Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne) 71/1976 účinný od 01.07.1976 do 31.12.1980

Platnosť od: 01.07.1976
Účinnosť od: 01.07.1976
Účinnosť do: 31.12.1980
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD17DSEUPPČL0

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne) 71/1976 účinný od 01.07.1976 do 31.12.1980
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 71/1976 s účinnosťou od 01.07.1976
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976 ...

Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov rozvoja národného hospodárstva, zo Smernice XV. zjazdu Komunistickej ...

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Tento zákon určuje základný cieľ a hlavné úlohy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva ...

§ 2

Základným cieľom šiesteho päťročného plánu, vychádzajúcim z hospodárskej a sociálnej politiky ...

§ 3
a)

orientovať hospodársky rozvoj na riešenie kľúčových problémov rozvoja jednotnej československej ...

b)

ďalej udržať rýchlu dynamiku rozvoja hospodárstva a zabezpečovať plynulý a proporcionálny rast ...

c)

dôraznejšie uplatňovať a rýchlejšie zavádzať do praxe výsledky vedy a techniky, ďalej posilniť ...

d)

podstatne lepšie využívať výrobno-technickú základňu, rýchlejšie si osvojovať novú techniku ...

e)

zintenzívniť využívanie prírodného bohatstva a prieskumom pripravovať jeho ďalší rozvoj; využívať ...

f)

presadzovať trvalý rast efektívnosti vo všetkých odvetviach hospodárstva; na základe rastu technickej ...

g)

zabezpečovať zvyšovanie podielu podnikov a organizácií na medzinárodnej deľbe práce s členskými ...

h)

ďalej upevňovať stabilitu vnútorného trhu, zlepšovať sortiment tovarov, rýchlejšie obmieňať ...

ch)

utvárať podmienky na posilňovanie priemyselného charakteru Bratislavy, najmä rozvojom strojárstva, ...

§ 4
(1)

Objem priemyselnej výroby v Slovenskej socialistickej republike zvýšiť o 44% pri raste produktivity ...

(2)

V jednotlivých priemyselných odvetviach zvýšiť do roku 1980 objem hrubej výroby takto:

a)

v palivách a energetike o 34%

b)

v hutníctve o 23%

c)

v strojárstve o 70%

d)

v chemickom priemysle o 43%

e)

v spotrebnom priemysle o 41%

f)

vo výrobe stavebných hmôt o 45%

g)

v potravinárskom priemysle o 24%

h)

v zdravotníckej výrobe o 40%

(3)

Uskutočňovať štrukturálne zmeny priemyselnej výroby, najmä realizáciou rozvojových programov; ...

(4)

Prednostne zabezpečovať výrobu vysokovýkonných strojov a zariadení, najmä cestných a stavebných ...

(5)

Intenzívne uskutočňovať inovačné procesy, zvyšovať úroveň, kvalitu, úžitkové a estetické ...

§ 5
(1)

V poľnohospodárskej výrobe

a)

zvýšiť hrubú poľnohospodársku výrobu v porovnaní s obdobím rokov 1971 - 1975 o viac ako 18% ...

b)

plne využívať poľnohospodársky pôdny fond, zvyšovať jeho úrodnosť melioráciami a kultiváciou ...

(2)

V lesnom hospodárstve zvýšiť ťažbu dreva do roku 1980 zhruba o 5%, pritom zabezpečovať rast ...

(3)

Vo vodnom hospodárstve prednostne zabezpečovať zdroje kvalitnej pitnej a úžitkovej vody; mimoriadnu ...

§ 6
(1)

Zvýšiť objem všetkých druhov prepravy o 24%, z toho verejnej cestnej prepravy o 33%; pritom lepšie ...

(2)

V rozvoji spojov pokračovať v automatizácii medzimestskej prevádzky; uviesť do prevádzky 172 tisíc ...

§ 7
(1)

V investičnej výstavbe zvýšiť objem investícií v rokoch 1976 - 1980 oproti piatej päťročnici ...

(2)

V stavebnej výrobe zvýšiť objem základnej stavebnej výroby o 43% v štruktúre podľa spoločenských ...

§ 8

Usmerniť prírastok pracovníkov v socialistickom sektore národného hospodárstva do rozhodujúcich ...

§ 9

V oblasti zahraničného obchodu zvýšiť podiel Slovenskej socialistickej republiky na jeho celoštátnom ...

§ 10
(1)

V rozvoji životnej úrovne ďalej všestranne rozvíjať dosiahnutý stupeň hmotnej spotreby obyvateľstva, ...

(2)

Posilňovať význam a vplyv odmeňovania za prácu ako základného princípu rozdeľovania v socialistickej ...

(3)

Sústavne zlepšovať životné a pracovné prostredie a pracovné podmienky, predovšetkým na základe ...

(4)

V súlade s dosiahnutými výsledkami rozvoja hospodárstva postupne ďalej rozvíjať starostlivosť ...

(5)

V rokoch 1976 - 1980 vybudovať vo všetkých formách bytovej výstavby 230 tisíc bytov, z toho v ...

(6)

V zdravotníctve ďalej rozvíjať úroveň starostlivosti o zdravie obyvateľstva, vytvárať podmienky ...

(7)

V školstve vytvárať predpoklady pre ďalšie zvyšovanie úrovne vzdelania a pre zdokonaľovanie ...

(8)

Zabezpečovať sústavný rast kultúrnej úrovne pracujúcich a zvyšovať úlohu kultúry a umenia ...

§ 11
(1)

Vláda Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány1) zodpovedajú za

a)

zvýšenie kvality a autority národohospodárskych plánov ako základného nástroja riadenia a na ...

b)

racionálnu koncentráciu ekonomických aktivít, obyvateľstva a infraštruktúry do vybraných sídelných ...

c)

rozmiestňovanie výroby, ktorá sa jednoznačne neviaže na prírodné zdroje, do sídiel obvodného ...

d)

umiestňovanie komunálnej, podnikovej a podstatnej časti družstevnej bytovej výstavby, včítane ...

e)

zdokonaľovanie materiálno-technického zásobovania a dodávateľsko-odberateľských vzťahov prehĺbením ...

(2)

Orgány hospodárskeho riadenia sú povinné účinnejšie využívať mzdové, finančné a cenové ...

(3)

Národné výbory sú povinné dôsledne zabezpečovať určené smery hospodárskej politiky v miestnych ...

(4)

Na všetkých stupňoch riadenia sa bude dôslednejšie uplatňovať kontrola plnenia plánu.

§ 12
(1)

Na splnenie úloh šiesteho päťročného plánu a zabezpečenie trvalého rastu efektívnosti národného ...

(2)

Štátne rozpočty Slovenskej socialistickej republiky v rokoch 1976 - 1980 budú vychádzať zo šiesteho ...

(3)

Štátne rozpočty Slovenskej socialistickej republiky sú v zásade vyrovnané.

§ 13

Na dosiahnutie základného cieľa a plnenia úloh šiesteho päťročného plánu cieľavedome podporovať ...

§ 14
(1)

Vláda Slovenskej socialistickej republiky zabezpečí vyjadrenie údajov určených týmto zákonom ...

(2)

Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže povoliť na účely experimentálneho overovania nových ...

§ 15
(1)

Údaje o rozvoji národného hospodárstva sú v tomto zákone vyjadrené porovnaním s úrovňou dosiahnutou ...

(2)

Vykonávací štátny plán rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na ...

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Šalgovič v. r.

Dr. Colotka v. r.

Poznámky

  • 1)  §2 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.
Načítavam znenie...
MENU
Hore