Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 25.04.2020 do 19.05.2020


Platnosť od: 04.04.2020
Účinnosť od: 25.04.2020
Účinnosť do: 19.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Národné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 25.04.2020 do 19.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 67/2020 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 96/2020

Legislatívny proces k zákonu 67/2020§ 4
Zmeškanie lehoty


Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a platenie dane a preddavkov na daň.
zobraziť paragraf
§ 6
Prerušenie daňovej kontroly

(1)
Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
(2)
V doteraz prerušených daňových kontrolách sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové kontroly prerušili podľa osobitného predpisu.5) Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových kontrol doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú zachované.
(3)
Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovej kontrole sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.
zobraziť paragraf
§ 8
Prerušenie daňového konania

(1)
Daňové konanie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.
(2)
V doteraz prerušených daňových konaniach sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konania prerušili podľa osobitného predpisu.5) Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových konaní doteraz prerušených podľa tohto zákona zostávajú zachované.
(3)
Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňového konania podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovom konaní sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.
zobraziť paragraf
§ 10
Daňové nedoplatky


Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane,8) ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; ustanovenia osobitného predpisu o zodpovednosti za porušenie povinností8a) tým nie sú dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 10a
Daňové preplatky


Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, podanom od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od 31. marca 2020. Ustanovenia osobitného predpisu o použití daňového preplatku8b) tým nie sú dotknuté.
zobraziť paragraf
§ 12
Správne delikty a sankcie

(1)
Daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov podanom podľa odseku 1 sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, sa pokuta podľa osobitného predpisu9) počíta do dňa začatia obdobia pandémie.
(3)
Správca dane nevyrubí úrok z omeškania podľa osobitného predpisu,10) ak daňový subjekt zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.
(4)
Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov podľa § 10a daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť, správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z uvedeného rozdielu. Tento rozdiel je daňový subjekt povinný vrátiť.
(5)
Pokuta podľa odseku 4 sa neuloží, ak daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si zníži daňový preplatok na dani z príjmov pred jeho vrátením podľa § 10a.
zobraziť paragraf
§ 18a

Preddavky na daň z motorových vozidiel17a) splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nie je povinný platiť. Daňovník, ktorý nezaplatí preddavky podľa prvej vety, vyrovná daň z motorových vozidiel v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.17b)
zobraziť paragraf
§ 22
Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

(1)
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov30) daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu31) najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.32)
(3)
Počas obdobia pandémie až do konca roka 2021 môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane33) podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.
(4)
Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť na účely podľa osobitného predpisu33a) do konca roka 2021, pričom tento prijímateľ je povinný zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2019 podľa osobitného predpisu33b) do konca mája 2022.
zobraziť paragraf
§ 24a
Preddavky na daň z príjmov

(1)
Preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov vypočítané podľa osobitného predpisu40a) a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Neplatenie preddavkov podľa prvej vety uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia o tom, že spĺňa podmienky podľa prvej vety, príslušnému správcovi dane40b) najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov,40a) pričom na lehotu na predloženie tohto vyhlásenia sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 neuplatní. Takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.
(2)
Postup podľa odseku 1 môže uplatniť aj daňovník, ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov rozhodnutím správcu dane o platení preddavkov inak. Ak sa neplatenie preddavkov na daň z príjmov podľa odseku 1 týka obdobia, pre ktoré určil rozhodnutím správca dane platenie preddavkov na daň z príjmov inak, neuplatní sa platenie preddavkov podľa tohto rozhodnutia za to obdobie, za ktoré sa uplatňuje postup podľa odseku 1.
(3)
Tržbou sa na účely odseku 1 rozumejú
a)
výnosy podľa osobitného predpisu40c) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke40d) podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
b)
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu,40e) a u daňovníka, ktorý vedie evidenciu.40f)
zobraziť paragraf
§ 24b
Odpočet daňovej straty

(1)
Neuplatnené daňové straty vykázané podľa osobitného predpisu11) za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur odpočítať od základu dane z príjmov daňovník, ktorý je právnickou osobou, alebo odpočítať od základu dane z príjmov (čiastkového základu dane z príjmov) z príjmov40g) daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.
(2)
Odpočet daňovej straty podľa odseku 1 môže daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019.
(3)
Daňová strata podľa odseku 1 sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu.
zobraziť paragraf
§ 24c
Plnenie oznamovacích povinností


Povinnosť oznámiť zmenu obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej sa pokladnica e-kasa klient používa, ktorej posledný deň lehoty na splnenie40h) uplynie počas obdobia pandémie, sa považuje za splnenú, ak sa tieto skutočnosti oznámia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
zobraziť paragraf
§ 24d
Pokuta uložená na mieste


Pokuta uložená na mieste40i) je počas obdobia pandémie splatná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
zobraziť paragraf
§ 24e
Doručovanie


Ak sa rozhodnutie vydané v konaní podľa osobitného predpisu40j) doručuje počas obdobia pandémie prostredníctvom poštového podniku, použije sa § 5.
zobraziť paragraf
§ 24f
Odloženie vymáhania nedoplatkov


Vymáhanie nedoplatkov v colnom exekučnom konaní podľa osobitného predpisu40k) sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.
zobraziť paragraf
§ 24g
Zánik zodpovednosti


Zodpovednosť za colný priestupok alebo colný delikt, ktorý bol spáchaný tým, že osoba nedodržala podmienky, ktoré sú ustanovené na tovar,40l) zaniká, ak osoba, ktorá ich mala dodržať, preukáže, že k nedodržaniu podmienok došlo výlučne z dôvodu negatívnych následkov pandémie.
zobraziť paragraf
§ 24h
Zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými orgánmi


Pri rozhodovaní o zrušení rozhodnutia, ktorým bola schválená žiadosť o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri tovare, ktorý sa nachádza na domácom trhu,40m) z dôvodu, že držiteľ rozhodnutia opakovane v lehote splatnosti neuhradil náklady v súvislosti s prijatím takéhoto opatrenia,40n) finančné riaditeľstvo neprihliadne na omeškanie od začatia obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, ak tieto náklady boli uhradené do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
zobraziť paragraf
§ 24i
Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty


Ak počas obdobia pandémie platiteľ dane z pridanej hodnoty opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo kontrolný výkaz alebo opakovane nezaplatí kladný rozdiel medzi celkovou splatnou daňou z pridanej hodnoty okrem tejto dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru a odpočítateľnou daňou z pridanej hodnoty,40o) nezverejní sa v zozname podľa osobitného predpisu,40p) ak tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
zobraziť paragraf
§ 24j
Niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu


Podmienka vrátenia nadmerného odpočtu týkajúca sa colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch poistného40q) sa považuje za splnenú, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty zaplatí alebo odvedie dlžnú sumu cla a dlžnú sumu povinných odvodov poistného splatných počas obdobia pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
zobraziť paragraf
§ 24k
Uplatnenie zvýhodnenej sadzby dane


Ak daňový subjekt uplatňuje zvýhodnenú sadzbu spotrebnej dane z minerálneho oleja40r) a počas obdobia pandémie nemôže preukázať splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom,40s) môže uplatniť takúto sadzbu spotrebnej dane, ak preukáže splnenie podmienok podľa osobitného predpisu40s) za každé zdaňovacie obdobie pripadajúce na obdobie pandémie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
zobraziť paragraf
§ 24l
Prítomnosť zamestnanca colného úradu


Ak počas obdobia pandémie nie je možné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu podľa osobitného predpisu,40t) colný úrad určí náhradný spôsob výkonu daňového dozoru.
zobraziť paragraf
§ 24m
Odňatie povolenia a vyradenie z evidencie


Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie poruší z dôvodu negatívnych následkov pandémie povinnosti ustanovené osobitnými predpismi,40u) colný úrad môže upustiť od povinnosti odňať povolenie vydané podľa osobitných predpisov40v) alebo od povinnosti vyradiť tento daňový subjekt z evidencie vedenej podľa osobitných predpisov.40v)
zobraziť paragraf
§ 24n

(1)
Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti k zániku poplatkovej povinnosti a na splnenie oznamovacej povinnosti o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby podľa osobitného predpisu,40w) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti alebo o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby podľa osobitného predpisu40w) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2020 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť výnos z miestneho poplatku za rozvoj40x) na úhradu bežných výdavkov, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.40x)
zobraziť paragraf
§ 24o

(1)
Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam podľa osobitného predpisu,40y) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam podľa osobitného predpisu,40y) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
(2)
Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,40y) ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá oznámenie podľa osobitného predpisu,40y) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
zobraziť paragraf
§ 32

(1)
Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia v súvislosti s pandémiou je vláda Slovenskej republiky v roku 2020 oprávnená prevziať úver aj nad rámec ustanovený osobitným predpisom.53)
(2)
Objem zdrojov na krytie záväzkov štátu v roku 2020 získaný z emisií štátnych cenných papierov uskutočnených od začatia obdobia pandémie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie najneskôr do 31. decembra 2020 sa v roku 2020 nezapočítava do limitov podľa osobitných predpisov,40z)najviac do výšky 10 000 000 000 eur.
zobraziť paragraf
§ 36a

Absolvovanie odborného vzdelávania za kalendárny rok 2020 vnútorným audítorom a vládnym audítorom pred začatím obdobia pandémie a po skončení obdobia pandémie sa považuje za splnenie podmienok odborného vzdelávania podľa osobitného predpisu.59a)
zobraziť paragraf
§ 36b

Ak v období pandémie nie je možné z dôvodov hodných osobitného zreteľa získať podpisy zamestnancov, ktorí vykonávali administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste, pri návrhu správy alebo pri návrhu čiastkovej správy podľa osobitného predpisu59b) a pri správe alebo pri čiastkovej správe podľa osobitného predpisu,59c) ich podpis sa nevyžaduje, ak je návrh správy alebo návrh čiastkovej správy a správa alebo čiastková správa podpísaná štatutárnym orgánom orgánu verejnej správy alebo ním určeným vedúcim zamestnancom.
zobraziť paragraf
§ 36c

(1)
Ak má osoba, voči ktorej má štát právo na peňažné plnenie (ďalej len „dlžník štátu“), uzavretú dohodu o splátkach podľa osobitného predpisu,59d) ale z dôvodu negatívnych následkov pandémie neuhradí splátku vo výške a v lehote dohodnutej v dohode o splátkach, čím sa stane splatným celý dlh, správca pohľadávky štátu59d) je oprávnený uzavrieť počas obdobia pandémie s dlžníkom štátu novú dohodu o splátkach podľa osobitného predpisu,59d) ak sa v nej dlžník štátu zaviaže, že najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie začne uhrádzať splátky podľa podmienok dohodnutých v novej dohode o splátkach. Ak hrozí zánik práva na vymáhanie pohľadávky štátu z dôvodu uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu,59d) správca pohľadávky štátu je v novej dohode o splátkach povinný dohodnúť podmienky splácania pohľadávky štátu tak, aby nezaniklo právo na vymáhanie pohľadávky štátu.
(2)
Ak dlžník štátu uzavrie so správcom pohľadávky štátu novú dohodu o splátkach podľa odseku 1, nie je v omeškaní s úhradou splátok po dobu od začatia obdobia pandémie až do splatnosti prvej splátky dohodnutej v novej dohode o splátkach.
(3)
Počas obdobia pandémie sa na nakladanie s hnuteľným majetkom štátu, ktorý je potrebný na zamedzenie šírenia pandémie, zmiernenie negatívnych následkov pandémie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nepoužije postup podľa osobitného predpisu.59e) Pri takomto nakladaní je správca povinný postupovať účelne, hospodárne a v súlade s verejným záujmom. Na platnosť zmluvy uzavretej počas obdobia pandémie, ktorej predmetom je nakladanie s hnuteľným majetkom štátu podľa prvej vety, sa súhlas podľa osobitného predpisunevyžaduje.59e) Rozhodnutie o prebytočnosti alebo dočasnej prebytočnosti tohto hnuteľného majetku štátu podľa osobitného predpisu59f) sa nevydáva.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5)  § 61 daňového poriadku v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]11)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore