Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 63/1993 účinný od 15.05.2019 do 23.05.2019


Platnosť od: 22.03.1993
Účinnosť od: 15.05.2019
Účinnosť do: 23.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne symboly

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD3 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 63/1993 s účinnosťou od 15.05.2019 na základe 126/2019


§ 1
Štátne symboly Slovenskej republiky

(1)
Štátne symboly Slovenskej republiky, ktorými sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna,1) možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(2)
Každý je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky. Výchova k vlastenectvu a úcte k štátnym symbolom Slovenskej republiky musí byť zaradená do štátneho vzdelávacieho programu škôl.
(3)
Tento zákon sa vzťahuje aj na používanie štátnych symbolov v elektronickej komunikácii a na ich vyobrazovanie v digitálnej podobe.
zobraziť paragraf
§ 3
Používanie štátneho znaku

(1)
Štátny znak používajú spôsobom ustanoveným týmto zákonom:
a)
Národná rada Slovenskej republiky a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
prezident Slovenskej republiky a Kancelária prezidenta Slovenskej republiky,
c)
vláda Slovenskej republiky.
d)
ministerstvá a iné orgány štátnej správy Slovenskej republiky,
e)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
f)
prokuratúra, súdy a Ústavný súd Slovenskej republiky,
g)
štátom určené osoby podľa osobitných predpisov,3)
h)
diplomatické misie, stále misie a konzulárne úrady Slovenskej republiky,
i)
ozbrojené sily, bezpečnostné zbory a Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky,
j)
štátne školy a štátne školské zariadenia,
k)
orgány územnej samosprávy,
l)
Slovenská akadémia vied a jej orgány a ďalšie štátne vedecké organizácie, štátne múzeá a galérie a ďalšie štátom zriadené organizácie z oblasti kultúry,
m)
Národná banka Slovenska a štátne banky.
(2)
O spôsobe používania štátneho znaku v ozbrojených silách, v bezpečnostných zboroch a v Hasičskom a záchrannom zbore Slovenskej republiky rozhoduje príslušný minister.
(3)
Štátny znak používajú na svoje označenie fyzické a právnické osoby, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku na oficiálnych medzinárodných podujatiach. Športová reprezentácia Slovenskej republiky používa štátny znak na významnej súťaži, vrátane prípravy na túto súťaž, najmä jeho vyobrazením spôsobom ustanoveným týmto zákonom na športovom odeve. Iné grafické prvky športového odevu s výnimkou štartovného čísla nesmú byť nadradené vyobrazeniu štátneho znaku.
(4)
Štátny znak môžu používať aj iné fyzické a právnické osoby s výnimkou označenia ich budov, písomností, pečiatok a rovnošiat; to sa nevzťahuje na fyzické a právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis.4) Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať štátny znak vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako štátneho symbolu.
(5)
Cirkevné školy a súkromné školy4a) používajú štátny znak len ako podtlač na školských vysvedčeniach (§ 5 ods. 1).
(6)
Štátny znak sa používa na označenie
a)
hraníc Slovenskej republiky s inými štátmi,
b)
budov štátnych orgánov, ozbrojených síl, bezpečnostných zborov a Hasičského a záchranného zboru, štátnych škôl a štátnych školských zariadení, orgánov územnej samosprávy a ustanovizní uvedených v odseku 1 písm. l),
c)
volebných miestností, zasadacích miestností štátnych orgánov, štátnych škôl a štátnych školských zariadení, orgánov územnej samosprávy, ustanovizní uvedených v odseku 1 písm. l), ostatných úradných miestností štátnych orgánov a ich miestností pre styk s verejnosťou, učební štátnych škôl, obradných siení a slovenských národných pamätníkov,
d)
insígnií predstaviteľov štátnych orgánov a ustanovizní uvedených v odseku 1 písm. l) a insígnií používaných pri uzavieraní manželstva,
e)
radov a vyznamenaní Slovenskej republiky,
f)
listín, pečatí a úradných pečiatok štátnych orgánov a ustanovizní uvedených v odseku 1,
g)
úradných preukazov vydávaných štátnymi orgánmi Slovenskej republiky,
h)
vecí a území chránených podľa predpisov o ochrane prírody a ochrane pamiatok,
i)
štátnych cenín.
j)
Zbierky zákonov Slovenskej republiky.
zobraziť paragraf
§ 6a
Znamenie štátneho znaku

(1)
Znamenie štátneho znaku tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku trojvršia. Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.
(2)
Na používanie znamenia štátneho znaku sa vzťahuje § 3 ods. 4.
zobraziť paragraf
§ 13
Štátna hymna Slovenskej republiky

(1)
Štátnou hymnou Slovenskej republiky (ďalej len „štátna hymna“) sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska.7)
(2)
Štátna hymna sa hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach celoštátneho alebo miestneho charakteru; štátna hymna iného štátu sa hrá alebo spieva, iba ak je prítomná jeho oficiálna delegácia.
(3)
Štátna hymna sa hrá alebo spieva aj
a)
pred začiatkom rokovania ustanovujúcej schôdze a poslednej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období,
b)
pred začiatkom prvého a posledného rokovania vlády Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období,
c)
pred prvým a posledným zasadnutím obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutím zastupiteľstva samosprávneho kraja v príslušnom volebnom období,
d)
v školách so štátnym vzdelávacím programom na začiatku školského roka a na konci druhého školského polroka,7a)
e)
vo vysielaní Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie za podmienok ustanovených osobitným predpisom,7b)
f)
pri významnom športovom podujatí a významnom kultúrnom podujatí.
(4)
Text štátnej hymny a jej notový záznam tvoria prílohu č. 5 tohto zákona.
zobraziť paragraf
§ 13b
Národný symbol

(1)
Národný symbol tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vŕšku trojvršia.
(2)
Fyzické osoby i právnické osoby môžu používať národný symbol; jeho použitie však musí byť dôstojné.
zobraziť paragraf
§ 14
Pokuty

(1)
Za porušenie ustanovenia § 3 ods. 3 až 6, § 5 ods. 3, § 6, § 11 ods. 2, § 13 ods. 2 a §13b ods. 2 okresný úrad môže uložiť pokutu právnickej osobe do 7 000 eur.
(2)
Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho stavu.
(3)
Pokutu možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 14a
Dohľad

(1)
Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a okresné úrady; v rámci dohľadu predovšetkým upozorňujú na zistené nedostatky a požadujú a kontrolujú ich odstránenie.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udeľuje fyzickým osobám a právnickým osobám súhlas s používaním štátnych symbolov, znamenia štátneho znaku a národného symbolu, ak sa takýto súhlas vyžaduje podľa osobitného predpisu.9)
zobraziť paragraf
§ 14b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2019


Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred 15. májom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. mája 2019.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1
Prevziať prílohu - Príloha č. 1
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2
Prevziať prílohu - Príloha č. 2
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3
Prevziať prílohu - Príloha č. 3
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4
Prevziať prílohu - Príloha č. 4
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 5
Prevziať prílohu - Príloha č. 5
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore