Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 65/2019 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 04.03.2019
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne fondy, Podpora výstavby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov 65/2019 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 65/2019 s účinnosťou od 01.07.2019

Legislatívny proces k zákonu 65/2019

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

K predpisu 65/2019, dátum vydania: 04.03.2019

Dôvodová správa
Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným nástrojom podpory rozvoja bývania. Prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania štát dlhodobo podporuje financovanie priorít, ktoré sú premietnuté v štátnej bytovej politike pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.
V súčasnosti jeho podpora smeruje predovšetkým do oblasti podpory obstarávania nájomných bytov a do obnovy bytových budov. Záujem o tento nástroj je dôkazom, že aj pri existujúcich nastavených podmienkach patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov.
Cieľom návrhu zákona je zaviesť výraznejšiu podporu pre mladé začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, aby si mohli dovoliť obstarať nové bývanie. Ide o mladých manželov do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome. Obstaranie staršieho bytu môže byť riešením pre mladomanželov a súčasne môže podporiť rozvoj vo vidieckych lokalitách. Tento úver bude poskytnutý za štandardných podmienok ako je v prípade manželov, avšak s tým zvýhodnením, že prvých 15 000 eur z úveru bude poskytnutých s výhodnejšou úrokovou sadzbou.
Pre mladomanželov sa ďalšej navrhuje zavedenie nového účelu podpory bývania, a to možnosť poskytnúť zvýhodnený úver na stavebnú úpravu staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome, čím sa sleduje zámer zlepšenia kvality ich bývania. Na takýto účel bude možné poskytnúť zvýhodnený úver, pričom prvých 15 000 eur z maximálnej výšky 30 000 eur možno poskytnúť s výhodnejšou úrokovou sadzbou.
Zámerom zákona je pomôcť mladým rodinám osamostatniť sa, zjednodušiť im finančne možnosť mať deti a podporovať tak pôrodnosť a demografický rast populácie na Slovensku. Na základe tejto zmeny zákona tak mladomanželia budú môcť dostať úver vo výške 15 000 eur na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1% fixovanou počas celej doby úveru. Zároveň pri narodení dieťaťa možno odpustiť 2 000 eur z výšky istiny úveru, pričom maximálna suma, ktorá môže byť takto odpustená z istiny úveru, je 6 000 eur. Návrh je tak jednoznačne smerovaný na podporu rodiny a detí.
Ďalším cieľom návrhu je podpora obnovy bytového fondu na celom Slovensku. Najmä v obciach na vidieku existuje veľký počet starších rodinných domov, z ktorých mnohé sú už dnes neobývané. Možnosť rekonštrukcie takýchto starších rodinných domov môže zatraktívniť bývanie v obciach, čo podporí i rozvoj na vidieku.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Do účelu obstarania bytu sa navrhuje doplniť tretí podúčel, ktorým je kúpa bytu v rodinnom dome. Ide o byt v staršom rodinnom dome, ktorého kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť minimálne 3 roky pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory na jeho obstaranie. Okrem veku tejto stavby je potrebné dodržať limit podlahovej plochy bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúcu k jednému bytu, ktorý je stanovený na 120 m2.
Žiadateľom o poskytnutie úveru na tento účel by mali byť mladé začínajúce rodiny vo veku do 35 rokov, kde manželia uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie takéhoto bytu.
K bodu 2
Do účelu obnovy bytovej budovy sa navrhuje doplniť štvrtý podúčel, ktorým sú stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome. Pôjde o obnovu staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome.
Žiadateľom o poskytnutie podpory na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome budú môcť byť mladomanželia uvedení v bode 1.
K bodu 3
V odseku 3 sa definuje, čo sa rozumie kúpou bytu v bytovom dome a kúpou nájomného bytu. Ide vlastne o nový byt nadobúdaný od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí a od nadobudnutia právoplatnosti jeho kolaudačného rozhodnutia neuplynulo viac ako 3 roky.
Zároveň sa v tomto ustanovení definuje, čo sa rozumie kúpou bytu v rodinnom dome. V tomto prípade ide o starší byt v rodinnom dome, ktorého kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť minimálne 3 roky pred podaním žiadosti.
V odseku 4 sa ustanovuje, v akých prípadoch môže žiadateľ kupovať aj byt v bytovom dome starší ako 3 roky. Ide o žiadateľa, ktorým sú mladomanželia, odchovanci a ťažko zdravotne postihnuté osoby, alebo člen domácnosti, ktorý sa stará o ťažko zdravotne postihnutú osobu.
Vzhľadom na rozsiahle doplnenie § 6 odsekov 3 a 4 sa uvádza ich plné znenie.
K bodu 4
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením 2 nových podúčelov. V tejto súvislosti bolo potrebné určiť, kto môže byť žiadateľom o poskytnutie podpory na tieto podúčely.
K bodu 5
V súvislosti s doplnením nových podúčelov je potrebné určiť výšku podpory. Zákonom sú stanovené maximálne limity úveru z obstarávacej ceny a lehota splatnosti na všetky účely podpory. Pre jednotlivé účely, resp. podúčely sú tiež zákonom určené limity úveru vo väzbe na byt, resp. 1 m2 podlahovej plochy bytu alebo zatepľovanej plochy bytu.
Pre podúčel kúpa bytu v rodinnom dome je maximálny limit úveru na byt vo výške 90 000 eur a pre stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome je maximálny limit úveru na bytu vo výške 30 000 eur. Podrobnejšie úverové podmienky určí vykonávací predpis k zákonu č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
K bodu 6
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením nového podúčelu, pre ktorý je potrebné určiť, čo sa rozumie jeho obstarávacou cenou. Pri kúpe bytu v rodinnom dome sa obstarávacou cenou rozumie cena uvedená v kúpnej zmluve.
K bodu 7
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením nového podúčelu - stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome. Okrem ceny zhotovenia stavby, ceny projektovej dokumentácie na stavebné povolenie sa do obstarávacej ceny započíta aj cena stavebných výrobkov a zariadení, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základné funkcie bývania, napr. kotol, elektrický bojler, prietokový ohrievač, kuchynská linka, sporák, zariaďovacie predmety pre osobnú hygienu, atď.
K bodu 8
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 9
Vzhľadom na to, že prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania je možné obstarať aj starší byt, zákon určuje, že v tomto prípade nie je potrebné dodržať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov ustanovené zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu 10
Ide o legislatívnu úpravu súvisiacu s doplnením nového podúčelu obstarania bytu.
K bodu 11
Ide o určenie žiadateľa o poskytnutie podpory na kúpu staršieho bytu v rodinnom dome. Sú nimi manželia do 35 rokov (podmienku veku musia spĺňať obaja manželia), ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti.
K bodu 12
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 13
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa odstráni duplicitný odkaz na ustanovenie zákona o úvere.
K bodu 14
Vzhľadom na to, že mladomanželom je možné poskytnúť podporu aj na obstaranie staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome, môže fond odpustiť časť úveru vo výške
2 000 eur na dieťa, pričom maximálna suma tejto odpustenej časti z tohto úveru nepresiahne 6 000 eur.
K bodom 15 až 17
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 18
V súvislosti s doplnením nového podúčelu v rámci obnovy bytovej budovy je potrebné určiť podmienky poskytnutia podpory na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome.
Žiadateľmi o poskytnutie podpory na tento účel môžu byť mladomanželia, ak mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, neprevyšuje štvornásobok sumy životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (4xŽM dvojčlennej domácnosti je 1 392,52 eur).
Podpora na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome môže byť poskytnutá, ak kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, táto bytová budova bola daná do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti a na adrese bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome nie je zapísané sídlo obchodnej spoločnosti alebo prevádzka živnosti.
Mladomanželom, ktorým bol poskytnutý úver na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome a dodržiavajú podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru, možno odpustiť časť poskytnutého úveru vo výška 2 000 eur, ak sa im počas platnosti zmluvy narodilo dieťa, ktoré s nimi žije v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré s nimi žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok. O odpustenie časti úveru musia písomne požiadať. Suma odpustenej časti úveru nemôže presiahnuť 6 000 eur. Ak ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2 000 eur, možno mladomanželom odpustiť sumu rovnajúcu sa tomuto zostatku úveru.
Podporu na stavebné úpravy bytu v rodinnom dome nie je možno poskytnúť v prípade, že žiadateľovi bola poskytnutá podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome.
Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome je možné poskytnúť iba jedenkrát.
K bodom 19 až 21
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
K bodu 22
Ak bola žiadosť o poskytnutie podpory na obstaranie bytu podaná do 30. júna 2019 a do tohto dátumu nebolo o nej rozhodnuté, posúdi sa žiadosť podľa predpisov účinných od 1. júla 2019.
K čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona od 1. júla 2019.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Je v súlade s právnou úpravou Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Nie sú predkladaným návrhom dotknuté.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
Doložka vybraných vplyvov

1. Základné údaje

Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Irén Sárközy, Béla Bugár a Tibor Bastrnák
✉ Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu
✉ Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky

2. Definícia problému
Je potrebné rozšíriť možnosti podpory bývania v prípade mladomanželov a mladých rodín.

3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je zaviesť výraznejšiu podporu pre mladé začínajúce rodiny, ktoré nie sú natoľko solventné, aby si mohli dovoliť obstarať nové bývanie. Ide o mladých manželov do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory určenej na obstaranie aj staršieho bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome. Obstaranie staršieho bytu môže byť riešením pre mladomanželov a súčasne môže podporiť rozvoj vo vidieckych lokalitách.
Pre mladomanželov sa ďalšej navrhuje zavedenie nového účelu podpory bývania, a to možnosť poskytnúť zvýhodnený úver na stavebnú úpravu staršieho bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome, čím sa sleduje zámer zlepšenia kvality ich bývania.

4. Dotknuté subjekty
Mladí manželia do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? X Áno  Nie

7. Transpozícia práva EÚ

8. Preskúmanie účelnosti**

9. Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

- z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

Vplyvy na podnikateľské prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

- z toho vplyvy na MSP
 Áno
x Nie
 Čiastočne

Sociálne vplyvy
x Pozitívne
 Žiadne
 Negatívne

Vplyvy na životné prostredie
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

Vplyvy na informatizáciu
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
 Pozitívne
x Žiadne
 Negatívne

10. Poznámky
Návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy vzhľadom k tomu, že existujúce i nové účely podpory budú financované z prostriedkov, ktoré má Štátny fond rozvoja bývania k dispozícii.

11. Kontakt na spracovateľa
iren.sarkozy@nrsr.sk

12. Zdroje

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.
 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore