Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2005 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 26.02.2005
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD20DS4EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 69/2005 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 69/2005 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 404/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „určená osoba")“.

2.

V § 2 ods. 1 písm. g) sa za slovo „vládou“ vkladajú slová „(ďalej len „určený objekt")“.

3.

V § 2 ods. 1 písm. n) sa za slová „kriminalisticko-expertíznu“ vkladajú slová „a znaleckú“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácie „zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov, ...

5.

V § 4 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorý vykonáva odbornú ...

„4a)
Napríklad § 105 až 111 Trestného poriadku.“.

6.

Druhá hlava vrátane nadpisu znie:

„DRUHÁ HLAVA VYŠETROVANIE A SKRÁTENÉ VYŠETROVANIE § 7 (1) Vyšetrovateľ vo vyšetrovaní a policajný orgán ...

7.

V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
bezpečnosť určených osôb a ochranu určených objektov,“.

8.

V § 17 ods. 1 sa za slovo „priestupku“ vkladajú slová „alebo správneho deliktu“ a na konci sa pripájajú ...

9.

Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17b Oprávnenie na predvedenie osoby na základe dožiadania (1) Policajt je oprávnený predviesť osobu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Napríklad § 52 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, § 90 ods. 3 a § 98 Trestného ...

10.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácie „zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní ...

11.

Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce (1) Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich ...

12.

V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je zaistenou vecou vozidlo, ktoré má neoprávnene pozmenený ...

13.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení ...

14.

V § 25 ods. 1 sa vypúšťajú slová „[§ 2 ods. 1 písm. f)]“.

15.

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 25a Oprávnenie zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov určených osôb (1) Policajt ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11b, 11ba, 11bb, 11bc a 11bd znejú:

„11b) § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 ...

16.

V § 29a ods. 4 sa za slovo „polície“ vkladajú slová „a služby kriminálnej polície“.

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11f sa citácia „§ 38 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách“ nahrádza ...

18.

V § 30 sa slovo „Policajt“ nahrádza slovami „Určený policajt“.

19.

V § 38a ods. 2 sa vypúšťajú slová „, ktoré sú na tento účel oprávnené využiť aj služobného psa na pachové ...

20.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18ab sa citácia „§ 19 ods. 4 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných ...

21.

V § 40 ods. 1 v druhej vete za slovom „inštitúcií“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „samosprávy“ ...

22.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18d sa citácia „zákon č. 230/1992 Zb. o Federálnej železničnej polícii ...

23.

V § 42 odsek 2 znie:

„(2) Policajt je ďalej oprávnený umiestniť do cely aj osobu, ak a) je zadržaná, b) je zatknutá na základe ...

24.

§ 47 sa vypúšťa.

25.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších ...

26.

V § 50 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d)
spútavací opasok,

e)
spútavacie popruhy,“.

Doterajšie písmená d) až o) sa označujú ako písmená f) až r).

27.

Nadpis pod § 52 znie: „Použitie pút a spútavacieho opasku“.

28.

V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) pri vykonávaní policajných prevozov cudzincov cez územie Slovenskej republiky na štátnu hranicu ...

29.

§ 52 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Policajt je oprávnený použiť spútavací opasok na účely uvedené v odsekoch 1 a 2, ak je podozrenie, ...

30.

Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52a Použitie spútavacích popruhov (1) Policajt je oprávnený použiť spútavacie popruhy, ak osoba umiestnená ...

31.

V § 53 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) na zaistenie svojej bezpečnosti alebo bezpečnosti inej osoby pri policajných prevozoch cudzincov ...

32.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. ...

33.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „Napr. vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 ...

34.

V § 61 ods. 2 sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. r)“.

35.

V § 69 ods. 1, § 69f a § 76a ods. 1, 5 a 8 sa nad slovom „zákona“ odkaz 27 nahrádza odkazom 11bc a poznámka ...

36.

V § 69 ods. 4 sa vypúšťajú slová „z informačných systémov27a)“.

37.

V § 69 ods. 6 sa vypúšťajú slová „z informačných systémov“.

38.

V § 69a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Policajný zbor je oprávnený spracúvať osobitné kategórie ...

39.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27c sa citácia „§ 8 ods. 1 a ods. 2 písm. b) zákona č. 52/1998 Z. z.“ ...

40.

V § 70 ods. 1 sa slová „vojakov v činnej službe a“ nahrádzajú slovami „profesionálnych vojakov, vojakov ...

41.

V § 70 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 33 ods. 1,“ a slovo „61“ sa nahrádza slovom „61b“.

42.

V § 76a odsek 1 znie:

„(1) Policajný zbor je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnený žiadať poskytovanie informácií ...

43.

V poznámke pod čiarou k odkazu 28c sa citácia „§ 5 ods. 3 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.“ ...

44.

V § 76a ods. 3 v prvej vete sa slová „zaisťujú telekomunikačnú činnosť,28h)“ nahrádzajú slovami „poskytujú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28h a 28i znejú:

„28h) § 1 zákona č. 610/2003 Z. z. 28i) § 5 a § 55 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 610/2003 Z. z.“. ...

45.

V § 76a ods. 4 druhá veta znie: „O skutočnostiach podľa prvej vety je prevádzkovateľ, ktorý spracúva ...

46.

V § 76a ods. 5 sa slová „Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ informačných systémov vedených na základe ...

47.

V § 80 ods. 4 sa slová „chránenej osoby“ nahrádzajú slovami „určenej osoby“.

48.

§ 80 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných ...

49.

Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 81a Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda (1) Stravovanie predvedenej osoby, zaistenej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28k znie:

„28k) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších ...

Čl. IV

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:

„§ 38a (1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné vypracovať analýzu rizík súvisiacich s bezpečnosťou ...

Čl. V

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

1.

V § 34 ods. 2 sa vypúšťajú slová „dosiahol vek 24 rokov,“.

2.

V § 34 ods. 3 sa za slovom „služby“ vypúšťa čiarka a slová „spĺňa vek 24 rokov“.

3.

V § 34 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Vyšetrovateľ čakateľ vykonáva čakateľskú prax podľa plánu prípravy čakateľskej praxe. (6) Vyšetrovateľ ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.

4.

V § 88 ods. 1 sa „suma 10 000 Sk“ nahrádza sumou „15 000 Sk“.

5.

V § 107 odsek 6 znie:

„(6)
V Slovenskej informačnej službe sa ustanovenie odseku 3 neuplatňuje.“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006, a ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore