Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů 62/1992 účinný od 01.04.1992

Platnosť od: 20.02.1992
Účinnosť od: 01.04.1992
Autor: Česká národní rada
Oblasť: Správne poplatky, Odpady, nakladanie s odpadmi, Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů 62/1992 účinný od 01.04.1992
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 62/1992 s účinnosťou od 01.04.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

České národní rady

o poplatcích za uložení odpadů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1
(1)

Za uložení odpadů platí právnické a fyzické osoby provozující skládku (dále jen „provozovatel skládky“) ...

(2)

Skládka je pro potřeby tohoto zákona prostor, objekt nebo zařízení sloužící k ukládání odpadů za účelem ...

(3)

O výši poplatku rozhoduje Česká inspekce životního prostředí2) (dále jen „inspekce“).

§ 2
(1)

Výše poplatku závisí na množství a kategorii3) odpadu ukládaného na skládce.

(2)

Poplatek pro danou kategorii odpadu se stanoví násobkem uloženého množství odpadu a sazeb I nebo I a ...

(3)

Provozovatel skládky platí poplatek vypočtený podle sazby I; nesplňuje-li skládka podmínky stanovené ...

(4)

Součet poplatků za uložení odpadů jednotlivých kategorií na jedné skládce za kalendářní rok tvoří celkový ...

(5)

Má-li provozovatel více skládek, platí poplatek podle tohoto zákona za každou skládku zvlášť.

(6)

Poplatku nepodléhá zemina a hlušina použitá pro technické zabezpečení skládky podle provozního řádu ...

§ 3
(1)

Provozovatel skládky je povinen samostatně vypočítat poplatek pro každou skládku a oznámit inspekci ...

(2)

Inspekce prověří údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutí, které obsahuje

a)
výši poplatku, popřípadě stanovení podmínek pro odklad platby části poplatku ve smyslu odstavce 4,
b)
příjemce poplatku.
(3)

Provozovatel skládky platí poplatek podle vlastního výpočtu zálohově ve čtvrtletních splátkách, rovných ...

(4)

Zahájí-li provozovatel skládky práce na uvedení skládky do souladu s podmínkami stanovenými pro provoz ...

(5)

Za nesplnění povinností uvedených v odstavci 1 nebo 3 uloží inspekce provozovateli skládky pokutu až ...

§ 4
(1)

Poplatky stanovené podle sazby I jsou příjmem rozpočtu obce, v jejímž územním obvodu se skládka nachází ...

(2)

Zvýšení poplatku o sazbu II je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.6)

(3)

Leží-li skládka na území více obcí, dělí se tento příjem proporcionálně podle velikosti části skládky ...

§ 5
(1)

V oznámení podle § 3 odst. 1 za rok 1992 uvede provozovatel skládky výpočet poplatku podle množství ...

(2)

První záloha na poplatek v roce 1992 se platí do 25 dnů po ukončení druhého kalendářního čtvrtletí nebo ...

(3)

Provozovatel oznámí inspekci do 30. ledna 1993 souhrn zaplacených poplatků včetně jejich výpočtu. Inspekce ...

(4)

Provozovatel skládky je povinen u skládky, jejíž provoz byl zahájen před nabytím účinnosti tohoto zákona, ...

§ 6

Ministerstvo životního prostředí České republiky může stanovit vyhláškou podrobnosti o zařazení odpadů ...

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.

Burešová v. r.Pithart v. r.

Prílohy

  Příloha k zákonu ČNR č. 62/1992 Sb.

  Sazby poplatků za uložení odpadů na skládkách

  Skupiny skládek sazba I (Kčs xt-1) sazba II (Kčs xt-1) 1992 1993 1994 1. Zeminy a hlušiny ...

Poznámky

 • 1)  § 2 odst. 9 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech.§ 34 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ...
 • 2)  § 1 odst. 4 zákona ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti při ochraně ...
 • 3)  Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů, ...
 • 4)  Např. § 13 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), vyhláška MLVH ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně ...
 • 5)  Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • 6)  Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.
Načítavam znenie...
MENU
Hore