Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 652/2004 účinný od 01.06.2016

Platnosť od: 10.12.2004
Účinnosť od: 01.06.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štatistiky, Colné právo, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24JUD382DS18EUPP6ČL0

Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 652/2004 účinný od 01.06.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 652/2004 s účinnosťou od 01.06.2016 na základe 360/2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v colníctve a

b)

povinnosti, oprávnenia a prostriedky colníka.1)

§ 2
Orgány štátnej správy v colníctve
(1)

Orgány štátnej správy v colníctve sú:

a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),
c)
colné úrady,
d)
Kriminálny úrad finančnej správy.
(2)

Finančné riaditeľstvo, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú súčasťou finančnej správy.

(3)

Colníci tvoria ozbrojený zbor a plnia úlohy podľa tohto zákona, osobitných predpisov,2) iných všeobecne ...

§ 3
Úlohy finančnej správy v oblasti colníctva
(1)

Finančná správa

a)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov,2) iných všeobecne záväzných právnych ...
b)
plní úlohy
1.
v oblasti colnej politiky, osobitne colných formalít, colných sadzieb, colnej hodnoty, nomenklatúrneho ...
2.
v oblasti správy nepriamych daní,6)
3.
v oblasti zisťovania zodpovednosti osôb za porušenie právnych predpisov,7) ktorých vykonávanie je jej ...
4.
ustanovené osobitným predpisom,8)
c)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním osobitných predpisov,9)
d)
vykonáva ochranu určených objektov orgánov štátnej správy v colníctve (ďalej len „strážený objekt“) ...
(2)

Zoznam strážených objektov určí minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

§ 4
Vzťahy finančnej správy v oblasti colníctva k zahraničiu
(1)

O vysielaní colníkov na výkon štátnej služby do zahraničia rozhoduje minister na návrh prezidenta finančnej ...

(2)

Minister na návrh prezidenta finančnej správy po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych ...

§ 5
(1)

Colník je oprávnený pôsobiť v zahraničí, kam je vyslaný na plnenie úloh finančnej správy v oblasti colníctva, ...

a)
podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou,
b)
na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o jeho vyslaní do mierových pozorovateľských misií ...
c)
v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská ...
(2)

Na vyslanie colníka do zahraničia podľa § 4 sa vzťahuje osobitný predpis.3)

§ 5a
(1)

Príslušník finančnej správy iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou ...

(2)

Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva a je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy, môže príslušník ...

a)
vykonávať sledovanie osôb a vecí alebo
b)
používať informačno-technické prostriedky a nástrahovú a zabezpečovaciu techniku; tým nie sú dotknuté ...
(3)

Činnosť príslušníka finančnej správy iného štátu pri vykonávaní úloh podľa odseku 2 riadi colník poverený ...

(4)

Pri náhrade škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním úloh podľa odseku 2 sa postupuje podľa § 50 ...

§ 7

Pôsobnosť ministerstva ako orgánu štátnej správy pre oblasť colníctva upravuje osobitný predpis.11)

§ 8

Postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť finančného riaditeľstva upravuje osobitný predpis.11)

Colný úrad
§ 9
(1)

Colný úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode. Zoznam územných obvodov, zoznam colných úradov ...

(2)

Colný úrad je preddavková organizácia napojená na rozpočet finančného riaditeľstva.

(3)

Colný úrad plní tieto úlohy:

a)
rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného dohľadu, ak tento zákon alebo osobitný predpis19) neustanovuje ...
b)
rozhoduje o zaistení tovaru, o zhabaní tovaru a o zabezpečení a prepadnutí tovaru alebo veci podľa osobitného ...
c)
rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane podľa osobitného predpisu,9)
d)
povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platieb a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie ...
e)
schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
f)
objasňuje a prejednáva colné priestupky podľa osobitných predpisov,22) odhaľuje a prerokúva colné delikty ...
g)
rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu,17) ...
h)
objasňuje a prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu23a) a odhaľuje a prejednáva iné správne ...
i)
rozhoduje o upustení od vybratia úroku z omeškania podľa osobitného predpisu,24)
j)
vymáha nedoplatky na cle25) a vymáha daňové nedoplatky, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné ...
k)
vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu preplatkami ...
l)
pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
m)
pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie ...
n)
vykonáva následnú kontrolu,28)
o)
zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od colného ...
p)
usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného ...
q)
zisťuje, či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo ...
r)
používa informačné systémy finančnej správy12a),
s)
zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorému bolo pridelené colne schválené ...
t)
prideľuje colné registračné číslo na účely colného konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi nepridelili ...
u)
vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu,29)
v)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,9)
w)
plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v rozsahu poverenia prezidenta finančnej správy a
x)
ďalšie úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.19)
(4)

Vnútornú organizačnú štruktúru colných úradov na návrh riaditeľa colného úradu určuje prezident finančnej ...

(5)

Organizačné zložky colného úradu sú pobočky colného úradu a stanice colného úradu, ktoré na návrh riaditeľa ...

(6)

Na čele colného úradu je riaditeľ. Riaditeľa colného úradu vymenúva a odvoláva prezident finančnej správy. ...

(7)

Na čele pobočky colného úradu a na čele stanice colného úradu je vedúci. Vedúceho pobočky colného úradu ...

(8)

Pohraničná pobočka colného úradu je pobočka, prostredníctvom ktorej vykonáva colný úrad svoju pôsobnosť ...

§ 10

Colný úrad Bratislava na celom území Slovenskej republiky plní tieto úlohy:

a)
vydáva záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru,
b)
rozhoduje v konaní o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitného predpisu,29a) ...
c)
vykonáva technickú expertízu elektronickej registračnej pokladnice.29b)
§ 10a

Colný úrad Žilina rozhoduje v konaní o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu a zabezpečuje ...

§ 11

Postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Kriminálneho úradu finančnej správy upravuje osobitný ...

Povinnosti colníka
§ 12
(1)

Colník je pri plnení úloh finančnej správy v služobnom pomere (ďalej len „výkon služby“) povinný dbať, ...

(2)

Colník je povinný pri výkone služby spojenom so zásahom do práv alebo slobôd osoby poučiť ju o jej právach ...

§ 13
(1)

Colník je povinný pri výkone služby aj mimo výkonu služby v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ...

(2)

Služobný zákrok je týmto zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť colníka, pri ktorej ...

§ 14
(1)

Colník nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak

a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné ...
b)
jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
c)
tomu bráni dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)

Ak colníkovi vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe vykonať ...

(3)

Dôležitý záujem výkonu služby podľa odseku 1 písm. c) je, ak colník vykonáva alebo zabezpečuje

a)
bezprostredné prenasledovanie páchateľa trestnej činnosti, ktorý ju pácha v súvislosti s porušením colných ...
b)
operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c)
služobný zákrok pod jednotným velením,
d)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového služobného zákroku ...
(4)

Pri plnení úloh podľa odseku 3 je však colník povinný vykonať služobný zákrok na odstránenie bezprostredného ...

a)
ohrozený život alebo zdravie alebo ak hrozí závažná škoda na majetku,
b)
ohrozené plnenie dôležitejšej úlohy, ako je úloha, ktorú plní.
(5)

Závažná škoda podľa odseku 4 písm. a) je taká škoda, ktorá je zjavne väčšia ako škoda, ktorá by vznikla ...

§ 15
(1)

Colník je pri vykonávaní služobného zákroku povinný použiť výzvu zodpovedajúcu služobnému zákroku.

(2)

Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, najmä vzhľadom na závažnosť služobného zákroku a možné následky ...

(3)

Každý je povinný poslúchnuť výzvu colníka pri vykonávaní služobného zákroku.

(4)

Proti tomu, kto neuposlúchne výzvu colníka pri vykonávaní služobného zákroku, sa postupuje podľa osobitného ...

§ 16
Preukazovanie príslušnosti
(1)

Colník je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k finančnej správe, ak to povaha ...

(2)

Príslušnosť k finančnej správe preukazuje colník

a)
služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom,
c)
služobným odznakom alebo
d)
ústnym vyhlásením „finančná správa“.
(3)

Ústnym vyhlásením „finančná správa“ preukazuje colník svoju príslušnosť iba vo výnimočných prípadoch, ...

(4)

Colník v služobnej rovnošate s identifikačným číslom preukazuje príslušnosť k finančnej správe aj služobným ...

(5)

Colník v služobnej rovnošate s identifikačným číslom sa nepreukazuje služobným preukazom pri služobnom ...

(6)

Colník v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k finančnej správe pred začatím služobného ...

(7)

V prípadoch uvedených v odseku 5 colník v občianskom odeve preukazuje príslušnosť k finančnej správe ...

(8)

Colník pri preukazovaní príslušnosti k finančnej správe nesmie vydať služobný preukaz a služobný odznak ...

Oprávnenia colníka
§ 17
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)

Colník je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností ...

(2)

Vysvetlenie môže odmietnuť iba ten, kto by ním sebe alebo blízkej osobe35) spôsobil nebezpečenstvo trestného ...

(3)

Vysvetlenie sa nesmie požadovať od toho, kto upozornil, že by ním porušil zákonom uloženú alebo uznanú ...

(4)

Colník je povinný poučiť o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odsekov 2 a 3.

(5)

Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu mzdy, ktorá ...

(6)

Nárok na náhradu podľa odseku 5 treba uplatniť do ôsmich dní odo dňa, keď sa vyzvaná osoba dostavila, ...

(7)

Ak vyzvaná osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie, môže ...

(8)

Zápisnica o podaní vysvetlenia musí byť s predvedenou osobou spísaná bez zbytočného odkladu.

(9)

Colník je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému ...

§ 18
Oprávnenie požadovať informácie

Colník je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti ...

§ 19
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)

Colník je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy, vyzvať osobu, aby preukázala ...

(2)

Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 možno predložiť platný

a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru, služobný preukaz príslušníka ozbrojeného bezpečnostného ...
f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
g)
potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení preukazu totožnosti.
(3)

Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, colník je oprávnený túto ...

(4)

Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani nemôže hodnoverne preukázať ...

(5)

Ak colník nezistí totožnosť osoby do 12 hodín od jej predvedenia ani na základe údajov v evidenciách ...

(6)

Colník je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému orgánu alebo príslušnému ...

(7)

Ak je predvedená osoba vyhlásená za nezvestnú, colník o nej vyrozumie toho, kto jej nezvestnosť oznámil. ...

(8)

O predvedení a odovzdaní osoby spíše colník úradný záznam.

§ 20
Oprávnenie na prehliadku osoby
(1)

V prípade dôvodného podozrenia, že osoba má u seba tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu, colník je ...

(2)

Prehliadku osoby možno vykonať až vtedy, ak je výzva colníka na vydanie tovaru, ktorý podlieha colnému ...

(3)

Prehliadka sa vykoná za prítomnosti nezúčastnenej osoby rovnakého pohlavia; to neplatí, ak by pri prehliadke ...

(4)

V prípade, ak prehliadaná osoba kladie pasívny odpor, colník je oprávnený vykonať odloženie jednotlivých ...

(5)

Colník je povinný o vykonaní prehliadky osoby vyhotoviť úradný záznam. Náležitosti úradného záznamu ...

§ 21
Oprávnenie na zaistenie osoby
(1)

Colník je pri výkone služby oprávnený zaistiť osobu,

a)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život, svoje zdravie alebo svoj majetok alebo život, ...
b)
pristihnutú pri priestupku22) páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov, alebo pristihnutú ...
c)
pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu
1.
v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov, ak je to potrebné na zistenie jej ...
2.
v stráženom objekte, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo zaistenie ...
(2)

Colník je povinný pred úkonom zaistenia oznámiť osobe dôvody zaistenia.

(3)

Colník je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ...

(4)

Ak colník podľa odseku 3 neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ...

(5)

Zaistenej osobe podľa odseku 1 sa umožní na jej požiadanie upovedomiť o zaistení niektorú z blízkych ...

(6)

O zaistení a odovzdaní osoby spíše colník úradný záznam.

§ 21a
Oprávnenie na odoberanie daktyloskopických odtlačkov

Colník Kriminálneho úradu finančnej správy je oprávnený osobe zaistenej podľa § 21 ods. 1, osobe zadržanej, ...

§ 22
Oprávnenie na zaistenie veci
(1)

Ak je dôvodné podozrenie, že vec, tovar alebo písomnosti súvisia s trestným činom alebo priestupkom22) ...

(2)

Kto má vec, tovar alebo písomnosť uvedené v odseku 1, je povinný na výzvu colníka ich vydať; to sa nevzťahuje ...

(3)

Ak vec, tovar alebo písomnosť uvedené v odseku 1 nebudú na výzvu vydané, môže ich colník odňať.

(4)

Vec, tovar alebo písomnosť, ktoré boli vydané, prevzaté alebo odňaté, vrátia sa tomu, kto ich vydal ...

(5)

Ak je predmet zaistenia potrebný na vykonanie procesných úkonov, colník ho odovzdá colnému úradu alebo ...

(6)

Ak colník vec, tovar alebo písomnosť podľa odseku 5 neodovzdal alebo podľa odseku 4 ju nevrátil, colný ...

(7)

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné vrátiť predmet zaistenia príslušnému colnému úradu po skončení ...

(8)

Ak vlastník predmetu zaistenia nie je známy, colník odovzdá predmet zaistenia príslušnému colnému úradu. ...

(9)

O zaistení, vrátení, odovzdaní na vykonanie procesných úkonov alebo na uskladnenie predmetu zaistenia ...

§ 23
Oprávnenie odňať zbraň
(1)

Colník je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň ...

(2)

Zbraň odňatú podľa odseku 1 je colník povinný vrátiť po skončení služobného zákroku. Vrátenie zbrane ...

§ 24
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesta

Ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh podľa tohto zákona, colník je oprávnený prikázať, aby ...

§ 25
Oprávnenia colníka pri colnom dohľade, pri pátraní po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu, pri následnej ...
(1)

Pri vykonávaní colného dohľadu alebo pri kontrole dodržiavania daňových predpisov colník je oprávnený ...

(2)

Pri pátraní po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu alebo podlieha spotrebným daniam, a po dokladoch ...

(3)

Colník Kriminálneho úradu finančnej správy je oprávnený vstupovať na pozemky, ktoré nie sú súčasťou ...

§ 26
Oprávnenie na území Slovenskej republiky

Colník na území Slovenskej republiky je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený spôsobom ustanoveným ...

§ 27
Oprávnenie na prekonanie odporu alebo utvorenej prekážky
(1)

Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn alebo príkaz colníka a strpieť vykonanie jeho oprávnenia podľa ...

(2)

Ak osoba, voči ktorej smeruje vykonanie oprávnení colníka ustanovených v § 17 až 26, neumožní tieto ...

§ 28
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
(1)

Určený colník je oprávnený na účely výučby, výcviku a skúšok držať, skladovať a používať nebezpečné ...

(2)

Colníka na účely odseku 1 písomne určuje služobný úrad,41) ktorý zabezpečí, aby sa určený colník riadne ...

(3)

Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami sa určený colník spravuje osobitným predpisom.42) ...

§ 28a
Oprávnenie na cezhraničné prenasledovanie

Colník je oprávnený vykonávať cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou ...

§ 29
Informačno-technické prostriedky a podmienky ich použitia

Finančná správa je oprávnená používať informačno-technické prostriedky pri

a)

odhaľovaní obzvlášť závažných trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov ...

1.

dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok a ich prekurzorov, jedov, rádioaktívnych ...

2.

boja proti hospodárskej trestnej činnosti,

3.

colných a daňových únikov a nezákonných finančných operácií alebo iných úmyselných trestných činov, ...

b)

odhaľovaní páchateľov trestných činov uvedených v písmene a).

§ 30
Operatívno-pátracia činnosť
(1)

Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených spravodajských opatrení vykonávaných finančnou ...

(2)

Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú určení colníci finančného riaditeľstva a určení colníci Kriminálneho ...

§ 31
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1)

Prostriedky operatívno-pátracej činnosti na účely tohto zákona sú sledovanie osôb a vecí, cezhraničné ...

(2)

Finančná správa je oprávnená použiť prostriedky operatívno-pátracej činnosti v prípadoch uvedených v ...

(3)

Sledovanie osôb pre potreby finančnej správy vykonáva Kriminálny úrad finančnej správy alebo Policajný ...

(4)

Povolenie na cezhraničné sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy10aa) udeľuje prezident finančnej správy ...

(5)

Ak majú informácie získané použitím prostriedkov operatívno-pátracej činnosti slúžiť ako dôkaz v trestnom ...

§ 31a
Používanie krycích dokladov
(1)

Krycími dokladmi na účely tohto zákona sú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti ...

(2)

Krycím dokladom nesmie byť

a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka Policajného zboru, Železničnej polície a Zboru väzenskej a justičnej stráže ...
f)
osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,
g)
služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva,
h)
služobný preukaz príslušníka Vojenskej polície,
i)
služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby,
j)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
k)
diplomatický pas.
(3)

O použití krycích dokladov pri plnení úloh podľa tohto zákona rozhoduje prezident finančnej správy.

(4)

Krycie doklady vydáva Policajný zbor podľa osobitného predpisu.43a) O ich vydanie žiada prezident finančnej ...

(5)

Kriminálny úrad finančnej správy vedie evidenciu používaných krycích dokladov.

§ 32
Osobitné finančné prostriedky
(1)

Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky finančného riaditeľstva, ktoré finančná ...

(2)

Používanie osobitných finančných prostriedkov a kontrolu upraví prezident finančnej správy interným ...

§ 33
Osoby konajúce v prospech finančnej správy
(1)

Osoba konajúca v prospech finančnej správy na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, ...

(2)

Finančná správa môže viesť evidenciu osôb konajúcich v jej prospech len počas plnenia jednotlivých úloh. ...

(3)

Osobou konajúcou v prospech finančnej správy nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník ...

Donucovacie prostriedky
§ 34
Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie
(1)

Donucovacie prostriedky, ktoré je colník oprávnený použiť pri výkone služby, sú

a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
služobný pes,
e)
technické prostriedky na zabránenie odchodu vozidla a na násilné zastavenie vozidla,
f)
úder strelnou zbraňou,
g)
hrozba zbraňou,
h)
varovný výstrel do vzduchu,
i)
použitie zbrane.
(2)

Prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, slzotvorné prostriedky, obranné tyče ...

(3)

Pred použitím donucovacích prostriedkov je colník povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby ...

(4)

O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje colník podľa konkrétnej situácie tak, aby ...

§ 35
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie ...
(1)

Colník je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu ...

a)
zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok ...
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
predviedol osobu, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov, objektov finančnej správy alebo ...
(2)

Hmaty a chvaty sebaobrany je colník oprávnený použiť, aby predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá ...

§ 36
Použitie pút
(1)

Putá je colník oprávnený použiť

a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej alebo zadržanej osoby, ak kladie aktívny odpor alebo napáda iné ...
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených alebo zadržaných osôb za podmienok ...
c)
pri vykonávaní služobných zákrokov zameraných na predvedené, zaistené alebo zadržané osoby, ak je dôvodná ...
(2)

Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, avšak ...

§ 37
Použitie služobného psa
(1)

Služobného psa je colník oprávnený použiť,

a)
aby zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne ...
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov, objektov finančnej správy alebo ...
d)
na prenasledovanie osoby, ktorá sa v blízkosti colnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa uniknúť a ...
e)
na prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť zaistená alebo zadržaná,
f)
aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má byť zaistená alebo zadržaná, opustiť úkryt,
g)
na stráženie predvedenej, zaistenej alebo zadržanej osoby,
h)
na pachové práce, a to najmä na sledovanie stopy osoby, vyhľadávanie osôb a vecí a vyhľadávanie omamných ...
(2)

Pri plnení úloh podľa odseku 1 písm. a) až g) colník používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha ...

(3)

Colník je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe nebola spôsobená ...

(4)

Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania ...

§ 38
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odchodu dopravného prostriedku a na násilné zastavenie ...
(1)

Colník je oprávnený použiť na zabránenie odchodu dopravného prostriedku technické a iné prostriedky, ...

(2)

Colník je oprávnený použiť na území Slovenskej republiky zastavovací pás a iné prostriedky na násilné ...

a)
pokúsi o prechod colnej hranice s použitím násilia,
b)
v dopravnom prostriedku prepravujú hľadané osoby alebo tovar, ktorý unikol colnému dohľadu alebo
c)
pokúsi o násilný vstup do strážených objektov, objektov finančnej správy alebo do objektov alebo na ...
(3)

Iné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 sú najmä služobné vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a iné prekážky. ...

§ 39
Použitie úderu strelnou zbraňou

Úder strelnou zbraňou je colník oprávnený použiť v nutnej obrane44) alebo v krajnej núdzi45) spravidla ...

§ 40
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu

Hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu je colník oprávnený použiť, aby

a)

zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne ...

b)

predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,

c)

zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok v colnom ...

d)

zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov, objektov finančnej správy alebo ...

e)

zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená alebo zadržaná,

f)

zabránil prechodu colnej hranice s použitím násilia.

§ 41
Použitie zbrane
(1)

Colník je oprávnený použiť zbraň iba

a)
v nutnej obrane44) alebo v krajnej núdzi,45)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt, ...
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu ...
f)
ak nemožno inak zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život ...
g)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážené objekty, objekty finančnej správy alebo objekty ...
h)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie colníka alebo iných osôb,
i)
aby v bezprostrednom priestore colnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič ...
(2)

Zbraň podľa odseku 1 je strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.

(3)

Pred použitím zbrane je colník povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho ...

(4)

Pri použití zbrane je colník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných ...

§ 42
Špeciálne zbrane a ich použitie
(1)

Špeciálne zbrane sú:

a)
strelná zbraň s tlmičom zvuku,
b)
strelná zbraň so zariadením na osvetľovanie cieľa.
(2)

Na použitie špeciálnych zbraní sa použijú ustanovenia § 39 až 41 a § 45 až 47.

Oprávnenia colníka pri ochrane strážených objektov a poriadku v nich
§ 42a
(1)

Colník, ktorý vykonáva službu pri ochrane stráženého objektu a poriadku v ňom, je oprávnený

a)
preverovať oprávnenosť vstupu osôb do stráženého objektu a vyzvať ich, aby preukázali svoju totožnosť, ...
b)
nepovoliť vstup do stráženého objektu osobám, ktoré nepreukážu oprávnenosť vstupu do stráženého objektu, ...
c)
kontrolovať osoby vstupujúce do stráženého objektu technickými prostriedkami, či nemajú pri sebe zbraň ...
d)
povoliť vstup so zbraňou do stráženého objektu len colníkom, príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom ...
e)
vyzvať osoby, ktoré vstupujú do stráženého objektu alebo sa v ňom nachádzajú, aby sa pri dôvodnom podozrení, ...
(2)

Inou nedovolenou vecou sa na účely tohto zákona rozumie vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie ...

(3)

Colník je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku pri vjazde do stráženého objektu, v stráženom ...

§ 42b
(1)

Colník, ktorý vykonáva službu pri ochrane stráženého objektu a poriadku v ňom, je oprávnený u osoby ...

(2)

Ak colník, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, má dôvodné podozrenie, že sa osoba v stráženom objekte ...

(3)

Ak colník, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, má dôvodné podozrenie, že v stráženom objekte je páchaný ...

(4)

Colník, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je pri plnení úloh podľa odsekov 2 a 3 oprávnený požadovať ...

Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov colníkom v jednotke služobných zákrokov
§ 43
(1)

Colník v jednotke služobných zákrokov vykonáva služobné zákroky proti nebezpečným páchateľom trestnej ...

(2)

O nasadení colníkov v jednotke služobných zákrokov rozhoduje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy. ...

§ 44
(1)

Služobné zákroky colníkov v jednotke služobných zákrokov sa vykonávajú pod priamym velením veliteľa ...

(2)

O použití donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych zbraní pri služobných zákrokoch rozhoduje veliteľ ...

(3)

Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

(4)

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti colníkov v jednotke služobných zákrokov a osôb im blízkych,35) ...

§ 45
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly colníkom

Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti colníka a osoby jemu blízkej,35) colník je oprávnený použiť ...

§ 46
Hlásenie o použití zbrane

Colník je povinný prostredníctvom svojho nadriadeného hlásiť každé použitie zbrane najbližšiemu útvaru ...

Spoločné a zrušovacie ustanovenia
§ 47
Povinnosti colníka po použití donucovacích prostriedkov
(1)

Ak colník zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak to ...

(2)

Colník je povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil donucovacie ...

(3)

Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti pri použití donucovacích prostriedkov alebo ...

(4)

Ak použije colník donucovacie prostriedky mimo miesta územného obvodu colného úradu, v ktorom je zaradený, ...

§ 48
Osobitné obmedzenia

Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím ...

§ 49
Povinnosť poskytnúť pomoc

Colník je oprávnený v prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku ...

§ 49a
Zákaz používať označenie „finančná správa“ a zákaz používať služobnú rovnošatu, služobný preukaz a služobný ...
(1)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis45a) neustanovuje inak, zakazuje sa iným osobám ako colníkom v ...

(2)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis45a) neustanovuje inak, zakazuje sa iným osobám ako colníkom používať ...

(3)

Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 môže udeliť ministerstvo. Na konanie a rozhodovanie o výnimke ...

Náhrada škody
§ 50
(1)

Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobe pri poskytnutí pomoci finančnej správe alebo colníkovi ...

(2)

Poškodenému, ktorý poskytol pomoc finančnej správe alebo colníkovi na ich žiadosť alebo s ich vedomím ...

(3)

Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby za podmienok uvedených v odseku 2, zvyšuje sa jeho ...

(4)

Výšku odškodnenia pre jednotlivé prípady uvedené v odsekoch 2 a 3 ustanoví vláda nariadením.

(5)

Poškodenému sa uhrádza aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa ...

§ 51
(1)

Štát uhrádza aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou finančnej správe alebo ...

(2)

Štát zodpovedá aj za škody spôsobené finančnou správou alebo colníkmi v súvislosti s plnením ich úloh ...

(3)

Štát zodpovedá aj za škodu45b) spôsobenú finančnou správou, ktorá vznikla v dôsledku nesprávnych, neúplných ...

(4)

Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.

(5)

Ministerstvo požaduje regresnú náhradu od orgánu členského štátu, ak uhradilo škodu podľa odseku 3.

§ 52
Spracúvanie informácií finančnou správou
(1)

Finančná správa zriaďuje a prevádzkuje informačné systémy a spracúva v nich informácie a osobné údaje ...

(2)

Finančná správa je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo ...

a)
z miest verejne prístupných,
b)
o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3)

Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 písm. a) zriadené monitorovacie systémy, finančná správa ...

(4)

Informácie a osobné údaje z informačných systémov, ktoré vedie finančná správa podľa odseku 1, zvukové, ...

a)
prokuratúre,
b)
súdom,
c)
Slovenskej informačnej službe,
d)
Vojenskému spravodajstvu,
e)
Vojenskej polícii,
f)
Policajnému zboru,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h)
Národnému bezpečnostnému úradu,
i)
iným štátnym orgánom alebo osobám, ak tak ustanovuje osobitný predpis,46)
j)
do zahraničia, ak tak ustanovuje tento zákon, osobitný predpis46a) alebo medzinárodná zmluva.30)
(5)

Finančná správa je povinná pri výmene osobných údajov podľa odseku 1 prijať opatrenia na zabránenie ...

(6)

Informácie a osobné údaje z informačných systémov podľa odseku 4 nie sú verejne prístupné a osoby uvedené ...

(7)

Ak finančná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje ...

(8)

Finančná správa najmenej raz za rok preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie ...

(9)

Prevádzkovateľom informačných systémov finančnej správy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, je finančné ...

§ 53
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania
(1)

Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov a vyšetrovaní ...

a)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený účel,
b)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
c)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení iných ...
(2)

Pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania je finančná správa oprávnená spracúvať aj ...

(3)

Finančná správa je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného ...

a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; tie osobné údaje sa musia takto označiť.
(4)

Finančná správa je oprávnená spracúvať osobné údaje pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného ...

§ 54
Poskytovanie osobných údajov
(1)

Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje iným štátnym orgánom alebo osobám, ak

a)
to ustanovuje osobitný predpis,46)
b)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak tá osoba dala na poskytnutie alebo sprístupnenie ...
c)
je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej ...
d)
to ustanovuje medzinárodná zmluva.30)
(2)

Finančná správa poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej ...

(3)

K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných ...

(4)

Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 3 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa ...

(5)

Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje aj bez písomnej žiadosti, ak tak ustanoví osobitný predpis46a) ...

(6)

Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje colnému orgánu tretieho štátu, ak je to potrebné ...

§ 54a
Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh finančnej správy na účely ...
(1)

Finančná správa je oprávnená pri plnení svojich úloh na účely trestného konania žiadať a prijímať informácie ...

(2)

Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré finančná správa prijala od orgánu členského štátu Európskej ...

(3)

Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, ...

a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného ...
(4)

Na žiadosť o informácie a osobné údaje finančná správa odpovie

a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka ...
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného ...
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.
(5)

Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, finančná správa poskytne žiadateľovi vysvetlenie, ...

(6)

Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie alebo sprístupnenie ...

(7)

Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu Európskej ...

(8)

Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu Európskej ...

(9)

Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu Európskej ...

(10)

Finančná správa môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja podľa ...

a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu, trestného ...
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby ...
(11)

Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií ...

(12)

Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanovuje ...

§ 54b
Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného konania
(1)

Finančná správa na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 54a vrátane ...

(2)

Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 ďalej spracúvať na iné účely, než na ktoré ...

a)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných ...
b)
iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia s predchádzaním ...
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku,
d)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich finančná správa anonymizovala, alebo
e)
akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, ...
(3)

Finančná správa môže požiadať príjemcu osobných údajov, ktorému poskytla osobné údaje podľa § 54a ods. ...

(4)

Finančná správa je oprávnená pri poskytnutí osobných údajov podľa § 54a ods. 3 požiadať orgán členského ...

(5)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanoví podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných údajov, ...

(6)

Ak finančná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 54a ods. ...

(7)

Finančná správa môže pri poskytovaní osobných údajov podľa § 54a ods. 3 uviesť príjemcovi osobných údajov ...

(8)

Ak finančná správa spracúva osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1, ktoré jej boli poskytnuté s uvedením ...

§ 54c
Ďalšie poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov prijatých z členských štátov Európskej únie na ...
(1)

Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré ...

a)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu,2)
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných ...
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku, alebo
d)
predchádzanie vážnej ujme na právach fyzických osôb.
(2)

Finančná správa poučí osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ktorej boli poskytnuté osobné údaje ...

(3)

Finančná správa môže poskytnúť alebo sprístupniť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným orgánom ...

a)
je to nevyhnutné na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, ...
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán plnia alebo zabezpečujú úlohy ...
c)
orgán členského štátu, od ktorého osobné údaje prijala, súhlasil s poskytnutím alebo sprístupnením osobných ...
d)
dotknutý orgán tretieho štátu alebo medzinárodný orgán zaručia primeranú úroveň ochrany poskytnutých ...
(4)

Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť orgánom tretích ...

(5)

Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 poskytnúť orgánom tretích štátov alebo ...

§ 55
Uplatňovanie práv dotknutej osoby
(1)

Každý, kto svoju totožnosť preukáže hodnoverným spôsobom,46d) môže písomne požiadať finančnú správu ...

a)
poskytnutie informácie, aké osobné údaje finančná správa spracúva o jeho osobe,
b)
poskytnutie informácie, aké osobné údaje o jeho osobe boli poskytnuté alebo sprístupnené a komu boli ...
c)
opravu, doplnenie, aktualizáciu alebo likvidáciu osobných údajov o jeho osobe alebo
d)
blokovanie osobných údajov o jeho osobe, ak ide o osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1.
(2)

Finančná správa je povinná na žiadosť podľa odseku 1 bezplatne odpovedať do 30 dní od jej doručenia.

(3)

Finančná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu prijatú od orgánu členského štátu Európskej únie ...

(4)

Finančná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu podľa odseku 1 alebo túto informáciu obmedzí, ...

a)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo zisťovania,
b)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľov ...
c)
je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu, alebo
d)
je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb.
(5)

Ak finančná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) alebo túto ...

(6)

Finančná správa na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraví nesprávne, ...

(7)

Finančná správa namiesto opravy alebo likvidácie osobných údajov prijatých podľa § 54a ods. 1 tieto ...

(8)

Ak dotknutá osoba poprie správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť niektorého z osobných údajov a ak nie je ...

(9)

Ak finančná správa žiadosti podľa odseku 1 písm. c) alebo d) vyhovie, oznámi to žiadateľovi v rozsahu, ...

(10)

Ak finančná správa žiadosti podľa odseku 1 písm. c) alebo d) nevyhovie, písomne to oznámi žiadateľovi ...

(11)

Na konanie podľa odsekov 1 až 10 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.47)

§ 56
Zverejňovanie osobných údajov

Finančná správa je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh finančnej ...

§ 57
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracovania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb ...
(1)

Zoznam osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných pri plnení úloh finančnej ...

(2)

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh finančnej správy podľa tohto zákona alebo osobitného ...

(3)

Osobné údaje získavajú pracovníci finančnej správy pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného ...

(4)

Dotknuté osoby na účely spracovania osobných údajov v informačných systémoch finančnej správy podľa ...

§ 58
Oprávnenia a povinnosti finančnej správy a prevádzkovateľa a sprostredkovateľa informačného systému
(1)

Finančná správa je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnená žiadať údaje a informácie z ...

(2)

Podnikateľ poskytujúci elektronickú komunikačnú sieť alebo elektronickú komunikačnú službu je povinný ...

(3)

Finančná správa je za podmienok podľa osobitného predpisu53) oprávnená získavať prevádzkové údaje, lokalizačné ...

(4)

Finančná správa je oprávnená využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej ...

(5)

Finančná správa poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné ...

(6)

Finančná správa je povinná zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením, ...

(7)

Ustanovenia osobitného predpisu12) o povinnosti informovať osobu o stave spracúvania osobných údajov ...

(8)

Finančná správa je povinná prerokovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie ...

a)
z hľadiska charakteru spracúvania osobných údajov, najmä používania nových technológií, mechanizmov ...
b)
na účely uvedené v § 53 bude spracúvať osobitné kategórie osobných údajov.54a)
§ 59
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Colníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré musia občania uviesť na uplatnenie svojich ...

(3)

Ak sa informácia požaduje podľa osobitného predpisu,55) na ktorú sa podľa odseku 1 vzťahuje povinnosť ...

(4)

Od povinnosti mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2 môže oslobodiť ten, v koho záujme colník povinnosť mlčanlivosti ...

(5)

Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oslobodenie od mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.58)

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nepoužijú na skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje daňové tajomstvo podľa ...

§ 59a
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
(1)

Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby podľa tohto zákona sa zabezpečuje podľa miestnych ...

(2)

Výdavky na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby hradí osoba, ktorej sa strava poskytuje, ...

(3)

Limit výdavkov na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby vrátane použitého materiálu, ktoré ...

§ 59b
Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 59c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011

Správa majetku štátu, ktorý bol do 31. augusta 2011 v správe ministerstva a ktorý slúžil na zabezpečenie ...

§ 60
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona č. 422/2002 ...

Čl. II

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...

Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Kriminálny úrad finančnej správy Funkcia Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne ...

Čl. III

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 4 ods. 1 prvá veta znie:

„Colnému dohľadu podlieha dovoz, vývoz a tranzit peňažných prostriedkov v hotovosti alebo iných rovnocenných ...

2.

V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Colný orgán je oprávnený rozšíriť výkon následnej kontroly ...

3.

V § 12 ods. 2 sa za slovo „zničené" vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo „alebo" a na konci sa pripájajú ...

4.

V § 12 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo zadržané" a na konci sa pripája táto veta: „Ak pominuli ...

5.

V § 12 ods. 11 sa vypúšťa posledná veta.

6.

V § 12 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Ak je výsledkom následnej kontroly skutočnosť odôvodňujúca dodatočné vymeranie colného dlhu, colný ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

7.

V § 16 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

8.

V § 22 ods. 1 písm. e) sa za slovo „opúšťa" vkladajú slová „potrubie alebo inú".

9.

Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Miestnu príslušnosť na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru ustanoví všeobecne ...

10.

V § 32 ods. 2 sa za slovo „tranzitného" vkladá slovo „colného" a slová „majetkom ozbrojených síl" sa ...

11.

V § 36 odsek 2 znie:

„(2) Služobná pečiatka je pečiatka pridelená colníkovi19) alebo osobe konajúcej v mene colného úradu ...

12.

V § 40 sa za slovo „pásmo" vkladá čiarka a slová „okrem slobodného pásma kontrolného typu II,52a)".

„52a) Čl. 168a ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, čl. 799 písm. b) nariadenia ...

13.

V § 44 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu sa považuje za rozhodnutie o oslobodení ...

14.

V § 49 ods. 1 sa za slovo „oslobodené" vkladajú slová „na princípe vzájomnosti vo vzťahu k tretiemu ...

15.

V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Peňažné prostriedky použité na zabezpečenie colného dlhu ...

„60a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

16.

V § 55 ods. 8 sa slová „prílohe č. 5" nahrádzajú slovami „prílohe č. 4".

17.

§ 58 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Colný dlh možno uhradiť v hotovosti, ak neprevyšuje sumu 50 000 Sk, na príslušnom colnom úrade ...

18.

V § 59 sa pred doterajší text vkladá táto veta:

„Úrok z omeškania je príslušenstvom colného dlhu.“.

19.

V § 65 ods. 2 a 3 sa slová „o pripadnutí" nahrádzajú slovami „o prepadnutí".

20.

V § 66 ods. 1 prvej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri predaji tohto ...

21.

V § 67 sa slovo „nepripadol" nahrádza slovom „neprepadol".

22.

Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý znie:

„§ 67a Z výnosu, ktorý sa získal predajom tovaru, sa prednostne uhradí colný dlh a úrok, náklady konania, ...

23.

V § 69 ods. 1 písm. d) sa slovo „pripadol" nahrádza slovom „prepadol".

24.

V § 69 ods. 2 sa číslo „4" nahrádza číslom „3".

25.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

„72) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ...

26.

V § 69 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Colný úrad je oprávnený tovar podľa odseku 1 predať. (4) Ak sa s tovarom podľa odseku 1 nenaložilo ...

27.

V § 69 ods. 5 prvej vete sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odseku 3" a v druhej vete sa slová ...

28.

V § 69 ods. 6 sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odseku 3".

29.

V § 69 ods. 8 sa vypúšťajú druhá a tretia veta.

30.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ak nie je možné alebo vhodné s tovarom podľa odseku 1 naložiť spôsobom podľa odsekov 3 až 5, colný ...

31.

Doterajší text § 76 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Plynutie lehoty podľa odseku 1 sa prerušuje odo dňa podania žaloby na súd do nadobudnutia právoplatnosti ...

32.

V § 88 odsek 2 znie:

„(2) Započítať možno len splatné nepremlčané pohľadávky, ak výška pohľadávky v jednotlivom prípade presiahne ...

33.

V § 88 odsek 6 znie:

„(6) Finančné riaditeľstvo overí správnosť údajov uvedených v žiadosti a požiada príslušného správcu ...

34.

V § 88 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7 a dopĺňa sa odsekom 8, ktoré znejú:

„(7) Správca záväzku sa po vydaní potvrdenia záväzku podľa odseku 6 zdrží úkonov, ktoré by mohli mať ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

„85a)
Čl. 232 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.

35.

V § 89 ods. 1 posledná veta znie:

„Táto osoba môže pohľadávku ďalej postúpiť len inej právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu ...

36.

V prílohe č. 2 v Zozname colných letísk sa na konci pripájajú tieto body:

„4. Letisko Žilina

5. Letisko Piešťany

6. Letisko Sliač“.

37.

Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 199/2004 Z. z.
Prevziať prílohu - Vzor 04-1“.

38.

Príloha č. 5 sa vypúšťa.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 2 k zákonu č. 652/2004 Z. z.

  Zoznam osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch finančnej správy

  1.

  titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,

  2.

  dátum a miesto narodenia,

  3.

  rodné číslo,

  4.

  štátna príslušnosť,

  5.

  pohlavie,

  6.

  trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí,

  7.

  prechodný pobyt,

  8.

  iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava,

  9.

  prezývky a pseudonymy,

  10.

  zvláštne znamenia,

  11.

  biometrické údaje.

  12.

  funkcia,

  13.

  telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských ...

  2.

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...
 • 2)  Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ...
 • 3)  Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 2 písm. c) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4a)  Napríklad zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene ...
 • 5)  Napríklad nariadenie (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, ...
 • 7)  Napríklad § 10 ods. 1 a 8 Trestného poriadku.
 • 8)  Napríklad § 5 zákona č. 199/2004 Z. z., zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Článok 119 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 10a)  Napríklad čl. 802 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie ...
 • 10aa)  Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci ...
 • 10ab)  Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov ...
 • 10ac)  § 150 až 179 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
 • 12)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 12a)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva ...
 • 12b)  Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom ...
 • 14)  § 196 Trestného poriadku.
 • 15)  § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
 • 15a)  Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
 • 17)  Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom ...
 • 19)  Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 20)  § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 21)  § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 21a)  Napríklad čl. 14l a 14m, čl. 14p až 14r, čl. 14t až 14x nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom ...
 • 22)  Napríklad § 71 a 72 a § 80 až 84 zákona č. 199/2004 Z. z.
 • 23)  § 70, 72 až 79 zákona č. 199/2004 Z. z.
 • 23a)  Napríklad § 12 až 18 zákona č. 200/2004 Z. z. v znení zákona č. 116/2006 Z. z., § 31 ods. 1 zákona č. ...
 • 23b)  Napríklad § 12, § 19 až 24 zákona č. 200/2004 Z. z. v znení zákona č. 116/2006 Z. z., § 31 ods. 5 zákona ...
 • 24)  Čl. 232 Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 25)  § 61 zákona č. 199/2004 Z. z.
 • 26)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 27)  Článok 1 Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní ...
 • 28)  Čl. 78 Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
 • 29)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 z 26. mája 2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému ...
 • 29a)  § 4b zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...
 • 29b)  § 17a zákona č. 289/2008 Z. z. v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
 • 30)  Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci ...
 • 30a)  Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely ...
 • 30b)  Čl. 3 a 4 a čl. 10 ods. 2 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
 • 30c)  Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
 • 30d)  Čl. 8 ods. 4 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
 • 30e)  Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
 • 30f)  Čl. 2 bod 1 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
 • 30g)  Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
 • 33)  § 72 ods. 1 písm. l) zákona č. 199/2004 Z. z.
 • 34)  § 122 ods. 3 Trestného zákona.
 • 35)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 36)  Napríklad § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch ...
 • 37)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 37a)  § 18 a 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 38)  § 6 a 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 38a)  § 3, 4 a 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení ...
 • 38aa)  § 12 až 24 zákona č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 64 zákona č. 199/2004 Z. z.
 • 40)  Napríklad § 64 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
 • 41)  § 4 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z.
 • 42)  Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších ...
 • 42a)  Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci ...
 • 43)  § 111 Trestného poriadku.
 • 43a)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 43aa)  Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene ...
 • 43ab)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 25 Trestného zákona.
 • 45)  § 24 Trestného zákona.
 • 45a)  § 19 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z.
 • 45b)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 46c)  § 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 46d)  Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 46e)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 46f)  § 45 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 46)  Napríklad § 58 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...
 • 46a)  Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/1997 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi ...
 • 46aa)  § 4 ods. 1 písm. r) zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
 • 46b)  § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 47)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z., zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákon č. ...
 • 49)  § 55 ods. 3 a 6 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 69/2005 Z. ...
 • 50)  § 4 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 51)  § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 52)  § 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 53)  § 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 397/2015 Z. z.
 • 54)  Napríklad čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov ...
 • 54a)  § 8 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 54b)  § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti ...
 • 55)  § 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 56)  § 4 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 57)  § 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
 • 58)  § 40 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 58a)  § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 59)  § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Načítavam znenie...
MENU
Hore