Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 69/2020 účinný od 06.04.2020 do 20.05.2020


Platnosť od: 06.04.2020
Účinnosť od: 06.04.2020
Účinnosť do: 20.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 69/2020 účinný od 06.04.2020 do 20.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 69/2020 s účinnosťou od 06.04.2020

Legislatívny proces k zákonu 69/2020

Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 69/2020, dátum vydania: 06.04.2020

A. Všeobecná časť

Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tento zákon reaguje na potreby aplikačnej praxe v dôsledku súčasnej situácie. Okrem iného umožnuje právnickým osobám v pôsobnosti MZ SR, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj per rollam, čím sa v rámci protiepidemiologických opatrení minimalizuje nutnosť zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na jednom mieste.

V oblasti správneho trestania v pôsobnosti MZ SR je cieľom tohto zákona umožniť účastníkom správnych konaní, ktorých konanie v čase krízovej situácie by bolo správnym deliktom alebo priestupkom, aby sa mohli zbaviť zodpovednosti ak preukážu, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou, nemohli splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom podľa osobitných predpisov.

Zároveň sa rozšíruje definícia správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti tak aby aj v čase obmedzených materiálnych a personálnych zdrojov bola v čo najvyššej miere pacientovi zabezpečená zdravotná starostlivosť.

V čase krízovej situácie bude možné vydávať niektoré výnimočné opatrenia v oblasti ochrany verejného zdravia a liekovej politiky.

Nebude sa vykonávať aktualizačná odborná príprava osôb, ktoré držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Zamestnávatelia nemusia plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci, vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci bude obmedzené, nebude sa posudzovať zdravotný stav fyzických osôb na účely uznania alebo neuznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania. Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb sa môže vykonať dištančnou formou vo vzdelávacej inštitúcii, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, predpokladá sa pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny a negatívny sociálny vplyv. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

Dôvodová správa- osobitná časť

Čl. I

K § 1

Ustanovuje sa vecná pôsobnosť zákona.

K § 2

Cieľom uvedeného ustanovenia je v oblasti správneho trestania v pôsobnosti MZ SR umožniť

účastníkom správnych konaní ktorých konanie v čase krízovej situácie by mohlo byť správnym deliktom alebo priestupkom, aby sa mohli zbaviť zodpovednosti ak preukážu, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou, nemohli splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom podľa osobitných predpisov.

K § 3

Cieľom tohto ustanovenia je umožniť právnickým osobám v pôsobnosti MZ SR, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj per rollam, čím sa v rámci protiepidemiologických opatrení minimalizuje nutnosť zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na jednom mieste.

K § 4

Cieľom je zabezpečiť bezproblémové zásobovanie osobnými ochrannými prostriedkami pre osoby, ktoré najviac vystavované riziku nákazy a je potrebné zabezpečiť ich ochranu. Požiadavka vyplynula z vysokého dopytu a nízkej ponuky týchto osobných ochranných prostriedkov v čase výskytu pandémie koronavírusu,

Čl. II

Počas celoplošného nedostatku materiálneho a personálneho vybavenia z dôvodu výnimočnej situácie, napr. pandémie, je potrebné naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť v čo najvyššej nevyhnutnej miere. Z tohto dôvodu sa navrhuje rozšíriť ustanovenie, ktoré definuje správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti o ustanovenie, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti umožní poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť aj bez použitia prostriedkov, ktoré inak predpísanou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, aby v čo najvyššej miere bola pacientovi zabezpečená zdravotná starostlivosť. Zároveň sa odstraňuje prekážka, ktorá by v súvislosti s nedostatočným materiálnym vybavením a personálnym zabezpečením v dôsledku výnimočného stavu znamenala obmedzenie poskytovania zdravotnej starostlivosti z dôvodu povinnosti dodržať materiálno - technické zabezpečenie a personálne vybavenie podľa osobitného predpisu.

K čl. III

K bodu 1

V záujme rýchleho a efektívneho riešenia situácií a problémov, ktoré by mohli počas krízovej situácie nastať a ktoré môžu závažným spôsobom ohroziť verejné zdravie, pričom ich v tomto momente nie je možné presne predpokladať a v zákone presne definovať, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky sa dáva možnosť nariaďovať opatrenia.

K bodu 2

V čase krízovej situácie sa nevykonávajú skúšky žiadateľov o overenie odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 15 pred komisiou zriadenou na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Z toho dôvodu sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v § 15.

Odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami a odborná spôsobilosť na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie sa v čase krízovej situácie preukazuje dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi a dokladom o odbornej príprave vykonanej dištančnou formou od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program. Doklady je potrebné doplniť riadnym osvedčením o odbornej spôsobilosti najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie.

V čase krízovej situácie sa nevykonáva aktualizačná odborná príprava osôb, ktoré držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, pričom neplynie lehota na jej absolvovanie.

K bodu 3

V čase krízovej situácie zamestnávatelia nemusia plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci (napr. posudzovanie zdravotného rizika pri práci, oznamovacie povinnosti, vypracovanie prevádzkového poriadku z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci), okrem povinnosti vykonať opatrenia na zníženie expozície zamestnancov a obyvateľov faktorom práce a pracovného prostredia.

Fyzické osoby - podnikatelia, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, nemusia plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci (napr. posudzovanie zdravotného rizika pri práci), okrem povinnosti vykonať opatrenia na zníženie svojej expozície a expozície obyvateľov faktorom práce a pracovného prostredia.

K bodu 4

V čase krízovej situácie majú celospoločenské preventívne opatrenia prioritu pred vykonávaním zdravotného dohľadu na pracoviskách (dohľad nad pracovnými podmienkami, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci) poskytovateľmi pracovnej zdravotnej služby.

V čase krízovej situácie poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby nevykonávajú činnosť na pracoviskách zamestnávateľov.

Poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby vykonávajú v čase krízovej situácie najmä poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou, prednostne so zameraním na mimoriadnu epidemiologickú situáciu, najmä telefonicky alebo elektronickou formou.

K bodu 5

V čase krízovej situácie sa neposudzuje zdravotná spôsobilosť na prácu a nevykonávajú sa lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov, u fyzických osôb-podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby, ani u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie. Dôvodom je, že celospoločenské preventívne opatrenia majú prioritu pred vykonávaním lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, pred dodržaním legislatívne určenej frekvencie posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu a pred preukazovaním potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Výnimkou je, že sa vykonáva posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v priamom ohrození života a zdravia v čase pandémie z dôvodu šírenia vysoko nebezpečnej nákazy. Dôvodom je, že v čase pandémie je potrebné individuálne posúdiť zdravotnú spôsobilosť jednotlivých zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s ich komorbiditami (t. j. prítomnosťou jedného alebo viacerých závažných ochorení u zdravotníckeho pracovníka súčasne), ktoré predstavujú vysoké zdravotné riziko.

Závažnosť zdravotného rizika pri práci v čase pandémie ochorenia COVID-19 vyplýva aj z novej smernice Komisie (EÚ) 2019/1833 z 24. októbra 2019, ktorou sa menia prílohy I, III, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci. Podľa tejto smernice je skupina vírusov druhu Coronaviridae doplnená o vírus SARS a vírus MERS-CoV, ktoré spôsobujú závažný akútny respiračný syndróm a sú klasifikované v skupine 3 z dôvodu, že spôsobujú závažné ochorenie ľudí a predstavujú vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov.

V čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením fyzickej osoby nahrádza posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie. Vzor čestného vyhlásenia je súčasťou prílohy zákona.

V čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením fyzickej osoby nahrádza aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Vzor čestného vyhlásenia je súčasťou prílohy zákona.

Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia. Podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, prílohy II, kapitoly VIII, ods. 2 platí, že žiadnej osobe, ktorá trpí alebo je nosičom ochorenia, ktoré sa môže prenášať potravinami, alebo je postihnutá, napríklad infikovanými poraneniami, kožnými infekciami, vredmi alebo hnačkou, sa nepovoľuje manipulovať s potravinami alebo vstupovať v akomkoľvek postavení do akejkoľvek oblasti, v ktorej sa manipuluje s potravinami, ak existuje pravdepodobnosť priamej alebo nepriamej kontaminácie. Každá takto postihnutá osoba, ktorá je zamestnaná v potravinárskom podniku, a ktorá by mohla prísť do styku s potravinami, musí ochorenie alebo príznaky, a ak je to možné, ich príčinu, okamžite hlásiť prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku.

K bodu 6

V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu lekárskymi preventívnymi prehliadkami vo vzťahu k práci nevykonáva.

K bodu 7

V čase krízovej situácie špecializované pracoviská pracovného lekárstva a dermatovenerológie neposudzujú zdravotný stav fyzických osôb na účel uznania alebo neuznania choroby z povolania a neuznávajú chorobu z povolania.

V tejto súvislosti ani príslušné orgány verejného zdravotníctva neprešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania.

Komisie na posudzovanie chorôb z povolania na regionálnej a celoslovenskej úrovni nevykonávajú činnosť.

K bodu 8

V čase krízovej situácie sa nevykonáva opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania Celoslovenskou komisiou na posudzovanie chorôb z povolania.

K bodu 9

V čase krízovej situácie sa odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vykonáva dištančnou formou vo vzdelávacej inštitúcii, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program. Neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

K bodu 10

V čase krízovej situácie postačí, ak povinná osoba oznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva uskutočnenie činnosti s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie do 24 hodín po jej ukončení.

K bodu 11 a 13

V nadväznosti na doplnenie novej kompetencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa dopĺňajú priestupky a správne delikty za porušenie opatrení nariadených počas krízového stavu.

K bodu 12

Pre fyzickú osobu, ktorá sa dopustila priestupku na úseku verejného zdravotníctva v čase ohrozenia verejného zdravia sa zvyšuje pokuta v blokovom konaní.

V tejto súvislosti sa dopĺňa kompetencia orgánov Policajného zboru a obecnej polície prejednávať tieto priestupky v blokovom konaní.

K bodu 14

V nadväznosti na doplnenie nových úprav v § 30e v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie a s vykonávaním epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov v čase krízovej situácie sa dopĺňajú vzory čestného vyhlásenia.

K čl. IV

K bodu 1 a 2

Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť bezproblémové zásobovanie obyvateľstva dezinfekčnými prostriedkami na likvidáciu čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov na predmetoch a antiseptikami na zneškodnenie patogénnych

mikroorganizmov v prostredí živých tkanív, na ranách, slizniciach a na koži. Požiadavka vyplynula z vysokého dopytu a nízkej ponuky týchto prostriedkov v čase výskytu pandémie koronavírusu, avšak túto náplň lekárenskej starostlivosti bude možné ďalej využívať aj po ukončení pandémie ako trvalý sortiment lekárne.

K bodu 3

Ustanovenie odseku 8 písm. a) sa vzťahuje najmä na držiteľov povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov a na dodávateľov zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro alebo dietetických potravín zdravotníckym zariadeniam. Cieľom opatrení je v praxi zabezpečiť prioritne zásobovanie vo verejnej lekárni, v nemocničnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok vrátane výdajne ortopedicko-protetických pomôcok alebo výdajne audio-protetických pomôcok, aby sa zabezpečilo bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Ustanovenie odseku 8 písm. b) sa vzťahuje na držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Cieľom možných prijatých opatrení je obmedziť napr. počet balení humánneho lieku najmä takého, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, ktorý je predmetom „nákupnej horúčky“ obyvateľstva v krízovej situácii.

Ustanovenie odseku 8 písm. c) sa vzťahuje na lekárov oprávnených predpisovať lieky. V súčasnosti je potrebné zabezpečiť prioritné elektronické predpisovanie, aby sa na najmenšiu možnú mieru vylúčili kontakty medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, najčastejšie ide o lekárov a zdravotné sestry.

Ustanovenie odseku 8 písm. d) sa vzťahuje na držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktorým bude možné udeliť dočasné povinnosti s cieľom zabrániť šíreniu infekčnej nákazy. Ide napr. o využívanie výdajného okienka určeného na výdaj počas lekárenskej pohotovostnej služby.

K čl. V

K bodu 1

V čase krízovej situácie majú celospoločenské preventívne opatrenia prioritu pred vydávaním osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu.

K bodu 2

V čase krízovej situácie majú celospoločenské preventívne opatrenia prioritu pred absolvovaním aktualizačnej prípravy.

K bodu 3

V čase krízovej situácie majú celospoločenské preventívne opatrenia prioritu pred vykonávaním lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a pred dodržaním legislatívne určenej frekvencie posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu.

K čl. VI

Upravuje sa dátum nadobudnutia účinnosti.

V Bratislave dňa 2. apríla 2020

Igor Matovič v.r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Marek Krajčí v.r.

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore