Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 09.12.2004
Účinnosť od: 01.07.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Správa finančných trhov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24 JUD56 DS27 EU PP15 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 650/2004 účinný od 01.07.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 650/2004 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 35/2019 a 156/2019


§ 3
Zamestnanec

(1)
Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.1a)
(2)
Zamestnanec podľa tohto zákona nie je príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže,1b) Hasičského a záchranného zboru,1c) Horskej záchrannej služby,1d) ozbrojený príslušník finančnej správy,1e) profesionálny vojak,1f) vojak mimoriadnej služby,1g) ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom.1h)
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatenie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 22 ods. 8, a to v hotovosti na bežnom účte alebo vkladovom účte vedenom v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá spĺňa podmienky na výkon činnosti depozitára dôchodkových fondov (ďalej len „depozitár“) a s ktorou má zakladateľ uzatvorenú zmluvu podľa odseku 4 písm. g),
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou14) na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií podľa tohto zákona a osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,15) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
sídlo a miesto, z ktorého je riadená činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a kde sa prijímajú jej strategické rozhodnutia (ďalej len „ústredie“) je na území Slovenskej republiky,
h)
stanovy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,
i)
vecné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
j)
organizačné predpoklady na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorými sú pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti pri správe doplnkových dôchodkových fondov,
k)
zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená správa, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku, alebo osobou počas piatich rokov po skončení konkurzu vyhláseného na jej majetok, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz,
l)
výber depozitára je v súlade s týmto zákonom,
m)
štatút doplnkového dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu účastníkov a poberateľov dávok s prihliadnutím na investičnú stratégiu a rizikový profil doplnkového dôchodkového fondu; rizikový profil doplnkového dôchodkového fondu je vyjadrenie miery rizika spojeného s investovaním majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
n)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva a prokuristov depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára.
o)
zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba,
p)
akcionár doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je bezúhonná osoba,
q)
v organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú najmenej dvaja zamestnanci zodpovední za riadenie investícií,
r)
zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií je v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
s)
odborná spôsobilosť zamestnanca, ktorý prichádza do styku s neprofesionálnym klientom,15a) je preukázaná podľa osobitného predpisu.15b)
(2)
Žiadosť o udelenie povolenia podáva Národnej banke Slovenska zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 2 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
výšku základného imania,
c)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou14) na budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovaného podielu,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií podľa tohto zákona, osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
e)
údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
f)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia členov predstavenstva a prokuristov depozitára a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára,
g)
názvy doplnkových dôchodkových fondov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvorí a bude spravovať,
h)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,
i)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé,
j)
zoznam činností zverených podľa § 37 inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uzatvoril zmluvu o zverení činností podľa § 37 ods. 1.
(4)
Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia sú tieto dokumenty:
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. d), ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov15c) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,
d)
vyhlásenie zakladateľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, že nie je osobou, na ktorú bola vyhlásená nútená správa, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo na ktorej majetok nebol vyhlásený konkurz pre nedostatok majetku, alebo osobou počas piatich rokov po skončení konkurzu vyhláseného na jej majetok, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz,
e)
doklad o splatení základného imania,
f)
návrh štatútov doplnkových dôchodkových fondov,
g)
zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a depozitárom,
h)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí majú zabezpečovať výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov15c) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,
i)
zmluva o zverení činností podľa § 37 ods. 1, ak ju zakladateľ doplnkovej dôchodkovej spoločnosti uzatvoril,
j)
kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde (ďalej len „kľúčové informácie“),
k)
obchodný plán budúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
l)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel obozretného podnikania,
m)
návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na zabezpečenie plnenia pravidiel činnosti pri správe doplnkového dôchodkového fondu.
(5)
Ak boli doklady, ktoré sú prílohou k žiadosti o udelenie povolenia, predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia, možno ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné, pravdivé a nedošlo k žiadnym zmenám v skutočnostiach, ktoré tieto doklady preukazujú, a naďalej spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a predložením zoznamu už predložených dokladov s dátumom ich predloženia Národnej banke Slovenska.
(6)
Na konanie a rozhodnutie o žiadosti o udelenie povolenia sa vzťahuje osobitný predpis,9) ak tento zákon neustanovuje inak. Národná banka Slovenska rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia v lehote do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti o udelenie povolenia.
(7)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 1. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia nesmú byť ekonomické potreby trhu.
(8)
Podmienky podľa odseku 1 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia.
(9)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 1 ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(10)
Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona je
a)
dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu a najmenej trojročná prax v riadiacej funkcii v oblasti finančného trhu, ak ide o
1.
člena predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
2.
člena dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
3.
prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo
4.
vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára,
b)
dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu primeraná odbornej činnosti, ktorú má príslušná osoba vykonávať, ak ide o osobu zodpovednú za výkon funkcie
1.
vnútornej kontroly,
2.
riadenia rizík alebo
3.
vnútorného auditu,
c)
najmenej trojročná prax v riadení investícií v sektore kapitálového trhu, ak ide o zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií,
d)
základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,15b) ak ide o zamestnanca, ktorý prichádza do styku s neprofesionálnym klientom.
(11)
Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá
a)
nepôsobila v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo vo funkcii vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie, a to počas posledných desiatich rokov,
b)
nepôsobila v období jedného roka pred nariadením alebo zavedením nútenej správy vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkové dôchodkové fondy, na ktoré bola nariadená nútená správa, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to počas posledných desiatich rokov,
c)
nepôsobila v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo vo funkcii vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to počas posledných desiatich rokov,
d)
nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady v inej právnickej osobe v čase, keď doplnková dôchodková spoločnosť alebo iná právnická osoba spáchala úmyselný trestný čin, za ktorý bola právoplatne odsúdená,
e)
nemala počas posledných desiatich rokov právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,18)
f)
počas posledných desiatich rokov spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo z iných vnútorných predpisov.
(12)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aj dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom má trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava alebo v ktorom má sídlo, nie starším ako tri mesiace. Štátny príslušník iného členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva alebo právnická osoba so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva alebo Nórskeho kráľovstva môže bezúhonnosť preukázať
a)
výpisom z registra trestov vydaným v inom členskom štáte Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom kráľovstve, ktorého je štátnym príslušníkom alebo v ktorom má sídlo,
b)
dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom alebo v ktorom má sídlo, ak sa výpis z registra trestov podľa písmena a) nevydáva,
c)
čestným vyhlásením o bezúhonnosti osvedčeným notárom v Slovenskej republike alebo príslušným súdnym orgánom, správnym orgánom alebo notárom v inom členskom štáte Európskej únie, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve alebo Nórskom kráľovstve, v ktorom má trvalý pobyt alebo sa obvykle zdržiava alebo v ktorom má sídlo, ak sa potvrdenie o bezúhonnosti podľa písmena b) nevydáva.
(13)
Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,15c) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy18a) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.18a)
(14)
Vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa tohto zákona je vhodná osoba s kvalifikovanou účasťou podľa osobitného predpisu.20)
(15)
Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva a prokuristov depozitára sa posudzuje podľa osobitného predpisu.20a)
(16)
Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 11písm. a) až d), môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa odseku 2 uznať za dôveryhodnú fyzickú osobu, ak z povahy veci vyplýva, že z časového hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až d) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 11 písm. a) až d).
zobraziť paragraf
§ 32c
Zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov podľa osobitného predpisu29b) (ďalej len „zásady zapájania“).
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť
a)
spôsob zosúladenia hlavných prvkov stratégie investovania do kapitálových cenných papierov29c) s charakterom a trvaním záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde a ich podiel na strednodobom až dlhodobom zhodnocovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
b)
informácie týkajúce sa zmluvy o zverení činností so správcom aktív,29d) ak doplnková dôchodková spoločnosť zverila riadenie investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde správcovi aktív, a to
1.
spôsob motivácie správcu aktív, aby zosúladil svoju investičnú stratégiu a rozhodnutia s charakterom a trvaním záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde,
2.
spôsob motivácie správcu aktív, aby prijímal investičné rozhodnutia na základe hodnotení strednodobej až dlhodobej finančnej a nefinančnej výkonnosti akciovej spoločnosti, do ktorej sa investuje, a zapájal sa do nich s cieľom zlepšiť jej strednodobú až dlhodobú výkonnosť,
3.
spôsob zosúladenia metódy a časového horizontu hodnotenia výkonnosti správcov aktív a odmeny za služby správy aktív s charakterom a trvaním záväzkov v doplnkovom dôchodkovom fonde,
4.
spôsob, ako sa zohľadňujú metódy a časový horizont hodnotenia výkonnosti správcov aktív a odmeny za služby správy aktív a celkové dlhodobé zhodnotenie,
5.
spôsob monitorovania nákladov na obrat portfólia vynaložené správcom aktív,
6.
spôsob definovania a monitorovania cieľového obratu portfólia alebo rozsahu obratu,
7.
dobu trvania zmluvy o zverení činností so správcom aktív,
c)
jasné odôvodnenie, prečo zmluva o zverení činností so správcom aktív neobsahuje informáciu podľa písmen a) a b), ak zmluva o zverení činností so správcom aktív neobsahuje informáciu podľa písmen a) a b).
zobraziť paragraf
§ 37d
Vykonanie cezhraničného prevodu zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže prijať majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo jeho časť na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 písm. m).
(2)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod obsahuje
a)
písomnú dohodu o podmienkach cezhraničného prevodu medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou,
b)
opis dôchodkového plánu,
c)
opis štruktúry majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorý sa má previesť,
d)
názov, sídlo a ústredie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a názov domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
e)
názov a sídlo zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,
f)
súhlas väčšiny členov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu, a ak je to rozhodujúce, súhlas zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,
g)
názov hostiteľského členského štátu, ktorého predpisy sociálneho práva a pracovného práva upravujúce zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie sa vzťahujú na prevádzaný dôchodkový plán.
(3)
Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu postúpi na posúdenie žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
(4)
Na udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod musia byť splnené tieto podmienky:
a)
zlučiteľnosť systému organizácie a riadenia a finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s navrhovaným cezhraničným prevodom, bezúhonnosť a odborná spôsobilosť členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií a osôb zodpovedných za výkon funkcie riadenia rizík a výkon funkcie vnútorného auditu,
b)
primeranosť ochrany dlhodobých záujmov účastníkov a poberateľov dávok a prevádzaného majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti počas cezhraničného prevodu a aj po ňom,
c)
súlad štruktúry majetku, ktorý má byť predmetom cezhraničného prevodu, s týmto zákonom a podmienka, že majetok je dostatočný na plnenie záväzkov vyplývajúcich z dôchodkového plánu,
d)
súhlas väčšiny členov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu, s cezhraničným prevodom, a ak je to rozhodujúce, aj súhlas zamestnávateľa hostiteľského členského štátu,
e)
súhlasný výsledok posúdenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.
(5)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti. O rozhodnutí podľa prvej vety informuje Národná banka Slovenska príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti do dvoch týždňov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Národná banka Slovenska nerozhodne o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod skôr, ako jej príslušný orgán domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti neoznámi výsledky posúdenia tejto žiadosti podľa odseku 3.
(6)
Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod zamietne, ak nie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 4.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť prijme majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod.
(8)
Náklady cezhraničného prevodu nesmie znášať účastník alebo poberateľ dávky, ktorého majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je predmetom cezhraničného prevodu.
(9)
Ak má doplnková dôchodková spoločnosť po vykonaní cezhraničného prevodu zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou zámer vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu, Národná banka Slovenska podľa § 37a ods. 5 oznámi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti predpisy uvedené v oznámení zaslanom príslušným orgánom hostiteľského členského štátu do jedného týždňa od ich doručenia príslušným orgánom domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť môže začať vykonávať činnosť na území hostiteľského členského štátu po doručení oznámenia podľa prvej vety alebo po uplynutí 19 týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod Národnej banke Slovenska.
(10)
Národná banka Slovenska môže požiadať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) o vykonanie nezáväznej mediácie,33aa) ak nesúhlasí s postupom, obsahom činnosti alebo s nečinnosťou príslušného orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo ak nesúhlasí s výsledkom jeho posúdenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod.
zobraziť paragraf
§ 65
Informácie pre verejnosť

(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať najmä
a)
informácie podľa § 42 ods. 1,
b)
rozhodnutie o predchádzajúcom súhlase podľa § 26 ods. 1 písm. k) a kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde, s ktorým sa zlúčili zanikajúce príspevkové doplnkové dôchodkové fondy,
c)
aktuálne znenia štatútov doplnkových dôchodkových fondov,
d)
údaj o čistej hodnote majetku v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde za predchádzajúci pracovný deň,
e)
údaj o aktuálnej hodnote doplnkovej dôchodkovej jednotky v každom spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde za predchádzajúci pracovný deň,
f)
vývoj hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky a čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu s ich grafickým zobrazením za obdobie od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky v doplnkovom dôchodkovom fonde,
g)
kľúčové informácie podľa § 66,
h)
aktuálne údaje o akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením
1.
obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,
2.
mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak ide o fyzickú osobu,
i)
informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 37 a v akom rozsahu,
j)
ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora, ročnú správu o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora, polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a polročnú správu o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch,
k)
informáciu o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia,
l)
informácie o možnostiach prevodu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a o možnostiach prevodu sumy zodpovedajúcej dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
m)
zásady odmeňovania,
n)
správu o investičnej politike; na požiadanie poskytne správu o investičnej politike účastníkovi a poberateľovi dávok,
o)
zásady zapájania a informácie podľa § 32c ods. 2; ak zásady zapájania, vrátane hlasovania v mene doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, uplatňuje správca aktív, ktorému doplnková dôchodková spoločnosť zverila riadenie investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uvádzať aj informáciu, kde zásady zapájania zverejnil správca aktív.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať mesačné správy o vývoji investovania majetku v doplnkových dôchodkových fondoch. Mesačné správy obsahujú najmä
a)
označenie doplnkového dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára, údaje o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, dátum vytvorenia doplnkového dôchodkového fondu a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia mesačnej správy,
b)
údaje o trhovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1.
podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2.
podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3.
podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4.
podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5.
modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
údaje o geografickom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien emitentov spolu s uvedením krajiny sídla emitenta,
d)
údaje o menovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie sú zabezpečené voči menovému riziku, na čistej hodnote majetku spolu s uvedením danej meny,
e)
údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to najmä názov finančného nástroja, jeho identifikačné údaje a percentuálny podiel na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
f)
údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade doplnkového dôchodkového fondu 15 emisií finančných nástrojov,
g)
vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií doplnkového dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu doplnkového dôchodkového fondu a k najvýznamnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvnili zloženie a zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojom webovom sídle najmenej raz za mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak. Mesačné správy podľa odseku 2 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vyhotoviť vždy k poslednému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca a uverejniť na svojom webovom sídle do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Informácie podľa odseku 1 písm. o) je doplnková dôchodková spoločnosť povinná aktualizovať raz ročne, ak došlo k podstatnej zmene. Na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť zverejnený dátum poslednej aktualizácie a neaktuálne údaje na tomto webovom sídle musia byť zachované a verejnosti prístupné.
(4)
Správy, údaje a informácie, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť zverejňuje na svojom webovom sídle, je povinná zverejniť tak, aby boli prístupné bez obmedzenia, bezplatne, aby mali podobu dátového súboru alebo textového súboru, ktorý je vhodný na stiahnutie v bežne používanom formáte a boli dostupné nepretržite až do zániku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Prevádzka na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže byť z dôvodu technickej údržby alebo skvalitňovania systémov obmedzená alebo vylúčená na čas nevyhnutne potrebný pre vykonávanú údržbu.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách k nahliadnutiu
a)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom spolu s ročnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok overenou audítorom,
b)
najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok spolu s ročnými účtovnými závierkami za predchádzajúci kalendárny rok overenými audítorom,
c)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnou účtovnou závierkou za prvý polrok kalendárneho roka,
d)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnými účtovnými závierkami doplnkových dôchodkových fondov za prvý polrok kalendárneho roka.
(6)
Ak nie je v lehote podľa odseku 5 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná správu audítora sprístupniť spôsobom podľa odseku 5 bez zbytočného odkladu od jej doručenia.
(7)
Správy podľa odseku 5 musia obsahovať objektívne informácie o vývoji hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho výsledkoch a o vývoji hospodárenia s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(8)
Obsah, rozsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup, metodiku a miesto predkladania správ podľa odseku 5 Národnej banke Slovenska ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlási v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na žiadosť účastníka alebo poberateľa dávky poskytnúť ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom a o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch vrátane správy o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora.
(10)
Ak účastník požiada o predčasný výber, doplnková dôchodková spoločnosť ho písomne informuje o možnosti využiť odbornú pomoc spočívajúcu v poskytnutí informácií a odporúčaní podľa osobitného predpisu41k) v súvislosti s investovaním vyplatenej sumy za účelom zabezpečenia sa na dôchodok.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]1e)  § 71 ods. 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.


ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Rady 98/49/ES z 29. júna 1998 o zabezpečení doplnkových dôchodkových práv zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb pohybujúcich sa v rámci Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú. v. ES L 209, 25. 7. 1998).

2.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).

3.
Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú. v. ES L 82, 22. 3. 2001).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnania a povolania (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 204, 26. 7. 2006).

5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 283, 28. 10. 2008).

6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/14/EÚ z 21. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2013).

7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30. 4. 2014).

8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 354, 23. 12. 2016).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov (Ú. v. EÚ L 132, 20. 5. 2017).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore