Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 677/2006 účinný od 01.01.2007

Platnosť od: 29.12.2006
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD9DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 677/2006 účinný od 01.01.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 677/2006 s účinnosťou od 01.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 47 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a ...

2.

V § 63 ods. 2 sa slová „0,07 %“ nahrádzajú slovami „0,065 %“ a slová „0,08 %“ nahrádzajú ...

3.

Za § 63 sa vkladá § 63a, ktorý znie:

„§ 63a Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby ...

4.

V § 64 ods. 3 sa slová „§ 64b ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 64b ods. 5“.

5.

V § 64a sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) sporiteľovi, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1, ...

6.

V § 64b ods. 1 prvá veta znie: „Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

7.

V § 64b sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Akceptačný list podľa odseku 1 vydá bez zbytočného odkladu pobočka Sociálnej poisťovne ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 5 až 7.

8.

V § 67 ods. 1 sa za slovo „prvom,“ vkladá slovo „druhom,“.

9.

V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) fyzickými osobami a právnickými osobami súvisiaca s vynaložením výdavkov v prospech dôchodkovej ...

10.

V § 115 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“. ...

11.

V § 115 odsek 4 znie:

„(4) Ak Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej ...

12.

V § 115 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Národná banka Slovenska uloží dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá prekročila ...

Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.

13.

Za § 123c sa vkladá § 123d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2007 (1) Dôchodková správcovská ...

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 120 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

2.

V § 121 písmeno a) znie:

„a)
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (ďalej len ,,generálny riaditeľ“),“.

3.

§ 122 vrátane nadpisu znie:

„§ 122 Generálny riaditeľ (1) Na čele Sociálnej poisťovne je generálny riaditeľ. (2) Generálneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 68 až 69b znejú:

„68) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V § 123 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Dozorná rada a) vypracúva stanoviská 1. k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na príslušný ...

5.

V § 123 ods. 5 prvá veta znie: „Za člena dozornej rady môže byť navrhnutá a zvolená fyzická ...

6.

V § 123 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „a nemôže byť členom rady riaditeľov“.

7.

V § 123 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „z ktorých jeden ...

8.

V § 123 odsek 11 znie:

„(11) Zasadnutia dozornej rady zvoláva a riadi jej predseda alebo ním poverený podpredseda dozornej ...

9.

V § 123 ods. 13 sa slová „predseda rady riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ“. ...

10.

V § 123 ods. 15 sa slová „členov rady riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálneho riaditeľa“. ...

11.

§ 123 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

„(20)
Na predsedu dozornej rady sa odsek 6 a odsek 17 písm. a) až c) nepoužijú.“.

12.

V § 126 ods. 1 sa slová „rada riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ“.

13.

V § 126 ods. 2 sa slová „rada riaditeľov alebo člen rady riaditeľov poverený radou riaditeľov ...

14.

V § 127 ods. 1 sa slová „rade riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnemu riaditeľovi“. ...

15.

V § 148 ods. 4 prvá veta znie: „Sociálna poisťovňa môže písomnou zmluvou previesť vymáhanie ...

16.

§ 149 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Pohľadávku voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné, na ktorej ...

17.

V § 159 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
poplatok za vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

18.

V § 161 ods. 2 písm. b) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje ...

19.

V § 162 ods. 2 písm. c) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje ...

20.

V § 163 ods. 2 písm. c) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje ...

21.

V § 164 ods. 2 písm. b) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje ...

22.

V § 165 ods. 2 písm. c) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje ...

23.

V § 166 ods. 2 písm. b) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje ...

24.

V § 167 ods. 2 písm. b) sa za slová „z pokuty“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje ...

25.

V § 168 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) z poplatku za vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1) h) z pokuty uloženej ...

26.

V § 168 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
náklady na vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu.1)“.

27.

V § 171 ods. 1 sa slová „rada riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ“.

28.

V § 179 ods. 1 písm. a) deviatom bode a v písmene f) sa slová „radou riaditeľov“ nahrádzajú ...

29.

V § 183 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sa slová „rada riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálny ...

30.

V § 210 ods. 2 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“.

31.

V § 215 ods. 4 sa slová „rada riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ“.

32.

V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) zverejniť na svojej internetovej stránke národnou radou schválené strategické zámery činnosti ...

33.

Za § 245 sa vkladajú § 245a až 245c, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Hlavný kontrolór § 245a Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu hospodárnosti a efektívnosti nakladania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 106a znie:

„106a) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...

34.

V § 246 ods. 1 sa odkaz 106a označuje ako odkaz 106b, poznámka pod čiarou k odkazu 106a sa označuje ...

35.

V § 246 ods. 4 písm. a) sa slová „rade riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnemu riaditeľovi“. ...

36.

V § 246 ods. 4 písm. c) sa slová „radou riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnym riaditeľom“ ...

37.

V § 246 ods. 4 písm. d) sa slová „rade riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnemu riaditeľovi“. ...

38.

V § 246 ods. 5 písm. e) sa vypúšťajú slová „rady riaditeľov a“.

39.

V § 246 ods. 5 písm. f) sa slová „rade riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnemu riaditeľovi“. ...

40.

V § 246 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta a slová „člen rady riaditeľov si opakovane“ sa nahrádzajú ...

41.

V § 246 ods. 8 sa slová „radou riaditeľov“ nahrádzajú slovami „generálnym riaditeľom“. ...

42.

§ 272 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)
Spory o nárokoch podľa odsekov 9 a 10 rozhodujú súdy.“.

43.

V § 279 ods. 1 a 2 sa slovo „2006“ nahrádza slovom „2007“.

44.

V § 279 ods. 3 sa slovo „2006“ nahrádza slovom „2007“, slovo „2007“ sa nahrádza slovom ...

45.

§ 292 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Rada riaditeľov rozhoduje podľa odseku 2 od 1. januára 2007 najdlhšie do vymenovania generálneho ...

46.

Za § 293q sa vkladajú § 293r a 293s, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2007 § 293r (1) Funkcia člena rady riaditeľov ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore