Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 667/2002 účinný od 01.01.2003 do 31.10.2009


Platnosť od: 07.12.2002
Účinnosť od: 01.01.2003
Účinnosť do: 31.10.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Odmena za prácu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD1 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 667/2002 účinný od 01.01.2003 do 31.10.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 667/2002 s účinnosťou od 01.01.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 5 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „predseda národnej rady")". ...

2.

V § 5 ods. 5 sa za slovo „vlády" vkladá čiarka a slová „prezidenta, predsedu národnej rady ...

3.

V § 12 ods. 1 prvej vete sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „vrátane počtu ...

4.

V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Spôsob určenia štátnozamestnaneckých miest, na ktoré sa vzťahuje osobný plat, ustanoví nariadenie ...

5.

V § 14 ods. 9 druhej vete sa slová „je najmenej jeden rok" nahrádzajú slovami „sa nevyžaduje". ...

6.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Predseda môže po vyhlásení výberového konania, zriadení výberovej komisie a vymenovaní ...

7.

V § 16 ods. 1 posledná veta znie:

„Vymenovanie vykoná vedúci úradu okrem vymenovania do dočasnej štátnej služby odborníka plniaceho ...

8.

V § 16 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „štátnym ...

9.

V § 25 ods. 1 sa za slovo „vlády" vkladá čiarka a slová „prezidenta, predsedu národnej rady ...

10.

V § 25 ods. 2 písm. b) sa za slovo „vlády" vkladá čiarka a slová „prezidenta, predsedu národnej ...

11.

V § 25 ods. 2 písm. c) sa slovo „zastáva" nahrádza slovami „ide o".

12.

V § 25 ods. 3 tretej vete sa za slovo „vlády" vkladá čiarka a slová „prezidenta, predsedu národnej ...

13.

§ 30 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak sa uvoľní miesto predstaveného v služobnom úrade, plní úlohy predstaveného na tomto ...

14.

V § 55 odsek 1 znie:

„(1) Vedúci služobného úradu so súhlasom úradu pre štátnu službu určí, ktoré štátnozamestnanecké ...

15.

V § 55 odsek 4 znie:

„(4) Štátnemu zamestnancovi na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti okrem štátneho ...

16.

V § 78 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
osobitný príplatok.“.

17.

V § 78 ods. 2 písm. a) sa za slová „h) až k)" vkladajú slová „a o)".

18.

V § 78 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c)
osobný plat podľa odseku 4,

d)
plat podľa odseku 5.“.

19.

§ 78 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Štátnemu zamestnancovi, ktorého štátnozamestnanecké miesto strategického významu bolo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 2 zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej ...

20.

Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý znie:

„§ 100a Ustanovenia § 79 až 97 sa nevzťahujú na štátneho zamestnanca, ktorému patrí osobný ...

21.

V § 102 odsek 1 znie:

„(1) Predstavenému v politickej funkcii v služobnom úrade okrem ministerstva a vedúcemu úradu ...

22.

V § 106 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Predstavenému v politickej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na pokrytie ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

23.

V § 106 v novooznačenom odseku 7 sa v prvej vete vypúšťa slovo „ministerstvo,".

24.

V § 107 ods. 1 poslednej vete sa slová „30 dní" nahrádzajú slovami „15 dní".

25.

V § 108 ods. 1 poslednej vete sa slová „30 dní" nahrádzajú slovami „15 dní".

26.

Za § 153 sa vkladá § 153a, ktorý znie:

„§ 153a (1) Pred uplynutím lehoty podľa § 153 ods. 1 možno odvolať vedúceho úradu, ktorým ...

27.

V § 154 ods. 5 sa za slová „Štátny zamestnanec" vkladajú slová „v prípravnej štátnej službe ...

28.

§ 154 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Zamestnanec vymenovaný do stálej štátnej služby podľa odseku 4 absolvuje do 31. marca 2004 ...

29.

§ 154 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Služobný úrad môže do 31. marca 2004 určiť školiteľa podľa § 19 ods. 5 aj zo štátnych ...

30.

Za § 154 sa vkladá § 154a, ktorý znie:

„§ 154a Ak úrad pre štátnu službu nezabezpečí štátnemu zamestnancovi podľa § 154 ods. 1 ...

31.

V § 164 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Ďalší plat podľa § 95 ods. 1 v rokoch 2002 a 2003 štátnemu zamestnancovi nepatrí. (2) Ďalší ...

32.

Za § 165 sa vkladá § 165a, ktorý znie:

„§ 165a V roku 2003 vláda schváli počet štátnozamestnaneckých miest strategického významu ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení uvedených v 24. a 25. bode, ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore