Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 72/2022 účinný od 01.04.2022

Platnosť od: 16.03.2022
Účinnosť od: 01.04.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne občianstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 72/2022 účinný od 01.04.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 72/2022 s účinnosťou od 01.04.2022

Legislatívny proces k zákonu 72/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...

1.

V § 6 sa slová „podľa osobitného predpisu3)“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím súdu Slovenskej republiky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) § 97 až 109 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 42 až 57, § 67 a 71 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov.“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) § 77 až 87 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

V § 7 ods. 1 písm. g) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.

6.

V § 7 ods. 1 písm. h) časť vety za bodkočiarkou znie: „to neplatí pre žiadateľa podľa odseku 2 písm. ...

1.

v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,

2.

je alebo bol štátnym občanom Českej republiky,

3.

má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,

4.

je starší ako 65 rokov alebo

5.

úspešne vykonal maturitnú skúšku zo slovenského jazyka, štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka ...

7.

V § 7 ods. 1 písm. i) sa na konci bodka nahrádza slovom „a“.

8.

V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
nepredstavuje hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky.“.

9.

V § 7 ods. 2 písm. g) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.

10.

V § 7 ods. 2 písmená i) a j) znejú:

„i) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky ...

11.

V § 7 odsek 3 znie:

„(3) Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,12) ...

12.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Bez splnenia podmienky podľa odseku 1 písm. a) sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky ...

13.

V § 8 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta a štvrtá veta, ktoré znejú: „Žiadosť o udelenie ...

14.

V § 8 ods. 3 písmená a) a b) znejú:

„a) podrobný štruktúrovaný životopis s uvedením najmä osobných údajov podľa odseku 2 písm. a) a b), ...

15.

V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) doklady podľa § 7 ods. 1 písm. h) piateho bodu, ktoré nahrádzajú preukázanie ovládania slovenského ...

16.

V § 8 ods. 4 prvá veta znie: „Žiadateľ pri podaní samostatnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva ...

17.

V § 8 ods. 5 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vzdelaniu žiadateľa ...

18.

V § 8 ods. 9 sa za slová „Policajného zboru“ vkladajú slová „a od obce pobytu žiadateľa“.

19.

V § 8 sa vypúšťa odsek 12.

20.

V § 8a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom určí lehotu na ...

21.

V § 8a ods. 5 sa slová „§ 7 ods. 2 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 2 až 7“.

22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 35, § 41 ods. 5, § 49, § 55, § 60, § 68 a 72 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

23.

V § 8a ods. 10 štvrtá veta znie: „Sľub neskladajú deti mladšie ako 14 rokov a osoby, ktorým to ich zdravotný ...

24.

V § 8b ods. 1 písm. a) sa za slovo „pozmenené“ vkladá čiarka a tieto slová: „alebo závažné skutočnosti ...

25.

V § 9 ods. 3 písm. b) a ods. 6 písm. f) sa za slová „colnému úradu,“ vkladá slovo „obci,“.

26.

V § 9 ods. 6 písmeno a) znie:

„a)
platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa,“.

27.

V § 9 odseky 17 a 18 znejú:

„(17) K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej ...

28.

V § 9 ods. 19 sa za slovo „skutočnosť“ vkladá slovo „písomne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ...

29.

V § 9 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Okresný úrad v sídle kraja, ktorý prijal oznámenie o strate ...

30.

V § 9a ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
platným potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.“.

31.

V § 9a odsek 3 znie:

„(3) Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky je uvedený v prílohe ...

32.

V § 9a ods. 4 písmeno a) znie:

„a) platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa; vo výnimočnom prípade, ktorý ...

33.

V § 9a odsek 8 znie:

„(8) Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo na základe predložených ...

34.

V § 9a sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 12.

35.

V § 9a ods. 11 sa slová „podľa odseku 11“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 10 okresnému úradu v sídle ...

36.

V § 9a ods. 12 prvej vete sa slová „jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti“ ...

37.

V § 9b odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) nevráti listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ...

38.

V § 9b ods. 3 sa slovo „Obvodný“ nahrádza slovom „Okresný“.

39.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

40.

§ 13 znie:

„§ 13 Žiadateľ je povinný na základe písomnej výzvy ministerstva, okresného úradu v sídle kraja, diplomatickej ...

41.

§ 15 znie:

„§ 15 (1) Na postup podľa tretej časti tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok. (2) Právne úkony ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.

42.

§ 16 znie:

„§ 16 Miestna príslušnosť podľa tohto zákona sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa vypúšťa.

43.

V § 16a ods. 1 prvej vete sa za slová „podľa § 16“ vkladajú slová „alebo plní povinnosť podľa § 9 ods. ...

44.

V § 16a ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne ...

45.

V § 16a ods. 2 tretej vete sa vypúšťajú slová „alebo je pozbavený spôsobilosti na právne úkony,“.

46.

§ 18 znie:

„§ 18 Žiadateľ je povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu alebo okresnému úradu v sídle kraja každú ...

47.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

„§ 18a Obec, ktorá vedie matriku, oznamuje ministerstvu údaje o osvojení dieťaťa na účely § 6 do desiatich ...

48.

§ 19 znie:

„§ 19 (1) Ministerstvo vedie Ústrednú evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej ...

49.

Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný ...

50.

Zákon sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 1 a 2 k zákonu č. 40/1993 Z. z.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore