Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 17.03.1992
Účinnosť od: 01.08.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST47 JUD>999149 DS41 EU PP ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 71/1992 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 71/1992 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 211/2019

Legislatívny proces k zákonu 211/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej národnej rady

o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet súdnych poplatkov
(1)

Súdne poplatky (ďalej len „poplatky“) sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ...

(2)

Poplatky sa vyberajú aj za konanie a úkony vykonávané bez návrhu v prospech poplatníka, ak je ...

§ 2
Poplatníci
(1)

Poplatníkom je:

a)
navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu,
b)
obe strany sporu (ďalej len „strana“) v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva ...
c)
dlžník v konkurznom konaní,
d)
dedič v konaní o dedičstve,
e)
oprávnený v exekučnom konaní,1a)
f)
ten, kto je povinný doručovať podania do elektronickej schránky súdu.1aa)
(2)

Ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho žalobe alebo návrhu vyhovel, zaplatí podľa ...

(3)

Ak vznikne viacerým poplatníkom podľa odseku 1 povinnosť zaplatiť poplatok spoločne, platia ho ...

(4)

V odvolacom konaní je poplatníkom odvolateľ, v konaní o žalobe na obnovu konania je poplatníkom ...

§ 3
Príslušnosť

Poplatky vyberajú:

a)

súdy,1b)

b)

orgány štátnej správy súdov,1c)

c)

orgány prokuratúry.

§ 4
Oslobodenie od poplatku
(1)

Od poplatku je oslobodené súdne konanie

a)
o ustanovení opatrovníka, vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, o návrat maloletého do ...
b)
o spôsobilosti na právne úkony,
c)
vo veciach zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, ...
d)
vo veciach výkonu rozhodnutí a exekúcie na vymáhanie pohľadávok zo súdnych a notárskych poplatkov, ...
e)
vo veciach plnenia záväzkov z kolektívnych zmlúv,
f)
vo volebných veciach,
g)
vo veciach vzájomnej vyživovacej povinnosti rodičov a detí,
h)
o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení,
i)
o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
j)
o kompetenčnej žalobe,3caa)
k)
o vydaní súhlasu s inšpekciou.3cab)
(2)

Od poplatku sú oslobodení:

a)
Slovenská republika, štátne rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy,3aa) právnická ...
b)
obce a vyššie územné celky v konaní vo veciach verejného a spoločensky prospešného záujmu,
c)
nadácie a charitatívne organizácie, humanitárne organizácie, ekologické organizácie a združenia ...
d)
žalobca v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu a choroby z povolania, v konaní o určenie ...
e)
navrhovateľ v konaní o určenie výživného, v konaní o jeho zvýšenie, ako aj v konaní o uplatnenie ...
f)
nevydatá matka v konaní o príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom ...
g)
prokurátor v konaní začatom na základe jeho žaloby alebo na jeho návrh a v konaní, do ktorého ...
h)
maloleté dieťa v konaniach vo veciach určenia rodičovstva,
i)
žalobca v konaní o náhradu škody vrátane škody na veciach, ktorá vznikla v súvislosti s ublížením ...
j)
žalobca v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom, ...
k)
žalobca v konaní o poddlžníckej žalobe,
l)
profesionálni vojaci, príslušníci Policajného zboru, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej ...
m)
žalobca v konaní o správnej žalobe vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia,
n)
navrhovateľ pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie reštrukturalizácie ...
o)
správca podľa osobitného predpisu,3f) ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených ...
p)
žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu majetku podstát podľa osobitného predpisu,3f)
q)
žalobca v konaní o vylúčení majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného predpisu,3g)
r)
žalobca v konaní o vylúčení veci z exekúcie podľa osobitného predpisu,3h)
s)
žalobca v konaní o určení popretej pohľadávky podľa osobitného predpisu,3f)
t)
diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré ...
u)
spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.4aa)
(3)

Od poplatku je oslobodený aj ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného ...

(4)

Oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, žalobe na obnovu ...

(5)

Oslobodenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje na poplatok podľa položky 20a.

§ 5
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1)

Poplatková povinnosť vzniká:

a)
podaním žaloby, návrhu, odvolania, žaloby na obnovu konania, dovolania, kasačnej sťažnosti alebo ...
b)
spísaním podania do zápisnice pred súdom,
c)
vydaním rozhodnutia o dedičstve,
d)
speňažením majetku podliehajúceho konkurzu, ak ide o poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného ...
e)
podaním námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného ...
f)
podaním námietky zaujatosti podľa osobitného predpisu,4b)
g)
v ostatných prípadoch nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa povinnosť zaplatiť ...
(2)

Právoplatným uznesením súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku poplatková ...

(3)

Poplatková povinnosť za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom ...

§ 6
Sadzba poplatku
(1)

Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu poplatku (ďalej len „percentná sadzba“) ...

(2)

Ak je sadzba poplatku ustanovená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednej inštancii. Poplatok ...

(3)

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami alebo ...

(4)

Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej ...

(5)

Ustanovenie odseku 3 o znížení poplatku sa nepoužije na šieste a každé ďalšie podanie podané ...

§ 7
Základ poplatku pri percentnej sadzbe
(1)

Pri percentnej sadzbe je základom poplatku cena predmetu poplatkového úkonu. Ak nie je možné základ ...

(2)

Cena príslušenstva sa zahrnie do základu poplatku len vtedy, ak je príslušenstvo samostatným predmetom ...

(3)

Poplatník je povinný uviesť cenu predmetu poplatkového úkonu. Ak tak neurobí, alebo ak uvedie ...

(4)

Ak je predmetom poplatkového úkonu opakujúce sa plnenie, základom poplatku je súčet cien všetkých ...

(5)

Ak ide o opakujúce sa plnenie na neurčitý čas, na dobu života alebo na čas dlhší ako tri roky, ...

(6)

Ak ide o zmluvnú pokutu, ktorá je opakujúcim sa plnením na neurčitý čas, za cenu plnenia sa považuje ...

(7)

Ak sa po podaní návrhu rozšíri predmet poplatkového úkonu, poplatok sa doplatí. V odvolacom konaní ...

(8)

V konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom poplatku cena všetkých ...

(9)

V konaní o zrušení a o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu ...

(10)

V odvolacom konaní je základom poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolaní. To platí i pre ...

(11)

Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé euro nadol.

(12)

Ak je základ poplatku vyjadrený v cudzej mene, prepočíta sa na eurá referenčným výmenným kurzom ...

§ 7a
Zaokrúhľovanie poplatku

Vypočítaný poplatok sa zaokrúhli s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé ...

a)
menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b)
rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c)
väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
§ 8
Splatnosť poplatku
(1)

Poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom ...

(2)

Poplatok za spísanie podania do zápisnice, odvolania alebo dovolania proti rozhodnutiu, je splatný ...

(3)

Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, ...

(4)

Ostatné poplatky sú splatné do troch dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa ...

§ 9
Platenie poplatku
(1)

Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry sa platia v hotovosti, ...

(2)

Poplatky možno platiť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta,3a) platobnej brány Štátnej ...

a)
umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom prevádzkovateľa systému a
b)
na účely identifikácie poplatku používajú číselník poplatkov orgánom verejnej moci.
(3)

Orgány uvedené v § 3 sú povinné na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom systému ...

(4)

Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvej inštancii alebo za ktorého úkon sa poplatok ...

(5)

V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.

(6)

V konaní o dovolaní sa poplatok platí súdu, ktorý rozhodoval v prvej inštancii.

(7)

V konaní pred správnym súdom sa poplatok platí správnemu súdu, ktorý vo veci koná. V konaní ...

(8)

V konaní o žalobe na obnovu konania sa poplatok platí súdu, ktorý má o žalobe rozhodovať v prvej ...

(9)

Poplatky sa vyberajú v eurách. Platbu poplatku je poplatník povinný označiť identifikačnými ...

(10)

Poplatky vyberané v konaniach vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce ...

§ 10
Následky nezaplatenia poplatku
(1)

Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, dovolania alebo ...

(2)

Pre nezaplatenie poplatku súd podľa § 9 konanie nezastaví, ak

a)
už začal konať vo veci samej,
b)
došlo k rozšíreniu žaloby, rozšíreniu návrhu, k podaniu vzájomnej žaloby alebo vzájomného ...
c)
žiada zaplatenie poplatku vo výške odporujúcej úprave podľa tohto zákona,
d)
vznikla poplatková povinnosť poplatníkovi podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia,
e)
do uplynutia lehoty na zaplatenie súdneho poplatku bol podaný návrh na priznanie oslobodenia od súdnych ...
(3)

Prvoinštančný súd zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak ...

(4)

Ak ide o návrh na vykonanie poplatkového úkonu orgánmi štátnej správy súdov a orgánmi prokuratúry ...

(5)

Pokiaľ poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom ...

§ 11
Vrátenie poplatku
(1)

Poplatok sa vráti, ak ho zaplatil ten, kto nebol povinný platiť alebo kto ho zaplatil na základe ...

(2)

Ak sa zaplatil vyšší poplatok, ako sa mal zaplatiť, preplatok sa vráti, ak prevyšuje sumu 1,70 ...

(3)

Poplatok splatný podaním žaloby, návrhu na začatie konania, odvolania, žaloby na obnovu konania ...

(4)

Okrem poplatku v konaní o rozvod manželstva a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok ...

(5)

Poplatok sa vráti v plnej výške, ak žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti podľa osobitných ...

(6)

Orgány uvedené v § 3, ktoré

a)
nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, zašlú bez zbytočného odkladu odpis ...
b)
sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, zašlú bez zbytočného odkladu odpis právoplatného ...
(7)

Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru do začiatku prvého pojednávania, ...

(8)

Ak bolo konanie zastavené po tom, ako bol na majetok žalovaného alebo odporcu vyhlásený konkurz ...

(9)

Poplatok podľa položky 18a písm. c) sa vráti, ak odvolanie bolo aspoň čiastočne dôvodné.

(10)

V rozhodnutí o vrátení poplatku alebo preplatku sa uvedie aj označenie poplatníka a v akej výške ...

(11)

Poplatok, ktorý sa má vrátiť podľa odsekov 4, 7 až 9 sa zaokrúhli na eurocenty nahor.

(12)

Ak daňový úrad alebo prevádzkovateľ systému nevráti poplatok alebo preplatok v lehote uvedenej ...

(13)

Nárok na vyplatenie poplatku alebo preplatku na základe odpisu právoplatného rozhodnutia alebo písomného ...

(14)

Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj elektronické ...

§ 11a
Osobitné ustanovenia k plateniu poplatku a splatnosti poplatku pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom ...
(1)

Poplatky prostredníctvom jednotného kontaktného miesta sa platia

a)
platobnou kartou,
b)
v hotovosti alebo
c)
elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
(2)

Pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného zákona ...

(3)

Ak je zaplatenie poplatku podľa osobitného zákona7b) podmienkou preverovanou pred vykonaním zápisu ...

§ 11b
Osobitné ustanovenia o lehotách pri platení poplatku prostredníctvom integrovaného obslužného ...
(1)

Ak je poplatok platený prostredníctvom integrovaného obslužného miesta,5ac) považuje sa za uhradený ...

(2)

Pri platbe vykonanej prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5ac) je lehota na zaplatenie ...

§ 11c
Osobitné ustanovenia o poplatkovej povinnosti v upomínacom konaní
(1)

Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je 50 ...

(2)

Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní možno ...

(3)

Na účely platenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom ...

(4)

Ak poplatková povinnosť z návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní nie je splnená ...

§ 11d
Osobitné ustanovenia k plateniu súdnych poplatkov v exekučnom konaní
(1)

Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vykonanie exekúcie možno platiť len poštovým poukazom, ...

(2)

Na účely platenia súdneho poplatku splatného podaním návrhu na vykonanie exekúcie sa zúčtovacie ...

(3)

Ak poplatková povinnosť z návrhu na vykonanie exekúcie nie je splnená celkom do 15 dní od podania ...

Konanie
§ 12
(1)

Vo veciach poplatkov rozhoduje orgán, ktorý je oprávnený vykonať poplatkový úkon. Vo veciach ...

(2)

Vo veciach poplatkov za dovolanie rozhoduje súd, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Vo veciach poplatkov ...

(3)

Ak vydá súd nesprávne rozhodnutie o poplatkovej povinnosti, takéto rozhodnutie zruší alebo zmení ...

§ 13
(1)

Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vyrubiť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, ...

(2)

Poplatok alebo doplatok poplatku nemožno vymáhať, ak od konca kalendárneho roka, v ktorom sa poplatkový ...

(3)

O vrátení poplatku podľa § 11 nemôže súd rozhodnúť po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho ...

§ 14
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie vo veciach poplatkov sa primerane použijú ustanovenia ...

(2)

V konaní podľa tohto zákona možno výnimočne vykonať dôkazy, ktoré strany alebo účastníci ...

(3)

V sťažnosti proti rozhodnutiu o zastavení súdneho konania pre nezaplatenie súdneho poplatku nemožno ...

(4)

V konaní podľa tohto zákona koná a rozhoduje vyšší súdny úradník vrátane rozhodovania o zastavení ...

§ 14a
Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak medzinárodná zmluva, ktorá je pre Slovenskú republiku ...

§ 15
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a krajské súdy vykonávajú na súdoch a orgánoch ...

(2)

Úrad vládneho auditu7f) vykonáva

a)
na súdoch a orgánoch štátnej správy súdov a prokuratúry vládny audit správnosti a včasnosti ...
b)
u prevádzkovateľa systému vládny audit evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov.
§ 15a
Evidencia poplatkov
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie centrálnu evidenciu poplatkov, ktoré sú príjmom ...

(2)

Orgány uvedené v § 3, ktoré sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, nearchivujú ...

(3)

Orgány uvedené v § 3, ktoré nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú ...

(4)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ako štruktúrovanú ...

§ 16
Rozpočtové určenie
(1)

Poplatky vyberané na území Slovenskej republiky sú príjmom štátneho rozpočtu.

(2)

Orgány uvedené v § 3, ktoré

a)
nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné vybrané poplatky odviesť ...
b)
sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné vybrané poplatky odviesť ...
(3)

Jednotné kontaktné miesto, je povinné vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa ...

(4)

Prevádzkovateľ systému odvádza na príjmový účet štátneho rozpočtu sumy poplatkov vždy do ...

§ 16a
Prevádzkovateľ systému
(1)

Prevádzkovateľ systému je povinný

a)
zabezpečiť technické vybavenie a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb poplatkov,
b)
zabezpečiť evidenciu platieb poplatkov a na účel identifikácie úkonu alebo konania používať ...
c)
zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu,
d)
umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo ...
e)
zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa ...
f)
zabezpečiť sprístupnenie informácie o uskutočnení platby súdneho poplatku orgánu podľa § 3 ...
g)
plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa odseku 2.
(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a prevádzkovateľ systému uzatvoria zmluvu, v ktorej dohodnú ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
(1)

Z poplatkových úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú ...

(2)

Poplatok za odvolanie a dovolanie podané po nadobudnutí účinnosti tohto zákona sa vyrubuje vo výške ...

(3)

Zaplatený arbitrážny poplatok sa započíta do poplatku, ak bol zaplatený pred nadobudnutím účinnosti ...

(4)

Zaplatené súdne poplatky v konaniach podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách ...

§ 17a

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa ...

§ 17b

Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších ...

§ 18
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2006
(1)

Poplatok za podanie návrhu v konaní o vylúčení majetku zo súpisu sa poplatníkovi vráti, ak bol ...

(2)

Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred 1. januárom 2006 sa vyberajú poplatky podľa doterajších ...

§ 18a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007
(1)

Z poplatkových úkonov navrhnutých do 30. júna 2007 alebo za konania začaté do 30. júna 2007 sa ...

(2)

Od 1. júla 2007 sa odvolacie konanie pre nezaplatenie poplatku za odvolanie nezastaví ani v konaniach ...

(3)

O námietkach zaujatosti podaných do 30. júna 2007 sa rozhodne, aj keď poplatok za námietku nebol ...

(4)

Poplatok, na ktorý sa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 ods. 2 písm. z), sa od 1. júla 2007 v konaniach ...

§ 18b
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2008

Poplatok zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo ...

§ 18c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Ak je základ poplatku podľa § 7 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta ...

(2)

Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári ...

(3)

Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období ...

(4)

Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období ...

(5)

Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. ...

(6)

Za úkony navrhnuté alebo za konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vyberajú ...

(7)

Ustanovenie § 10 ods. 6 sa použije aj na konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. ...

(8)

Poplatky, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa tohto zákona a ktoré neboli vybraté do nadobudnutia ...

(9)

Za odvolanie proti predbežným opatreniam nariadeným po nadobudnutí účinnosti tohto zákona v konaniach ...

§ 18ca
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. septembra 2012 sa vyberajú poplatky podľa ...

§ 18cb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2013
(1)

Ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013, vyberajú ...

(2)

Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva distribúciu, predaj, výmenu ...

(3)

Na kontrolu poplatkov vykonávanú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2013 sa od 1. decembra ...

§ 18cc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 31. decembra 2013 sa vyberajú poplatky podľa predpisov ...

§ 18d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014

Poplatník môže do 31. decembra 2014 poplatok platiť aj kolkovou známkou vydanou do 30. júna 2014 ...

§ 18e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neskončené do 31. decembra 2015 sa ...

§ 18f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté do 30. júna 2016 sa vyberajú poplatky podľa predpisov ...

§ 18g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. januára 2017 sa ...

(2)

Pri rozhodnutiach o vrátení poplatku alebo preplatku, ktoré nadobudli právoplatnosť pred 1. februárom ...

§ 18h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017

Z úkonov navrhnutých do 31. marca 2017 sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných do 31. marca ...

§ 18i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Z úkonov navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. októbra 2017 sa ...

(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sprístupní funkcionality číselníka poplatkov orgánom ...

§ 19
Zrušujú sa:
a)

zákon Slovenskej národnej rady č. 140/1984 Zb. o súdnych poplatkoch,

b)

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 142/1984 Zb., ktorou sa vykonáva ...

c)

s platnosťou pre územie Slovenskej republiky nariadenie ministra financií č. 78/1958 Zb., ktorým ...

d)

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. júla 1991 o úľavách pri súdnych poplatkoch ...

§ 20

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.J. Čarnogurský v. r.

Prílohy

  Príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb.

  SADZOBNÍK SÚDNYCH POPLATKOV

  I. POPLATKY VYBERANÉ V CIVILNOM PROCESE A SPRÁVNOM SÚDNOM PROCESE Položka 1 Zo žaloby alebo ...

Poznámky

 • 1a)  § 34, 37 a 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...
 • 1aa)  § 82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 1b)  § 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1c)  § 34 zákona č. 757/2004 Z. z.
 • 2)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 2)  § 5 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 3)  § 181 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3a)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 3aa)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3b)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 3c)  § 32 až 60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3caa)  § 412 až 419 Správneho súdneho poriadku.
 • 3cab)  § 430 až 437 Správneho súdneho poriadku.
 • 3cac)  § 14 ods. 2 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3cb)  Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone ...
 • 3d)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 3e)  § 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene ...
 • 3f)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3g)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 3h)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 3i)  Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...
 • 4aa)  Napríklad § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej ...
 • 4ab)  Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení ...
 • 4b)  Civilný sporový poriadok. Správny súdny poriadok. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 4c)  Napríklad § 5 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ...
 • 5aaa)  § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 ...
 • 5ab)  § § 6 ods. 10 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5ac)  § 7 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 5ad)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 5ae)  § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5af)  § 5 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 6a)  § 47 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  § 67 ods. 1 písm. c) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7b)  § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 7c)  § 8 ods. 3 až 5 zákona č. 530/2003 Z. z.
 • 7e)  § 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z.
 • 7f)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 7g)  Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2012/21/EÚ z 20. decembra ...
 • 7h)  § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení ...
 • 7i)  § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7j)  § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270/2008 Z. z.
 • 9a)  Zákon č. 54/2017 Z. z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej ...
 • 10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore