Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 73/2015 účinný od 01.05.2015


Platnosť od: 14.04.2015
Účinnosť od: 01.05.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 73/2015 účinný od 01.05.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 73/2015 s účinnosťou od 01.05.2015

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 73/2015, dátum vydania: 14.04.2015

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len 'ministerstvo') predklad á na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len 'návrh zákona').

Návrh zákona sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Účelom návrhu zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre vykonanie Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzá jomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181/4, 29. 6. 2013) (ďalej len 'Nariadenie').

Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie upravuje otázky procesného postupu orgánov verejnej moci, a to tak v základnom, ako aj vo vykonávacom konaní, je potrebné rozhodovanie precizovať s ohľadom na vnútrošt átne právne pomery. Návrh zákona v tomto smere ekvivalentne s Nariadením vykonáva normy sekundárneho európskeho práva.

Motivácia zákonodarcu sa v uvedenom kontexte sústredí na zadosťuč inenie ratio legis Nariadenia, ktoré v deň jeho prijatia podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Reding ustálila slovami: 'Dnes prijatý európsky ochranný príkaz pomôže chrániť obete trestných činov a obete násilia, kamkoľvek by v Európe cestovali: ochrana pocestuje s obč anom. Je to výnimočný príklad toho, ako Európa pracuje pre svojich občanov. Chcela by som poďakovať ministrom spravodlivosti a Európskemu parlamentu za ich podporu pri rýchlom uvedení návrhu Komisie do života. Obete si zaslúžia nič menej, než aby sa s nimi zaobchádzalo s rešpektom a dostávalo sa im potrebnej ochrany. Spolieham sa na členské štáty, že v záujme našich občanov sa európsky ochranný príkaz a smernica o právach občanov prijatá v minulom roku rýchlo stanú skutočnosťou.'

Nariadenie má byť rýchlym a flexibilným nástrojom, pomocou ktorého bude chránenej osobe v prípade je premiestnenia sa z jedného členského štátu do druhého poskytnutá okamžitá ochrana na bá ze uznania ochranného opatrenia. Ochranné opatrenia nariadené v občianskych veciach v členskom štáte pôvodu sa budú uznávať bez ďalš ieho na základe zásady vzájomného uznávania v dožiadanom členskom štáte.

V snahe dosiahnuť efektívnu vykonateľnosť Nariadenia je nevyhnutné prijať zmenu relevantných právnych predpisov, ktorá upraví postup orgánov Slovenskej republiky pri vydávaní osvedčenia ochranného opatrenia a uznávaní ochranného opatrenia nariadeného vydávajúcim orgánom v členskom štáte Európskej únie.

Návrh zákona obsahuje novelizáciu nasledovných právnych predpisov:

·Občiansky súdny poriadok – zavádza sa nový druh osobitného konania – konanie o niektorých otázkach ochranných opatrení;

·Trestný zákon – zavádza sa nová skutková podstata trestného činu marenia úradného rozhodnutia;

·Zákon o sídlach a obvodoch súdov – zavádza sa súd s tzv. kauzálnou príslušnosťou vo veciach ochranných opatrení v občianskych veciach pre celé ú zemie Slovenskej republiky.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a v súlade s právom Európskej ú nie.

Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, environmentálny vplyv a má pozitívny sociálny vplyv.

Materiál prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky na svojom rokovan í dňa 10. decembra 2014.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Obč iansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dop ĺňajú niektoré zákony.

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskej únie

-primárnom

- čl. 81 ods. 2 písm. a), e) a f) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1.legislatívne akty

- Nariadenie Eur ópskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181/4, 29. 6. 2013).

2.nelegislatívne akty

-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

-

b)je obsiahnutá v judikatúre Sú dneho dvora Európskej únie.

-

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia

Lehota na implementáciu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013

z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach (Ú. v. EÚ L 181/4, 29. 6. 2013) je do 11. januára 2015.

b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerní c a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov

-

c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

d)informácia o právnych predpisoch, v ktorý ch je nariadenie už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

-

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Euró pskej únie:

Stupeň zlučiteľnosti – úplný.

6.Gestor a spolupracujú ce rezorty:

Ministerstvo spravodlivosti SR.

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Termín začatia a ukončenia PPK:

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3. Sociálne vplyvyx – vplyvy na hospodárenie obyvateľstva– sociálnu exklúziu– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklú ziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť

Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.

-Kvantifikujte:

-- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvate ľa- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností

- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.Predpokladá sa zvýšenie právnej ochrany obyvateľstva – osobitne pred nežiaducimi javmi dom áceho násilia aj v jeho cezhraničnom vyjadrení. Predpokladané zvýšenie sa má dosiahnuť vyššími garanciami ochrany práv, a to konkrétne zavedením nových inštitútov právnej ochrany telesnej a du ševnej integrity a súkromia s esenciálnym prepojením na trestné právo v prípadoch, keď povinná osoba marí právoplatné a vykonateľné ochranné opatrenie.

Podstatným spôsobom sa tak zvyšuje právna ochrana obetí domáceho násilia a osôb, ktoré trpia konaní osôb ohrozujúcich ich súkromie alebo integritu.

4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:

Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.

-4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.

Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?

Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?

Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?

-

-

-

B. Osobitná časť

K Èl. I (Občiansky súdny poriadok)

K bodu 1 (§ 76 ods. 1 písm. h) až j))

Uvedeným zákonom je potrebné vykonať zmeny aj v Občianskom súdnom poriadku. Bez vykonania zmien by nebolo možné, aby súdy Slovenskej republiky nariaď ovali ochranné opatrenia, ktoré by podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013 z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatren í v občianskych veciach (ďalej len 'Nariadenie') mohli byť v iných členských štátoch uznané. Z uvedeného dôvodu sa v § 76 ods. 1 vkladajú nové písmená h) až j), ktoré preberajú znenie z Nariadenia.

K bodu 2 (§ 200g a 200h)

Súčasne s návrhom zákona bolo potrebné vyrie šiť aj vymedzenie postupu súdu podľa Občianskeho súdneho poriadku. Zavádza sa nový druh konania – konanie o niektorých otázkach ochranných opatrení. Ide o strohú úpravu, ktorá upravuje len základný postup súdu, pričom odkazuje na právnu úpravu Nariadenia. Z pohľadu systematiky – ust. § 200g upravuje činnos ť súdu pri nariadení vnútroštátneho ochranného opatrenia, a to vrátane procesu vydania osvedčenia k ochrannému opatreniu a ust. § 200h sa aplikuje na prípady úpravy a neuznania ochranného opatrenia vydané ho v inom členskom štáte.

Vo všetkých v OSP neupravených otázkach bude súd prirodzene postupovať podľa Nariadenia.

K Èl. II (Trestný zákon)

§ 348 písm. h)

Chránená osoba, ktorá m á v Slovenskej republike záujem dovolať sa ochranného opatrenia nariadeného vydávajúcim orgánom v inom členskom štáte, predloží orgánu Policajného zboru príslušnému podľa osobitné ho predpisu vyhotovenie ochranného opatrenia, o ktorého pravosti nemožno mať pochybnosť a osvedčenie vydané v členskom štáte pôvodu spolu s prekladom do slovenského jazyka. Uvedený postup sa uplatní v situácii, keď bude potrebné dovolať sa konkrétnej právnej ochrany a život alebo zdravie chránenej osoby budú ohrozené.

Nová skutková podstata marenia výkonu úradného rozhodnutia bude reflektovať na situáciu, keď sa osoba predstavujúca riziko dopustí závažné ho alebo opakovaného konania, aby zmarila zákaz alebo obmedzenie kontaktu, vstupu alebo priblíženia sa vydané a osvedčené podľa osobitného predpisu alebo vydané na základe rozhodnutia súdu v občianskom súdnom konaní.

K Èl. III (Zákon o sídlach a obvodoch súdov)

§ 14f

Na konanie vo veciach ochranného opatrenia v občianskych veciach nariadeného v inom členskom štáte Euró pskej únie bude príslušný Okresný súd Bratislava III, pričom jeho obvodom bude celé územie Slovenskej republiky. Z uvedenej dikcie vyplýva, že sa zavádza súd s tzv. kauz álnou príslušnosťou vo veciach ochranných opatrení v občianskych veciach pre celé územie Slovenska. Vzhľadom na očakávaný (nízky) ná pad zákonodarca zvolil prístup ustanoviť pre tieto veci len jeden súd pre celé územie SR. Pokiaľ by však prax ukázala, že nápad bude ďaleko vyšší, bude možné toto rozhodnutie prehodnotiť a zveriť uvedené veci viacerým súdom.

K Èl. IV (Účinnosť)

Navrhuje sa účinnosť zákona.

V Bratislave, 10. decembra 2014

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Tomáš Borec v. r.

minister spravodlivosti Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore