Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 646/2005 účinný od 30.12.2005


Platnosť od: 30.12.2005
Účinnosť od: 30.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD1 DS1 EU1 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 646/2005 účinný od 30.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 646/2005 s účinnosťou od 30.12.2005

Vládny návrh zákona o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti

K predpisu 646/2005, dátum vydania: 30.12.2005

4

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona sa predkladá v záujme harmonizácie práva Slovenskej republiky s právom Európskej únie, konkrétne so smernicou 98/84/ES o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu. Problematika smernice prekračuje rámec právnej regulácie, ktorá je predmetom zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomuni-káciách v znení neskorších predpisov. V súvislosti s navrhovanou právnou úpravou treba pripomenúť § 25 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, podľa ktorého je zakázané na komerčné účely používať telekomunikačné zariadenie navrhnuté alebo upravené tak, aby umožňovalo prístup ku chránenej službe v zrozumiteľnej podobe bez povolenia poskytovateľa služby. V zmysle zákona sa zákaz vzťahuje len na používanie telekomunikačného zariadenia a nejde teda o zákaz podľa čl. 4 smernice.

Účelom zákona je ochrana kódovaných rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti poskytovaných prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku. Poskytovateľ služieb niektoré rozhlasové a televízne programy alebo iné produkty kóduje do podoby, ktorá nie je zrozumiteľne vnímateľná človeku a prístup v zrozumiteľnej podobe, teda odkódovanie podmieňuje individuálnym povolením za úhradu. Podmienený prístup umožňuje technické zariadenie, opatrenie, úprava alebo programové vybavenie, prostredníctvom ktorého sa zakódovaný program dekóduje. Každé zariadenie alebo programové vybavenie, ktoré je navrhnuté alebo upravené tak, aby umožňovalo prístup k chránenej službe v zrozumiteľnej podobe bez povolenia poskytovateľa služby je nepovolené. Konanie fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorým na obchodné účely vyrába, dováža, predáva, prenajíma, prechováva alebo šíri nepovolené zariadenia, vykonáva inštaláciu, údržbu alebo náhradu nepovolených zariadení, šíri reklamu alebo inak propaguje takéto zariadenia, je správnym deliktom a ako také je sankcionované. Výška pokút je navrhnutá vzhľadom na dôležitosť chráneného spoločenského záujmu. Ako orgán dohľadu sa navrhuje Slovenská obchodná inšpekcia, keďže Telekomunikačný úrad SR má dohľad len nad technickou úrovňou týchto zariadení a obchodné súvislosti distribúcie takýchto zariadení nesleduje.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, s ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Schválenie zákona nebude mať žiaden vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov, žiaden vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie, ani environmentálny vplyv.

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: Vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona o ochrane niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti

3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

a.Pre Slovenskú republiku v predmetnej oblasti nevyplývajú zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii žiadne záväzky.

b.Zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k európskej únii nevyplývajú v predmetnej oblasti žiadne prechodné obdobia.

c.Pre Slovenskú republiku v predmetnej oblasti vyplýva z gestorstva smerníc povinnosť prijať potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu so smernicou 98/84/ES z 28. 11. 1998

4.Problematika návrhu zákona

a. upravená v práve Európskych spoločenstiev:

Smernica 98/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. 11. 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu

b. nie je upravená v práve Európskej únie

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev: úplná

6.Gestor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

7.Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev: bez účasti expertov

Osobitná časť

K § 1 a 2

Predmetom zákona je ochrana niektorých rozhlasových programových služieb a televíznych programových služieb a služieb informačnej spoločnosti a sankčné opatrenia proti zariadeniam, ktoré umožňujú neoprávnený prístup k týmto službám. Ochranu podľa zákona požívajú také z týchto služieb, ku ktorým je prístup podmienený individuálnym povolením poskytovateľa služieb, spravidla za úhradu. Podmieneným prístupom sa rozumie každé technické opatrenie alebo technická úprava, ktorými je prístup k chránenej službe umožnený len na základe individuálneho povolenia. Každé zariadenie alebo programové vybavenie, ktoré umožňuje prístup k chránenej službe v zrozumiteľnej podobe bez povolenia poskytovateľa služby, je nepovolené.

K § 3

Vyrábať, dovážať, predávať, prenajímať, prechovávať, šíriť nepovolené zariadenia, t. j. také zariadenia, ktoré bez povolenia poskytovateľa služby kódovaného rozhlasového alebo televízneho vysielania alebo kódovanej služby informačnej spoločnosti poskytované elektronickým prostriedkom umožňuje príjem služby v zrozumiteľnej podobe za účelom dosahovania zisku je zakázané. Rovnako je zakázaná inštalácia, údržba alebo náhrada takýchto zariadení za účelom dosahovania zisku, ako aj ich reklama alebo akákoľvek propagácia.

K § 4

Nad zákonom sa nebude vykonávať dozor alebo inšpekcia a prípady porušenia zákona sa nebudú osobitne vyhľadávať. Navrhuje sa len dohľad nad zákonom. Pri príprave zákona ako s orgánom dohľadu uvažovalo s Telekomunikačným úradom SR. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Telekomunikačný úrad SR vyslovili zásadný nesúhlas, keďže ich kompetencia sa vzťahuje len na zabezpečenie technickej úrovne zariadení podmieneného prístupu a ostatné aspekty týchto zariadení, najmä dovoz, predaj, nájom sú mimo ich kompetencie. Preto sa ako orgán dohľadu navrhuje Slovenská obchodná inšpekcia.

K § 5

Konanie uvedené v § 3 tvorí skutkovú podstatu správneho deliktu, ak sa ho dopustí fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. Pokuty sa navrhujú od 500 000 Sk do 2 000 000 Sk, resp. od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk za šírenie reklamy alebo inú propagáciu zakázaných zariadení. Pri posudzovaní správneho deliktu sa prihliadne na závažnosť a rozsah konania, spôsob spáchania, následky a čas trvania. Prekluzívna lehota pre správny delikt sa navrhuje štvorročná alebo dvojročná odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia o správnom delikte dozvedela.

K § 6

Ustanovením sa preberá povinnosť vyjadrená v smernici, že členské štáty sú povinné oznámiť Európskej komisii prijatie právnych predpisov na zabezpečenie predmetu a obsahu smernice, t. j. ochrany pred nezákonnými zariadeniami podmieneného prístupu.

K § 7

Ustanovenie je obligatórne, zaradené na záver právneho predpisu, ak sa ním preberajú právne akty Európskej únie. V tomto prípade je to smernica 98/84/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. novembra 1998 o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu.

K § 8

Účinnosť zákona sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia preto, že Slovenskej republike zo strany Európskej komisie hrozí konanie pre porušenie zmluvy, keďže smernica doteraz nebola zapracovaná do práva Slovenskej republiky, hoci tak Slovenská republika boli povinná urobiť ešte pred vstupom do Európskej únie.

V Bratislave dňa 28. septembra 2005.

Mikuláš D z u r i n d a, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ivan M i k l o š, v. r.

podpredseda vlády

a minister financií Slovenskej republiky poverený riadením

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore