Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 71/2013 účinný od 01.11.2019


Platnosť od: 10.04.2013
Účinnosť od: 01.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 71/2013 s účinnosťou od 01.11.2019 na základe 298/2019

Legislatívny proces k zákonu 298/2019§ 2
Účel poskytovania dotácií


Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) na podporu
a)
baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti,
b)
činnosti združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktoré realizuje schémy pomoci alebo programy podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu,1a)
c)
využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a využívania iných obnoviteľných zdrojov energie,1b)
d)
ochrany spotrebiteľa,
e)
rozvoja priemyselnej výroby a služieb,
f)
výskumu, vývoja2) a inovácií,3)
g)
energetickej efektívnosti,
h)
budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá,
i)
používania nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá.
zobraziť paragraf
§ 8c

(1)
Dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť na nákup nových vozidiel kategórie20c) L, M a N s pohonom na alternatívne palivá.
(2)
Novým vozidlom s pohonom na alternatívne palivá sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo, ktoré v osvedčení o evidencii časť II nemá uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel20d) a ktoré má
a)
pohonnú jednotku vybavenú nádržou na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn a zároveň môže mať nádrž aj na iné palivo,
b)
najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu pohonnú látku s obsahom minimálne 15 % objemu biopalív,
c)
najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého zdroja elektrickej energie,
d)
výhradne elektrický pohon, a to
1.
batériové elektrické vozidlo,
2.
elektrické vozidlo s vodíkovými palivovými článkami.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a)
fyzickej osobe – nepodnikateľovi,
b)
fyzickej osobe – podnikateľovi,
c)
právnickej osobe,
d)
obci alebo vyššiemu územnému celku a nimi zriadenej organizácii.
(4)
Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. a) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe výzvy na predkladanie žiadostí. Žiadateľovi podľa odseku 3 písm. b) až d) možno poskytnúť dotáciu podľa odseku 1 na základe schválenej schémy pomoci18a) a výzvy na predkladanie žiadostí. Maximálnu výšku dotácie pre jednotlivé typy vozidiel s pohonom na alternatívne palivá ministerstvo určí v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť na vozidlo podľa odseku 2 najviac vo výške
a)
10 000 eur, ak ide o vozidlá kategórie M1 a N1,
b)
25 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla okrem vozidiel kategórie M1 a N1,
c)
35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidiel vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia nebola žiadateľovi už poskytnutá na iné vozidlo.
(6)
Žiadateľ podľa odseku 3 je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel20d) v Slovenskej republike a byť vlastníkom tohto vozidla najmenej počas dvoch rokov od poskytnutia dotácie.
zobraziť paragraf
§ 10
Prílohy k žiadosti

(1)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. a) sú
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)
c)
účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,
d)
schválený plán publikačnej činnosti s banskou tematikou, údržby a rekonštrukcie banských pamiatok, budovania náučných banských chodníkov a ďalších aktivít podporujúcich históriu a rozvoj tradícií banských činností, vrátane jej medzinárodnej prezentácie, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods.1 písm. e).
(2)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. b) sú
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
c)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)
d)
účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť,
e)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na prevádzku z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
(3)
Združenie právnických osôb s účasťou ministerstva zabezpečujúce realizáciu podpory malého a stredného podnikania podľa osobitného predpisu1a) predkladá v príslušnom rozpočtovom roku prílohy podľa odseku 2 len k prvej žiadosti.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. c) sú
a)
ak ide o fyzickú osobu
1.
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
2.
kópia dokladu preukazujúceho uvedenie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie do prevádzky,
3.
faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie nie starší ako 18 mesiacov,
4.
doklad preukazujúci technické parametre kotla na biomasu, slnečného kolektora alebo iného zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
5.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, bytu v bytovom dome alebo v rozostavanej stavbe,
b)
ak ide o právnickú osobu
1.
doklady uvedené v písmene a),
2.
potvrdenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami dotknutých obcí,
3.
doklad preukazujúci správu bytového domu.24)
(5)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. d) sú
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,24aa)
c)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)
d)
údaje fyzických osôb pôsobiacich v štatutárnom orgáne potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a súhlas s ich spracovaním,
e)
čestné vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov s rozpočtami obcí,
f)
doklad o zriadení osobitného účtu právnickej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť, a číslo účtu,
g)
doklad preukazujúci, že právnická osoba má zabezpečené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 5 % z požadovanej dotácie,
h)
vyhlásenie právnickej osoby o tom, že štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu alebo iné osoby oprávnené konať v jej mene nekonali v mene právnických osôb, ktoré zanikli a nevysporiadali finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a nie sú fyzickými osobami, ktoré nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve,24a)
i)
doklady a informácie o činnosti a predchádzajúcich aktivitách žiadateľa preukazujúce splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. b),
j)
projekt podľa § 6 ods. 1, ktorý obsahuje
1.
názov projektu, jeho charakteristiku a ciele,
2.
spôsob a čas realizácie projektu,
3.
organizačné, technické a personálne zabezpečenie realizácie projektu,
4.
miesto realizácie projektu,
5.
rozpočet celkových nákladov na projekt,
6.
význam a prínos projektu,
7.
nadväznosť na existujúce a predchádzajúce aktivity,
k)
čestné vyhlásenie právnickej osoby o tom, že na predložený projekt alebo jeho časť právnická osoba nežiadala finančný príspevok zo štátneho rozpočtu, prostriedkov Európskej únie, z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. e) sú
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy
1.
právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,
2.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k stavbe alebo doklad, ktorým stavebník preukazuje iné právo k stavbe,25) alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
3.
doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,
c)
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
d)
ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie, výšku požadovanej dotácie preukazuje rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej s vybraným dodávateľom,
e)
ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení rozpočtu stavby, vypracovaného autorizovanou osobou,26) s uvedením lehoty predloženia rozpočtu,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba inžinierskych stavieb, na ktoré žiada dotáciu, nebola začatá pred podaním žiadosti,
g)
ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 332 000 eur, mandátna zmluva s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí realizácia účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje,
h)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. m), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou27) nie starší ako tri mesiace,
i)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. o), q) a r), znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou27) nie starší ako tri mesiace,
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti, vrátane príloh k žiadosti a vyhlásenie o tom, že projekt bude realizovaný podľa predloženej žiadosti,
k)
sprievodný list, v ktorom žiadateľ uvedie podrobný rozpis a odôvodnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s regionálnym rozvojom obce alebo vyššieho územného celku; ak obec alebo vyšší územný celok požiada o dotáciu podľa § 7 ods. 9 je potrebné podrobne odôvodniť vplyv výskumnej a vývojovej činnosti na regionálny rozvoj obce alebo vyššieho územného celku,
l)
doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že územie na zriadenie priemyselnej zóny je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny,
m)
ak je predmetom žiadosti dotácia podľa § 7 ods. 1 písm. k)
1.
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom geologických prác, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu žiadateľ musí spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
2.
čestné vyhlásenie žiadateľa, že geologické práce, na ktoré žiada dotáciu, neboli realizované pred podaním žiadosti,
n)
zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorý zriadi svoju prevádzku v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb, ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti investičného zámeru, zabezpečenia záväzkov investora na obstaranie investície, záväzkov investora na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzke, ktorú zriadi v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby a služieb,
o)
ak ide o dotáciu podľa § 7 ods. 9
1.
zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorej prílohou je zmluva s poskytovateľom výskumných a vývojových činností,
2.
investičný zámer investora, v ktorom bude definované výskumno-vývojové zameranie investičného zámeru.
(7)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. f) sú
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
projektový zámer v štruktúre uvedenej v schéme pomoci podľa § 8 ods. 3,
c)
kalkulácia nákladov na riešenie projektu,
d)
doklad, ktorý identifikuje štatutárny orgán žiadateľa, ak údaje v ňom obsiahnuté nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.24aa)
(8)
Prílohy podľa odseku 6 písm. a) až n), ktoré vyhotovuje a podpisuje žiadateľ sa predkladajú v origináli; podpisy musia byť úradne osvedčené a nie staršie ako tri mesiace. Prílohy podľa odseku 6 písm. a) až n), ktoré nevyhotovuje žiadateľ sa predkladajú v origináli alebo v ich úradne osvedčenej kópii a nie staršie ako tri mesiace.
(9)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. g) sú
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
rozpočet obsahujúci predpokladanú obstarávaciu cenu podľa § 8a ods. 2, ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. h) sú
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
doklady preukazujúce splnenie podmienky podľa § 8b ods. 4,
c)
ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
1.
právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia,
2.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k stavbe alebo doklad, ktorým stavebník preukazuje iné právo k stavbe,25) alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy,
3.
doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu,
d)
predpokladaná cena s priloženým rozpočtom stavby s výkazom výmer na jednotlivé stavebné objekty, ktorou žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; predpokladanú cenu musí žiadateľ spresniť na základe výsledkov verejného obstarávania,
e)
doklady o výške požadovanej dotácie, ktoré preukazujú rozpočtom s výkazom výmer, ktorý je prílohou zmluvy uzavretej s vybraným dodávateľom, ak má žiadateľ ukončené verejné obstarávanie,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o dodatočnom predložení rozpočtu stavby vypracovaného autorizovanou osobou s uvedením lehoty predloženia rozpočtu, ak žiadateľ nemá vypracovaný rozpočet stavby,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupnej nabíjacej stanice, čerpacej stanice na skvapalnený zemný plyn, čerpacej stanice na stlačený zemný plyn, čerpacej stanice na vodík alebo čerpacej stanice inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, na ktorú žiada dotáciu, nebola začatá pred podaním žiadosti,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti vrátane príloh k žiadosti a vyhlásenie o tom, že verejne prístupná nabíjacia stanica, čerpacia stanica na skvapalnený zemný plyn, čerpacia stanica na stlačený zemný plyn, čerpacia stanica na vodík alebo čerpacia stanica inej pohonnej látky vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie bude realizovaná podľa predloženej žiadosti.
(11)
Prílohou k žiadosti podľa § 2 písm. i) sú
a)
doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,23)
b)
čestné vyhlásenie, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na nákup z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu,
c)
ak ide o právnickú osobu, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie, okrem príloh uvedených v písmene a) aj vyhlásenie žiadateľa o tom, že štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba oprávnená konať v jeho mene nekonala v mene právnickej osoby, ktorá zanikla a nevysporiadala finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, a nie je fyzickou osobou, ktorá nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo v družstve.24a)
zobraziť paragraf
§ 12
Spoločné ustanovenia

(1)
Na dotáciu nie je právny nárok. Na konanie o žiadosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.31)
(2)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a)
úhradu záväzkov žiadateľa, ktoré vznikli v rozpočtových rokoch predchádzajúcich rozpočtovému roku, v ktorom bola podaná žiadosť, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. d), § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. d), § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1,
c)
úhradu miezd, platov, odvodov, služobných príjmov a iných náhrad a osobných vyrovnaní, okrem dotácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c), § 4 a 8,
d)
úhradu výdavkov právnickej osobe, v ktorej štatutárny zástupca združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje alebo jemu blízka osoba28) má majetkovú účasť vyššiu ako 34 % alebo je členom jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
e)
úhradu výdavkov blízkej osobe28) štatutárneho zástupcu združenia právnických osôb s účasťou ministerstva, ktorému sa dotácia poskytuje.
(3)
Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý je bezúhonný. Za bezúhonného sa nepovažuje žiadateľ, ktorý sa dopustil úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku, alebo žiadateľ, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu sa dopustil úmyselného trestného činu alebo trestného činu proti majetku.
(4)
Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou možno poskytnúť len v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.32)
(5)
Ministerstvo môže poveriť administratívnymi činnosťami súvisiacimi s poskytovaním dotácií podľa § 8 až 8c právnickú osobu zriadenú ministerstvom.
(6)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.23a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo alebo ním zriadená právnická osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]18)  Čl. 2 ods. 85 a 86 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.§ 7 písm. d) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]32)  Napríklad zákon č. 358/2015 Z. z., nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore