Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 63/1993 účinný od 24.05.2019


Platnosť od: 22.03.1993
Účinnosť od: 24.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne symboly

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD3 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 63/1993 s účinnosťou od 24.05.2019 na základe 136/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Štátne symboly Slovenskej republiky
(1)

Štátne symboly Slovenskej republiky, ktorými sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna,1) ...

(2)

Každý je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky. Výchova k vlastenectvu a úcte ...

(3)

Tento zákon sa vzťahuje aj na používanie štátnych symbolov v elektronickej komunikácii a na ich vyobrazovanie ...

Štátny znak Slovenskej republiky
§ 2
Vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky
(1)

Štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“) tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý ...

(2)

Štátny znak sa vyobrazuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, ...

(3)

Striebornú farbu dvojitého kríža v štátnom znaku možno pri jeho farebnom vyobrazení nahradiť i bielou ...

(4)

Za štátny znak sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, ...

(5)

Vyobrazenie štátneho znaku tvorí prílohu č. 1 tohto zákona.

§ 3
Používanie štátneho znaku
(1)

Štátny znak používajú spôsobom ustanoveným týmto zákonom:

a)
Národná rada Slovenskej republiky a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
prezident Slovenskej republiky a Kancelária prezidenta Slovenskej republiky,
c)
vláda Slovenskej republiky.
d)
ministerstvá a iné orgány štátnej správy Slovenskej republiky,
e)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
f)
prokuratúra, súdy a Ústavný súd Slovenskej republiky,
g)
štátom určené osoby podľa osobitných predpisov,3)
h)
diplomatické misie, stále misie a konzulárne úrady Slovenskej republiky,
i)
ozbrojené sily, bezpečnostné zbory a Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky,
j)
štátne školy a štátne školské zariadenia,
k)
orgány územnej samosprávy,
l)
Slovenská akadémia vied a jej orgány a ďalšie štátne vedecké organizácie, štátne múzeá a galérie a ďalšie ...
m)
Národná banka Slovenska a štátne banky.
(2)

O spôsobe používania štátneho znaku v ozbrojených silách, v bezpečnostných zboroch a v Hasičskom a záchrannom ...

(3)

Štátny znak používajú na svoje označenie fyzické a právnické osoby, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku ...

(4)

Štátny znak môžu používať aj iné fyzické a právnické osoby s výnimkou označenia ich budov, písomností, ...

(5)

Cirkevné školy a súkromné školy4a) používajú štátny znak len ako podtlač na školských vysvedčeniach ...

(6)

Štátny znak sa používa na označenie

a)
hraníc Slovenskej republiky s inými štátmi,
b)
budov štátnych orgánov, ozbrojených síl, bezpečnostných zborov a Hasičského a záchranného zboru, štátnych ...
c)
volebných miestností, zasadacích miestností štátnych orgánov, štátnych škôl a štátnych školských zariadení, ...
d)
insígnií predstaviteľov štátnych orgánov a ustanovizní uvedených v odseku 1 písm. l) a insígnií používaných ...
e)
radov a vyznamenaní Slovenskej republiky,
f)
listín, pečatí a úradných pečiatok štátnych orgánov a ustanovizní uvedených v odseku 1,
g)
úradných preukazov vydávaných štátnymi orgánmi Slovenskej republiky,
h)
vecí a území chránených podľa predpisov o ochrane prírody a ochrane pamiatok,
i)
štátnych cenín.
j)
Zbierky zákonov Slovenskej republiky.
§ 4
Štátny znak na budovách
(1)

Štátny znak sa používa na vonkajšie označenie budov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a ustanovizní ...

a)
ak má v budove sídlo viac štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy alebo ustanovizní oprávnených ...
b)
ak štátny orgán, orgán územnej samosprávy alebo ustanovizeň, ktoré používajú štátny znak, sídlia vo ...
c)
štátny znak sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy ...
d)
štátny znak sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane ...
e)
pri súčasnom použití štátneho znaku a iného znaku sa štátny znak umiestňuje z čelného pohľadu vľavo ...
(2)

Ak štátny znak nie je súčasťou architektonickej výzdoby budovy, použije sa na jej označenie tabuľa s ...

(3)

Štátny znak sa neumiestňuje na budovách, na ktorých by vzhľadom na ich stav nebolo jeho použitie dôstojné. ...

(4)

Ak budova prestane slúžiť ako sídlo štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy alebo ustanovizní uvedených ...

(5)

Za označenie budovy štátnym znakom a za jeho náležitú údržbu zodpovedá vlastník (správca) budovy. Štátny ...

(6)

Štátny znak iného štátu možno použiť iba na vonkajšie označenie budov zastupiteľských úradov tohto štátu. ...

§ 5
Štátny znak na úradných listinách
(1)

Štátnym znakom sa označujú len úradné listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu ...

(2)

Štátne orgány a ustanovizne uvedené v § 3 ods. 1 používajú štátny znak takto:

a)
na úradných listinách a iných úradných tlačivách určených na hromadné alebo na opakované používanie ...
b)
na ostatných úradných listinách, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu alebo osvedčenie ...
(3)

Orgány územnej samosprávy používajú odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom, nápisom Slovenská republika ...

§ 6
Štátny znak na úradných pečiatkach

Úradné pečiatky so štátnym znakom [§ 5 ods. 2 písm. b)] sú okrúhle s priemerom 36 mm, po obvode kruhu ...

§ 6a
Znamenie štátneho znaku
(1)

Znamenie štátneho znaku tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku trojvršia. Driek a ramená ...

(2)

Na používanie znamenia štátneho znaku sa vzťahuje § 3 ods. 4.

Štátna vlajka Slovenskej republiky
§ 7
Vyobrazenie štátnej vlajky Slovenskej republiky
(1)

Štátna vlajka Slovenskej republiky (ďalej len „štátna vlajka“) sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - ...

(2)

Vyobrazenie štátnej vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto zákona.

(3)

Štátna vlajka sa môže používať aj vo forme štátnej zástavy (§ 10).

Spôsob používania štátnej vlajky
§ 8
(1)

Štátne orgány, ozbrojené sily, bezpečnostné zbory, Hasičský a záchranný zbor a orgány územnej samosprávy ...

(2)

Štátna vlajka sa používa pri príležitosti štátnych sviatkov.

(3)

Okrem príležitostí uvedených v odseku 2 sa štátna vlajka používa aj na výzvu, ktorú vydáva

a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o významnú oficiálnu príležitosť celoštátneho charakteru ...
b)
obec, ak ide o oficiálnu príležitosť miestneho charakteru (napr. oslavy výročia založenia obce).
(4)

Výzva na použitie štátnej vlajky podľa odsekov 2 a 3 obsahuje dôvod vlajkovej výzdoby a údaj o jej začiatku ...

(5)

Štátna vlajka sa vztyčuje na vlajkový stožiar.

(6)

Pri medzinárodných podujatiach v Slovenskej republike sa pri nepárnom počte vlajok štátna vlajka umiestňuje ...

(7)

Ak ide o významnú udalosť Slovenskej republiky alebo o významnú udalosť miestneho charakteru, používa ...

(8)

Ak sa používa štátna vlajka spolu s vlajkou obce, obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, ...

(9)

Na štátnej vlajke, ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod. ...

(10)

Pri štátnom smútku sa štátna vlajka spúšťa do pol žrde. Pri smútočnom obrade sa z rakvy sníma pred jej ...

(11)

Štátna vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.

(12)

Štátna vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne; pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. ...

(13)

Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté zvyklosti pri označení budov diplomatických misií, stálych misií ...

§ 9

Vlajková výzdoba sa začína najneskôr o 18.00 hodine dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a skončí ...

§ 9a
Štátny smútok
(1)

Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje štátny smútok, ak ide o

a)
úmrtie prezidenta Slovenskej republiky,
b)
úmrtie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
úmrtie predsedu vlády Slovenskej republiky.
(2)

Vláda Slovenskej republiky môže vyhlásiť štátny smútok aj vtedy, ak ide o

a)
citový otras spoločnosti vyvolaný smrťou osoby, ktorá mala mimoriadny vplyv na verejný život,
b)
vykonanie pietnej spomienky na osoby, ktoré tragicky zahynuli na území Slovenskej republiky alebo mimo ...
(3)

Spustenie štátnej vlajky pri štátnom smútku trvá v čase určenom v rozhodnutí vlády Slovenskej republiky. ...

§ 10
Štátna zástava
(1)

Štátna zástava je utvorená podľa štátnej vlajky; je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom. ...

(2)

Na štátnej zástave použitej vo forme koruhvy sa štátny znak nachádza vo zvislej polohe.

(3)

Vyobrazenie štátnej zástavy a koruhvy Slovenskej republiky tvorí prílohu č. 3 tohto zákona.

(4)

Na používanie štátnej zástavy sa vzťahujú ustanovenia § 8 s výnimkou odsekov 5, 9, 10 a 12.

§ 11
(1)

Na používanie štátnej vlajky sa vzťahujú ustanovenia § 3 s výnimkou odseku 5, odseku 6 písm. c) v časti ...

(2)

Fyzické i právnické osoby môžu používať štátnu vlajku i štátnu zástavu; ich použitie však musí byť dôstojné ...

§ 12
Štátna pečať Slovenskej republiky
(1)

Štátna pečať Slovenskej republiky6) (ďalej len „štátna pečať“) je okrúhla. V jej strede je vyobrazený ...

(2)

Štátna pečať sa používa na originál listiny ústavy a ústavných zákonov Slovenskej republiky, medzinárodných ...

(3)

Pečatidlo štátnej pečate uschováva prezident Slovenskej republiky.

(4)

Vyobrazenie štátnej pečate tvorí prílohu č. 4 tohto zákona.

§ 13
Štátna hymna Slovenskej republiky
(1)

Štátnou hymnou Slovenskej republiky (ďalej len „štátna hymna“) sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa ...

(2)

Štátna hymna sa hrá alebo spieva pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných ...

(3)

Štátna hymna sa hrá alebo spieva aj

a)
pred začiatkom rokovania ustanovujúcej schôdze a poslednej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky ...
b)
pred začiatkom prvého a posledného rokovania vlády Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období, ...
c)
pred prvým a posledným zasadnutím obecného, miestneho, mestského zastupiteľstva alebo zasadnutím zastupiteľstva ...
d)
v školách so štátnym vzdelávacím programom na začiatku školského roka a na konci druhého školského polroka,7a) ...
e)
vo vysielaní Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie za podmienok ustanovených osobitným predpisom,7b) ...
f)
pri významnom športovom podujatí a významnom kultúrnom podujatí.
(4)

Text štátnej hymny a jej notový záznam tvoria prílohu č. 5 tohto zákona.

§ 13a
(1)

Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť ...

(2)

Školy so štátnym vzdelávacím programom sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť ...

(3)

Orgány územnej samosprávy sú povinné okrem povinností podľa § 3 ods. 6 písm. b) a c) umiestniť v miestnosti, ...

§ 13b
Národný symbol
(1)

Národný symbol tvorí dvojitý kríž vztýčený na strednom vŕšku trojvršia.

(2)

Fyzické osoby i právnické osoby môžu používať národný symbol; jeho použitie však musí byť dôstojné.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 14
Pokuty
(1)

Za porušenie ustanovenia § 3 ods. 3 až 6, § 5 ods. 3, § 6, § 11 ods. 2 a § 13b ods. 2 okresný úrad môže ...

(2)

Pri ukladaní pokuty a rozhodovaní o jej výške sa prihliada na závažnosť, spôsob konania a trvanie protiprávneho ...

(3)

Pokutu možno uložiť do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, ...

(4)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)

(5)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 14a
Dohľad
(1)

Dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a okresné úrady; ...

(2)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky udeľuje fyzickým osobám a právnickým osobám súhlas s používaním ...

§ 14b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. mája 2019

Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred 15. májom 2019 sa dokončia podľa tohto ...

§ 15
Zrušujú sa
1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate ...

2.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 253/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej ...

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1

  Príloha č. 2

  Prevziať prílohu - Príloha č. 2

  Príloha č. 3

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3

  Príloha č. 4

  Prevziať prílohu - Príloha č. 4

  Príloha č. 5

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5

Poznámky

 • 1)  Čl. 8 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2)  Čl. 9 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 3)  Napríklad § 12 ods. 2 písm. d) a § 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch ...
 • 4)  Napr. § 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných ...
 • 4a)  § 3 písm. q) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Čl. 9 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 6)  Čl. 9 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 7)  Čl. 9 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 7a)  § 150 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 7b)  § 5 ods. 2 zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 200/2010 Z. z.§ 5 ods. 2 ...
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 9)  Napríklad čl. 6ter ods. 1 písm. a) Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore