Zákon o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 70/1998 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2004

Platnosť od: 18.03.1998
Účinnosť od: 01.05.2004
Účinnosť do: 31.12.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Ochrana spotrebiteľa, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 70/1998 účinný od 01.05.2004 do 31.12.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 70/1998 s účinnosťou od 01.05.2004 na základe 215/2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon ustanovuje

a)

podmienky podnikania v elektroenergetike, plynárenstve a zásobovaní teplom (ďalej len „energetické ...

b)

práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré podnikajú v energetických odvetviach, ...

c)

práva a povinnosti odberateľov elektriny, plynu a tepla,

d)

obmedzujúce opatrenia v stavoch núdze a pri predchádzaní stavom núdze v energetických odvetviach, ...

e)

štátnu reguláciu v energetike,

f)

dozor nad dodržiavaním tohto zákona.

(2)

Tento zákon upravuje aj niektoré práva stavebníkov a prevádzkovateľov potrubí pre pohonné látky ...

§ 2
Predmet podnikania
(1)

Predmetom podnikania1) v energetických odvetviach je výroba, výkup a rozvod elektriny, plynu a tepla, ...

(2)

Rozvodom elektriny, plynu alebo tepla sa podľa tohto zákona rozumie prenos, preprava, distribúcia ...

§ 3
Licencia
(1)

Podnikať v energetických odvetviach možno len na základe licencie udelenej Úradom pre reguláciu ...

(2)

Úrad udeľuje licenciu na

a)

výrobu, výkup, tranzit a rozvod elektriny,

b)

výrobu, výkup, tranzit a rozvod plynu,

c)

výrobu, výkup a rozvod tepla.

(3)

Úrad môže licenciu podľa odseku 2 udeliť jednotlivo na každú činnosť alebo na viac činností ...

(4)

Licencia sa udeľuje na určitú dobu, najmenej na obdobie 20 rokov.

(5)

Licencia sa nevyžaduje

a)

na výrobu alebo rozvod elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov v energetických zariadeniach ...

1.

výrobu alebo rozvod elektriny v malých vodných elektrárňach a vo veterných elektrárňach,

2.

výrobu alebo rozvod elektriny alebo tepla v solárnych zariadeniach a v zariadeniach na využitie geotermálnej ...

3.

výrobu alebo rozvod tepla z bioplynu,

b)

na výrobu alebo rozvod elektriny alebo tepla v ostatných energetických zariadeniach s celkovým inštalovaným ...

c)

na výrobu alebo rozvod plynu z biologicky degradovateľných látok.

(6)

Prevádzkovateľ zariadenia uvedeného v odseku 5 je povinný oznámiť úradu začatie a skončenie ...

a)

ak prevádzkovateľom je fyzická osoba,

1.

meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt,

2.

predmet, miesto a rozsah podnikania; pri podnikaní v oblasti rozvodu energie aj vymedzené územie,

3.

obchodné meno a identifikačné číslo organizácie (IČO), ak bolo pridelené,

4.

druh a výkon energetického zariadenia, na ktorom vykonáva alebo bude vykonávať činnosti uvedené ...

b)

ak prevádzkovateľom je právnická osoba,

1.

obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,

2.

meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt štatutárneho zástupcu,

3.

predmet, miesto a rozsah podnikania; pri podnikaní v oblasti rozvodu energie aj vymedzené územie,

4.

identifikačné číslo organizácie (IČO),

5.

druh a výkon energetického zariadenia, na ktorom vykonáva alebo bude vykonávať činnosti uvedené ...

(7)

Prevádzkovateľovi energetického zariadenia na výrobu alebo rozvod elektriny alebo na výrobu alebo ...

(8)

Osvedčenie o registrácii podľa odseku 7 vydá úrad žiadateľovi v lehote do 30 dní odo dňa doručenia ...

§ 4
Podmienky na udelenie licencie
(1)

Podmienky na udelenie licencie fyzickej osobe sú:

a)

vek najmenej 21 rokov,

b)

spôsobilosť na právne úkony,

c)

odborná spôsobilosť žiadateľa v príslušnom energetickom odvetví alebo zodpovedného zástupcu ...

d)

súlad požadovaného predmetu podnikania s energetickou politikou Slovenskej republiky (ďalej len ...

(2)

Podmienky na udelenie licencie právnickej osobe sú:

a)

ustanovenie zodpovedného zástupcu, ktorý má odbornú spôsobilosť v príslušnom energetickom odvetví, ...

b)

súlad požadovaného predmetu podnikania s energetickou politikou.

(3)

Žiadateľ o udelenie licencie je povinný preukázať technické a materiálne predpoklady na vykonávanie ...

(4)

Žiadateľ o udelenie licencie na podnikanie vo výrobe elektriny a tepla v jadrových elektrárňach ...

(5)

Na udelenie licencie na podnikanie vo výrobe elektriny a tepla v jadrových elektrárňach sa vyžaduje ...

(6)

Odbornú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o udelenie licencie alebo ním ustanovený zodpovedný ...

(7)

Podmienkou na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je úspešné vykonanie skúšky pred skúšobnou ...

a)

o ukončení úplného stredného odborného vzdelania príslušného technického zamerania a o vykonaní ...

b)

o ukončení úplného stredného vzdelania s pomaturitným štúdiom príslušného technického zamerania ...

c)

o ukončení vysokoškolského vzdelania príslušného technického zamerania a o vykonaní trojročnej ...

d)

o ukončení bakalárskeho štúdia príslušného technického zamerania a o vykonaní štvorročnej ...

(8)

Úrad vydá licenciu, ak žiadateľ spĺňa podmienky na udelenie licencie. Ak bol žiadateľovi udelený ...

(9)

Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, výučbe a rozsahu skúšky odbornej spôsobilosti, zriaďovaní ...

§ 5
Zodpovedný zástupca
(1)

Zodpovedným zástupcom sa podľa tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné ...

(2)

Zodpovedný zástupca musí mať odbornú spôsobilosť.

(3)

Funkciu zodpovedného zástupcu možno vykonávať len pre jednu fyzickú osobu alebo pre jednu právnickú ...

(4)

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného ...

(5)

Ak zodpovedný zástupca prestane v priebehu podnikateľskej činnosti vykonávať svoju funkciu, fyzická ...

(6)

Práva a povinnosti fyzických osôb konajúcich v mene právnickej osoby podľa všeobecných predpisov ...

§ 6
Žiadosť o udelenie licencie
(1)

V žiadosti o udelenie licencie fyzická osoba uvedie

a)

meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, odbornú spôsobilosť,

b)

predmet, miesto a rozsah podnikania, pri podnikaní v oblasti rozvodu energie aj vymedzené územie,

c)

obchodné meno a identifikačné číslo organizácie (IČO), ak bolo pridelené,

d)

dobu, na ktorú sa požaduje udeliť licenciu,

e)

zodpovedného zástupcu a údaje o ňom podľa písmena a), ak žiadateľ nemá odbornú spôsobilosť. ...

(2)

K žiadosti o udelenie licencie fyzická osoba pripojí

a)

osvedčenie o odbornej spôsobilosti žiadateľa, alebo

b)

ak žiadateľ nemá odbornú spôsobilosť, osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu. ...

(3)

V žiadosti o udelenie licencie právnická osoba uvedie

a)

obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby,

b)

predmet, miesto a rozsah podnikania; pri podnikaní v oblasti rozvodu energie aj vymedzené územie,

c)

identifikačné číslo organizácie (IČO), ak už bolo pridelené,

d)

meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu,

e)

meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt konateľa alebo iného štatutárneho orgánu právnickej ...

f)

dobu, na ktorú sa požaduje udeliť licenciu.

(4)

K žiadosti o udelenie licencie právnická osoba pripojí

a)

osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu,

b)

overenú kópiu zmluvy alebo listiny o založení právnickej osoby; ak už bola zapísaná v obchodnom ...

(5)

Fyzická osoba a právnická osoba k žiadosti o udelenie licencie pripoja

a)

preukázanie materiálneho a technického zabezpečenia predmetu podnikania, na ktorý má byť udelená ...

b)

preukázanie finančnej záruky na úhradu jadrovej škody a finančného zabezpečenia vyraďovania ...

(6)

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o udelenie licencie na podnikanie v energetických odvetviach ...

§ 7
Udelenie licencie
(1)

Úrad rozhodne o udelení licencie, ak sú splnené podmienky a požiadavky uvedené v § 4 a žiadosť ...

(2)

Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje najmä

a)

obchodné meno a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej ...

b)

predmet, miesto a rozsah podnikania, pri licencii na rozvod energie aj vymedzené územie, v ktorom ...

c)

dobu platnosti licencie vrátane termínu začatia výkonu činnosti podľa udelenej licencie,

d)

meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený, a osvedčenie ...

e)

technické a iné podmienky, za ktorých možno vykonávať činnosti, na ktoré sa licencia udelila. ...

(3)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bola udelená licencia na podnikanie v energetickom odvetví ...

§ 8
Zánik licencie
(1)

Platnosť licencie zaniká

a)

uplynutím doby, na ktorú bola udelená,

b)

výmazom držiteľa licencie z obchodného registra,

c)

vyhlásením konkurzu a vyrovnania na držiteľa licencie alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie ...

d)

rozhodnutím úradu o odňatí licencie alebo rozhodnutím úradu o zrušení licencie,

e)

smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.

(2)

Úrad môže rozhodnúť o odňatí licencie, ak zistí, že držiteľ licencie

a)

prestal spĺňať podmienky udelenia licencie,

b)

porušuje závažným spôsobom alebo opakovane predpisy o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia ...

(3)

Úrad môže licenciu zrušiť, ak držiteľ licencie nezačal vykonávať podnikateľskú činnosť ...

§ 9
Práva a povinnosti držiteľa licencie
(1)

Držiteľ licencie, ktorý dodáva energiu podľa uzavretej zmluvy s fyzickou osobou alebo s právnickou ...

a)

pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií energetických zariadení, ...

b)

pri stavoch núdze (§ 11) alebo pri činnostiach zamedzujúcich ich vzniku,

c)

pri bezprostrednom ohrození života a zdravia osôb a majetku alebo pri likvidácii príčin týchto ...

d)

pri vzniku a odstraňovaní havárií a porúch na energetických rozvodných zariadeniach a pri poruchách ...

e)

pri neoprávnenom odbere energie,

f)

pri odbere energie zariadením, ktoré ohrozuje život a zdravie osôb a majetok,

g)

ak odberateľ používa pri odbere energie zariadenie, ktoré ovplyvňuje kvalitu energie v neprospech ...

h)

ak je odberateľ v omeškaní so zaplatením zmluvne dohodnutej preddavkovej platby alebo so zaplatením ...

(2)

Pri obmedzení alebo pri prerušení dodávky energie z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) je ...

(3)

Po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia dodávok energie uvedených v odseku 1 je držiteľ ...

(4)

Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení alebo pri prerušení dodávky energie z dôvodov uvedených ...

(5)

Držiteľ licencie môže skončiť dodávku energie odberateľovi, ktorý ani po písomnej výzve neskončil ...

(6)

Držiteľ licencie pri plnení úloh podľa tohto zákona je oprávnený

a)

vstupovať na cudzie pozemky a do objektov a zariadení v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkou, ...

b)

odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky ...

c)

zriaďovať a prevádzkovať telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete na riadenie, meranie, ...

d)

vstupovať v súlade s osobitnými predpismi9) na účely zriaďovania, údržby a opráv energetických ...

e)

vstupovať na pozemky alebo do objektov, v ktorých sú umiestnené osobitné telekomunikačné zariadenia, ...

(7)

Držiteľ licencie pri výkone oprávnení podľa odseku 6 koná vo verejnom záujme.

(8)

Držiteľ licencie je povinný pri výkone oprávnení podľa odseku 6 počínať si tak, aby nespôsobil ...

(9)

Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa licencie podľa odseku 6 ...

(10)

Držiteľ licencie je povinný

a)

zabezpečiť, aby práce spojené s výkonom licencovanej činnosti, vyžadujúce odbornú spôsobilosť ...

b)

zabezpečiť, aby technické zariadenia používané na výkon licencovanej činnosti spĺňali požiadavky ...

c)

poskytovať orgánom dozoru na ich požiadanie informácie nevyhnutné na výkon dozoru,

d)

umožniť orgánom dozoru vstup do objektov, v ktorých sa vykonáva licencovaná činnosť,

e)

poskytovať oprávneným fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré preukážu právom chránený ...

(11)

Držitelia licencií na výrobu elektriny v elektrárňach na tuhé alebo na kvapalné palivo, na výrobu ...

(12)

Držiteľ licencie na rozvod energie je ďalej povinný

a)

uzavrieť s odberateľom, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a nachádza sa vo vymedzenom ...

b)

na území vymedzenom v licencii bezpečne, spoľahlivo a hospodárne zásobovať energiou každého ...

c)

prevziať na základe rozhodnutia úradu zásobovaciu povinnosť za iného držiteľa licencie, ktorý ...

d)

poskytovať odberateľom informácie o možnostiach úsporného využívania dodávanej energie a o ...

e)

oznámiť včas odberateľovi výmenu zariadení na meranie energie a na výmenu ho prizvať,

f)

uskutočňovať a zverejňovať raz ročne audit účtov.

(13)

Držiteľ licencie, ktorý na základe jej udelenia súčasne vykonáva výrobu a rozvod elektriny, ...

(14)

Držiteľ licencie na tranzit elektriny a plynu je povinný umožniť na základe zmluvy a za odplatu ...

(15)

Povinnosť držiteľa licencie prevziať za iného držiteľa licencie zásobovaciu povinnosť podľa ...

(16)

Na prevzatie zásobovacej povinnosti podľa odseku 12 písm. c) vydá úrad rozhodnutie na určitú ...

(17)

Preukázanú stratu, ktorá vznikla držiteľovi licencie, ktorý prevzal zásobovaciu povinnosť za ...

(18)

Pri styku verejného rozvodu elektriny, plynu a tepla s komunikáciami, vodnými tokmi, nádržami, ...

(19)

Najmenší objem ročnej spotreby elektriny a plynu pre odberateľov, ktorí budú oprávnení uzatvárať ...

(20)

Držiteľ licencie na rozvod elektriny alebo plynu je povinný vykonať na základe zmluvy a za odplatu ...

(21)

Podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov ustanoví všeobecne ...

§ 10
Štátna regulácia
(1)

Účelom štátnej regulácie v energetických odvetviach je vytvárať a podporovať prostredie blízke ...

(2)

Štátnu reguláciu v energetických odvetviach vykonáva úrad.

(3)

Úrad vydáva predchádzajúci súhlas na výstavbu, rekonštrukciu alebo na zrušenie energetického ...

a)

výrobu elektriny o inštalovanom výkone nad 10 MWe,

b)

rozvod a tranzit elektriny vysokého napätia a veľmi vysokého napätia,

c)

rozvod plynu a tranzit plynu s výnimkou plynovodnej prípojky (§ 24 ods. 1),

d)

výrobu tepla a teplej úžitkovej vody s inštalovaným výkonom nad 5 MWt,

e)

horúcovodný rozvod tepla.

§ 11
Stav núdze
(1)

Stavom núdze v energetických odvetviach sa rozumie náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok jednotlivých ...

a)

mimoriadnych udalostí (živelná pohroma, technologická havária alebo katastrofa)12) alebo

b)

opatrení štátnych orgánov za brannej pohotovosti štátu, alebo

c)

dlhodobého nedostatku zdrojov energie, alebo

d)

teroristického činu,

ktoré spôsobili zníženie alebo prerušenie dodávok energie alebo vyradenie z činnosti energetických ...

(2)

Stav núdze vyhlasuje úrad a zverejňuje ho vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch. ...

(3)

Pri stave núdze sú držitelia licencie a odberatelia energie povinní podrobiť sa obmedzujúcim opatreniam. ...

(4)

Obmedzujúce opatrenia sa uplatňujú v tomto poradí:

a)

obmedzenie odberu energie u veľkoodberateľov a výrob náročných na spotrebu energie podľa s nimi ...

b)

prerušenie dodávok energie pre veľkoodberateľov,

c)

obmedzenie dodávok energie pre obyvateľstvo.

(5)

Držitelia licencií sú povinní bezprostredne po vzniku stavu núdze (odsek 1) pristúpiť k likvidácii ...

(6)

Ak dôjde k vyhláseniu stavu núdze z dôvodov rozsiahlych havárií na energetických zariadeniach, ...

(7)

Podrobnosti o opatreniach pri stavoch núdze v elektroenergetike a plynárenstve ustanoví všeobecne ...

§ 12
Dispečing
(1)

Rovnováha medzi zdrojmi a spotrebou jednotlivých druhov energie, spoľahlivosť dodávok energií ...

(2)

Dispečing s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky vykonáva

a)

v elektroenergetike Slovenský elektroenergetický dispečing; zriaďuje ho držiteľ licencie, ktorý ...

b)

v plynárenstve Slovenský plynárenský dispečing; zriaďuje ho držiteľ licencie, ktorý prevádzkuje ...

(3)

Slovenský elektroenergetický dispečing

a)

operatívne riadi elektrizačnú sústavu [§ 13 písm. c)],

b)

vyhlasuje odberové stupne elektrickej energie pri haváriách na výrobných elektroenergetických ...

c)

zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu pri výmenách, tranzitoch a dodávkach elektrickej energie ...

d)

technicky riadi účelné využívanie zdrojov elektrickej energie s jednotkovým výkonom nad 10 MW, ...

(4)

Slovenský plynárenský dispečing

a)

operatívne riadi plynárenskú sústavu,

b)

vyhlasuje odberové stupne plynu pri haváriách na výrobných alebo na rozvodných plynových zariadeniach ...

c)

zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu pri výmenách, tranzitoch a dodávkach plynu do zahraničia ...

d)

technicky riadi účelné využívanie zdrojov a rozvodných zariadení plynu s tlakovou úrovňou nad ...

(5)

Na zabezpečenie spoľahlivosti a kvality dodávok elektrickej energie podľa uzavretých zmlúv o dodávke ...

(6)

Držiteľ licencie, ktorý prevádzkuje elektrické rozvodné zariadenia vysokého napätia a nízkeho ...

(7)

Držiteľ licencie na rozvod plynu, ktorý prevádzkuje plynové rozvodné zariadenie s tlakovou úrovňou ...

(8)

Slovenský elektroenergetický dispečing a Slovenský plynárenský dispečing podrobne upravia spôsob ...

(9)

Dispečingy zriadené držiteľom licencie podľa odsekov 5 a 6 vykonávajú dispečerskú činnosť ...

(10)

Držitelia licencií na výrobu alebo na rozvod elektrickej energie sú povinní ihneď ohlásiť Slovenskému ...

(11)

Držitelia licencií a odberatelia energie sú povinní sa riadiť pokynmi vydávanými príslušnými ...

DRUHÁ ČASŤ

ENERGETICKÉ ODVETVIA

PRVÁ HLAVA
ELEKTROENERGETIKA

§ 13
Základné pojmy
a)

dodávateľom elektriny držiteľ licencie na rozvod elektriny, ktorý dodáva elektrinu podľa uzavretej ...

b)

odberateľom elektriny fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá elektrinu na základe ...

c)

elektrizačnou sústavou súbor navzájom prepojených a ovplyvňujúcich sa elektroenergetických zariadení ...

d)

verejným rozvodom elektriny súbor zariadení potrebných na rozvod elektriny medzi elektrárňou a ...

e)

elektrickou stanicou súbor zariadení slúžiacich na premenu, úpravu a rozvod elektriny,

f)

odberným miestom miesto odberu elektriny jedného odberateľa elektriny meranej meracím zariadením ...

g)

odberným elektrickým zariadením zariadenie, ktoré slúži na odber elektriny a ktoré sa môže ...

h)

elektrickou prípojkou zariadenie určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia jedného ...

i)

prívodom elektriny vedenie medzi elektrickou prípojkou a meracím zariadením vnútorného rozvodu ...

j)

tranzitom elektriny prenos elektriny elektrizačnou sústavou do tretej krajiny cez územie Slovenskej ...

§ 14
Dodávka elektriny
(1)

Dodávateľ elektriny je povinný pripojiť na verejný rozvod elektriny odberné zariadenie odberateľa ...

a)

uzavrel zmluvu o dodávke elektriny,

b)

má súhlas vlastníka dotknutej nehnuteľnosti,

c)

má zriadenú elektrickú prípojku a odberné elektrické zariadenie, ktoré zodpovedá predpisom na ...

(2)

Písomná zmluva na dodávku elektriny medzi dodávateľom elektriny a odberateľom elektriny sa uzaviera ...

a)

výkon, množstvo a časový priebeh odberu elektriny (ďalej len „odberový diagram“), a to aj ...

b)

cenu podľa cenových predpisov11) a spôsob platby za odoberanú elektrinu vrátane preddavkových ...

c)

spôsob merania odoberanej elektriny vrátane prístupu dodávateľa elektriny k určenému meradlu.14) ...

(3)

Pri uzavieraní zmluvy o dodávke elektriny zo sietí nízkeho napätia sa odberový diagram nevyžaduje. ...

(4)

Dodávateľ elektriny je povinný zabezpečiť odberateľom pripojeným na verejný rozvod dodávku ...

(5)

Dodávateľ elektriny môže využívať elektrické rozvodné zariadenia aj na iné účely, ako je ...

(6)

Odberateľ elektriny je zodpovedný za riadny stav odberného elektrického zariadenia vrátane elektrospotrebičov ...

(7)

Odberateľ elektriny môže pripojiť na odberné elektrické zariadenie náhradný alebo iný zdroj ...

(8)

Kvalitu dodávky elektriny nemusí dodávateľ elektriny dodržať, ak odberateľ elektriny porušuje ...

(9)

Zmluva o dodávke elektriny zaniká

a)

zánikom licencie dodávateľa elektriny podľa § 8,

b)

uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,

c)

doručením písomného oznámenia dodávateľovi elektriny o odstúpení od zmluvy zo strany odberateľa ...

d)

doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy zo strany dodávateľa elektriny, ak odberateľ ...

(10)

Podrobnosti o niektorých podmienkach pripojenia, dodávok a merania elektriny, ako aj kategorizáciu ...

§ 15
Elektrická prípojka
(1)

Elektrická prípojka sa začína odbočením elektrického vedenia od zariadenia na verejný rozvod ...

(2)

Elektrická prípojka nízkeho napätia sa končí pri vonkajšom vedení hlavnou domovou poistkovou ...

(3)

Elektrická prípojka vysokého a veľmi vysokého napätia sa končí pri vzdušnom vedení kotvovými ...

(4)

Elektrickú prípojku bez rozdielu napätia zriaďuje dodávateľ elektriny alebo za podmienok ním ...

(5)

Vlastníkom elektrickej prípojky je ten, kto uhradil náklady na jej zriadenie.

(6)

Vlastník elektrickej prípojky je povinný zabezpečiť jej prevádzku, údržbu a opravy tak, aby ...

(7)

Dodávateľ elektriny je povinný za úhradu elektrickú prípojku prevádzkovať, udržiavať a opravovať, ...

(8)

Elektrické vzdušné domové prípojky nízkeho napätia pre stavby slúžiace na trvalé bývanie ...

(9)

Pri elektrickej prípojke zaslučkovaním, ktorá je súčasťou elektrického rozvodu, je odberateľ ...

§ 16
Odberné elektrické zariadenie
(1)

Odberné elektrické zariadenie zriaďuje, prevádzkuje a za jeho údržbu, bezpečnú a spoľahlivú ...

(2)

Odberateľ elektriny je povinný udržiavať odberné elektrické zariadenie v stave, ktorý zodpovedá ...

§ 17
Meranie elektriny
(1)

Odberateľ elektriny je povinný zabezpečiť na novom alebo na rekonštruovanom odbernom elektrickom ...

(2)

Dodávateľ elektriny je povinný zapojiť a udržiavať určené meradlo14) len po vykonaní úprav ...

(3)

Odber elektriny zo zariadenia na verejný rozvod alebo z elektrickej prípojky, alebo z odberného elektrického ...

(4)

Dodávateľ elektriny je povinný overovať správnosť merania podľa osobitných predpisov.15)

(5)

Ak má odberateľ elektriny pochybnosti o správnosti údajov určeného meradla alebo zistí na ňom ...

(6)

Dodávateľ elektriny je povinný na základe písomnej žiadosti odberateľa elektriny do 30 dní od ...

(7)

Dodávateľ elektriny pri výmene určeného meradla písomne potvrdí odberateľovi elektriny odpočty ...

§ 18
Výkup elektriny
(1)

Úrad rozhodnutím určí držiteľa licencie, ktorý vykupuje elektrinu pre elektrizačnú sústavu ...

(2)

Výkupca je povinný vykupovať všetku elektrinu zo zdrojov, ak tie sú environmentálne odôvodnené ...

(3)

Náklady spojené s pripojením vykupovanej elektriny (odsek 1) uhrádza vlastník zdroja elektriny, ...

(4)

Technické podmienky pripojenia zdroja vykupovanej elektriny (odsek 1) k rozvodnému zariadeniu určí ...

(5)

Cenu vykupovanej elektriny dohodne výkupca podľa cenových predpisov.11)

(6)

Z dôvodov bezpečnosti zásobovania úrad uloží výkupcovi uprednostniť pri vykupovaní elektrinu ...

§ 19
Ochranné pásma
(1)

Na ochranu elekroenergetických zariadení sa zriaďujú ochranné pásma.

(2)

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý je ...

(3)

Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách ...

a)

10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, v súvislých lesných priesekoch 7 m,

b)

15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane,

c)

20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane,

d)

25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane,

e)

35 m pri napätí nad 400 kV,

f)

ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného ...

(4)

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané

a)

zriaďovať stavby a konštrukcie,

b)

pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m; vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča ...

c)

uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

d)

vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne ...

(5)

Vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho elektrického vedenia prístup ...

(6)

Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách ...

a)

1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

b)

3 m pri napätí nad 110 kV.

(7)

V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané

a)

zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a vysádzať trvalé porasty a jazdiť osobitne ťažkým ...

b)

vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a ...

(8)

Ochranné pásma elektrickej stanice sú tieto:

a)

ochranné pásmo elektrickej stanice je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej ...

b)

ochranné pásmo transformovne z vysokého napätia na nízke napätie je vymedzené vzdialenosťou ...

V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v písmenách a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, ...

(9)

V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 3 až 8

a)

osoby, ktoré zriaďujú stavby alebo vykonávajú činnosti, ktorými sa môžu priblížiť k elektrickým ...

b)

prevádzkovatelia zariadení napájaných jednosmerným prúdom v blízkosti ochranného pásma s možnosťou ...

(10)

Pre ochranu elektrární platia ochranné pásma uvedené v odseku 8, ak osobitné predpisy neustanovujú ...

(11)

Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť úrad rozhodnutím.

(12)

Stavby, konštrukcie, skládky, výsadba trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v rozpore ...

§ 20
Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia
(1)

Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia je premiestnenie niektorých jeho prvkov alebo ...

(2)

Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpečuje jeho vlastník na náklady toho, ...

(3)

Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia po vykonaní preložky sa nemení.

§ 21
Neoprávnený odber elektriny
(1)

Neoprávneným odberom elektriny je odber elektriny

a)

bez uzavretej zmluvy o dodávke elektriny alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o dodávke elektriny,

b)

z tej časti elektroenergetického zariadenia, ktorou prechádza nemeraná elektrina,

c)

bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa ...

d)

meraný meracím zariadením, ktoré nebolo namontované dodávateľom elektriny alebo na ktorom bolo ...

(2)

Spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi elektriny neoprávneným odberom elektriny ustanoví ...

DRUHÁ HLAVA
PLYNÁRENSTVO

§ 22
Základné pojmy
a)

plynom zemný plyn, svietiplyn, bioplyn, propán, bután a ich zmesi a ďalšie uhľovodíkové plyny ...

b)

dodávateľom plynu držiteľ licencie na výrobu alebo na rozvod plynu, ktorý dodáva plyn podľa ...

c)

odberateľom plynu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá plyn na základe zmluvy o ...

d)

plynárenskou sústavou vzájomne prepojený súbor plynárenských zariadení vrátane automatizovaného ...

e)

verejným rozvodom plynu súbor plynárenských zariadení potrebných na rozvod plynu od zdroja plynu ...

f)

zdrojom plynu miesto vstupu obchodne zmeraného plynu do verejného rozvodu plynu,

g)

plynárenským zariadením zariadenie slúžiace na výrobu a úpravu plynu, skladovanie, skvapalňovanie, ...

h)

plynovodnou prípojkou plynárenské zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia ...

i)

hlavným uzáverom plynu uzavieracia armatúra oddeľujúca verejný rozvod plynu od zdroja plynu alebo ...

j)

odberným plynovým zariadením zariadenie za hlavným uzáverom plynu s výnimkou domového regulátora ...

k)

tranzitom plynu preprava plynu tranzitným plynovodom do tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky ...

l)

tranzitným plynovodom súbor plynárenských zariadení na tranzit plynu od obchodného miesta na vstupe ...

§ 23
Zriaďovanie, prevádzkovanie a kontrola plynárenských zariadení a odberných plynových zariadení ...
(1)

Úrad rozhodnutím určí držiteľa licencie, ktorý vykupuje plyn pre plynárenskú sústavu. Toto ...

(2)

Plynárenské zariadenia môže prevádzkovať len držiteľ príslušnej licencie na výrobu, výkup, ...

(3)

Odberné plynové zariadenia zriaďujú a prevádzkujú odberatelia plynu na vlastné náklady.

(4)

Zriaďovať nové, rozširovať alebo rekonštruovať odberné plynové zariadenia môže odberateľ ...

(5)

Bez súhlasu dodávateľa plynu sa nesmú vykonávať žiadne zásahy na časti odberného plynového ...

(6)

V súvislosti s opravou odberného plynového zariadenia môže hlavným uzáverom plynu uzavrieť alebo ...

(7)

Dodávateľ plynu je oprávnený kontrolovať, či sa pri pripojení a prevádzke odberných plynových ...

§ 24
Podmienky pripojenia
(1)

Plynovodnú prípojku zriaďuje dodávateľ plynu alebo za podmienok ním určených aj iné oprávnené ...

(2)

Vlastníkom plynovodnej prípojky je ten, kto uhradil náklady na jej zriadenie.

(3)

Vlastník plynovodnej prípojky je povinný zabezpečiť jej prevádzku, údržbu a opravy tak, aby ...

(4)

Dodávateľ plynu je povinný za úhradu plynovodnú prípojku prevádzkovať, udržiavať a opravovať, ...

(5)

Dodávateľ plynu je povinný zabezpečiť zapojenie a udržiavanie meradla plynu a vykonať nevyhnutné ...

(6)

Na požiadanie dodávateľa plynu je odberateľ plynu povinný vykonať nevyhnutné úpravy pri zriaďovaní, ...

(7)

Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v stave, ktorý zodpovedá ...

§ 25
Dodávka a meranie plynu
(1)

Dodávateľ plynu je povinný dodávať plyn, ak odberateľ plynu

a)

má zriadené odberné plynové zariadenie v súlade s podmienkami pripojenia určenými dodávateľom ...

b)

uzavrel zmluvu o dodávke plynu,

c)

má súhlas vlastníka dotknutej nehnuteľnosti,

d)

uhradil dohodnutý podiel na účelne vynaložených nákladoch dodávateľa plynu spojených s pripojením ...

(2)

Zmluva o dodávke plynu uzavretá medzi dodávateľom plynu a odberateľom plynu pre každé odberné ...

a)

tlak, množstvo, akosť a časový priebeh odberu plynu, a to aj pre stavy núdze,

b)

cenu podľa cenových predpisov11) a spôsob platby za odoberaný plyn vrátane preddavkových platieb, ...

c)

spôsob merania odoberaného plynu a povinnosť odberateľa plynu zabezpečiť prístup dodávateľa ...

(3)

Dodávateľ plynu meria a účtuje odber plynu podľa údajov vlastného určeného meradla, ktoré ...

(4)

Dodávateľ plynu je povinný na základe písomnej žiadosti odberateľa plynu overiť meradlo, do ...

(5)

Akýkoľvek zásah do meradla inou osobou ako dodávateľom plynu je zakázaný.

(6)

Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nezavinil poškodenie ...

(7)

Podmienky pripojenia, dodávok a merania plynu, ako aj kategorizáciu odberateľov na tieto účely ...

§ 26
Odborná spôsobilosť

Vyrábať, montovať, rekonštruovať, opravovať, vykonávať údržbu a vykonávať odborné prehliadky ...

§ 27
Ochranné pásma
(1)

Na ochranu plynárenských zariadení sa zriaďujú ochranné pásma.

(2)

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenského zariadenia ...

a)

4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm,

b)

8 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm,

c)

12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm,

d)

50 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm,

e)

1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky, ktorými sa rozvádzajú ...

f)

8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany, ...

(3)

Pre vysokotlakové plynovody v lesných priesekoch sú vlastníci pozemkov povinní zachovať voľný ...

(4)

Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu sa vykonávať iba na základe predchádzajúceho ...

(5)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spôsobí poškodenie prevádzky zariadenia plynárenskej ...

(6)

Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad ...

§ 28
Bezpečnostné pásma
(1)

Bezpečnostné pásma sú určené na zamedzenie alebo na zmiernenie účinkov prípadných porúch ...

(2)

Bezpečnostné pásmo je priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu ...

a)

10 m pri strednotlakových plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom území, ...

b)

20 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou do 350 mm,

c)

50 m pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách s menovitou svetlosťou nad 350 mm,

d)

50 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou ...

e)

100 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou ...

f)

150 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou ...

g)

200 m pri plynovodoch a prípojkách prevádzkovaných s vysokým tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou ...

h)

50 m pri plniarňach a stáčiarňach propánu a propán-butánu.

(3)

Pri nízkotlakových a strednotlakových plynovodoch a prípojkách, ak sa nimi rozvádzajú plyny v ...

(4)

Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad ...

§ 29
Preložka plynárenského zariadenia
(1)

Preložkou plynárenského zariadenia sa rozumie zmena jeho trasy alebo premiestnenie jeho častí.

(2)

Preložku zabezpečuje vlastník plynárenského zariadenia na rozvod plynu na náklady toho, kto preložku ...

(3)

Vlastníctvo plynárenského zariadenia na rozvod plynu sa po vykonaní preložky nemení.

§ 30
Neoprávnený odber plynu
(1)

Neoprávneným odberom plynu je odber bez uzavretej zmluvy o dodávke plynu alebo v rozpore s uzavretou ...

(2)

Neoprávneným odberom je aj odber plynu

a)

z tej časti plynárenského zariadenia, ktorou prechádza nemeraný plyn,

b)

bez meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa plynu buď vôbec ...

c)

meraný meradlom, ktoré nebolo namontované dodávateľom plynu alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie ...

(3)

Pri neoprávnenom odbere plynu je odberateľ plynu povinný uhradiť dodávateľovi plynu škody, ktoré ...

(4)

Spôsob výpočtu škody spôsobenej dodávateľovi plynu neoprávneným odberom plynu ustanoví všeobecne ...

TRETIA HLAVA
ZÁSOBOVANIE TEPLOM

§ 31
Základné pojmy
a)

dodávateľom tepla držiteľ licencie na výrobu alebo na rozvod tepla, ktorý dodáva teplo podľa ...

b)

priamym odberateľom tepla fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá teplo na základe ...

c)

konečným spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej priamy odberateľ tepla rozpočítava ...

d)

sústavou tepelných zariadení zariadenia na výrobu, rozvod a spotrebu tepla,

e)

verejným rozvodom tepla časť sústavy tvorená tepelnými sieťami na dodávku tepla viacerým priamym ...

f)

tepelnou prípojkou časť tepelnej siete od verejného rozvodu po odberné miesto na dodávku tepla ...

g)

odberným miestom zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo14) na meranie ...

h)

primárnou stranou časť sústavy tepelných zariadení medzi výstupnými armatúrami zdroja tepla ...

i)

sekundárnou stranou časť sústavy tepelných zariadení medzi výstupnými armatúrami odovzdávacej ...

j)

dodávkou tepla teplo na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a iné využitie.

§ 32
Dodávka tepla
(1)

Dodávateľ tepla je povinný v súlade s uzavretou písomnou zmluvou o dodávke tepla dodávať teplo ...

(2)

Písomná zmluva o dodávke tepla uzavretá medzi dodávateľom tepla a priamym odberateľom tepla pre ...

a)

výkon, množstvo a teplotný spád,

b)

odberový diagram tepla, pri vykurovaní aj vykurovaciu krivku,

c)

umiestnenie určeného meradla14) a povinnosť priameho odberateľa tepla umožniť dodávateľovi tepla ...

d)

cenu podľa cenových predpisov11) a spôsob platby za odoberané teplo vrátane preddavkových platieb. ...

(3)

Priamy odberateľ tepla môže vypovedať zmluvu o dodávke tepla, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi ...

§ 33
Výkup tepla
(1)

Dodávateľ tepla je povinný vykupovať teplo z obnoviteľných alebo druhotných zdrojov tepla alebo ...

(2)

Pripojenie zdroja tepla k sústave dodávateľa tepla vykonáva na vlastné náklady výrobca tepla ...

§ 34
Meranie
(1)

Dodávateľ tepla je povinný

a)

merať teplo na odbernom mieste,

b)

na svoje náklady zabezpečiť zapojenie a udržiavanie určeného meradla14) na odbernom mieste a overovať ...

c)

na základe žiadosti priameho odberateľa tepla overiť určené meradlo; náklady spojené s jeho ...

d)

k výmene určeného meradla prizvať priameho odberateľa tepla, ktorý potvrdí údaje na starom a ...

(2)

Priamy odberateľ tepla je povinný

a)

umožniť dodávateľovi tepla zapojenie, prevádzku a údržbu určeného meradla vo svojom objekte, ...

b)

na svoje náklady zabezpečiť zapojenie a udržiavanie určených meradiel spotreby teplej úžitkovej ...

c)

na základe žiadosti konečného spotrebiteľa tepla overiť určené meradlo; náklady spojené s ...

d)

k výmene určeného meradla prizvať konečného spotrebiteľa tepla, ktorý potvrdí údaje na starom ...

(3)

Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako dodávateľom tepla je zakázaný. Dodávateľ ...

(4)

Podrobnosti o spôsobe merania dodávok tepla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 35
Neoprávnený odber tepla
(1)

Neoprávneným odberom tepla je odber tepla

a)

bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o dodávke tepla,

b)

bez určeného meradla14) alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu priameho ...

(2)

Dodávateľ tepla môže skončiť dodávku tepla na vykurovanie priamemu odberateľovi tepla, ktorý ...

(3)

Za škodu spôsobenú dodávateľovi tepla neoprávneným odberom tepla zodpovedá priamy odberateľ ...

§ 36
Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení
(1)

Hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných zariadení sa rozumie racionálne využívanie zdrojov ...

(2)

Dodávateľ tepla je povinný

a)

zabezpečiť najmenej jedenkrát za rok overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení ...

b)

v sústave tepelných zariadení zabezpečiť automatickú reguláciu dodávky tepla v závislosti od ...

c)

udržiavať hydraulicky vyregulovanú sústavu tepelných zariadení po odberné miesto.

(3)

Priamy odberateľ tepla je povinný

a)

zabezpečiť najmenej jedenkrát za rok overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení ...

b)

udržiavať hydraulicky vyregulovanú sústavu tepelných zariadení za odberným miestom.

(4)

Technické požiadavky na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, dodávok ...

§ 37
Ochranné pásma
(1)

Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriaďujú ochranné pásma.

(2)

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti tepelného zariadenia, ktorý je určený na ...

(3)

Ochranné pásmo primárneho rozvodu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch ...

a)

v zastavanom území na každú stranu 1 m,

b)

mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m podľa určenia držiteľa licencie ...

(4)

Ochranné pásmo odovzdávacej stanice tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými vo vodorovnej ...

(5)

Ochranné pásmo sekundárneho rozvodu tepla je vymedzené zvislými rovinami vedenými po jeho obidvoch ...

a)

v zastavanom území na každú stranu 1 m,

b)

mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m podľa určenia držiteľa licencie ...

(6)

Ak sú zariadenia rozvodu tepla vedené v technickom suteréne budov alebo v kolektore inžinierskych ...

(7)

V ochranných pásmach je bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa licencie na rozvod ...

a)

činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky ...

b)

stavebné práce a výsadbu trvalých porastov.

(8)

V priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné pásma je zakázané umiestňovať zariadenia ...

(9)

Povinnosti a obmedzenia v ochranných pásmach a v ich blízkosti vznikajú dňom, keď územné rozhodnutie ...

§ 38
Preložka verejného rozvodu tepla
(1)

Preložkou verejného rozvodu tepla je premiestnenie niektorých jeho prvkov alebo zmena jeho trasy.

(2)

Preložku verejného rozvodu tepla zabezpečuje držiteľ licencie na rozvod tepla na náklady toho, ...

(3)

Vlastníctvo verejného rozvodu tepla po vykonaní preložky sa nemení.

TRETIA ČASŤ

NIEKTORÉ PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM A OBMEDZENIA ICH UŽÍVANIA PRI VÝSTAVBE A PREVÁDZKE POTRUBÍ

§ 38a

Pri výstavbe a prevádzke potrubí sa na stavebníka alebo prevádzkovateľa potrubia vzťahuje § ...

§ 38b
Ochranné pásmo potrubia
(1)

Ochranným pásmom potrubia je priestor v bezprostrednej blízkosti potrubia, ktorý je určený na ...

(2)

Ochranné pásmo potrubia je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 ...

§ 38c
Obmedzenia v ochrannom pásme potrubia
(1)

V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti,15a) ako aj ťažné ...

(2)

V ochrannom pásme potrubia je zakázané

a)

do vzdialenosti 200 m od osi potrubia zriaďovať na vodnom toku mosty a vodné diela,

b)

do vzdialenosti 150 m vykonávať súvislé zastavanie miest a sídlisk a zriaďovať ďalšie dôležité ...

c)

do vzdialenosti 100 m zriaďovať akékoľvek stavby,

d)

do vzdialenosti 50 m vykonávať stavby menšieho významu a kanalizačnej siete,

e)

do vzdialenosti 20 m zriaďovať potrubie pre iné látky ako horľavé kvapaliny I. a II. triedy,

f)

do vzdialenosti 10 m vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť potrubie a plynulosť a bezpečnosť ...

(3)

Stavebný úrad15c) môže vydať rozhodnutie o umiestnení stavby alebo stavebné povolenie na uskutočnenie ...

(4)

Vonkajšie elektrické vedenie vysokého a veľmi vysokého napätia možno zriaďovať najmenej v takej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNY DOZOR

§ 39
Štátna energetická inšpekcia
(1)

Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných ...

(2)

Štátnu energetickú inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá ústredný riaditeľ, ktorého ...

(3)

Na čele krajského inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ. ...

(4)

Štátna energetická inšpekcia je rozpočtovou organizáciou16) so sídlom v Trenčíne.

(5)

Sídla a územnú pôsobnosť krajských inšpektorátov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

(6)

Ústredný inšpektorát plní tieto úlohy:

a)

riadi výkon štátneho dozoru a činnosť krajských inšpektorátov a rozhoduje o odvolaniach proti ...

b)

ukladá opatrenia na odstránenie zistených závad a nedostatkov s platnosťou presahujúcou územnú ...

c)

pripravuje na požiadanie úradu podklady na jeho rozhodnutie o udelení licencie na výrobu, rozvod ...

(7)

Ústredný inšpektorát určuje v rámci pridelených rozpočtových prostriedkov limity bežných ...

(8)

Krajské inšpektoráty pri výkone dozoru

a)

kontrolujú, či držitelia licencií, odberatelia a iné osoby plnia povinnosti uložené im týmto ...

b)

kontrolujú, či fyzické osoby a právnické osoby dodržujú zákazy a obmedzenia v ochranných pásmach ...

c)

ukladajú opatrenia na odstránenie zistených závad a nedostatkov,

d)

môžu ukladať pokuty fyzickým osobám a právnickým osobám za porušenie ustanovení tohto zákona ...

(9)

Úlohy dozoru vykonáva Štátna energetická inšpekcia prostredníctvom inšpektorov Štátnej energetickej ...

(10)

Inšpektor pri výkone štátneho dozoru je oprávnený vstupovať na pozemky, do objektov a zariadení ...

(11)

Pri zistení nedostatkov je inšpektor oprávnený ukladať opatrenia na mieste na odstránenie zistených ...

(12)

Inšpektor pri výkone dozoru je povinný

a)

preukázať sa preukazom inšpektora,

b)

zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone dozoru dozvedel. Táto povinnosť ...

(13)

Držitelia licencií, fyzické osoby a právnické osoby podliehajúce štátnemu dozoru Štátnej energetickej ...

(14)

Vo vybraných objektoch a zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva ...

(15)

Osobitné predpisy,18) ktoré upravujú štátny dozor vykonávaný inými orgánmi dozoru, zostávajú ...

§ 40
Pokuty
(1)

Štátna energetická inšpekcia môže uložiť pokutu

a)

do výšky 10 miliónov Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z § 9 ods. 3 a 11, ods. 12 písm. ...

b)

do výšky jedného milióna Sk za porušenie povinností vyplývajúcich z § 9 ods. 12 písm. f) a ...

c)

do výšky 100 tisíc Sk právnickej osobe a do výšky 50 tisíc Sk fyzickej osobe za porušenie povinností ...

(2)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania, zavinenie a ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď Štátna energetická inšpekcia porušenie povinnosti ...

(4)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu; ich správu vykonáva Štátna energetická inšpekcia.

(5)

Kópiu rozhodnutia o udelení pokuty s doložkou o vykonateľnosti zašle Štátna energetická ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 41
Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak tento zákon ...

§ 41a
Oprávnenie stavebníka energetického rozvodného zariadenia

Stavebník energetického rozvodného zariadenia, ktorý nie je držiteľom licencie ani držiteľom ...

Prechodné ustanovenia

§ 42
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podniká v energetickom odvetví podľa doterajších ...

(2)

Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou ...

(3)

Vlastnícke vzťahy k elektroenergetickým zariadeniam, plynárenským zariadeniam a zariadeniam tepelných ...

(4)

Ochranné pásma vytýčené podľa doterajších predpisov a výnimky z nich zostávajú zachované ...

(5)

Na ochranu elektrární prevádzkovaných ku dňu účinnosti tohto zákona, pri ktorých nie je ochranné ...

(6)

Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných vzťahov ...

§ 42a

Prevádzkovatelia zariadení uvedených v § 3 ods. 5, ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. júla ...

§ 42b

Práva k cudzím nehnuteľnostiam a obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli do 31. júla 2002, sa ...

§ 43
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon),

2.

zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon),

3.

zákon č. 88/1987 Zb. o štátnej energetickej inšpekcii,

4.

zákon č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla,

5.

vládne nariadenie č. 80/1957 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a ...

6.

vyhláška Ministerstva energetiky č. 9/1958 Ú. v., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona ...

7.

vyhláška Ministerstva energetiky č. 10/1958 Ú. v. o jednotných podmienkach pre pripojovanie odberných ...

8.

vyhláška Ministerstva palív a energetiky č. 153/1961 Zb. o zmene šírky ochranného pásma elektrického ...

9.

vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

10.

vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 140/1979 Zb. o dodávke vykurovacích plynov ...

11.

vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 92/1987 Zb., ktorou sa vykonáva zákon ...

12.

vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/1991 Zb. o hospodárení s teplom, ...

13.

vládne nariadenie č. 29/1959 Zb. o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

V § 3 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) výroba, výkup a rozvod elektriny, plynu a tepla, tranzit elektriny a plynu,17)“. „“. ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 2)  Obchodný zákonník.
 • 3)  Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (oznámenie ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických ...
 • 5)  Napríklad § 13 až 16 Obchodného zákonníka.
 • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ...
 • 7)  Napríklad vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákon Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 8a)  § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného ...
 • 10)  Zákon č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.Vyhláška ...
 • 10a)  § 128 Občianskeho zákonníka, § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom ...
 • 11)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.Vyhláška Ministerstva financií ...
 • 12)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
 • 13)  Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z.
 • 14)  § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.
 • 15)  Zákon č. 505/1990 Zb.
 • 15a)  § 27 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky.
 • 15b)  § 27 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z.
 • 15c)  § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 15d)  § 39a, 54 a 66 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 15e)  § 67 ods. 2 a § 72a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 16)  § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách. ...
 • 17)  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 18)  Napríklad zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona ...
 • 19)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Načítavam znenie...
MENU
Hore