Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 73/2021 účinný od 01.04.2021

Platnosť od: 18.02.2021
Účinnosť od: 01.04.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 73/2021 účinný od 01.04.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 73/2021 s účinnosťou od 01.04.2021

Legislatívny proces k zákonu 73/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení ...

2.

V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovami „inšpektoráty práce“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inšpektor práce“.

4.

V § 6 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) vydáva12a) a odoberá fyzickej osobe doklad o uznaní odbornej spôsobilosti získanej podľa právnych ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 13 znejú:

„12a) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o ...

5.

V § 6 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
odborne usmerňuje poskytovanie bezplatného poradenstva podľa § 2 ods. 1 písm. c),“.

Doterajšie písmená f) až v) sa označujú ako písmená g) až w).

6.

V § 6 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) odborne usmerňuje overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, vykonávanie ...

7.

V § 6 ods. 1 písm. p) sa slová „písmena n)“ nahrádzajú slovami „písmena o)“.

8.

V § 6 ods. 1 písmeno u) znie:

„u) vedie verejne prístupný zoznam 1. vydaných a odobratých oprávnení a osvedčení podľa písmena d) a ...

9.

V § 6 ods. 4 sa slová „e), m) a n)“ nahrádzajú slovami „n) a o)“.

10.

V § 7 ods. 3 písm. b) sa za slovo „havárie,16)“ vkladajú slová „na základe žiadosti orgánu štátnej správy ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 6 ods. 3 písm. v) a § 7 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

11.

V § 7 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý bod a tretí bod sa označujú ako prvý bod a druhý bod.

12.

V § 7 ods. 3 písm. e) prvom bode a písm. f) sa slová „osobitných predpisov“ nahrádzajú slovami „osobitného ...

13.

V § 7 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dokladu vydaného podľa § 6 ods. 1 písm. ...

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18ad sa citácia „§ 5 až 7 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných ...

15.

V § 10 ods. 1 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „osem mesiacov“.

16.

V § 11 ods. 2 sa slová „dvaja sú inšpektormi práce s odbornou praxou inšpektora práce viac ako päť rokov“ ...

17.

V § 12 ods. 1 písm. f) a § 16 ods. 1 písm. d) sa slová „videodokumentácie a zvukových záznamov“ nahrádzajú ...

18.

V § 12 ods. 2 písm. j) prvom bode sa za slovo „osvedčenia,“ vkladá slovo „dokladu,“ a za slová „ods. ...

19.

V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) zabezpečiť účasť zodpovedného zamestnanca na účely výkonu inšpekcie práce na pracoviskách podľa ...

20.

V § 16 ods. 2 písm. a) sa za slovom „dokladov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto ...

21.

V § 17 ods. 1 sa slová „podobu fyzickej osoby“ nahrádzajú slovami „podobu, zvukový záznam a audiovizuálny ...

22.

V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § ...

23.

V § 19 ods. 2 písm. a) druhom bode sa odkaz „25a)“ nahrádza odkazom „13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a sa vypúšťa.

24.

V § 21 ods. 3 druhá veta znie: „Pri vydaní oprávnenia, osvedčenia, dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti, ...

25.

§ 21 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ustanovenia § 13 a 14 sa primerane vzťahujú aj na výkon dohľadu. (7) Činnosť člena hodnotiacej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 505/2009 Z. z.“.

26.

Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22c Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2021 Rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti vydané ...

Čl. II

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 ods. 4 sa slová „na účely humanitárnej pomoci, vojenských cvičení, vojenských operácií, plnenia ...

2.

V § 6 ods. 1 písm. k), § 19 ods. 1 a 2, § 22 ods. 3 a 6 a prílohe č. 1b sa za slovo „činností“ vkladajú ...

3.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa za slová „písm. c)“ vkladajú slová „alebo podľa § 16 ods. 13“.

4.

V § 14 ods. 1 písm. c) sa slová „vydávanie dokladu o overení odborných vedomostí“ nahrádzajú slovami ...

5.

V § 14 ods. 2 posledná veta znie: „Oprávnená právnická osoba je povinná oznámiť Národnému inšpektorátu ...

6.

V § 14 odsek 7 znie:

„(7) Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní odo dňa vydania zverejniť na svojom webovom sídle ...

7.

V § 16 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“)“ a slová „na ...

8.

V § 16 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „príslušným inšpektorátom práce“ nahrádzajú slovami „oprávnenou ...

9.

V § 16 ods. 5 písm. a) sa slová „inšpektorátu práce“ nahrádzajú slovami „oprávnenej právnickej osoby“. ...

10.

V § 16 ods. 5 písm. h) sa vypúšťajú slová „zástupcu inšpektorátu práce alebo“.

11.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Fyzická osoba môže činnosti podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) namiesto preukazu, osvedčenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19c a 19d znejú:

„19c) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. 73/2021 Z. z. 19d) § 2 písm. d) ...

12.

V poznámke pod čiarou k odkazu 32a sa vypúšťajú slová „o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení ...

13.

Za § 39i sa vkladá § 39j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2021 (1) Platné preukazy a osvedčenia vydané ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:

„32b) § 22c zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. 73/2021 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore