Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69447
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 64/2019 účinný od 01.04.2019


Platnosť od: 04.03.2019
Účinnosť od: 01.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Štátna hospodárska politika, Technické normy, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 64/2019 s účinnosťou od 01.04.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len ...
b)
určený výrobok,3) ktorým je strelná zbraň a strelivo,
c)
základné požiadavky na strelnú zbraň a strelivo,
d)
sprístupňovanie strelnej zbrane a streliva na trhu,
e)
práva a povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora strelnej zbrane a streliva,
f)
predpoklad zhody,
g)
posudzovanie zhody4) a postupy posudzovania zhody,
h)
značky5) strelnej zbrane a streliva,
i)
autorizáciu,
j)
práva a povinnosti autorizovanej osoby,
k)
dohľad nad dodržiavaním zákona.
§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
sprístupňovaním strelnej zbrane na trhu alebo sprístupňovaním streliva na trhu odplatná alebo ...
b)
uvedením strelnej zbrane na trh alebo uvedením streliva na trh prvé sprístupnenie strelnej zbrane ...
c)
podstatnou úpravou strelnej zbrane výmena, oprava alebo zmena hlavnej časti strelnej zbrane6) alebo ...
d)
úpravou strelnej zbrane výmena, oprava alebo zmena hlavnej časti strelnej zbrane alebo časti strelnej ...
e)
podstatnou úpravou streliva laborovanie streliva, ktoré je samostatne sprístupňované na trhu,
f)
sériou streliva súbor streliva toho istého typu vyrobeného sériovo a dodávaného tým istým výrobcom, ...
g)
referenčným strelivom strelivo z jednej série, ktoré je určené na overenie meracích zaradení ...
h)
spotrebným strelivom strelivo uvedené na trh, ktoré spĺňa základné požiadavky a ďalšie požiadavky ...
i)
strelivom s vysokým výkonom typ streliva, ktorý je schválený Medzinárodnou stálou komisiou na ...
j)
tabuľkami normalizovaných rozmerov nábojových komôr a nábojov (ďalej len „tabuľky stálej ...
§ 3
Pôsobnosť úradu
(1)

Úrad zasiela stálej komisii výstupný dokument posudzovania zhody10) podľa § 16 ods. 3 a 4.

(2)

Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle tabuľky stálej komisie.

§ 4
Určený výrobok
(1)

Strelnou zbraňou ako určeným výrobkom je

a)
ručná strelná zbraň, ktorej primárnym zdrojom energie je výmetná náplň, ktorou je
1.
broková strelná zbraň s hladkým vývrtom hlavne alebo s čiastočne drážkovaným vývrtom hlavne, ...
2.
krátka guľová strelná zbraň s hladkým vývrtom alebo s drážkovaným vývrtom hlavne s nábojom ...
3.
krátka guľová strelná zbraň s drážkovaným vývrtom alebo s polygonálnym vývrtom hlavne,
4.
dlhá guľová strelná zbraň s hladkým vývrtom alebo s drážkovaným vývrtom hlavne s nábojom ...
5.
dlhá guľová strelná zbraň s drážkovaným vývrtom alebo s polygonálnym vývrtom hlavne,
6.
dlhá kombinovaná strelná zbraň,
7.
strelná zbraň s obmedzenou kinetickou energiou strely,
8.
strelná zbraň na jednorazové použitie,
9.
historická strelná zbraň, ktorá je určená na streľbu,
10.
replika historickej strelnej zbrane a funkčná napodobenina historickej strelnej zbrane,
11.
narkotizačná strelná zbraň,
12.
signálna strelná zbraň, z ktorej vystreľovaná strela obsahuje efektové zlože,
13.
expanzná akustická strelná zbraň, ktorou je poplašná strelná zbraň alebo štartovacia strelná ...
14.
expanzná strelná zbraň na rozptyl dráždivej látky alebo paralyzačnej látky,
15.
expanzná strelná zbraň na granule, ktorej nábojka obsahuje výmetnú náplň a granule,
16.
expanzný prístroj na priemyselné účely alebo na technické účely, v ktorom sa používa nábojka ...
17.
balistická strelná zbraň na určenie balistických hodnôt streliva, najmä tlaku prachových plynov, ...
18.
strelná zbraň, ktorá strieľa dávkou,
19.
perkusná strelná zbraň,
b)
plynová strelná zbraň, ktorej zdrojom kinetickej energie strely je stlačený vzduch, oxid uhličitý ...
1.
vzduchovka,
2.
vetrovka,
3.
terčová strelná zbraň na oxid uhličitý,
4.
paintbalová strelná zbraň,
5.
plynová narkotizačná strelná zbraň,
6.
plynový expanzný prístroj,
7.
airsoftová strelná zbraň,
c)
hlavná časť strelnej zbrane, ktorá je samostatne sprístupňovaná na trhu,
d)
časť strelnej zbrane iná ako podľa písmena c), ktorá je samostatne sprístupňovaná na trhu.
(2)

Strelivom ako určeným výrobkom je

a)
strelivo do ručnej strelnej zbrane, ktorým je
1.
brokový náboj vyrábaný,
2.
guľový náboj vyrábaný,
3.
inertná strela jednotná alebo hromadná,
4.
strela s obsahom efektových pyrotechnických zloží,
5.
nábojnica na stredový zápal alebo na okrajový zápal,
6.
zápalka priemyselne vyrábaná na zalisovanie do nábojníc,
7.
bezdymový prach do brokového streliva alebo do guľového streliva,
8.
čierny prach do strelnej zbrane nabíjanej ústím,
9.
zápalka do perkusnej strelnej zbrane,
b)
strelivo do narkotizačnej strelnej zbrane, ktorým je
1.
narkotizačná strela,
2.
nábojka na výmet narkotizačnej strely,
c)
strelivo do signálnej strelnej zbrane, ktorým je
1.
signálny náboj alebo jednotné strelivo,
2.
signálna strela so svetelným, zvukovým, dymovým alebo s kombinovaným efektom,
3.
nábojka na výmet signálnej strely,
d)
strelivo do expanznej strelnej zbrane, ktorým je
1.
akustická nábojka,
2.
pracovná nábojka,
3.
nábojka s granulami,
4.
plynová nábojka,
e)
strelivo do plynovej strelnej zbrane, ktorým je
1.
strela z pevného materiálu,
2.
značkovacie paintbalové strelivo,
3.
narkotizačná strela,
f)
strelivina, ktorá je samostatne sprístupňovaná na trhu,
g)
výmetná náplň použitá v strelive, ktorá je komponentom streliva samostatne sprístupňovaná ...
1.
čierny prach,
2.
drobnozrnný bezdymový nitrocelulózový, diglykolový alebo nitroglycerínový prach,
3.
zápalková zlož,
h)
komponent streliva iný ako podľa písmena g), ktorým je
1.
uzatvárací diel, najmä krytka, vložka, podložka alebo upchávka,
2.
vynášací diel, najmä kontajner, vynášacie puzdro alebo vynášací piest,
3.
efektová náplň, najmä efektová tableta alebo efektové puzdro,
4.
ostatný diel, najmä stabilizátor, spojovací diel alebo padák.
(3)

Určeným výrobkom podľa tohto zákona nie je

a)
strelná zbraň alebo strelivo na výskum, vývoj alebo na skúšanie,
b)
strelná zbraň alebo strelivo určené na vojenské účely alebo bezpečnostné účely pre potreby ...
c)
strelná zbraň alebo strelivo zahraničných ozbrojených síl, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej ...
d)
skúšobné strelivo zhotovené na overovanie strelnej zbrane autorizovanou osobou a pokusné strelivo ...
e)
strelné nástražné zariadenie,
f)
prebíjané strelivo11) do strelnej zbrane,
g)
strelná zbraň alebo strelivo na muzeálne účely alebo na zberateľské účely, ktoré nie sú určené ...
h)
výmetný alebo výstrelný systém pyrotechnického výrobku,
i)
špeciálna skúšobná strelná zbraň určená najmä na streľbu normalizovaných črepín, skúšky ...
j)
expanzný prístroj podľa osobitného predpisu,12)
k)
mechanická strelná zbraň alebo strela do mechanickej strelnej zbrane.
§ 5
Základné požiadavky na strelnú zbraň a strelivo

Základné požiadavky na strelnú zbraň a na strelivo podľa prílohy č. 1 a všeobecne záväzného ...

§ 6
Sprístupňovanie na trhu

Strelnú zbraň a strelivo možno sprístupňovať na trhu alebo uviesť do používania, ak pri správnej ...

§ 7
Povinnosti výrobcu
(1)

Výrobca je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá strelnú zbraň alebo strelivo ...

(2)

Výrobca je povinný pred uvedením strelnej zbrane a streliva na trh

a)
navrhnúť a vyrobiť strelnú zbraň a strelivo podľa základných požiadaviek,
b)
vypracovať technickú dokumentáciu15) k strelnej zbrani a strelivu v štátnom jazyku podľa prílohy ...
c)
určiť kategóriu strelnej zbrane,
d)
zabezpečiť posudzovanie zhody strelnej zbrane a streliva podľa § 12,
e)
vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode strelnej zbrane a streliva podľa § 13,
f)
umiestniť značku na strelnej zbrani a strelive podľa § 14,
g)
označiť strelnú zbraň svojím obchodným menom alebo ochrannou známkou, krajinou výroby alebo ...
h)
označiť strelivo do strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne
1.
obchodným menom, ochrannou známkou výrobcu, výrobnou značkou alebo pôvodom streliva na dne nábojnice ...
2.
kalibrom streliva na dne nábojnice; ak kaliber z technických dôvodov nemožno vyznačiť na dne nábojnice, ...
3.
priemerom oceľového broku alebo bezoloveného broku v milimetroch, ak je strelivom oceľový brok ...
i)
označiť strelivo do strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne s vysokým výkonom podľa písmena ...
1.
dĺžku tela nábojnice, ak presahuje 65 mm pre kaliber 20 a väčší kaliber a ak dĺžka plášťa ...
2.
dno nábojnice rôznymi farbami, označením „Max 1050 bar“ alebo označením „Pre zbraň skúšanú ...
j)
označiť skúšobné strelivo do strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne podľa písmena h), zúbkovaním ...
k)
označiť strelivo do strelnej zbrane s drážkovým vývrtom hlavne
1.
obchodným menom, ochrannou známkou výrobcu alebo výrobnou značkou na dne nábojnice neodstrániteľným ...
2.
kalibrom streliva podľa tabuliek stálej komisie na dne nábojnice; ak kaliber z technických dôvodov ...
(3)

Označenie podľa písmena h) prvého bodu a písmena i) druhého bodu je vyhotovené v štátnom jazyku ...

§ 8
Povinnosti dovozcu
(1)

Dovozca je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvedie strelnú zbraň alebo ...

(2)

Dovozca nesmie uviesť na trh strelnú zbraň a strelivo, ak

a)
nespĺňa základnú požiadavku alebo ďalšiu požiadavku ustanovenú týmto zákonom,
b)
výrobca nesplnil niektorú z povinností podľa § 7 ods. 2 písm. b) až k) alebo
c)
výrobca nedodal k strelnej zbrani alebo strelivu sprievodnú dokumentáciu,16) návod na použitie ...
(3)

Dovozca je povinný označiť strelnú zbraň alebo strelivo údajmi podľa § 7 ods. 2 písm. g) až ...

§ 9
Povinnosti distribútora
(1)

Distribútor je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem ...

(2)

Distribútor nesmie sprístupňovať strelnú zbraň a strelivo na trhu, ak

a)
nespĺňa základnú požiadavku alebo ďalšiu požiadavku ustanovenú týmto zákonom,
b)
výrobca nesplnil niektorú z povinností podľa § 7 ods. 2 písm. c) až k) alebo dovozca nesplnil ...
c)
výrobca nedodal k strelnej zbrani alebo strelivu sprievodnú dokumentáciu, návod na použitie alebo ...
§ 10
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora

Na dovozcu alebo na distribútora sa vzťahujú povinnosti výrobcu podľa § 7 a za podmienok podľa ...

§ 11
Predpoklad zhody
(1)

Ak strelná zbraň a strelivo spĺňa požiadavky technického predpisu z oblasti posudzovania zhody ...

(2)

Ak neexistuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody alebo slovenská technická norma vhodná ...

§ 12
Posudzovanie zhody strelnej zbrane a streliva
(1)

Na posudzovanie zhody strelnej zbrane so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania ...

a)
homologizácia podľa prílohy č. 3,
b)
skúška typu strelnej zbrane podľa prílohy č. 4,
c)
kusové overenie podľa prílohy č. 5,
d)
nové kusové overenie podľa prílohy č. 6.
(2)

Na posudzovanie zhody streliva alebo streliva po podstatnej úprave so základnými požiadavkami sa ...

a)
skúška typu streliva podľa prílohy č. 7,
b)
inšpekcia podľa prílohy č. 8.
(3)

Posudzovanie zhody strelnej zbrane a streliva podľa odseku 1 písm. a) a c) a odseku 2 vykonáva autorizovaná ...

(4)

Posudzovanie zhody strelnej zbrane podľa odseku 1 písm. b) a d) vykonáva autorizovaná osoba.

(5)

Autorizovaná osoba určí počet vzoriek strelnej zbrane alebo streliva, termín a miesto posudzovania ...

(6)

Náklady spojené s výkonom posudzovania zhody autorizovanou osobou uhrádza výrobca alebo osoba, ...

(7)

Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. a) sa použije na posudzovanie zhody strelnej zbrane ...

(8)

Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) sa použije na posudzovanie zhody ...

(9)

Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. c) sa použije na posudzovanie zhody strelnej zbrane ...

(10)

Postup posudzovania zhody podľa odseku 1 písm. d) sa použije na posudzovanie zhody po úprave strelnej ...

(11)

Posudzovaniu zhody nepodlieha dovážaná strelná zbraň alebo dovážané strelivo, ak sú označené ...

(12)

Ak pri posudzovaní zhody vznikne spor medzi výrobcom a autorizovanou osobou pri určení kategórie ...

§ 13
Vyhlásenie o zhode

Rozsah vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 10.

§ 14
Značka
(1)

Značka strelnej zbrane a značka streliva je

a)
overovacia značka,
b)
národná overovacia značka.
(2)

Overovacia značka je značka strelnej zbrane a značka streliva, ktorou sa označuje strelná zbraň ...

a)
jednotnej overovacej značky,
b)
národnej identifikačnej značky a
c)
posledného dvojčísla roku, v ktorom je vykonané posudzovanie zhody.
(3)

Národná overovacia značka je značka strelnej zbrane a značka streliva, ktorá je platná na území ...

a)
národnej identifikačnej značky a
b)
posledného dvojčísla roka, v ktorom je vykonané posudzovanie zhody.
(4)

Overovacia značka úradnej skúšobne iného členského štátu, ktorou je označená strelná zbraň ...

(5)

Výrobca zabezpečuje na hlavnej časti strelnej zbrane mäkké alebo vyžíhané miesta na označenie ...

(6)

Ak sa pri kusovom overení alebo novom kusovom overení zistí, že strelná zbraň nespĺňa základnú ...

§ 15
Autorizácia

Posudzovanie zhody podľa tohto zákona môže vykonávať autorizovaná osoba, ktorá je rozhodnutím ...

§ 16
Práva a povinnosti autorizovanej osoby
(1)

Autorizovaná osoba pri posudzovaní zhody vydá výstupný dokument posudzovania zhody podľa prílohy ...

(2)

Autorizovaná osoba bezodkladne písomne informuje úrad pri

a)
homologizácii o
1.
certifikáte o homologizácii, ktorý vydala,
2.
členskom štáte a autorizovanej osobe, ktorá vykonala homologizáciu,
3.
obchodnom mene výrobcu,
4.
značke, type, modeli a kalibri strelnej zbrane,
5.
záverečnom protokole o homologizácii, ktorý vydala,
6.
neodstrániteľnej vade a vade zistenej pri použití na homologizovaných systémoch,
b)
skúške typu streliva o
1.
certifikáte o skúške typu streliva alebo o zrušení alebo zániku platnosti certifikátu o skúške ...
2.
vykonaní skúšky typu streliva na základe údajov oznámených výrobcom, údajoch o maximálnom ...
(3)

Autorizovaná osoba je oprávnená vyžiadať si od stálej komisie kópiu certifikátu o homologizácii ...

(4)

Autorizovaná osoba, ktorá vydala certifikát o homologizácii, je povinná overiť, či je námietka, ...

§ 17
Dohľad nad trhom

Dohľad nad sprístupňovaním strelnej zbrane alebo streliva na trhu20) vykonáva orgán dohľadu.21) ...

§ 18
Splnomocňovacie ustanovenie

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví podrobnosti o

a)
základných požiadavkách na rozmery strelnej zbrane,
b)
homologizácii, odbere vzorky, overení označenia typu, overení zhody rozmerov hlavných častí strelnej ...
c)
kusovom overení, kontrole pred streľbou, skúšobnom strelive, skúšobnej streľbe, kontrole po streľbe, ...
d)
skúške typu streliva, odbere vzoriek streliva pre skúšku typu streliva, strelive s vysokým výkonom, ...
e)
inšpekcii, odbere vzoriek, kontrole výroby, vizuálnej kontrole, kontrole rozmerov, kontrole maximálneho ...
f)
metóde merania a postupe kalibrácie,
g)
overovacej značke a národnej overovacej značke strelnej zbrane a streliva a o jej grafickom vyobrazení. ...
§ 19

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 20
Spoločné ustanovenia
(1)

Na povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) až ...

(2)

Na podmienky rozšírenia povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora sa primerane vzťahuje ...

(3)

Na autorizáciu a práva a povinnosti autorizovanej osoby sa vzťahujú ustanovenia § 10 až 19 a 21 ...

(4)

Na vyhlásenie o zhode sa primerane sa vzťahuje § 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody ...

(5)

Na dohľad nad trhom sa vzťahujú ustanovenia § 27 a 28 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody ...

§ 21
Prechodné ustanovenia
(1)

Strelná zbraň z členského štátu vyrobená do 31. marca 2019 a označená overovacou značkou platnou ...

(2)

Strelivo z členského štátu vyrobené do 31. marca 2019 a označené overovacou značkou platnou ...

(3)

Výstupné dokumenty posudzovania zhody strelnej zbrane a streliva vydané podľa právnych predpisov ...

§ 22
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 23
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 64/2019 Z. z.

  ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA STRELNÚ ZBRAŇ A STRELIVO

  A.

  Základné požiadavky na strelnú zbraň

  1.

  Základné požiadavky pri homologizácii a skúške typu

  1.1

  Pri homologizácii a skúške typu sa posudzujú základné požiadavky, ktorými sú

  a)

  vzhľad a vyhotovenie strelnej zbrane,

  b)

  nastreliteľnosť strelnej zbrane,

  c)

  krytie a rozptyl zásahov strelnej zbrane,

  d)

  rýchlosť a kinetická energia striel vystrelených zo strelnej zbrane,

  e)

  odolnosť strelnej zbrane voči sťaženým klimatickým podmienkam, najmä zvýšenej teplote alebo ...

  f)

  rozmer nábojovej komory, vývrtu hlavne a uzamykacej vôle,

  g)

  použitý materiál a rozmer strelnej zbrane alebo jej časti, ktorý zaručuje pevnosť strelnej zbrane ...

  h)

  bezpečná funkcia strelnej zbrane pri streľbe strelivom určeným na trh.

  2.

  Základné požiadavky pri kusovom overení a pri novom kusovom overení

  2.1

  Strelná zbraň pri predložení na kusové overenie alebo na nové kusové overenie má mať príslušnú ...

  a)

  stopy korózie,

  b)

  poškodenú pažbu,

  c)

  výrobné vady vo vývrte hlavne alebo v nábojovej komore, najmä preliačiny, ryhy, prelomeniny alebo ...

  d)

  drsnosť povrchu Ra väčšiu ako 1 µm vo vývrte hlavne a 1,8 µm v nábojovej komore,

  e)

  hlaveň ohnutú, s vydutím alebo s inou deformáciou,

  f)

  praskliny, porézne miesta alebo dodatočne zvarené miesta hlavnej časti strelnej zbrane,

  g)

  nesprávne nastavenú alebo spájkovanú hlaveň, háky alebo lišty alebo vady spôsobené mechanicky ...

  h)

  záver alebo dnovú skrutku, ktorých rozmery a materiály nezodpovedajú účelu určenia strelnej ...

  2.2

  Rozmery strelnej zbrane kontrolovanej z hľadiska bezpečnosti zodpovedajú hodnotám uvedeným v tabuľkách ...

  2.3

  Strelná zbraň nesmie mať pri streľbe

  a)

  nesprávnu funkciu záverového, spúšťového, bicieho, poistného, výstražného, zásobovacieho, ...

  b)

  nesprávnu funkciu a chod valca revolvera,

  c)

  nesprávnu funkciu zapaľovacieho mechanizmu, ak je strelná zbraň nabíjaná ústím hlavne,

  d)

  nízky odpor spúšte okrem terčovej strelnej zbrane a strelnej zbrane s napínačikom, ktorý nezodpovedá ...

  e)

  vady vo vyhotovení, opracovaní a chode úderníka alebo zápalníka,

  f)

  nedostatočné držanie kohútika alebo podobného bicieho prvku v jeho záchyte.

  2.4

  Strelná zbraň nesmie vykazovať po skúšobnej streľbe žiadnu vadu.

  3.

  Základné požiadavky na expanznú strelnú zbraň

  3.1

  Nábojová komora hlavne expanznej strelnej zbrane a valec revolvera expanznej strelnej zbrane nesmie ...

  3.2

  Hlaveň expanznej strelnej zbrane a valec revolvera expanznej strelnej zbrane musia byť vyrobené z ...

  B.

  Základné požiadavky na strelivo

  1.

  Pri strelive sa posudzujú základné požiadavky, ktorými sú

  a)

  umiestnenie značiek na najmenšom spotrebiteľskom balení,

  b)

  umiestnenie značiek na každom náboji,

  c)

  overenie zhodnosti rozmerov,

  d)

  preskúšanie priemerného tlaku nábojov alebo ekvivalentných hodnôt pri špeciálnom strelive, ...

  e)

  kontrola bezpečnej funkcie streliva,

  f)

  kontrola rozmerov streliva, či zodpovedajú najväčším hodnotám rozmerov streliva, ktoré sú uvedené ...

  2.

  Základné požiadavky na referenčné strelivo

  2.1

  Referenčné strelivo je uskladnené pri teplote prostredia a streliva 21 °C (± l °C) a relatívnej ...

  2.2

  Pred meraním tlaku a rýchlosti sa vykonajú dva zahrievacie výstrely s nábojmi zo skúšanej série. ...

  2.3

  Pri zisťovaní spôsobilosti referenčnej série vystrelí autorizovaná osoba alebo výrobca 2. skupiny ...

  2.4

  Súbežne merané hodnoty rýchlostí a ich smerodajná odchýlka sa použijú na posúdenie správnosti ...

  3.

  Základné požiadavky na spotrebné strelivo

  3.1

  Pri spotrebnom strelive sa posudzujú základné požiadavky, ktorými sú

  a)

  základné požiadavky podľa prvého bodu,

  b)

  umiestnenie údajov na najmenšom spotrebiteľskom balení,

  c)

  vzhľad a umiestnenie údajov a rozlišovacích znakov na každom náboji,

  d)

  zhodnosť rozmerov so základnými požiadavkami,

  e)

  tlak plynov streliva alebo hodnoty považované za ekvivalentné, ak ide o zvláštne strelivo, ...

  f)

  prepravná, manipulačná a bezpečná funkcia,

  g)

  odolnosť v sťažených klimatických podmienkach,

  h)

  splnenie ďalších balistických charakteristík, najmä rozptyl rýchlostí, tlakov, rozptylové charakteristiky ...

  i)

  určené fyzikálne, chemické a balistické charakteristiky streliviny, najmä fyzikálna a chemická ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 64/2019 Z. z.

  TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

  Technická dokumentácia strelnej zbrane alebo streliva obsahuje

  a)

  všeobecný opis strelnej zbrane alebo streliva,

  b)

  konštrukčné výkresy, výrobné výkresy alebo schémy strelnej zbrane alebo streliva,

  c)

  opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie nákresov, náčrtov a používania strelnej zbrane alebo ...

  d)

  opis a vysvetlenie funkcie strelnej zbrane alebo streliva,

  e)

  zoznam použitých slovenských technických noriem,

  f)

  výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov, vykonaných skúšok a iných záznamov,

  g)

  protokoly o skúškach,

  h)

  upozornenie na možné riziká pri používaní, preprave alebo skladovaní strelnej zbrane alebo streliva, ...

  i)

  návod na montáž, návod na demontáž a návod na použitie strelnej zbrane alebo streliva,

  j)

  návod na prebíjanie častí streliva, ak ide o strelivo,

  k)

  návod na ničenie vadného streliva, zlyhaného streliva, ak ide o strelivo alebo návod na ničenie ...

  l)

  ďalšie dokumenty potrebné na vykonanie posudzovania zhody.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 64/2019 Z. z.

  HOMOLOGIZÁCIA

  1.

  Homologizácia je postup, pri ktorom autorizovaná osoba po overení dvoch kusov vzorky typu označených ...

  2.

  Výrobca požiada autorizovanú osobu o homologizáciu

  a)

  ručnej strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) s nábojovou komorou s priemerom do 5 mm vrátane ...

  b)

  ručnej strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) s nábojovou komorou s priemerom a dĺžkou do ...

  c)

  ručnej strelnej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) ôsmeho bodu,

  d)

  expanzného prístroja podľa § 4 ods. 1 písm. a) šestnásteho bodu,

  e)

  expanznej akustickej zbrane podľa § 4 ods. 1 písm. a) trinásteho bodu so strelivom s okrajovým ...

  f)

  vložnej hlavne, ktorá nemá vlastný záverový systém a je určená pre strelnú zbraň, ktorej ...

  3.

  Žiadosť o homologizáciu

  3.1

  Výrobca predloží autorizovanej osobe žiadosť o homologizáciu, ktorá obsahuje

  a)

  obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania (ďalej len „identifikačné údaje“) výrobcu a ...

  b)

  písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť o homologizáciu nie je podaná inej autorizovanej osobe ...

  3.2

  Prílohou k žiadosti o homologizáciu je

  a)

  technická dokumentácia,

  b)

  strelivo potrebné na homologizáciu,

  c)

  návod na použitie.

  4.

  Pri homologizácii strelnej zbrane autorizovaná osoba overí

  a)

  či nie je vykonaná homologizácia inou úradnou skúšobňou,

  b)

  či je predložená strelná zbraň strelnou zbraňou, ktorá podlieha homologizácii podľa druhého ...

  c)

  kategóriu strelnej zbrane,

  d)

  zhodu rozmerov vzorky typu strelnej zbrane s technickou dokumentáciou výrobcu a s tabuľkami stálej ...

  e)

  označenie typu strelnej zbrane,

  f)

  bezpečnú funkciu strelnej zbrane pri streľbe,

  g)

  odolnosť materiálu strelnej zbrane pri streľbe v normálnych, ale aj v sťažených klimatických ...

  h)

  správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a sprievodnej dokumentácie.

  5.

  Odber vzorky expanznej strelnej zbrane, ktorá je homologizovaná podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona ...

  6.

  Typ predkladanej strelnej zbrane môže zahŕňať niekoľko variantov za predpokladu, že tieto varianty ...

  7.

  Pri homologizácii autorizovaná osoba kontroluje, či má výrobca k dispozícii potrebné povinne ...

  8.

  Autorizovaná osoba homologizáciu zamietne, ak vzorka typu nespĺňa základné požiadavky alebo ďalšie ...

  9.

  Autorizovaná osoba po vykonaní homologizácie vydá výrobcovi záverečný protokol o homologizácii, ...

  10.

  Po vykonaní homologizácie sa jeden kus vzorky typu homologizovanej strelnej zbrane uchováva v sídle ...

  11.

  Výrobca strelnej zbrane podľa druhého bodu písm. d) uvedie v záverečnom protokole o homologizácii ...

  12.

  Výrobca po vydaní certifikátu o homologizácii označuje vyrobenú strelnú zbraň homologizačnou ...

  13.

  Ak overenie systému expanzných prístrojov vyhovuje základným požiadavkám, je na najmenšom spotrebiteľskom ...

  14.

  Homologizácia systému expanzných prístrojov musí byť oznámená výrobcovi expanzných prístrojov. ...

  15.

  Výrobca strelnej zbrane je povinný predložiť autorizovanej osobe každé dva roky od vydania certifikátu ...

  16.

  Ak autorizovaná osoba pri kusovom overení zistí, že základné požiadavky nie sú splnené, zruší ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 64/2019 Z. z.

  SKÚŠKA TYPU STRELNEJ ZBRANE

  1.

  Skúška typu strelnej zbrane je posudzovanie zhody vzorky typu kompletnej strelnej zbrane, ktorá reprezentuje ...

  2.

  Skúška typu strelnej zbrane sa vykoná primerane podľa prílohy č. 3.

  3.

  Výrobca po vydaní certifikátu o skúške typu strelnej zbrane predkladá autorizovanej osobe každú ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 64/2019 Z. z.

  KUSOVÉ OVERENIE

  1.

  Kusové overenie je postup, pri ktorom autorizovaná osoba overuje splnenie základných požiadaviek ...

  2.

  Ak autorizovaná osoba neurčí inak, každá hlaveň určená len na použitie čierneho prachu sa ...

  a)

  12 a 10/89 pri použití oceľových brokov s priemerom väčším ako 4 mm,

  b)

  20 pri použití oceľových brokov s priemerom väčším ako 3,25 mm.

  3.

  Na žiadosť vlastníka historickej strelnej zbrane možno kusovo overiť a označiť overovacou značkou ...

  4.

  Kusové overenie sa nevzťahuje na strelnú zbraň zmontovanú už z kusovo overených častí strelnej ...

  5.

  Pri kusovom overení autorizovaná osoba vykoná

  a)

  kontrolu strelnej zbrane pred skúšobnou streľbou,

  b)

  skúšobnú streľbu,

  c)

  kontrolu strelnej zbrane po skúšobnej streľbe.

  6.

  Pri kusovom overení strelnej zbrane dovezenej z tretej krajiny a ktorá má sklopnú hlaveň, sa okrem ...

  a)

  dĺžka hlavne s presnosťou na 1 mm,

  b)

  priemer vývrtu brokových hlavní s presnosťou na 0,1 mm a priemer vývrtu guľovej hlavne v poliach ...

  c)

  hmotnosť hlavne bez predpažbia s presnosťou na 1 g,

  d)

  pevnosť materiálu hlavne skúškou tvrdosti, ktorou sa určí, či hrúbka hlavne vyhovuje základnej ...

  7.

  Skúšobné strelivo

  7.1

  Na kusové overenie sa využíva skúšobné strelivo.

  7.2

  Stredné hodnoty maximálnych tlakov spotrebného streliva a skúšobného streliva alebo stredná hodnota ...

  8.

  Kontrola strelnej zbrane pred skúšobnou streľbou

  8.1

  Pri vizuálnej kontrole strelnej zbrane pred skúšobnou streľbou autorizovaná osoba odmietne strelnú ...

  8.2

  Autorizovaná osoba pred skúšobnou streľbou vykoná kontrolu

  a)

  údajov, ktorými sú

  1.

  obchodné meno alebo ochranná známka výrobcu alebo akýkoľvek iný údaj, ktorý umožňuje identifikáciu ...

  2.

  štát alebo miesto výroby,

  3.

  identifikačné číslo strelnej zbrane, rok výroby, ak nie je uvedený v identifikačnom čísle strelnej ...

  4.

  kategórie strelnej zbrane,

  5.

  označenie kalibru podľa názvu uvedeného v tabuľkách stálej komisie pre každú z hlavní, ak ...

  6.

  označenie kalibru na každom valci revolvera, ak možno valec revolvera vymieňať,

  7.

  označenie „zbraň na granule“, ak ide o zbraň na granule,

  b)

  či na strelnej zbrani sú vady spôsobené nesprávnym postupom pri kovaní, vyklepávaní, zváraní, ...

  1.

  vytvoreniu prehybov vzniknutých pri kovaní,

  2.

  vytvoreniu trhlín v materiáli, porušeniu celistvosti materiálu alebo nesprávnemu vyhotoveniu zvarov, ...

  3.

  nesprávnej montáži alebo nesprávnemu zváraniu hlavní, hákov alebo líšt,

  4.

  vytvoreniu rýh alebo iných nepravidelností spôsobených obrábaním vnútornej steny nábojovej ...

  5.

  vytvoreniu deformácií vo vnútri hlavne a nábojovej komory,

  6.

  vydutiam, ktoré sa vyskytujú na spojoch medzi nábojovou komorou a hlavňou a pri zahrdlení, najmä ...

  c)

  či sú vo vnútri strelnej zbrane viditeľné priehlbeniny, prelomeniny alebo ryhy,

  d)

  či je neprimeraná konštrukcia záveru strelnej zbrane, ktorá nezaručuje bezchybnú funkciu pri ...

  e)

  či je nedostatočná bezpečná funkcia strelnej zbrane tak, že sa overí

  1.

  ľahké ovládanie záveru a bezpečnosť uzamknutia záveru,

  2.

  funkcia zásobovacieho a vyťahovacieho mechanizmu poloautomatických zbraní,

  3.

  bezchybná funkcia poistky,

  4.

  sklon k nežiaducemu výstrelu pri nabíjaní,

  5.

  ľahká funkcia úderníkov vo vedeniach, nevyčnievanie zápalníkov z uloženia po natiahnutí, neprítomnosť ...

  6.

  správna funkcia spúšťacieho mechanizmu – odporu spúšte; nie je prípustný nízky odpor spúšte ...

  7.

  bezpečná funkcia valca revolvera,

  f)

  či je na strelnej zbrani korózia a znečistenie alebo opotrebovanie strelnej zbrane, ktoré má vplyv ...

  g)

  či neexistuje zahĺbenie vo valci revolvera pre náboje s okrajovým zápalom,

  h)

  či zbraň s hladkým vývrtom hlavne má priemer vývrtu hlavne B menší, ako je prípustná najnižšia ...

  8.3

  Autorizovaná osoba nepokračuje v kusovom overení, ak pred skúšobnou streľbou zistí, že strelná ...

  8.4

  Autorizovaná osoba nepokračuje v kusovom overení pred skúšobnou streľbou a strelnú zbraň vráti ...

  8.4.1

  Autorizovaná osoba neodmietne vykonať kusové overenie pred skúšobnou streľbou podľa podbodu 8.4, ...

  8.4.2

  Autorizovaná osoba neodmietne vykonať kusové overenie pred skúšobnou streľbou podľa podbodu 8.4, ...

  9.

  Skúšobná streľba

  9.1

  Autorizovaná osoba neoverí strelnú zbraň, ktorá je viditeľne poškodená skúšobnou streľbou, ...

  9.2

  Ak je podozrenie zo zníženia tlaku skúšobného náboja, autorizovaná osoba uskutoční doplnkovú ...

  9.3

  Ak dôjde pri streľbe skúšobnými nábojmi k chybnej funkcii skúšanej strelnej zbrane, autorizovaná ...

  9.4

  Na žiadosť výrobcu sa môže overenie strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne doplniť alebo nahradiť ...

  9.5

  Ak má strelná zbraň s viacerými hlavňami neodstrániteľnú vadu len na niektorej hlavni, autorizovaná ...

  10.

  Kontrola strelnej zbrane po skúšobnej streľbe

  10.1

  Strelnú zbraň alebo silno namáhanú časť strelnej zbrane predloženú na kusové overenie autorizovaná ...

  a)

  zlyhanie spôsobené strelnou zbraňou,

  b)

  nežiadúci výstrel pri nabíjaní strelnej zbrane,

  c)

  nežiadúci výstrel viacerých nábojov, skúšobných a spotrebných nábojov odrazu zo strelnej zbrane ...

  d)

  prílišné zaklinovanie nábojníc pri vyhadzovaní spôsobené deformáciou nábojnice; zaklinovanie ...

  e)

  prerazenie zápalky, skúšobného náboja a spotrebného náboja,

  f)

  akákoľvek deformácia hlavne a nábojovej komory, ktorá môže znížiť bezpečnosť zbrane, ...

  g)

  akékoľvek roztiahnutie hlavne vrátane vlnovitého roztiahnutia hlavne v najslabších miestach hlavne, ...

  h)

  porušenie spojenia hákov a líšt,

  i)

  zväčšenie uzamykacej vôle nad prípustnú medzu,

  j)

  poškodenie alebo deformácia častí záveru,

  k)

  trhlina na strelnej zbrani,

  l)

  roztiahnutie hlavne vrátane rozšírenia zvlneného tvaru v najslabších miestach hlavne,

  m)

  rozpájkované háčky alebo pásky,

  n)

  oddialenie záveru väčšie, ako je ustanovená prípustná hodnota podľa tabuliek stálej komisie, ...

  o)

  poškodenie alebo deformácia hlavnej časti záveru,

  p)

  viditeľne chybný alebo nespoľahlivý funkčný mechanizmus, poistné a bicie ústrojenstvo, spúšťové, ...

  q)

  nesústrednosť vývrtu hlavne s komorou valca revolvera.

  10.2

  Ak výsledok po skúšobnej streľbe vedie k pochybnosti o pevnosti strelnej zbrane alebo niektorej ...

  11.

  Strelnú zbraň, ktorá nemôže byť podrobená skúšobnej streľbe alebo ktorá je označená za ...

  12.

  Autorizovaná osoba vydá pre každú overenú strelnú zbraň protokol o kusovom overení. Ak strelná ...

  13.

  Strelná zbraň, ktorá vyhovela pri kusovom overení, sa označí príslušnou overovacou značkou ...

  13.1

  Na revolveri sa overovacou značkou označí hlaveň, valec a rám strelnej zbrane. Strelná zbraň, ...

  13.2

  Silno namáhaná časť strelnej zbrane s hladkým vývrtom hlavne, ktorá je podrobená kusovému overeniu, ...

  14.

  Na žiadosť výrobcu možno strelnú zbraň v odôvodnených prípadoch označiť na skrytých miestach. ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 64/2019 Z. z.

  NOVÉ KUSOVÉ OVERENIE

  1.

  Nové kusové overenie sa vykoná primerane podľa prílohy č. 5 s prihliadnutím na opotrebenie, ktoré ...

  2.

  Strelnú zbraň na nové kusové overenie predkladá výrobca alebo osoba, ktorá požiada o nové kusové ...

  3.

  Autorizovaná osoba po vykonaní nového kusového overenia vydá výrobcovi alebo osobe, ktorá žiada ...

  4.

  Ak strelná zbraň vyhovela novému kusovému overeniu, ktoré bolo vykonané z dôvodu úpravy strelnej ...

  5.

  Pri novom kusovom overení strelnej zbrane s viacerými hlavňami sa overovacou značkou alebo národnou ...

  Príloha č. 7 k zákonu č. 64/2019 Z. z.

  SKÚŠKA TYPU STRELIVA

  1.

  Skúška typu streliva je postup, pri ktorom autorizovaná osoba overuje splnenie základných požiadaviek ...

  a)

  vzorka typu streliva spĺňa základné požiadavky,

  b)

  technická dokumentácia je vyhotovená podľa prílohy č. 2 a je úplná a

  c)

  výrobca má zavedený účinný systém kvality, ktorý zabezpečuje nepretržité dodržiavanie požadovanej ...

  2.

  Výrobca predkladá na skúšku typu streliva strelivo označené podľa § 7 ods. 2 písm. h) až k). ...

  3.

  Skúšku typu streliva vykonáva autorizovaná osoba alebo výrobca pod dohľadom autorizovanej osoby ...

  4.

  Skúška typu streliva pozostáva z

  a)

  overenia prítomnosti predpísaných údajov na najmenšom spotrebiteľskom balení,

  b)

  kontroly označenia podľa § 7 ods. 2 písm. h) až k) na každom náboji,

  c)

  overenia zhodnosti rozmerových charakteristík so základnými požiadavkami; kontrola rozmerov streliva ...

  d)

  kontroly tlaku plynov streliva alebo hodnoty tlaku, ktorá je považovaná za ekvivalentnú pre zvláštne ...

  e)

  kontroly ďalších balistických charakteristík, najmä rozptyl, rýchlosť, tlaky, rozptylové charakteristiky ...

  f)

  kontroly odolnosti v sťažených klimatických podmienkach, ak je to potrebné,

  g)

  kontroly prepravnej, manipulačnej, skladovacej a bezpečnej funkcie.

  5.

  Pri skúške typu streliva autorizovaná osoba alebo výrobca pod dohľadom autorizovanej osoby zisťuje, ...

  5.1

  vlastní a používa povinne kalibrované meradlo alebo určené meradlo25) na meranie rozmerov, funkcie ...

  a)

  zhodnosť rozmerov príslušných balistických zbraní s ustanovenými technickými požiadavkami, ...

  b)

  zavedený systém merania tlakov prachových plynov overený referenčnými snímačmi,

  c)

  meradlá určené na rozmerovú kontrolu vrátane platnosti ich metrologického overenia,

  d)

  strelná zbraň určená na kontrolu bezpečnej funkcie,

  5.2

  má personálne a technické predpoklady na vykonávanie kontroly výroby,

  5.3

  výrobca má zavedený účinný systém kvality kontroly výroby a vedie evidenčnú knihu o výsledkoch ...

  6.

  Vzorka typu predkladaného streliva môže zahŕňať niekoľko variantov za predpokladu, že tieto ...

  7.

  Ak je autorizovanej osobe predložené na overovanie strelivo, na ktorého kaliber ešte nie sú ustanovené ...

  8.

  Pri novom kalibri, type streliva alebo druhu streliva s vysokým výkonom sa skúška typu streliva ...

  9.

  Ak výrobca nie je spôsobilý vykonávať kontrolu výroby, vykonáva túto činnosť autorizovaná ...

  10.

  Ak výsledok skúšky typu streliva vyhovuje základným požiadavkám a požiadavkám podľa tohto ...

  11.

  Ak strelivo nevyhovelo skúške typu streliva, výrobca môže predložiť žiadosť o ďalšiu skúšku ...

  12.

  Autorizovaná osoba po vykonaní skúšky typu streliva vydá výrobcovi záverečný protokol o skúške ...

  13.

  Výrobca je povinný požiadať autorizovanú osobu o vykonanie inšpekcie podľa prílohy č. 8 najmenej ...

  13.1

  Ak sa pri inšpekcii zistí nesúlad charakteristík streliva so základnými požiadavkami, autorizovaná ...

  13.2

  Ak výrobca nepožiada o výkon inšpekcie podľa prílohy č. 8, platnosť certifikátu o skúške ...

  14.

  Autorizovaná osoba alebo výrobca na základe súhlasu autorizovanej osoby označí strelivo, ktorého ...

  15.

  Pri strelive, ktoré je vyrobené alebo dovezené v jednej sérii streliva autorizovaná osoba vykoná ...

  Príloha č. 8 k zákonu č. 64/2019 Z. z.

  INŠPEKCIA

  1.

  Inšpekcia je postup, pri ktorom autorizovaná osoba overuje, či strelivo je v zhode s typom opísaným ...

  2.

  Pri inšpekcii autorizovaná osoba vykoná u

  2.1

  výrobcu streliva, ktorému je vydaný certifikát o skúške typu streliva, najmenej raz za tri roky ...

  a)

  kontrolu výrobného a skúšobného zariadenia,

  b)

  overenie vykonávaných výrobných kontrol,

  c)

  kontrolu streliva v rozsahu skúšky typu streliva,

  2.2

  výrobcu streliva, ktorý nemá zavedený systém kvality alebo ktoré je dovezené z tretej krajiny, ...

  a)

  overenie platnosti potvrdenia podľa tretieho bodu,

  b)

  overenie vykonávaných výrobných kontrol vyžiadaním záznamov a protokolov o výrobnej kontrole, ...

  c)

  kontrolu streliva v rozsahu skúšky typu streliva.

  3.

  Pri dovoze streliva z tretej krajiny, pri ktorom nemožno overiť kontrolu výroby streliva, je výrobca ...

  4.

  Autorizovaná osoba po vykonaní inšpekcie vydá výrobcovi správu o inšpekcii a postupuje podľa ...

  Príloha č. 9 k zákonu č. 64/2019 Z. z.

  VÝSTUPNÉ DOKUMENTY POSUDZOVANIA ZHODY

  1.

  Autorizovaná osoba vydá po posudzovaní zhody strelnej zbrane alebo streliva výstupný dokument posudzovania ...

  a)

  záverečný protokol o homologizácii,

  b)

  záverečný protokol o skúške typu strelnej zbrane,

  c)

  certifikát o homologizácii,

  d)

  certifikát o skúške typu strelnej zbrane,

  e)

  protokol o kusovom overení,

  f)

  protokol o novom kusovom overení,

  g)

  záverečný protokol o skúške typu streliva,

  h)

  certifikát o skúške typu streliva,

  i)

  správa o inšpekcii,

  j)

  potvrdenie zhody.

  2.

  Záverečný protokol o homologizácii a záverečný protokol o skúške typu strelnej zbrane obsahuje ...

  a)

  identifikačné údaje výrobcu strelnej zbrane,

  b)

  typ, model a výrobné číslo strelnej zbrane,

  c)

  kategóriu strelnej zbrane,

  d)

  podrobný opis strelnej zbrane,

  e)

  použité metódy merania,

  f)

  opis posudzovania zhody,

  g)

  výsledok posudzovania zhody.

  3.

  Certifikát o homologizácii obsahuje

  a)

  identifikačné údaje výrobcu strelnej zbrane,

  b)

  typ a model strelnej zbrane,

  c)

  kategóriu strelnej zbrane,

  d)

  použiteľné strelivo do strelnej zbrane,

  e)

  stručný opis a technické charakteristiky strelnej zbrane,

  f)

  výsledok posudzovania zhody s uvedením poradového čísla záverečného protokolu o homologizácii, ...

  g)

  potvrdenie o vhodnosti technickej dokumentácie,

  h)

  potvrdenie o zavedení systému kvality,

  i)

  druh a veľkosť overovacej značky a určenie miesta pre overovaciu značku,

  j)

  určenie osoby, ktorá má právo homologizované výrobky označovať,

  k)

  obmedzenie platnosti homologizácie, počtu kusov strelnej zbrane alebo počtu sérií strelnej zbrane, ...

  l)

  povinnosť pre výrobcu podľa prílohy č. 3 pätnásteho bodu,

  m)

  povinnosť pre výrobcu, ktorému je vydaný certifikát o homologizácii, že k strelnej zbrani má ...

  4.

  Certifikát o skúške typu strelnej zbrane obsahuje

  a)

  identifikačné údaje výrobcu strelnej zbrane,

  b)

  typ a model strelnej zbrane,

  c)

  kategóriu strelnej zbrane,

  d)

  stručný opis a technické charakteristiky strelnej zbrane,

  e)

  použité metódy merania,

  f)

  výsledok posudzovania zhody s uvedením poradového čísla záverečného protokolu o skúške typu ...

  5.

  Protokol o kusovom overení alebo protokol o novom kusovom overení obsahuje

  a)

  identifikačné údaje výrobcu strelnej zbrane alebo identifikačné údaje osoby, ktorá žiada o ...

  b)

  typ, model, kaliber a výrobné číslo strelnej zbrane,

  c)

  kategóriu strelnej zbrane,

  d)

  použité metódy merania, výsledky kontroly a skúšobnej streľby,

  e)

  informáciu o druhu a veľkosti overovacej značky alebo národnej overovacej značky a o určení miesta ...

  6.

  Záverečný protokol o skúške typu streliva obsahuje

  a)

  identifikačné údaje výrobcu streliva

  b)

  typ streliva,

  c)

  podrobný opis a technické charakteristiky streliva,

  d)

  použité metódy merania,

  e)

  opis posudzovania zhody,

  f)

  výsledok posudzovania zhody.

  7.

  Certifikát o skúške typu streliva obsahuje

  a)

  identifikačné údaje výrobcu streliva,

  b)

  typ streliva a varianty streliva,

  c)

  stručný opis a technické charakteristiky streliva,

  d)

  použité metódy merania,

  e)

  výsledok posudzovania zhody s uvedením poradového čísla záverečného protokolu o skúške typu ...

  f)

  označovanie spotrebného balenia príslušnou kontrolnou značkou,

  g)

  povinnosť pre výrobcu podľa prílohy č. 7 trinásteho bodu.

  8.

  Správa o inšpekcii obsahuje

  a)

  identifikačné údaje výrobcu streliva,

  b)

  typ streliva,

  c)

  podrobný opis a technické charakteristiky streliva,

  d)

  použité metódy merania,

  e)

  opis posudzovania zhody,

  f)

  výsledok posudzovania zhody.

  9.

  Potvrdenie zhody obsahuje

  a)

  identifikačné údaje osoby, ktorá žiada o vykonanie posudzovania zhody streliva,

  b)

  typ streliva,

  c)

  číslo série a počet kusov v sérii,

  d)

  stručný opis a technické charakteristiky streliva,

  e)

  použité metódy merania,

  f)

  výsledok posudzovania zhody s uvedením poradového čísla záverečného protokolu o skúške typu ...

  10.

  Výstupný dokument posudzovania zhody okrem údajov podľa druhého až deviateho bodu obsahuje ...

  a)

  poradové číslo, pod ktorými ho autorizovaná osoba vydá,

  b)

  dátum a miesto vykonania kontrol a skúšok,

  c)

  dátum a miesto vydania výstupného dokumentu posudzovania zhody,

  d)

  odtlačok pečiatky a podpis osoby oprávnenej konať v mene autorizovanej osoby,

  e)

  iné údaje, ak je to potrebné.

  Príloha č. 10 k zákonu č. 64/2019 Z. z.

  VYHLÁSENIE O ZHODE

  1.

  Identifikačné údaje výrobcu alebo pri dovážanej strelnej zbrani alebo dovážanom strelive identifikačné ...

  2.

  Typové označenie, model, výrobné číslo, kaliber a kategóriu strelnej zbrane alebo typové označenie, ...

  3.

  Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu o jeho výlučnej zodpovednosti za vydanie vyhlásenia o zhode. ...

  4.

  Zoznam technických predpisov z oblasti posudzovania zhody, slovenských technických noriem vhodných ...

  5.

  Údaj o použitom postupe posudzovania zhody.

  6.

  Názov a identifikačný kód autorizovanej osoby, ktorý pridelil úrad, poradové číslo a dátum ...

  7.

  Potvrdenie výrobcu o tom, že strelná zbraň alebo strelivo je v zhode so základnými požiadavkami. ...

  8.

  Vyhlásenie výrobcu alebo dovozcu, že strelná zbraň alebo strelivo sú bezpečné pri používaní ...

  9.

  Dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode.

  10.

  Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej podpísať vyhlásenie o zhode, jej podpis a odtlačok ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
 • 3)  § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku ...
 • 4)  Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ...
 • 5)  § 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 6)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
 • 7)  § 3 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
 • 8)  Príloha č. 6 časť D písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z. ...
 • 9)  Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra ...
 • 10)  § 2 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 11)  Príloha č. 6 časť D písm. c) zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z. ...
 • 12)  § 8 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...
 • 13)  § 2 písm. h) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 14)  § 29 zákona č. 190/2003 Z. z.
 • 15)  § 2 písm. i) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 16)  § 2 písm. j) zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 17)  § 13 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
 • 18)  Čl. II Dohovoru o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ...
 • 19)  § 3 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 Z. z.
 • 20)  Čl. 2 ods. 17 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 21)  § 26 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z.§ 10 ods. 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole ...
 • 22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
 • 23)  Príloha č. 6 časť A písm. d) prílohy č. 6 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 92/2010 ...
 • 24)  § 2 písm. i) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 25)  § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 157/2018 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore