Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 72/2021 účinný od 01.03.2021

Platnosť od: 18.02.2021
Účinnosť od: 01.03.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 72/2021 účinný od 01.03.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 72/2021 s účinnosťou od 01.03.2021

Legislatívny proces k zákonu 72/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) jadrovým zariadením jadrové zariadenie podľa osobitného predpisu2a) uvádzané do prevádzky držiteľom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 2 písm. f) atómového zákona.“.

2.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Postup podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahuje na jadrové zariadenie, ktoré sa považuje za prvok kritickej ...

3.

V § 9 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b) prevod alebo prechod prvku na iného, vrátane predaja podniku alebo časti podniku, ako aj zmien v ...

4.

Za § 9 sa vkladajú § 9a až § 9e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Osobitná úprava pre prvky zo sektorov v pôsobnostiMinisterstva hospodárstva Slovenskej republiky § ...

Čl. II

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

1.

V § 1aa sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „ak osobitný predpis neustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:

„1aaa) § 9e zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 72/2021 Z. z.“.

2.

V § 2 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „1aaa)“ nahrádza odkazom „1ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

Čl. III

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Za § 107b sa vkladá § 107c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 107c Osobitné ustanovenia pre konkurz prevádzkovateľa prvku kritickej infraštruktúry (1) Ústredný ...

2.

Za § 206l sa vkladá § 206m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 206m Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2021 Ustanovenia § 107c sa použijú aj na ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore