Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 69/2020 účinný od 13.04.2021

Platnosť od: 06.04.2020
Účinnosť od: 13.04.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS4EUPPČL0

Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 69/2020 účinný od 13.04.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 69/2020 s účinnosťou od 13.04.2021 na základe 133/2021

Legislatívny proces k zákonu 133/2021
Legislatívny proces k zákonu 69/2020

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Tento zákon upravuje niektoré opatrenia a postupy v oblastiach, ktoré sú vo vecnej pôsobnosti Ministerstva ...

§ 2
Zodpovednosť za správne delikty a za priestupky

Osoba, ktorej z právnych predpisov v oblasti zdravotníctva vyplývajú povinnosti, ktorých porušenie je ...

§ 3
Rozhodovanie kolektívnych orgánov

Kolektívne orgány príspevkových organizácií, rozpočtových organizácií, štátnych podnikov a neziskových ...

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 188/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne aj vtedy, ak je poskytnutá podľa odseku 3 druhej ...

Čl. III

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 4 ods. 1 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „počas výnimočného ...

2.

§ 16 sa dopĺňa odsekmi 36 až 39, ktoré znejú:

„(36) Počas krízovej situácie sa nevydávajú osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti uvedené v ...

3.

§ 30 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:

„(10) V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný zabezpečovať povinnosti pri ochrane zdravia ...

4.

§ 30a sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) V čase krízovej situácie poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, ktorí sú držiteľmi oprávnenia ...

5.

§ 30e sa dopĺňa odsekmi 19 až 22, ktoré znejú:

„(19) V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe posúdenia ...

6.

§ 30g sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu nevykonáva.“. ...

7.

§ 31a sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:

„(17) V čase krízovej situácie a) špecializované pracoviská pracovného lekárstva a dermatovenerológie ...

8.

§ 31c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) V čase krízovej situácie sa opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby ...

9.

§ 41 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:

„(18) V čase krízovej situácie a) odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov ...

10.

§ 52 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) V čase krízovej situácie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva dezinfekciu ...

11.

V § 56 ods. 1 písm. f) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 4 ods. 1 písm. g) alebo“.

12.

V § 56 ods. 2 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak“.

13.

V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a f) spáchaný v čase krízovej situácie sa v blokovom konaní ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

14.

V § 56 ods. 4 sa na konci prvej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 3 neustanovuje inak“.

15.

V § 57 ods. 33 písm. a) sa za slová „pri ohrození verejného zdravia podľa“ vkladajú slová „§ 4 ods. ...

16.

Za prílohu č. 3c sa vkladajú prílohy č. 3ca a 3cb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 3ca a 3cb k zákonu č. 355/2007 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
prípravu, uchovávanie a výdaj dezinfekčných prostriedkov a antiseptík.“.

2.

V § 24 ods. 3 sa za slová „kozmetické výrobky,“ vkladajú slová „dezinfekčné prostriedky, antiseptiká,“. ...

3.

§ 128 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:

„(8) Ministerstvo môže počas vyhláseného výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie ...

Čl. V

Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

1.

§ 49 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) ...

2.

§ 53 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) V čase krízovej situácie neplynie lehota na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy.“. ...

3.

§ 72 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V čase krízovej situácie sa posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie činnosti vedúcej ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 69/2020 Z. z.

  ZOZNAM PRÁC, PRI KTORÝCH JE POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV NEVYHNUTNÉ Z DÔVODU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

  Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní ...

  1.

  práca s nebezpečnými látkami,

  2.

  práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ...

  3.

  práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,

  4.

  práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,

  5.

  práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,

  6.

  vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,

  7.

  práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,

  8.

  likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,

  9.

  práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,

  10.

  práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,

  11.

  nanášanie náterových látok,

  12.

  ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,

  13.

  strojové brúsenie dreva,

  14.

  zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,

  15.

  práca v archívoch.

Poznámky

 • 1)  Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 2)  Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 6 ods. 1 písm. j) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore