Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 68/2018 účinný od 25.05.2018

Platnosť od: 09.03.2018
Účinnosť od: 25.05.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Cudzinecký režim, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 68/2018 účinný od 25.05.2018
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 68/2018 s účinnosťou od 25.05.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27eb sa citácia „rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 ...

2.

Za štvrtú hlavu sa vkladá nová piata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„PIATA HLAVA ZÁZNAMY O CESTUJÚCICH LETECKOU DOPRAVOU § 69h Základné ustanovenia (1) Záznamy ...

Doterajšia piata až deviata hlava sa označuje ako šiesta až desiata hlava.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27ec až 27ej znejú:

„27ec) Čl. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 ...

3.

V § 82a sa slová „prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 5“.

4.

Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 171/1993 Z. z. KATEGÓRIE TRESTNÝCH ČINOV (1) Kategórie trestných ...

5.

Zákon sa dopĺňa prílohami č. 4 a 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 171/1993 Z. z. ROZSAH ZÁZNAMU O CESTUJÚCOM Záznam o cestujúcom obsahuje a) celé ...

Čl. II

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 108 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.

2.

V § 117 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).

3.

V § 117 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo písm. c)“.

4.

V § 117 ods. 4 sa slová „písm. d) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až g)“.

5.

V § 120 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 108 ods. 4,“.

6.

V § 128 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2018.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore