Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 72/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 24.02.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD30DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 72/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 72/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa ...

1.

V § 24 ods. 1 sa slová „[§ 29 ods. 1 písm. f) a g)]“ nahrádzajú slovami „[§ 29 ods. 1 písm. ...

2.

V § 24 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) voľný pohyb psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a znejú:

„19) § 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania ...

3.

V § 24 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená e) až k).

4.

V § 24 odsek 6 znie:

„(6) Ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri, jeho vlastník môže požadovať náhradu len ...

5.

V § 24 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak dôjde k usmrteniu zveri alebo spôsobeniu škody na zveri psom, jeho držiteľ je povinný ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

6.

V § 29 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 200 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...

7.

V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore