Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 25.04.2020 do 19.05.2020


Platnosť od: 04.04.2020
Účinnosť od: 25.04.2020
Účinnosť do: 19.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Národné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD DS4 EU PP ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 25.04.2020 do 19.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 67/2020 s účinnosťou od 25.04.2020 na základe 96/2020

Legislatívny proces k zákonu 67/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej ...

§ 2
Časová pôsobnosť opatrení
(1)

Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky ...

(2)

Vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po lehotách ustanovených v odseku ...

DRUHÁ ČASŤ

OPATRENIA V DAŇOVEJ, COLNEJ A ÚČTOVNEJ OBLASTI

PRVÁ HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ

§ 3
Spôsob doručovania podania
(1)

Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa osobitného predpisu,2) ...

(2)

Ak má podanie podľa odseku 1 nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, orgán príslušný ...

(3)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými ...

§ 4
Zmeškanie lehoty

Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon ...

§ 5
Doručovanie
(1)

Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, ...

(2)

Ak si nevyzdvihne fyzická osoba alebo právnická osoba písomnosť do konca lehoty, v ktorej bola uložená ...

§ 6
Prerušenie daňovej kontroly
(1)

Daňová kontrola sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti ...

(2)

V doteraz prerušených daňových kontrolách sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu ...

(3)

Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovej kontrole ...

§ 7
Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy

Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) ...

§ 8
Prerušenie daňového konania
(1)

Daňové konanie sa prerušuje na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti ...

(2)

V doteraz prerušených daňových konaniach sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu ...

(3)

Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňového konania podľa odseku 1, pri úkonoch v daňovom konaní ...

§ 9
Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej ...

§ 10
Daňové nedoplatky

Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane,8) ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia ...

§ 10a
Daňové preplatky

Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov ...

§ 11
Odloženie daňovej exekúcie

Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie ...

§ 12
Správne delikty a sankcie
(1)

Daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani ...

(2)

Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov ...

(3)

Správca dane nevyrubí úrok z omeškania podľa osobitného predpisu,10) ak daňový subjekt zaplatí do konca ...

(4)

Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov podľa § 10a ...

(5)

Pokuta podľa odseku 4 sa neuloží, ak daňový subjekt podá daňové priznanie k dani z príjmov, ktorým si ...

§ 13
Spoločné ustanovenie

Ustanovenia tejto hlavy sa použijú, ak tento zákon v ostatných hlavách tejto časti, alebo v ostatných ...

DRUHÁ HLAVA

OPATRENIA PRI DOVOZE TOVARU

§ 14
Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí ...
(1)

Príslušným orgánom na schvaľovanie charitatívnych organizácií a dobročinných organizácií na dovoz tovaru ...

(2)

Ako charitatívnu organizáciu alebo dobročinnú organizáciu na účely dovozu tovaru s oslobodením od dovozného ...

a)
poskytuje zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť,
b)
podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca ...
c)
vykonáva inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.
(3)

Na schválenie osoby podľa odseku 2 sa nepoužije správny poriadok.

(4)

V období podľa osobitného predpisu13) použije colný úrad postup podľa osobitného predpisu.13) Postup ...

TRETIA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY

§ 15
Vykonávanie služobných úloh v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu príslušníka finančnej ...

Počas obdobia pandémie môže nadriadený príslušníkovi finančnej správy umožniť vykonávať služobné úlohy ...

§ 15a
Služobné voľno pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa

Pri starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z dôvodu, že detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti ...

§ 15b
Ďalšie služobné voľno pri starostlivosti ozbrojeného príslušníka finančnej správy o dieťa
(1)

Pri starostlivosti o dieťa mladšie ako 11 rokov z dôvodu, že detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti ...

(2)

Pri starostlivosti o dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky z dôvodu, že detské výchovné ...

(3)

Služobné voľno podľa odsekov 1 a 2 sa v tom istom prípade starostlivosti o dieťa poskytne vždy len jednému ...

(4)

Pri naliehavej potrebe zabezpečiť výkon štátnej služby alebo ochranu života alebo práv iných môže nadriadený ...

(5)

Počas obdobia pandémie sa ozbrojenému príslušníkovi finančnej správy z dôvodov uvedených v odsekoch ...

§ 16
Osobitná úprava k povinnosti vykonať služobné hodnotenie a povinnosti podať majetkové priznanie

Povinnosť vykonať služobné hodnotenie14) a povinnosť podať majetkové priznanie,15) ktoré majú byť splnené ...

§ 17
Doručovanie

Ak sa rozhodnutie vydané v konaní vo veciach služobného pomeru príslušníka finančnej správy podľa osobitného ...

ŠTVRTÁ HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

§ 18

Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane podľa osobitného predpisu,17) ktorá neuplynula ...

§ 18a

Preddavky na daň z motorových vozidiel17a) splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 ...

PIATA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVNYCH POPLATKOV

§ 19

Počas obdobia pandémie sa za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych ...

ŠIESTA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA

§ 20
(1)

Počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov19) považujú za dodržané, ak účtovná jednotka ...

(2)

Ak počas obdobia pandémie účtovná jednotka nemohla objektívne splniť z personálnych alebo technických ...

(3)

Ak lehota na uloženie pokuty podľa osobitného predpisu21) začala plynúť pred začatím obdobia pandémie ...

SIEDMA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV

§ 21
Daňové priznanie k dani z príjmov
(1)

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového ...

(2)

Daňovníkovi, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného ...

a)
oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa ...
b)
oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa ...
(3)

Daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového ...

(4)

U daňovníka, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa osobitného predpisu26) do skončenia ...

(5)

Ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo hlásenia podľa osobitného predpisu27) ...

(6)

Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a lehota na podanie ...

(7)

Ak vznikne stála prevádzkareň daňovníka podľa osobitného predpisu11) alebo podľa zmluvy o zamedzení ...

§ 22
Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov
(1)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov30) daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý ...

(2)

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení ...

(3)

Počas obdobia pandémie až do konca roka 2021 môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane33) podiel ...

(4)

Podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 ...

§ 23
Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ...

§ 24
Hlásenie a ročné zúčtovanie
(1)

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom ...

(2)

Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov podľa osobitného predpisu,35) ktorého lehota vykonania podľa ...

(3)

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania podľa odseku 2, ...

§ 24a
Preddavky na daň z príjmov
(1)

Preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov ...

(2)

Postup podľa odseku 1 môže uplatniť aj daňovník, ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov ...

(3)

Tržbou sa na účely odseku 1 rozumejú

a)
výnosy podľa osobitného predpisu40c) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a u daňovníka, ...
b)
príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého ...
§ 24b
Odpočet daňovej straty
(1)

Neuplatnené daňové straty vykázané podľa osobitného predpisu11) za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch ...

(2)

Odpočet daňovej straty podľa odseku 1 môže daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ...

(3)

Daňová strata podľa odseku 1 sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy ...

ÔSMA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI POUŽÍVANIA REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC

§ 24c
Plnenie oznamovacích povinností

Povinnosť oznámiť zmenu obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo ...

§ 24d
Pokuta uložená na mieste

Pokuta uložená na mieste40i) je počas obdobia pandémie splatná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho ...

DEVIATA HLAVA

OPATRENIA V COLNEJ OBLASTI A PRI PRESADZOVANÍ PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA COLNÝMI ORGÁNMI

§ 24e
Doručovanie

Ak sa rozhodnutie vydané v konaní podľa osobitného predpisu40j) doručuje počas obdobia pandémie prostredníctvom ...

§ 24f
Odloženie vymáhania nedoplatkov

Vymáhanie nedoplatkov v colnom exekučnom konaní podľa osobitného predpisu40k) sa počas obdobia pandémie ...

§ 24g
Zánik zodpovednosti

Zodpovednosť za colný priestupok alebo colný delikt, ktorý bol spáchaný tým, že osoba nedodržala podmienky, ...

§ 24h
Zmeškanie lehoty pre splatnosť nákladov v súvislosti s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými ...

Pri rozhodovaní o zrušení rozhodnutia, ktorým bola schválená žiadosť o prijatie opatrenia proti porušovaniu ...

DESIATA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRIDANEJ HODNOTY A SPOTREBNÝCH DANÍ

§ 24i
Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty

Ak počas obdobia pandémie platiteľ dane z pridanej hodnoty opakovane nesplní povinnosť podať daňové ...

§ 24j
Niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu

Podmienka vrátenia nadmerného odpočtu týkajúca sa colných nedoplatkov a nedoplatkov na povinných odvodoch ...

§ 24k
Uplatnenie zvýhodnenej sadzby dane

Ak daňový subjekt uplatňuje zvýhodnenú sadzbu spotrebnej dane z minerálneho oleja40r) a počas obdobia ...

§ 24l
Prítomnosť zamestnanca colného úradu

Ak počas obdobia pandémie nie je možné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu podľa osobitného ...

§ 24m
Odňatie povolenia a vyradenie z evidencie

Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie poruší z dôvodu negatívnych následkov pandémie povinnosti ustanovené ...

JEDENÁSTA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ

§ 24n
(1)

Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti k zániku poplatkovej povinnosti a na splnenie oznamovacej ...

(2)

Obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2020 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť ...

DVANÁSTA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI MIESTNYCH DANÍ A MIESTNEHO POPLATKU

§ 24o
(1)

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani ...

(2)

Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,40y) ktorá neuplynula pred začatím ...

TRETIA ČASŤ

OPATRENIA V OBLASTI FINANČNÉHO TRHU

PRVÁ HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

§ 25
Finančná pomoc na podporu udržania prevádzkyv malých podnikoch alebo stredných podnikoch
(1)

Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo ...

(2)

Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme

a)
záruky za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci,
b)
úhrady úroku z úveru poskytnutého sprostredkovateľom pomoci (ďalej len „bonifikácia úroku“).
(3)

Záruka za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci na účely podľa odseku 1 je záväzok ministerstva ...

a)
nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie ...
b)
neeviduje voči malému zamestnávateľovi
1.
Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch ...
2.
zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti ...
c)
nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
d)
malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené sprostredkovateľom pomoci.
(4)

Na poskytnutie záruky za úver podľa odseku 3 sa nevzťahujú § 546 až 550 Občianskeho zákonníka a § 303 ...

(5)

Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ ...

a)
v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom ...
b)
na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na ...
(6)

Finančnú pomoc možno poskytnúť najviac do výšky a v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.46)

(7)

Sprostredkovateľ pomoci zodpovedá za

a)
dodržanie podmienok poskytnutia záruky za úver podľa odseku 3,
b)
dodržanie podmienok poskytnutia bonifikácie úroku,
c)
vrátenie bonifikácie úroku pri nedodržaní podmienok poskytnutia bonifikácie úroku.
(8)

Ak ministerstvo financií plní záväzok zo záruky za úver podľa odseku 3 za malého zamestnávateľa voči ...

(9)

Ministerstvo financií určí ďalšie podmienky a postup poskytovania finančnej pomoci a technického zabezpečenia ...

(10)

Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky z realizovanej záruky spolu s príslušenstvom ...

(11)

Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci vykonáva ministerstvo financií. Ministerstvo ...

(12)

Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly podľa odseku 11 zistí nedostatky v činnosti sprostredkovateľa ...

a)
záruky za úver podľa odseku 3, môže uložiť sprostredkovateľovi pomoci v závislosti od závažnosti porušenia ...
b)
bonifikácie úroku, uloží sprostredkovateľovi pomoci povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške ...
(13)

Na konanie podľa odseku 12 sa vzťahuje správny poriadok.

(14)

Zamestnanci ministerstva financií sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich ...

(15)

Dodržiavanie podmienok poskytovania finančnej pomoci malému zamestnávateľovi vyhodnocuje sprostredkovateľ ...

DRUHÁ HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI DOHĽADU NAD FINANČNÝM TRHOM

§ 26
(1)

Konania vo veciach dohľadu vedené Národnou bankou Slovenska podľa osobitných predpisov49) môže Národná ...

(2)

Výrok rozhodnutia o prerušení konania podľa odseku 1, okrem ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého ...

(3)

To isté konanie môže byť prerušené podľa odseku 1 aj opakovane. Prerušenie konania trvá najneskôr do ...

(4)

Rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 1 neobsahuje odôvodnenie.

(5)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.

(6)

Na rozhodnutie o prerušení konania sa použijú ustanovenia osobitného predpisu primerane.50)

§ 27
(1)

Národná banka Slovenska môže predĺžiť lehoty pre úkony alebo povinnosti, ktoré jej vyplývajú z osobitných ...

(2)

Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predlžovať aj opakovane, uplynú však najneskôr tridsiatym ...

(3)

O predĺžení lehôt podľa odseku 1 informuje Národná banka Slovenska dohliadaný subjekt alebo iný subjekt, ...

§ 28

Lehoty pre vykonanie úkonov vyplývajúce Národnej banke Slovenska z osobitných predpisov,49) ktoré sú ...

§ 29
(1)

Národná banka Slovenska môže predĺžiť lehoty pre úkony alebo povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných ...

(2)

Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predĺžiť na odôvodnenú žiadosť dohliadaného subjektu ...

(3)

Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predlžovať aj opakovane, uplynú však najneskôr tridsiatym ...

(4)

O predĺžení lehôt podľa odseku 1 informuje Národná banka Slovenska dohliadaný subjekt alebo iný subjekt, ...

§ 30
(1)

Počas obdobia pandémie dohliadané subjekty a iné subjekty môžu podávať Národnej banke Slovenska žiadosti, ...

(2)

Prílohy žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku môžu dohliadané subjekty a iné subjekty podať ...

(3)

Národná banka Slovenska môže žiadať doručenie žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku alebo ...

(4)

Dohliadané subjekty a iné subjekty sú najneskôr do 30 kalendárnych dní od skončenia obdobia pandémie ...

(5)

Ak dohliadaný subjekt spôsobom podľa tohto paragrafu predloží pozmenenú, falšovanú alebo inak upravenú ...

(6)

Okrem uloženia poriadkovej pokuty podľa odseku 5 môže Národná banka Slovenska z vlastného podnetu kedykoľvek ...

(7)

Úkon uskutočnený na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktoré bolo právoplatne zrušené podľa ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie je dotknutá možnosť Národnej banky Slovenska na žiadosť dohliadaného ...

(9)

Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, ...

TRETIA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI

§ 30a
Základné ustanovenia

Na účely tejto hlavy sa rozumie

a)
veriteľom osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery spotrebiteľom,51b)
b)
dlžníkom spotrebiteľ podľa osobitných predpisov,51b) voči ktorému má veriteľ pohľadávku zo spotrebiteľskej ...
c)
spotrebiteľskou zmluvou zmluva o úvere na bývanie51c) alebo iná spotrebiteľská zmluva o úvere, ktorá ...
d)
odkladom splátok odklad splátok istiny úveru a úrokov z úveru zo spotrebiteľskej zmluvy.
§ 30b
Odklad splátok
(1)

Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky,51e) povolí na základe žiadosti dlžníka odklad ...

(2)

Veriteľ, ktorý vykonáva činnosť na základe povolenia podľa osobitného predpisu,51f) povolí na základe ...

(3)

Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti ...

(4)

Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splátok, ak

a)
je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním ...
b)
bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur ...
c)
bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,51g)
d)
žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo
e)
žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(5)

Veriteľ je povinný do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splátok informovať dlžníka, ktorý podal ...

a)
odklad splátok povolil,
b)
odklad splátok nepovolil,
c)
žiadosť o odklad splátok neobsahuje požadované náležitosti a je potrebné ju doplniť o veriteľom oznámené ...
(6)

Ak veriteľ nepovolil odklad splátok, je povinný to v informácii podľa odseku 5 odôvodniť.

(7)

Ak veriteľ neinformuje podľa odseku 5 dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, považuje sa odklad ...

(8)

Dlžník môže požiadať o odklad splátok počas obdobia pandémie.

(9)

Žiadosť o odklad splátok možno podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej ...

(10)

Ak je dlžníkov z jednej spotrebiteľskej zmluvy viac, veriteľ povolí odklad splátok, ak žiadosť o odklad ...

(11)

Ak sa žiadosť o odklad splátok podáva prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie, veriteľ alebo ...

(12)

Povolenie odkladu splátok sa považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy bez potreby uzatvoriť dodatok ...

(13)

Odklad splátok nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.51g)

(14)

Povolený odklad splátok nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo ...

§ 30c
Informačné povinnosti veriteľa
(1)

Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so spotrebiteľskou ...

(2)

Veriteľ je povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka, ...

a)
povinnosti zaplatiť úrok za obdobie odkladu splátok a o jeho výške,
b)
postupe, ktorý sa uplatní po skončení odkladu splátok, a o tom, že vyzve spotrebiteľa na pokračovanie ...
c)
možnosti začať splácať úver aj počas obdobia odkladu splátok a podmienkach takéhoto splácania,
d)
ďalších skutočnostiach týkajúcich sa odkladu splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s ...
(3)

Veriteľ je povinný poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 v podobe zápisu na trvanlivom médiu,51l) ...

(4)

Veriteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona bezplatne na svojom webovom sídle a vo ...

a)
informáciu o možnosti odkladu splátok, podmienkach a dôsledkoch odkladu splátok,
b)
vzor žiadosti o odklad splátok podľa prílohy č. 2,
c)
odporúčanie podať žiadosť o odklad splátok prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.
§ 30d
Ďalšie povinnosti veriteľa

Veriteľ v súvislosti s odkladom splátok a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy nesmie

a)
vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,
b)
požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu ...
c)
podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.
§ 30e
Účinky odkladu splátok na údaje v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch

Splátka úveru odložená podľa § 30b sa na účely elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch51m) ...

§ 30f
Vyplácanie štátnych príspevkov pri odklade splátok

Ak bol dlžníkovi v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou poskytnutý štátny príspevok, štátny príspevok ...

§ 30g
Spoločné ustanovenia k odkladu splátok
(1)

Z dôvodu odkladu splátok nemožno navýšiť celkovú výšku úveru.51n)

(2)

Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok; tým nie sú dotknuté ustanovenia ...

(3)

Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po ...

(4)

Na odklad splátok pri úvere na bývanie sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.51o) Odklad splátok ...

(5)

Na odklad splátok pri spotrebiteľskom úvere sa nepoužijú ustanovenia osobitného predpisu.51q)

(6)

Na odklad splátok zo spotrebiteľskej zmluvy sa ustanovenia osobitného predpisu o poskytovaní finančných ...

(7)

Odklad splátok povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia obdobia odkladu splátok podľa § ...

(8)

Žiadosť o odklad splátok podľa tohto zákona môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie pred ...

§ 30h
Dohľad

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení tejto hlavy zákona vykonáva Národná banka Slovenska podľa osobitného ...

ŠTVRTÁ HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI A INÉMU PODNIKATEĽOVI ...

§ 30i
Základné ustanovenia

Na účely tejto hlavy sa rozumie

a)
veriteľom osoba, ktorá ponúka a poskytuje úvery v rámci predmetu svojho podnikania podľa osobitného ...
b)
dlžníkom malý zamestnávateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má veriteľ pohľadávku ...
c)
zmluvou o úvere zmluva o poskytnutí úveru podľa osobitného predpisu,51t) okrem úverov poskytnutých formou ...
d)
odkladom splácania úveru
1.
odloženie splátok istiny úveru,
2.
odloženie splátok istiny a úrokov z úveru alebo
3.
odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo,
e)
splátkou úveru splátka istiny úveru alebo splátka úroku.
§ 30j
Odklad splácania úveru
(1)

Veriteľ, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti dlžníka odklad ...

(2)

Veriteľ, ktorým je iná osoba ako banka alebo pobočka zahraničnej banky, povolí na základe žiadosti dlžníka ...

(3)

Ak nie je uhradená splátka úveru, ktorej splatnosť nastala nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti ...

(4)

Veriteľ nie je povinný povoliť odklad splácania úveru, ak

a)
je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splácania úveru, dlhšie ako 30 dní pred ...
b)
bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur ...
c)
bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania podľa osobitného predpisu,51g) ...
d)
žiadosť o odklad splácania úveru nie je riadne vyplnená alebo
e)
žiadosť o odklad splácania úveru neobsahuje náležitosti podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3. ...
(5)

Dlžník môže požiadať o odklad splácania úveru počas obdobia pandémie. Žiadosť o odklad splácania úveru ...

(6)

Veriteľ je povinný dlžníka do 30 dní odo dňa podania žiadosti o odklad splácania úveru informovať o ...

(7)

Veriteľ informuje dlžníka o povolení odkladu splácania úveru alebo o odmietnutí povolenia odkladu splácania ...

(8)

Ak veriteľ neinformuje dlžníka podľa odsekov 6 a 7, považuje sa odklad splácania úveru za povolený podľa ...

(9)

Povolený odklad splácania úveru nesmie dlžníkovi brániť v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať ...

(10)

Ak bol úver dohodnutý so splatnosťou na požiadanie veriteľa, veriteľ počas obdobia pandémie nemôže dlžníka ...

(11)

Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok ...

(12)

Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.

(13)

Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných ...

(14)

Z dôvodu odkladu splácania úveru nemožno navýšiť celkovú výšku dlžnej sumy istiny úveru podľa zmluvy ...

(15)

Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splácania úveru; tým nie sú dotknuté ustanovenia ...

(16)

Odklad splácania úveru sa na účely registra podľa osobitného predpisu51v) nepovažuje za omeškanie.

(17)

Ak sa spolu so splátkou úveru uhrádza aj platba za poistenie uzatvorené v súvislosti so zmluvou o úvere ...

(18)

Odklad splácania úveru povolený počas obdobia pandémie platí až do uplynutia obdobia odkladu splácania ...

(19)

Žiadosť o odklad splácania úveru podľa tohto zákona môže podať aj dlžník, ktorý počas obdobia pandémie ...

§ 30k
Informačné povinnosti veriteľa

Veriteľ je povinný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona na svojom webovom sídle a vo svojich ...

a)
informáciu o možnosti odkladu splácania úveru, podmienkach a dôsledkoch odkladu splácania úveru,
b)
vzor žiadosti o odklad splácania úveru podľa prílohy č. 3,
c)
odporúčanie podať žiadosť o odklad splácania úveru elektronickou podobou.
§ 30l
Ďalšie povinnosti veriteľa

Veriteľ v súvislosti s odkladom splácania úveru a s tým súvisiacou zmenou zmluvy o úvere nesmie

a)
vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,
b)
požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu,
c)
podmieniť odklad splácania úveru ďalšími podmienkami.
§ 30m

Ustanovenia § 30i až 30l sa nepoužijú na

a)
schémy pomoci malým zamestnávateľom za účasti bánk,
b)
zmluvy o úvere splácané zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov Európskej únie podľa osobitných ...

PIATA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI BEZKONTAKTNÝCH PLATIEB

§ 30n
Limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou
(1)

POS terminálom sa na účely tejto hlavy rozumie zariadenie na predajnom mieste, ktoré umožňuje použitie ...

(2)

Poskytovateľ platobných služieb51x) počas obdobia pandémie uplatňuje pri platobných operáciách51y) vykonávaných ...

(3)

Poskytovateľ platobných služieb je povinný začať uplatňovať limity podľa odseku 2 najneskôr od štrnásteho ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OPATRENIA V OBLASTI ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL

§ 31

Na účely poskytovania dotácií počas obdobia pandémie sa splnenie podmienky podľa osobitného predpisu,52) ...

§ 32
(1)

Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia v súvislosti s pandémiou je vláda Slovenskej republiky v roku ...

(2)

Objem zdrojov na krytie záväzkov štátu v roku 2020 získaný z emisií štátnych cenných papierov uskutočnených ...

§ 33

Lehota na použitie bežných výdavkov podľa osobitného predpisu,54) ktoré nebolo možné použiť z dôvodu ...

§ 34

Preddavky pri dodávke výkonov a tovarov za účelom zamedzenia šírenia pandémie možno poskytovať počas ...

§ 35
Opatrenia týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny
(1)

Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ...

(2)

Ak konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny začnú počas obdobia pandémie, ...

§ 36
Opatrenia pre územnú samosprávu
(1)

Ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v rozpočtovom provizóriu, počas obdobia pandémie uhrádza ...

(2)

Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia ...

(3)

Ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v ozdravnom režime alebo v nútenej správe58) počas obdobia ...

(4)

V rozpočtovom roku, v ktorom začalo obdobie pandémie, môže obec a vyšší územný celok vykonávať zmeny ...

PIATA ČASŤ

OPATRENIA V OBLASTI VNÚTORNÉHO AUDITU, VLÁDNEHO AUDITU A FINANČNEJ KONTROLY

§ 36a

Absolvovanie odborného vzdelávania za kalendárny rok 2020 vnútorným audítorom a vládnym audítorom pred ...

§ 36b

Ak v období pandémie nie je možné z dôvodov hodných osobitného zreteľa získať podpisy zamestnancov, ...

ŠIESTA ČASŤ

OPATRENIA V OBLASTI MAJETKU VEREJNEJ SPRÁVY

§ 36c
(1)

Ak má osoba, voči ktorej má štát právo na peňažné plnenie (ďalej len „dlžník štátu“), uzavretú dohodu ...

(2)

Ak dlžník štátu uzavrie so správcom pohľadávky štátu novú dohodu o splátkach podľa odseku 1, nie je ...

(3)

Počas obdobia pandémie sa na nakladanie s hnuteľným majetkom štátu, ktorý je potrebný na zamedzenie ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 37
Spoločné ustanovenia
(1)

Na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy,60) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Na úkony, ktoré je oprávnené vykonávať finančné riaditeľstvo a Kriminálny úrad finančnej správy podľa ...

§ 38
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 39
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Igor Matovič v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 67/2020 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) ...

  Príloha č. 2k zákonu č. 67/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k zákonu č. 67/2020 Z. z.

  Príloha č. 3k zákonu č. 67/2020 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k zákonu č. 67/2020 Z. z.

Poznámky

 • 1)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...
 • 2)  § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 14 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, daňový poriadok. ...
 • 5)  § 61 daňového poriadku v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
 • 6)  § 52 ods. 1 písm. a), ods. 6 a 8 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 2 písm. b) daňového poriadku v znení zákona č. 447/2015 Z. z.
 • 8a)  § 154 až 157 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 8b)  § 55 ods. 6 a 7 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 155 ods.1 písm. g) a ods. 2 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 156 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Čl. 61 ods. 1 a čl. 74 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém ...
 • 13)  Čl. 76 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1186/2009.
 • 13a)  § 155 ods. 3 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 13b)  § 155 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 14)  § 101 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 15)  § 123 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 16)  § 278 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 17)  § 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z. v znení zákona č. 364/2019 Z. z.
 • 17a)  § 10 ods. 3 až 5 a 11 zákona č. 361/2014 Z. z v znení zákona č. 364/2019 Z. z.
 • 17b)  § 9 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z.
 • 18)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 19)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.§ 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. ...
 • 20)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 38 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 49 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 35 Zákonníka práce.
 • 24)  § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 155 a 156 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 49 ods. 3 až 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 49 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 49 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z.
 • 29)  § 49 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 50 ods. 1 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 39 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33a)  § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33b)  § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 38 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
 • 40a)  § 34 a 42 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40b)  Daňový poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 40c)  § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
 • 40d)  § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40e)  § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v zákona č. 463/2013 Z. z.
 • 40f)  § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40g)  § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40h)  § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...
 • 40i)  § 16b ods. 3 a 4 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40j)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného ...
 • 40k)  § 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40l)  § 72 ods. 1 písm. e) zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 360/2015 Z. z.
 • 40m)  § 4 ods. 10 písm. d) zákona č. 486/2013 Z. z.
 • 40n)  § 10 ods. 1 zákona č. 486/2013 Z. z.
 • 40o)  § 78 ods. 1 a 2 a § 78a ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40p)  § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40q)  § 79 ods. 2 písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 268/2015 Z. z.
 • 40r)  § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. ...
 • 40s)  § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40t)  § 9 ods. 17 a § 42 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.
 • 40u)  Napríklad § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ...
 • 40v)  Napríklad § 21 ods. 8 písm. b) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 8 písm. ...
 • 40w)  Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 40x)  § 11 zákona č. 447/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40y)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 40z)  § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 1 zákona č. 468/2019 Z. z. ...
 • 41)  Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci ...
 • 42)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní ...
 • 43)  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. ...
 • 44)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 45)  § 29 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 46)  Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013. Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení. Čl. 3 nariadenia ...
 • 47)  § 15 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 48)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 49)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým ...
 • 50)  Napríklad § 18, § 21 ods. 5, § 29 ods. 1 a § 32 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 51)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51a)  § 18 ods. 3 prvá a druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 51b)  Zákon č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 90/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 51c)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 90/2016 Z. z.
 • 51d)  § 2 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 51e)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51f)  § 20 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51g)  Čl. 178 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách ...
 • 51h)  § 2 písm. e) zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene ...
 • 51i)  § 11 ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane ...
 • 51j)  § 89 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51k)  § 6 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 282/2017 Z. z.
 • 51l)  § 2 písm. m) zákona č. 129/2010 Z. z.
 • 51m)  § 7 zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 8 zákona č. 90/2016 Z. z.
 • 51n)  § 2 písm. l) zákona č. 129/2010 Z. z.§ 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 90/2016 Z. z.
 • 51o)  § 5 ods. 1, ods. 2 písm. e) a ods. 3, § 6 ods. 1, § 8 ods. 3, 5, 13, 33 a 34, § 13 ods. 1 až 5, ods. ...
 • 51p)  § 70 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
 • 51q)  § 4 až 6, § 7 ods. 29, 30, 33 a 34, § 9 ods. 1 až 5 a ods. 7 až 19, § 11 a § 13 zákona č. 129/2010 Z. ...
 • 51r)  Zákon č. 266/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51s)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 51t)  § 497 až 507 Obchodného zákonníka.
 • 51u)  § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
 • 51v)  § 38 a 92a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51w)  Napríklad zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v ...
 • 51x)  § 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 51y)  § 2 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 281/2017 Z. z.
 • 51z)  Čl. 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica ...
 • 51aa)  § 2 ods. 6 zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 52)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 53)  § 4 zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020.
 • 54)  § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 436/2013 Z. z.
 • 55)  § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 426/2013 Z. z.
 • 57)  § 10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 58)  § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 423/2013 Z. z.
 • 59a)  § 14 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 59b)  § 22 ods. 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
 • 59c)  § 22 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
 • 59d)  § 7 zákona č. 374/2014 Z. z.
 • 59e)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...
 • 59f)  § 3 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 60)  Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 61)  Zákon č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 319/2019 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore