Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. 69/2013 účinný od 01.06.2013

Platnosť od: 10.04.2013
Účinnosť od: 01.06.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. 69/2013 účinný od 01.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 69/2013 s účinnosťou od 01.06.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 3 až 7 a 18 znejú:

„1)
§ 3 písm. b) bod 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3)
§ 3 písm. b) bod 2 zákona č. 251/2012 Z. z.

4)
§ 3 písm. b) bod 3 zákona č. 251/2012 Z. z.

5)
§ 3 písm. c) bod 4 zákona č. 251/2012 Z. z.

6)
§ 3 písm. c) bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z.

7)
§ 84 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z.

18)
§ 89 zákona č. 251/2012 Z. z.“.

2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
montážnou prístupnosťou možnosť nainštalovať tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody bez zásahov do stavebnej konštrukcie.“.

3.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2)
Spotrebiteľom energie sa rozumie koncový odberateľ energie, ktorý nakupuje energiu pre vlastnú spotrebu.

(3)
Obchodnou energetickou spoločnosťou sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nakupuje energiu na účely ďalšieho predaja bez jej premeny na inú formu energie alebo po jej premene na inú formu energie.“.

4.
V § 6 ods. 1 sa slová „Vlastník veľkej budovy10)“ nahrádzajú slovami „Vlastník veľkej budovy, ktorej celková podlahová plocha je väčšia ako 1 000 m2 (ďalej len „veľká budova“),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

5.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
je povinný zabezpečiť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.“.

6.
V § 6 ods. 2 sa nad slovom „budovy“ vypúšťa odkaz 10.
7.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
nie je zabezpečená montážna prístupnosť.“.

8.
V § 8 ods. 1 a 3 sa nad slovom „energie“ vypúšťa odkaz 13. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 13.
9.
V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Do celkovej spotreby energie sa nezapočíta spotreba energie pre motorové vozidlo a zvláštne motorové vozidlo.13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
§ 2 ods. 2 písm. l) a aa) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

10.
V § 8 ods. 4 sa slová „na vyhodnotenie energetickej náročnosti výroby“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 a § 4 ods. 2“.
11.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Spotrebiteľ energie v priemysle, spotrebiteľ energie v pôdohospodárstve a výrobca elektriny je povinný na účel overenia postupu pri výkone energetického auditu podľa odseku 6 poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému písomnú správu z energetického auditu najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému na obdobie troch mesiacov.“.

12.
V § 9 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12)
Ministerstvo zapíše fyzickú osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu energetických audítorov podľa odseku 11 písm. b) druhého bodu alebo tretieho bodu, do zoznamu energetických audítorov po úspešnom opätovnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti.“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

13.
V § 11 ods. 2 sa slová „Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá nakupuje energiu na účely ďalšieho predaja (ďalej len „obchodná energetická spoločnosť“)“ nahrádzajú slovami „Obchodná energetická spoločnosť“.
14.
V § 14 ods. 1 písm. d) treťom bode a § 14 ods. 2 písm. c) sa slovo „nevybaví“ nahrádza slovom „nezabezpečí“.
15.
V § 17 odsek 4 znie:

„(4)
Povinnosti podľa § 6 ods. 1 je vlastník veľkej budovy alebo správca veľkej budovy podľa § 6 ods. 2 povinný splniť do 31. decembra 2015. Ak vlastník veľkej budovy alebo správca veľkej budovy podľa § 6 ods. 2 realizuje projekt opatrení na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje tento zákon alebo vymení rozvody tepla a teplej vody po dobe životnosti, je povinný splniť povinnosti podľa § 6 ods. 1 do 31. decembra 2017.“.

16.
V § 18 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.
17.
V prílohe č. 2 nadpis znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

18.
V prílohe č. 2 sa za slová „Rady 93/76/EHS (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006)“ vkladajú slová „v znení nariadenia (ES) č. 1137/2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008)“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore