Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 04.04.2020 do 08.04.2020


Platnosť od: 04.04.2020
Účinnosť od: 04.04.2020
Účinnosť do: 08.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Národné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 67/2020 účinný od 04.04.2020 do 08.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 67/2020 s účinnosťou od 04.04.2020

Legislatívny proces k zákonu 67/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej ...

§ 2
Časová pôsobnosť opatrení
(1)

Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky ...

(2)

Vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po lehotách ustanovených v odseku ...

DRUHÁ ČASŤ

OPATRENIA V DAŇOVEJ, COLNEJ A ÚČTOVNEJ OBLASTI

PRVÁ HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ

§ 3
Spôsob doručovania podania
(1)

Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa osobitného predpisu,2) ...

(2)

Ak má podanie podľa odseku 1 nedostatky, pre ktoré nie je spôsobilé na prerokovanie, orgán príslušný ...

(3)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na osoby, ktoré sú povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými ...

§ 4
Zmeškanie lehoty

Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon ...

§ 5
Doručovanie
(1)

Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, ...

(2)

Ak si nevyzdvihne fyzická osoba alebo právnická osoba písomnosť do konca lehoty, v ktorej bola uložená ...

§ 6
Prerušenie daňovej kontroly
(1)

Počas obdobia pandémie sa lehota na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia ...

(2)

Ak, daňová kontrola začne počas obdobia pandémie, lehota na jej vykonanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho ...

(3)

Ak sa počas obdobia pandémie vykonáva daňová kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu, správca dane ...

§ 7
Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy

Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) ...

§ 8
Prerušenie daňového konania
(1)

Počas obdobia pandémie sa daňové konanie, ktoré sa začalo pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na ...

(2)

Ak daňové konanie začne počas obdobia pandémie, daňové konanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po ...

(3)

Odseky 1 a 2 sa neuplatnia na daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo ...

§ 9
Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej ...

§ 10
Daňové nedoplatky

Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane,8) ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia ...

§ 11
Odloženie daňovej exekúcie

Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie ...

§ 12
Správne delikty a sankcie
(1)

Daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani ...

(2)

Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov ...

(3)

Správca dane nevyrubí úrok z omeškania podľa osobitného predpisu,10) ak daňový subjekt zaplatí alebo ...

§ 13
Spoločné ustanovenie

Ustanovenia tejto hlavy sa použijú, ak tento zákon v ostatných hlavách tejto časti, alebo v ostatných ...

DRUHÁ HLAVA

OPATRENIA PRI DOVOZE TOVARU

§ 14
Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí ...
(1)

Príslušným orgánom na schvaľovanie charitatívnych organizácií a dobročinných organizácií na dovoz tovaru ...

(2)

Ako charitatívnu organizáciu alebo dobročinnú organizáciu na účely dovozu tovaru s oslobodením od dovozného ...

a)
poskytuje zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť,
b)
podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca ...
c)
vykonáva inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.
(3)

Na schválenie osoby podľa odseku 2 sa nepoužije správny poriadok.

(4)

V období podľa osobitného predpisu13) použije colný úrad postup podľa osobitného predpisu.13) Postup ...

TRETIA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI ŠTÁTNEJ SLUŽBY PRÍSLUŠNÍKOV FINANČNEJ SPRÁVY

§ 15
Vykonávanie služobných úloh v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu príslušníka finančnej ...

Počas obdobia pandémie môže nadriadený príslušníkovi finančnej správy umožniť vykonávať služobné úlohy ...

§ 16
Osobitná úprava k povinnosti vykonať služobné hodnotenie a povinnosti podať majetkové priznanie

Povinnosť vykonať služobné hodnotenie14) a povinnosť podať majetkové priznanie,15) ktoré majú byť splnené ...

§ 17
Doručovanie

Ak sa rozhodnutie vydané v konaní vo veciach služobného pomeru príslušníka finančnej správy podľa osobitného ...

ŠTVRTÁ HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

§ 18

Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane podľa osobitného predpisu,17) ktorá neuplynula ...

PIATA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVNYCH POPLATKOV

§ 19

Počas obdobia pandémie sa za úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú potrebné na zmiernenie negatívnych ...

ŠIESTA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA

§ 20
(1)

Počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov19) považujú za dodržané, ak účtovná jednotka ...

(2)

Ak počas obdobia pandémie účtovná jednotka nemohla objektívne splniť z personálnych alebo technických ...

(3)

Ak lehota na uloženie pokuty podľa osobitného predpisu21) začala plynúť pred začatím obdobia pandémie ...

SIEDMA HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV

§ 21
Daňové priznanie k dani z príjmov
(1)

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového ...

(2)

Daňovníkovi, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného ...

a)
oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa ...
b)
oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa ...
(3)

Daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového ...

(4)

U daňovníka, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa osobitného predpisu26) do skončenia ...

(5)

Ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo hlásenia podľa osobitného predpisu27) ...

(6)

Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a lehota na podanie ...

(7)

Ak vznikne stála prevádzkareň daňovníka podľa osobitného predpisu11) alebo podľa zmluvy o zamedzení ...

§ 22
Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov
(1)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov30) daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý ...

(2)

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení ...

(3)

Počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane33) podiel zaplatenej dane použiť ...

§ 23
Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ...

§ 24
Hlásenie a ročné zúčtovanie
(1)

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom ...

(2)

Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov podľa osobitného predpisu,35) ktorého lehota vykonania podľa ...

(3)

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania podľa odseku 2, ...

TRETIA ČASŤ

OPATRENIA V OBLASTI FINANČNÉHO TRHU

PRVÁ HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

§ 25
Finančná pomoc na podporu udržania prevádzkyv malých podnikoch alebo stredných podnikoch
(1)

Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo ...

(2)

Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme

a)
záruky za úver poskytnutý bankou,
b)
úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou (ďalej len „bonifikácia úroku“).
(3)

Záruka za úver poskytnutý bankou na účely podľa odseku 1 je záväzok ministerstva financií voči malému ...

a)
nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie ...
b)
neeviduje voči malému zamestnávateľovi
1.
Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch ...
2.
zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti ...
c)
nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
d)
malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené bankou.
(4)

Na poskytnutie záruky za úver podľa odseku 3 sa nevzťahujú § 546 až 550 Občianskeho zákonníka a § 303 ...

(5)

Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ ...

a)
v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti ...
b)
na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na ...
(6)

Finančnú pomoc možno poskytnúť najviac do výšky a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom.46)

(7)

Banka zodpovedá za

a)
dodržanie podmienok poskytnutia záruky za úver podľa odseku 3,
b)
dodržanie podmienok poskytnutia bonifikácie úroku,
c)
vrátenie bonifikácie úroku pri nedodržaní podmienok poskytnutia bonifikácie úroku.
(8)

Ak ministerstvo financií plní záväzok zo záruky za úver podľa odseku 3 za malého zamestnávateľa voči ...

(9)

Ministerstvo financií určí ďalšie podmienky a postup poskytovania finančnej pomoci a technického zabezpečenia ...

(10)

Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky z realizovanej záruky spolu s príslušenstvom ...

(11)

Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci vykonáva ministerstvo financií. Ministerstvo ...

(12)

Ak ministerstvo financií pri výkone kontroly podľa odseku 11 zistí nedostatky v činnosti banky spočívajúce ...

a)
záruky za úver podľa odseku 3, môže uložiť banke v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky ...
b)
bonifikácie úroku, uloží banke povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu sumu vo výške neoprávnene poskytnutej ...
(13)

Na konanie podľa odseku 12 sa vzťahuje správny poriadok.

(14)

Zamestnanci ministerstva financií sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich ...

(15)

Dodržiavanie podmienok poskytovania finančnej pomoci malému zamestnávateľovi vyhodnocuje banka v súlade ...

DRUHÁ HLAVA

OPATRENIA V OBLASTI DOHĽADU NAD FINANČNÝM TRHOM

§ 26
(1)

Konania vo veciach dohľadu vedené Národnou bankou Slovenska podľa osobitných predpisov49) môže Národná ...

(2)

Výrok rozhodnutia o prerušení konania podľa odseku 1, okrem ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého ...

(3)

To isté konanie môže byť prerušené podľa odseku 1 aj opakovane. Prerušenie konania trvá najneskôr do ...

(4)

Rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 1 neobsahuje odôvodnenie.

(5)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa odseku 1 nemožno podať opravný prostriedok.

(6)

Na rozhodnutie o prerušení konania sa použijú ustanovenia osobitného predpisu primerane.50)

§ 27
(1)

Národná banka Slovenska môže predĺžiť lehoty pre úkony alebo povinnosti, ktoré jej vyplývajú z osobitných ...

(2)

Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predlžovať aj opakovane, uplynú však najneskôr tridsiatym ...

(3)

O predĺžení lehôt podľa odseku 1 informuje Národná banka Slovenska dohliadaný subjekt alebo iný subjekt, ...

§ 28

Lehoty pre vykonanie úkonov vyplývajúce Národnej banke Slovenska z osobitných predpisov,49) ktoré sú ...

§ 29
(1)

Národná banka Slovenska môže predĺžiť lehoty pre úkony alebo povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných ...

(2)

Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predĺžiť na odôvodnenú žiadosť dohliadaného subjektu ...

(3)

Národná banka Slovenska môže lehoty podľa odseku 1 predlžovať aj opakovane, uplynú však najneskôr tridsiatym ...

(4)

O predĺžení lehôt podľa odseku 1 informuje Národná banka Slovenska dohliadaný subjekt alebo iný subjekt, ...

§ 30
(1)

Počas obdobia pandémie dohliadané subjekty a iné subjekty môžu podávať Národnej banke Slovenska žiadosti, ...

(2)

Prílohy žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku môžu dohliadané subjekty a iné subjekty podať ...

(3)

Národná banka Slovenska môže žiadať doručenie žiadosti, vyjadrenia alebo opravného prostriedku alebo ...

(4)

Dohliadané subjekty a iné subjekty sú najneskôr do 30 kalendárnych dní od skončenia obdobia pandémie ...

(5)

Ak dohliadaný subjekt spôsobom podľa tohto paragrafu predloží pozmenenú, falšovanú alebo inak upravenú ...

(6)

Okrem uloženia poriadkovej pokuty podľa odseku 5 môže Národná banka Slovenska z vlastného podnetu kedykoľvek ...

(7)

Úkon uskutočnený na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktoré bolo právoplatne zrušené podľa ...

(8)

Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie je dotknutá možnosť Národnej banky Slovenska na žiadosť dohliadaného ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OPATRENIA V OBLASTI ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL

§ 31

Na účely poskytovania dotácií počas obdobia pandémie sa splnenie podmienky podľa osobitného predpisu,52) ...

§ 32

Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia v súvislosti s pandémiou je vláda Slovenskej republiky v roku ...

§ 33

Lehota na použitie bežných výdavkov podľa osobitného predpisu,54) ktoré nebolo možné použiť z dôvodu ...

§ 34

Preddavky pri dodávke výkonov a tovarov za účelom zamedzenia šírenia pandémie možno poskytovať počas ...

§ 35
Opatrenia týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny
(1)

Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ...

(2)

Ak konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny začnú počas obdobia pandémie, ...

§ 36
Opatrenia pre územnú samosprávu
(1)

Ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v rozpočtovom provizóriu, počas obdobia pandémie uhrádza ...

(2)

Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia ...

(3)

Ak obec alebo vyšší územný celok hospodári v ozdravnom režime alebo v nútenej správe58) počas obdobia ...

(4)

V rozpočtovom roku, v ktorom začalo obdobie pandémie, môže obec a vyšší územný celok vykonávať zmeny ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 37
Spoločné ustanovenia
(1)

Na ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy,60) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Na úkony, ktoré je oprávnené vykonávať finančné riaditeľstvo a Kriminálny úrad finančnej správy podľa ...

§ 38
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 39
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r.Boris Kollár v. r.Igor Matovič v. r.

Prílohy

  Prílohak zákonu č. 67/2020 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) ...

Poznámky

 • 1)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...
 • 2)  § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  § 14 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, daňový poriadok. ...
 • 5)  § 47a daňového poriadku v znení zákona č. 218/2014 Z. z.
 • 6)  § 52 ods. 1 písm. a), ods. 6 a 8 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej ...
 • 8)  § 2 písm. b) daňového poriadku v znení zákona č. 447/2015 Z. z.
 • 9)  § 155 ods.1 písm. g) a ods. 2 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 156 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Čl. 61 ods. 1 a čl. 74 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém ...
 • 13)  Čl. 76 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1186/2009.
 • 14)  § 101 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 15)  § 123 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 16)  § 278 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 17)  § 9 ods. 3 až 7 zákona č. 361/2014 Z. z. v znení zákona č. 364/2019 Z. z.
 • 18)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 19)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.§ 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. ...
 • 20)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 38 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 49 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 35 Zákonníka práce.
 • 24)  § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 155 a 156 daňového poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 49 ods. 3 až 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 49 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 49 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 463/2013 Z. z.
 • 29)  § 49 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 50 ods. 1 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 39 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 50 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 36)  § 38 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 38 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 32a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 279/2017 Z. z.
 • 41)  Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci ...
 • 42)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní ...
 • 43)  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. ...
 • 44)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 45)  § 29 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 46)  Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013. Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1408/2013 v platnom znení.
 • 47)  § 15 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 48)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 49)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým ...
 • 50)  Napríklad § 18, § 21 ods. 5, § 29 ods. 1 a § 32 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 51)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 53)  § 4 zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020.
 • 54)  § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 436/2013 Z. z.
 • 55)  § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 426/2013 Z. z.
 • 57)  § 10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 58)  § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení zákona č. 423/2013 Z. z.
 • 60)  Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 61)  Zákon č. 35/2019 Z. z. v znení zákona č. 319/2019 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore