Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 63/1991 účinný od 29.10.1992 do 31.07.1994

Platnosť od: 01.03.1991
Účinnosť od: 29.10.1992
Účinnosť do: 31.07.1994
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 63/1991 účinný od 29.10.1992 do 31.07.1994
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 63/1991 s účinnosťou od 29.10.1992 na základe 495/1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane hospodárskej súťaže

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÝ ODDIEL

§ 1
(1)

Účelom tohto zákona je ochrana hospodárskej súťaže a vytváranie podmienok pre jej ďalší vývoj ...

(2)

Ochranu hospodárskej súťaže proti nekalej súťaži upravujú osobitné predpisy.1)

§ 2
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)

podnikateľov, ktorí podnikajú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ zákon ...

b)

orgány štátnej správy a orgány obcí, pokiaľ ide o ich pôsobnosť, ktorá priamo alebo nepriamo ...

(2)

Podnikateľom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú, pokiaľ ide o ochranu poskytovanú týmto ...

(3)

Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosť a konanie, ku ktorým došlo v cudzine, pokiaľ sa ich účinky ...

(4)

Pokiaľ z medzinárodných dohovorov, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, ...

(5)

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na vylúčenie alebo obmedzenie hospodárskej súťaže, ktoré ...

DRUHÝ ODDIEL

Kartelové dohody
§ 3
(1)

Dohody a iné formy vzájomného dorozumenia uzavreté medzi podnikateľmi, ktoré vedú alebo vzhľadom ...

(2)

Nedovolenými podľa ustanovenia odseku 1 sú najmä dohody, prípadne ich časti obsahujúce

a)

priame alebo nepriame určenie cien, prípadne iných obchodných podmienok záväzných pre účastníkov ...

b)

záväzok obmedzenia alebo kontroly výroby, odbytu, technického vývoja alebo investícií,

c)

rozdelenie trhu alebo nákupných zdrojov,

d)

záväzok aspoň jedného z účastníkov, že zmluvy s kupujúcimi budú viazané podmienkou, že kupujúci ...

e)

záväzok účastníkov, že voči jednotlivým odberateľom sa budú pri plnení rovnakého charakteru ...

f)

záväzok obmedziť prístup na trh podnikateľom, ktorí nie sú členmi dohody,

g)

vylúčenie alebo neprimerané obmedzenie práva na vystúpenie z dohody.

(3)

Zákaz dohôd podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dohody, ktorých predmetom je

a)

jednotné používanie obchodných, dodávateľských alebo platobných podmienok, s výnimkou dohôd ...

b)

racionalizácia hospodárskej činnosti, najmä jej špecializácií, pokiaľ nevedie k podstatnému ...

c)

poskytovanie obchodnej zrážky, pokiaľ predstavuje skutočnú náhradu výkonu a nevedie k diskriminácii ...

d)

podiel na zásobovaní trhu menší ako 5 % trhu jednotlivej republiky alebo menší ako 30 % miestneho ...

(4)

Dohody uvedené v odseku 3 vyžadujú na svoju platnosť schválenie úradom. Schválenie môže úrad ...

§ 4
(1)

Dohody o prevode práv alebo o poskytnutí licencií na vynálezy, priemyselné vzory, ochranné známky, ...

(2)

Neplatnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje najmä na

a)

obmedzenia nadobúdateľa práva alebo licencie, ak sú odôvodnené záujmom prevodcu práva alebo ...

b)

záväzky nadobúdateľa práva alebo licencie týkajúce sa určenia ceny predmetu ochrany,

c)

záväzky nadobúdateľa práva alebo licencie na výmenu skúseností alebo na poskytnutie licencií ...

d)

záväzky nadobúdateľa práva alebo licencie, že ochranu práva, ktoré je predmetom dohody, nenapadne, ...

e)

záväzky nadobúdateľa práva alebo licencie vzťahujúce sa na hospodársku súťaž na trhoch mimo ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú obdobne na prevod alebo poskytnutie licencií na nechránené ...

§ 5
(1)

Podnikatelia môžu požiadať úrad o povolenie výnimky z neplatnosti podľa § 3 a 4. V žiadosti ...

(2)

Na základe žiadosti môže úrad povoliť na určitú dobu, ktorú určí, výnimku zo zákazu dohody, ...

(3)

Za podmienok podľa odseku 2 povolí úrad výnimku zo zákazu, ak

a)

dohoda neobsahuje záväzok

1.

predávať len taký tovar, ktorý je predmetom dohody,

2.

tovar, ktorý je zhodný alebo zameniteľný s tovarom, ktorý patrí k predmetu dohody, predávať ...

3.

pri predaji tovaru alebo pri výkonoch , ktoré patria k predmetu dohody, vylučovať určitých podnikateľov, ...

b)

dohoda inak neodporuje zákonnému zákazu ani dobrým mravom súťaže,

c)

obmedzeniami uvedenými v § 4 ods. 1 nie je hospodárska činnosť nadobúdateľa práva alebo licencie ...

(4)

Dohoda, pre ktorú sa výnimka povolila, nadobúda platnosť dňom uvedeným v rozhodnutí úradu, ktorý ...

§ 6
Úrad z vlastného podnetu alebo na návrh výnimku zruší alebo obmedzí, alebo určí pre jej trvanie ...
a)

sa podstatne zmenili podmienky, ktoré boli rozhodujúce pre jej povolenie,

b)

účastníci dohody konajú v rozpore s určenými podmienkami a príkazmi pri udelení výnimky alebo ...

§ 7
(1)

Účastník dohody môže od dohody kedykoľvek odstúpiť, ak jej vykonávaním je jeho podnik hospodársky ...

(2)

Odstupujúci účastník musí vyhlásenie o odstúpení urobiť písomne a doručiť ho všetkým ostatným ...

(3)

Ak niektorý z účastníkov dohody vznesie námietky, musí odstupujúci účastník v lehote 15 dní ...

(4)

Dohodu uzavretú alebo predĺženú na dobu dlhšiu ako dva roky, môže ku koncu druhého a každého ...

§ 8
Dohody o zlúčení podnikov
(1)

Dohody podnikateľov o zlúčení ich podnikov (ďalej len „fúzia“) podliehajú kontrole úradu, ...

(2)

Za fúziu sa považuje aj dohoda, ktorou jeden podnikateľ nadobudne právnu alebo faktickú možnosť ...

(3)

Za nebezpečenstvo obmedzenia súťaže podľa odseku 1 sa považuje, ak podiel zúčastnených podnikov ...

(4)

Dohody podľa odsekov 1 a 2 vyžadujú na svoju platnosť schválenie úradom, ktorému sa musia za ...

§ 9
Monopolné a dominantné postavenie na trhu
(1)

Ak podnikateľ získa sám alebo po dohode s inými podnikateľmi také postavenie na relevantnom trhu, ...

(2)

Dominantné postavenie na trhu má podnikateľ, ktorý dodávkami na relevantnom trhu zabezpečuje v ...

(3)

Monopolné alebo dominantné postavenie nesmie podnikateľ zneužívať na ujmu iných podnikateľov ...

a)

priame alebo nepriame vynucovanie neprimeraných podmienok v zmluvách s inými účastníkmi trhu, ...

b)

viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana odoberie aj ďalšie ...

c)

uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým účastníkom ...

d)

zastavenie alebo obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru za účelom získania ...

TRETÍ ODDIEL

§ 10
(1)

Pôsobnosť úradu pre hospodársku súťaž vykonáva

a)

Úrad pre hospodársku súťaž Českej republiky, ak ide o ochranu proti obmedzovaniu alebo vylučovaniu ...

b)

Slovenský protimonopolný úrad, ak ide o ochranu proti obmedzovaniu alebo vylučovaniu súťaže, ...

(2)

Úrady si môžu po vzájomnej dohode postúpiť na prerokovanie a rozhodnutie jednotlivé prípady ...

(3)

Úrady robia v rámci svojej pôsobnosti podľa odseku 1 aj ďalšie opatrenia na podporu hospodárskej ...

§ 11
Do pôsobnosti úradu patrí
a)

schvaľovať dohody a fúzie a preskúmavať monopolné alebo dominantné postavenie podnikov podľa ...

b)

rozhodovať podľa § 5 ods. 2 o povolení výnimiek zo zákazov, určiť pre povolenie výnimiek prípadné ...

c)

vykonávať podľa § 6 konanie o odvolaní povolených výnimiek a výnimky odvolávať, ak sa napriek ...

d)

zakázať plnenie dohôd a fúzií, prípadne ich častí, ako aj zneužívanie dominantného alebo ...

e)

ukladať pri zistení závad povinnosť na nápravu a určiť na jej splnenie primeranú lehotu,

f)

vydávať rozhodnutie o tom, či určité konanie má povahu zneužitia monopolného alebo dominantného ...

g)

vydávať v konaní začatom pred úradom predbežné opatrenia podľa § 12 ods. 4,

h)

ukladať podnikom peňažné pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

i)

vyžadovať od podnikateľov podklady a informácie potrebné pre jeho činnosť a na tento účel skúmať ...

j)

zverejňovať žiadosti o súhlas s uzavretím dohody alebo s fúziou, uverejňovať svoje rozhodnutia, ...

ŠTVRTÝ ODDIEL

§ 12
(1)

Konanie na úrade sa začína z vlastného podnetu alebo na návrh.

(2)

Účastníkmi konania sú navrhovateľ, podnikateľ, proti ktorému konanie smeruje, a podnikateľ, ...

(3)

V prípadoch, keď osobitný predpis ukladá povinnosť zaplatiť správny poplatok, náležitosťou ...

(4)

Ak účastník konania v určenej lehote nevyhovie výzve úradu na odstránenie nedostatkov podania, ...

(5)

Tomu, kto nevyhovie v určenej lehote výzve úradu na doplnenie svojho návrhu alebo iného podania ...

(6)

Za nesplnenie vykonateľného rozhodnutia úradu môže úrad podnikateľovi uložiť pokutu do výšky ...

(7)

Ak z povahy veci vyplýva, že je to potrebné, rozhodne úrad na základe ústneho konania, na ktoré ...

(8)

V konaní podľa predchádzajúcich odsekov môže úrad vydať predbežné opatrenie, ktorým upraví ...

(9)

Ak nie je ustanovené inak, postupuje sa v konaní na úrade podľa ustanovení správneho poriadku.4) ...

(10)

Rozhodnutie úradu jednej republiky je platné a vykonateľné aj v druhej republike.

§ 13
(1)

Ak účastník konania nesúhlasí s konečným rozhodnutím úradu, môže podať súdu odôvodnený ...

(2)

Lehota na podanie návrhu na preskúmanie je 30 dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie účastníkovi ...

§ 14
Pokuty
(1)

Úrad je oprávnený za porušenie povinností podľa tohto zákona uložiť podnikateľom pokutu až ...

(2)

Pokutu podľa odseku 1 môže úrad uložiť najneskôr do doby jedného roka od zistenia porušenia ...

(3)

Ak podnikateľ nezaplatí uloženú pokutu v určenej lehote, zvyšuje sa táto pokuta za každý deň ...

(4)

Pokuta sa neuloží, ak bola už pre rovnaké konanie podnikateľa uložená sankcia podľa osobitného ...

PIATY ODDIEL

§ 16

Pracovníci úradu, ako aj tí, čo boli poverení plnením úloh patriacich do pôsobnosti tohto úradu, ...

ŠIESTY ODDIEL

§ 17
(1)

Tí, ktorých práva boli nedovoleným obmedzením súťaže porušené, môžu voči rušiteľovi požadovať, ...

(2)

Len čo sa začalo konanie v spore o zdržanie sa konania alebo o odstránenie závadného stavu alebo ...

(3)

Súd môže účastníkovi, ktorého návrhu sa vyhovelo v rozsudku, priznať právo uverejniť rozsudok, ...

SIEDMY ODDIEL

§ 18
(1)

Orgány štátnej správy a orgány obcí nesmú vlastnými opatreniami, zjavnou podporou alebo inými ...

(2)

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa odseku 1 vykonáva úrad príslušný podľa sídla podniku. ...

ÔSMY ODDIEL

§ 19
Postup orgánov štátnej správy proti vzniku monopolného postavenia podnikov pri prevode štátneho ...
(1)

Orgány štátnej správy sú povinné pri prevode štátneho majetku včítane prevodu na štátnu ...

a)

zhodnotenie možností zneužitia postavenia podniku podľa podielu na relevantnom trhu v období nasledujúcich ...

b)

vyhodnotenie konkurenčnej schopnosti nového podniku vo vzťahu k jeho doterajšiemu zapojeniu do svetového ...

c)

porovnanie nového podniku podľa podmienok platných pre posudzovanie dominantného postavenia podnikov ...

(2)

Orgány štátnej správy sú povinné predložiť rozbory na vyjadrenie úradu príslušného podľa ...

(3)

Úrad môže na žiadosť orgánu štátnej správy, ktorý prevod štátneho majetku zabezpečuje, ...

(4)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na

a)

verejnoprospešné štátne podniky a organizácie, príp. štátne monopoly určené na základe zákona, ...

b)

podniky poskytujúce miestne služby na regionálnych a lokálnych trhoch, najmä obchodné, stravovacie, ...

§ 20
Postup orgánov obcí proti vzniku monopolného postavenia podnikov pri prevode štátneho majetku
(1)

Príslušné orgány obcí sú povinné pri rozdelení podnikov zabezpečiť, aby pre regionálny alebo ...

(2)

Ak orgány obcí nedodržia v jednotlivých prípadoch ustanovenie podľa odseku 1, predložia úradu ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 nemožno použiť na služby, pri ktorých občania výber dodávateľa nemôžu ...

§ 21
(1)

Dohody podľa § 3, 4 a 8 uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sú podnikatelia povinní ...

(2)

Podnikateľ, ktorý získal pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona monopolné alebo dominantné ...

(3)

Nedodržanie povinností podľa odsekov 1 a 2 sa považuje za nedodržanie povinností s dôsledkami ...

DEVIATY ODDIEL

§ 24

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

  • 1)  § 352 Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb.§ 119d Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. ...
  • 2)  Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach v znení zákona č. 89/1990 ...
  • 3)  V Slovenskej republike je úradom pre hospodársku súťaž podľa zákona SNR č. 347/1990 Zb. Slovenský ...
  • 4)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  • 5)  § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
  • 6)  § 137 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Načítavam znenie...
MENU
Hore