Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. 69/2013 účinný od 01.06.2013

Platnosť od: 10.04.2013
Účinnosť od: 01.06.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z. 69/2013 účinný od 01.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 69/2013 s účinnosťou od 01.06.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) ...

1.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 3 až 7 a 18 znejú:

„1) § 3 písm. b) bod 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) montážnou prístupnosťou možnosť nainštalovať tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej ...

3.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Spotrebiteľom energie sa rozumie koncový odberateľ energie, ktorý nakupuje energiu pre vlastnú ...

4.

V § 6 ods. 1 sa slová „Vlastník veľkej budovy10)“ nahrádzajú slovami „Vlastník veľkej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

5.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
je povinný zabezpečiť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.“.

6.

V § 6 ods. 2 sa nad slovom „budovy“ vypúšťa odkaz 10.

7.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
nie je zabezpečená montážna prístupnosť.“.

8.

V § 8 ods. 1 a 3 sa nad slovom „energie“ vypúšťa odkaz 13. Súčasne sa vypúšťa poznámka ...

9.

V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Do celkovej spotreby energie sa nezapočíta spotreba ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 2 ods. 2 písm. l) a aa) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení ...

10.

V § 8 ods. 4 sa slová „na vyhodnotenie energetickej náročnosti výroby“ nahrádzajú slovami ...

11.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Spotrebiteľ energie v priemysle, spotrebiteľ energie v pôdohospodárstve a výrobca elektriny ...

12.

V § 9 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Ministerstvo zapíše fyzickú osobu, ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu energetických audítorov ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

13.

V § 11 ods. 2 sa slová „Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nakupuje ...

14.

V § 14 ods. 1 písm. d) treťom bode a § 14 ods. 2 písm. c) sa slovo „nevybaví“ nahrádza slovom ...

15.

V § 17 odsek 4 znie:

„(4) Povinnosti podľa § 6 ods. 1 je vlastník veľkej budovy alebo správca veľkej budovy podľa ...

16.

V § 18 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

17.

V prílohe č. 2 nadpis znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

18.

V prílohe č. 2 sa za slová „Rady 93/76/EHS (Ú. v. EÚ L 114, 27. 4. 2006)“ vkladajú slová ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore