmienky ustanovené v § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. Vyžadovanie splnenia ďalších podmienok ustanovených právnymi predpismi upravujúcimi príslušné regulované povolanie predpokladá aj samotný zákon č. 422/2015 Z. z. (§ 16 ods. 2). Okrem primeraného použitia ustanovení ods. 2 písm. a) a c), odsekov 3 a 4 a odseku 5 prvej vety sa po novom bude vyžadovať, aby fyzická osoba, ktorej bol vydaný doklad o uznaní odbornej spôsobilosti za podmienok podľa ods. 6 11 absolvovala aj lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ako aj aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Plynutie lehôt na ich absolvovanie sa bude vzťahovať na platnosť dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti, pričom aktualizačná odborná príprava sa bude potvrdzovať na zadnej strane dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti spôsobom uvedeným vo vyhláške č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti.

Podľa návrhu odseku 13 písm. b) fyzická osoba, ktorá je cezhraničným poskytovateľom služby alebo je vyslaná na výkon práce pri poskytovaní služieb z členského štátu na územie Slovenskej republiky, nepotrebuje doklad vydaný Národným inšpektorátom práce a na výkon činnosti podľa § 16 odseku 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. jej postačí platný doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti vydaný v členskom štáte Európskej únie. Uvedená právna úprava súvisí so zásadou voľného poskytovania služieb vyjadrenou aj v siedmej časti zákona č. 422/2015 Z. z. Zákonom č. 422/2015 Z. z. bola prebraná aj smernica EP a R č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií. V zmysle § 40 ods. 1 zákona č. 422/2015 Z. z. za zákonom stanovených podmienok môže každý, kto spĺňa podmienky na poskytovanie služieb podľa právnych predpisov iného členského štátu

8

(poskytovateľ služieb) dočasne a príležitostne poskytovať rovnaké služby na území Slovenskej republiky bez uznania odbornej kvalifikácie.

K bodu 12

Legislatívno-technická úprava.

K bodu 13

V rámci prechodných ustanovení sa v prvom odseku upravuje, že preukazy a osvedčenia, ktoré boli do účinnosti novej právnej úpravy vydané inšpektorátom práce ostávajú v platnosti a považujú sa za preukazy a osvedčenia vydané oprávnenou právnickou osobou.

V druhom odseku sa upravuje prechodné obdobie, v rámci ktorého je fyzická osoba, ktorá má doklad o uznaní odbornej spôsobilosti (tzn. pôvodne rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti) vydaný Národným inšpektorátom práce pred účinnosťou novej právnej úpravy, povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, a to z dôvodu zabezpečenia jednotných požiadaviek v súvislosti s novou úpravou vydávania dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti. Taktiež sa ustanovujú podmienky, ktoré ak fyzická osoba v rámci prechodného obdobia nesplní, doklad o uznaní odbornej spôsobilosti stráca dňom 31. marca 2026 platnosť.

K čl. III

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. apríla 2021.

V Bratislave dňa 4. novembra 2020

Igor Matovič v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Milan Krajniak v. r.

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore