Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov 656/2004 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 11.12.2004
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Kontrolné orgány, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18JUD671DS18EU7PP15ČL0

Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov 656/2004 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 656/2004 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 397/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o energetike a o zmene niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

§ 41 sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

§ 3 ods. 2 písm. d) znie:

„d) výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie ...

„17)
§ 5 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V Sadzobníku správnych poplatkov položky 206 až 209 znejú:

„Položka 206 a) Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti zabezpečiť prístup do siete46a) 100 ...

Čl. V - Účinnosť

(1)

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 18 ods. 11 pre odberateľov ...

(2)

Ustanovenia uvedené v čl. I § 19 ods. 3 a § 28 ods. 1 písm. c) strácajú účinnosť 30. júna 2007.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 656/2004 Z. z.

  SÍDLA A ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ INŠPEKTORÁTOV

  Inšpektorát, jeho sídlo územná pôsobnost 1. Bratislava Bratislavský kraj 2. Trnava Trnavský ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/77/ES z 27. januára 2001 o podpore elektrickej energie vyrobenej ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách vnútorného ...

  4.

  Smernica Rady 2004/67/ES z 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 2)  Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 2a)  § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie ...
 • 3)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 3a)  § 12 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 107/2007 Z. z.
 • 3aa)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
 • 3b)  § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 107/2007 Z. z.
 • 4)  Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do ...
 • 4b)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1364/2006/ES, ktorým sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske ...
 • 4c)  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 • 4d)  § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej ...
 • 5)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 5a)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5b)  § 11 zákona č. 136/2010 Z. z.§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 3 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 6a)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 6b)  § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 7)  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.
 • 7a)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 7ab)  § 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 7b)  § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z. ...
 • 8)  § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 9)  § 58 ods. 1 a § 62 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 9a)  § 12 a 13 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z.
 • 10)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 11)  Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 12)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13)  § 12a zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 13a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie ...
 • 14)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.§ 52 Občianskeho zákonníka. ...
 • 16)  Nariadenie Rady a Európskeho parlamentu 1228/2003/ES o podmienkach pre prístup do siete pre cezhraničné ...
 • 16a)  § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení ...
 • 16b)  § 7 ods. 4 zákona č. 238/2006 Z. z.
 • 16c)  § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 658/2004 Z. z.
 • 17)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 17a)  § 5 ods. 7 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení zákona č. 283/2008 Z. z.
 • 17b)  § 39a, § 39b ods. 5, § 57 ods. 5 a § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 17c)  § 41 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 12 zákona č. 276/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18a)  § 19 ods. 6 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 19)  Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z. Zákon č. 17/2007 Z. z. ...
 • 20)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 21a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 22)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 23)  § 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore