Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 69/2020 účinný od 06.04.2020 do 20.05.2020


Platnosť od: 06.04.2020
Účinnosť od: 06.04.2020
Účinnosť do: 20.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 69/2020 účinný od 06.04.2020 do 20.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 69/2020 s účinnosťou od 06.04.2020

Legislatívny proces k zákonu 69/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Tento zákon upravuje niektoré opatrenia a postupy v oblastiach, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti Ministerstva ...

§ 2
Zodpovednosť za správne delikty a za priestupky

Osoba, ktorej z právnych predpisov v oblasti zdravotníctva vyplývajú povinnosti, ktorých porušenie je ...

§ 3
Rozhodovanie kolektívnych orgánov

Kolektívne orgány príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií, štátnych podnikov a neziskových ...

§ 4
Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov
(1)

Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným ...

a)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,6) ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej ...
b)
zdravotníckemu pracovníkovi,7) ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c)
orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu8) povinná zabezpečovať ...
e)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok ...
f)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej ...
g)
zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h)
osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
i)
osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má ...
(2)

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba a priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá predá alebo ...

(3)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 1000 eur do 10 000 eur za správny delikt uvedený v odseku ...

(4)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 1000 eur za priestupok uvedený v odseku 2.

(5)

Pokutu podľa toho zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Slovenská obchodná inšpekcia zistila ...

(6)

Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť porušenia povinností a na čas trvania.

(7)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(8)

Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

(9)

Zoznam diagnóz, pri ktorých existujú zdravotné dôvody pre výnimku podľa odseku 1 písm. h), a podrobnosti ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne aj vtedy, ak je poskytnutá podľa odseku 3 druhej ...

Čl. III

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 4 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „počas výnimočného ...

2.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 36 až 39, ktoré znejú:

„(36) Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v ...

3.

§ 30 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:

„(10) V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia ...

4.

§ 30a sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) V čase krízovej situácie poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí sú držiteľmi oprávnenia ...

5.

§ 30e sa dopĺňa odsekmi 19 až 22, ktoré znejú:

„(19) V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia ...

6.

§ 30g sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu nevykonáva.“. ...

7.

§ 31a sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

„(17) V čase krízovej situácie a) špecializované pracoviská pracovného lekárstva a dermatovenerológie ...

8.

§ 31c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby ...

9.

§ 41 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:

„(18) V čase krízovej situácie a) odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov ...

10.

§ 52 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) V čase krízovej situácie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva dezinfekciu ...

11.

V § 56 ods. 1 písm. f) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 4 ods. 1 písm. g) alebo“.

12.

V § 56 ods. 2 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak“.

13.

V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie sa v blokovom konaní ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

14.

V § 56 ods. 4 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak“.

15.

V § 57 ods. 33 písm. a) sa za slová „pri ohrození verejného zdravia podľa“ vkladajú slová „§ 4 ods. ...

16.

Za prílohu č. 3c sa vkladajú prílohy č. 3ca a 3cb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 3ca a 3cb k zákonu č. 355/2007 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
prípravu, uchovávanie a výdaj dezinfekčných prostriedkov a antiseptík.“.

2.

V § 24 ods. 3 sa za slová „kozmetické výrobky,“ vkladajú slová „dezinfekčné prostriedky, antiseptiká,“. ...

3.

§ 128 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:

„(8) Ministerstvo môže počas vyhláseného výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie ...

Čl. V

Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

1.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) ...

2.

§ 53 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy.“. ...

3.

§ 72 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 69/2020 Z. z.

  ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

  Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní ...

  1.

  práca s nebezpečnými látkami,

  2.

  práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ...

  3.

  práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,

  4.

  práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,

  5.

  práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,

  6.

  vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,

  7.

  práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,

  8.

  likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,

  9.

  práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,

  10.

  práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,

  11.

  nanášanie náterových látok,

  12.

  ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,

  13.

  strojové brúsenie dreva,

  14.

  zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,

  15.

  práca v archívoch.

Poznámky

 • 1)  Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 2)  Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu ...
 • 4)  Príloha I nariadenia (EÚ) 2016/425.
 • 5)  Príloha II bod 3.10.1 nariadenia (EÚ) 2016/425.
 • 6)  § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 7)  § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 8)  § 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore