Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o elektronických komunikáciách 610/2003 účinný od 01.05.2011 do 31.10.2011


Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.05.2011
Účinnosť do: 31.10.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Informácie a informačný systém, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o elektronických komunikáciách 610/2003 účinný od 01.05.2011 do 31.10.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 610/2003 s účinnosťou od 01.05.2011 na základe 122/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o elektronických komunikáciách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet a účel úpravy
(1)

Tento zákon upravuje podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na obsah služieb, ktoré sa poskytujú prostredníctvom elektronických komunikačných ...

(3)

Účelom zákona je vytvoriť podmienky na rozvoj konkurencie v oblasti elektronických komunikácií na území ...

(4)

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

§ 2
Elektronické komunikácie
(1)

Elektronické komunikácie zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií medzi konečným počtom užívateľov ...

(2)

Elektronické komunikácie sú zriaďovanie, prevádzkovanie a poskytovanie zariadení elektronických komunikácií, ...

§ 3
Zariadenia elektronických komunikácií
(1)

Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie ...

(2)

Rádiové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho technická časť, ktoré je schopné komunikovať ...

(3)

Koncové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho technická časť, ktoré umožňuje komunikáciu ...

(4)

Pridružené prostriedky sú technické zariadenia a iné vybavenie pridružené k sieti, ktoré umožňujú alebo ...

(5)

Škodlivé rušenie je rušenie, ktoré ohrozuje funkciu rádionavigačnej služby alebo iných záchranných služieb, ...

(6)

Verejný telefónny automat je verejne dostupný telefón, za ktorého používanie sa môže platiť najmä mincami, ...

(7)

Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny s frekvenciou od 9 kHz do 3 000 GHz, ktoré sa šíria vo voľnom ...

§ 4
Elektronické komunikačné siete
(1)

Elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť“) je funkčne prepojená sústava prenosových systémov a ...

(2)

Verejná sieť sa úplne alebo prevažne používa na poskytovanie verejných elektronických komunikačných ...

(3)

Verejná telefónna sieť sa používa na poskytovanie verejných telefónnych služieb; umožňuje prenos hlasovej ...

(4)

Rozhranie je

a)
koncový bod siete, ktorý je fyzickým bodom, v ktorom sa účastníkovi poskytuje pripojenie k verejnej ...
b)
rozhranie v priestore, ktoré vymedzuje rádiovú spájaciu cestu medzi rádiovými zariadeniami a jeho technické ...
c)
rozhranie na prepojenie sietí alebo pripojenie osobitných sietí a jeho technické špecifikácie alebo
d)
rozhranie pre aplikačné programy, ktorým sú softvérové rozhrania medzi aplikáciami poskytovanými prevádzkovateľmi ...
(5)

Poskytovanie siete je zriadenie siete, jej prevádzka, kontrola nad sieťou alebo jej sprístupnenie.

(6)

Geografické číslo je pridelené číslo z národného číslovacieho plánu, kde časť jeho číselnej štruktúry ...

(7)

Negeografické číslo je pridelené číslo z národného číslovacieho plánu a žiadna časť jeho štruktúry nemá ...

(8)

Podnik na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá je oprávnená poskytovať sieť, službu alebo sieť a ...

(9)

Prístup je sprístupnenie zariadení, elektronických komunikačných služieb alebo zariadení a elektronických ...

a)
účastníckemu vedeniu a k prostriedkom a službám potrebným na poskytovanie služieb prostredníctvom účastníckeho ...
b)
pevným sieťam a mobilným sieťam, najmä k službám roamingu,
c)
prevodu čísel alebo k systémom ponúkajúcim ekvivalentnú funkciu,
d)
príslušným softvérovým systémom vrátane prevádzkových podporných systémov,
e)
infraštruktúre vrátane stavieb, priestorov a častí vedení sietí,
f)
systémom podmieneného prístupu na služby digitálnej televízie,
g)
službám virtuálnych sietí.
(10)

Prepojenie je fyzické a logické spojenie verejných sietí používaných tým istým alebo iným podnikom umožňujúce ...

(11)

Účastnícke vedenie je fyzické spojenie koncového bodu siete v priestoroch účastníka s hlavným rozvádzačom ...

(12)

Uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu je úplný uvoľnený prístup alebo spoločný prístup k metalickému ...

(13)

Úplný uvoľnený prístup je prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia alebo jeho úseku, ...

(14)

Spoločný prístup k metalickému skrúcanému páru účastníckeho vedenia je prístup k účastníckemu vedeniu ...

(15)

Vedenie sietí (ďalej len „vedenie“) je súčasť siete. Vedením sú líniové a inžinierske stavby elektronických ...

(16)

Oporný bod nadzemného vedenia je konštrukcia nesúca alebo podopierajúca vodiče alebo káble.

(17)

Vytyčovací bod podzemného vedenia je tabuľka, pätník alebo stĺpik určujúci polohu káblových súborov, ...

§ 5
Elektronické komunikačné služby
(1)

Elektronická komunikačná služba (ďalej len „služba“) je služba obvykle poskytovaná za úhradu, ktorá ...

(2)

Verejná služba je verejne dostupná služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý záujemca. Verejná ...

(3)

Volanie je elektronické komunikačné spojenie zostavené prostredníctvom verejnej telefónnej služby, ktoré ...

(4)

Prevádzkyschopnosť služieb je také nastavenie prenosových parametrov služby, pridružených prostriedkov ...

(5)

Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejne dostupnej ...

(6)

Koncový užívateľ je osoba, ktorá používa alebo požaduje verejne dostupnú službu a túto službu ďalej ...

(7)

Účastník je ten koncový užívateľ, ktorý uzavrel s podnikom poskytujúcim verejné služby zmluvu o pripojení. ...

DRUHÁ ČASŤ

REGULÁCIA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

PRVÁ HLAVA

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

§ 6
(1)

Orgány štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií sú

a)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
(2)

Ministerstvo

a)
vypracúva návrhy národnej politiky pre elektronické komunikácie a predkladá ich vláde Slovenskej republiky ...
b)
vypracúva návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra a predkladá ho vláde na schválenie,
c)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni Európskej únie a medzinárodných ...
(3)

Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby poskytnúť dotáciu ...

(4)

Po schválení žiadosti o dotáciu podľa odseku 3 ministerstvo uzatvorí s prijímateľom dotácie zmluvu o ...

(5)

Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu podľa odseku 3 a účele dotácie ustanoví všeobecne záväzný ...

(6)

Úrad je národný regulátor a cenový orgán5) v oblasti elektronických komunikácií, ktorý podľa tohto zákona ...

a)
vykonáva reguláciu,
b)
zabezpečuje medzinárodné vzťahy v oblasti elektronických komunikácií na úrovni regulačných orgánov,
c)
spolupracuje s ministerstvom pri vypracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra a vykonáva ...
d)
chráni záujmy koncových užívateľov s ohľadom na kvalitu a ceny služieb,
e)
plní povinnosti podporujúce súťaž, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých osôb členských ...
f)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v medziach tohto zákona,
g)
vydáva Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“),
h)
zabezpečuje svoje informačné povinnosti voči Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná ...
i)
určuje úhrady,
j)
vedie mimosúdne riešenie sporov,
k)
poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ...
l)
plní úlohy súvisiace s obmedzením vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na využívanie nehnuteľností na ...
m)
vykonáva dohľad a ukladá sankcie,
n)
vykonáva ďalšie činnosti podľa osobitných predpisov.7a)
(7)

Úrad je povinný všetky činnosti vykonávať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, ...

(8)

Úhrady podľa odseku 6 písm. i) sú administratívne úhrady, ktoré úrad ukladá podnikom poskytujúcim siete, ...

(9)

Úrad zverejňuje spôsob a metódu stanovenia administratívnych úhrad, ročný prehľad svojich nákladov úradu ...

§ 7
(1)

Úrad je rozpočtová organizácia8) so sídlom v Bratislave. Úrad môže mimo svojho sídla zriaďovať stále ...

(2)

Na čele úradu je predseda, ktorý je štatutárnym orgánom a ktorého na návrh vlády volí a odvoláva národná ...

(3)

Predsedu úradu v jeho neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda ...

(4)

Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedu úradu je šesťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu ...

(5)

Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.9)

(6)

Predseda úradu a podpredseda úradu nesmú počas funkčného obdobia

a)
vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí,
b)
vykonávať funkciu v inom štátnom orgáne alebo v orgáne právnickej osoby zriadenej zákonom ako verejnoprávna ...
c)
byť zamestnancom, spoločníkom alebo konateľom právnickej osoby, členom jej štatutárneho orgánu, riadiaceho ...
d)
podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.
(7)

Výkon funkcie predsedu úradu a podpredsedu úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(8)

Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením predsedovi národnej rady a podpredseda úradu ...

(9)

Predsedu úradu odvolá národná rada a podpredsedu úradu odvolá vláda, ak

a)
nastala niektorá zo skutočností uvedených v odseku 6,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ako obvinený uzavrel zmier v konaní o úmyselnom ...
c)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená,
d)
počas najmenej šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov nevykonáva svoju funkciu.
§ 8
Spolupráca úradu s inými orgánmi, úradmi a prevádzkovateľmi
(1)

Úrad spolupracuje najmä s

a)
Radou pre vysielanie a retransmisiu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a retransmisie,
b)
Protimonopolným úradom Slovenskej republiky v otázkach určenia relevantných trhov (§ 15), analýzy relevantných ...
c)
prevádzkovateľmi osobitných sietí pri koordinácii využívania frekvenčného spektra,
d)
Slovenskou obchodnou inšpekciou pri výkone štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami,
e)
Európskou komisiou a národnými regulátormi členských štátov Európskej únie.
(2)

Pri uplatňovaní regulačnej zodpovednosti úradu vymedzenej týmto zákonom a kompetencií Protimonopolného ...

§ 9
Informácie úradu

Úrad poskytuje Európskej komisii na jej odôvodnenú žiadosť informácie, ktoré Európska komisia požaduje ...

§ 10
Konzultácie
(1)

Konzultácie sú vzájomná výmena informácií, stanovísk a predbežné rokovania úradu s dotknutými stranami, ...

(2)

Úrad pred začatím konania konzultuje svoj návrh opatrenia vo veci, ktorá bude mať významný dosah na ...

(3)

Ak návrh vo veci podľa odseku 2 bude mať dosah na obchodovanie medzi členskými štátmi Európskej únie, ...

a)
určenie relevantných trhov,
b)
postupy súvisiace s analýzou relevantného trhu,
c)
povinnosti prístupu k sieti a prepojenia sietí,
d)
povinnosti určené podľa § 23, 24, 27 a 28.
(4)

Úrad v čo najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko Európskej komisie a národných regulačných orgánov. ...

(5)

Ak rozhodnutie bude mať dosah na obchodovanie medzi členskými štátmi Európskej únie a Európska komisia ...

(6)

Ak úrad vo výnimočných prípadoch usúdi, že treba naliehavo konať v záujme ochrany súťaže a ochrany záujmov ...

Úrad toto opatrenie alebo rozhodnutie bezodkladne zašle s odôvodnením Európskej komisii a všetkým národným ...

(7)

Úrad pred začatím konzultácií zverejní predmet, rozsah a postup konzultácií na internete. Po ukončení ...

(8)

Úrad je jediným informačným miestom, ktorého prostredníctvom možno vstúpiť do všetkých prebiehajúcich ...

§ 11
Regulácia elektronických komunikácií
(1)

Regulácia elektronických komunikácií je

a)
určovanie podmienok na poskytovanie sietí a služieb (§ 12 až 14),
b)
regulácia súťaže na relevantnom trhu v oblasti elektronických komunikácií (§ 15 až 28),
c)
správa čísel a frekvencií (§ 29 až 36),
d)
regulácia cien (§ 22 až 24, 26, 27, 48 a 70),
e)
štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami (ďalej len „dohľad“) (§ 37 a 38).
(2)

Úrad pri regulácii prihliada na odporúčania a usmernenia Európskej komisie vrátane technických noriem ...

(3)

Úrad pri regulácii zabezpečuje, aby nedochádzalo k narušovaniu alebo obmedzovaniu súťaže a diskriminácii ...

DRUHÁ HLAVA

POVOLENIE NA POSKYTOVANIE SIETÍ A SLUŽIEB

§ 12
(1)

Poskytovať siete, služby alebo siete a služby možno len na základe všeobecného povolenia. Ak na poskytovanie ...

(2)

Povolenie podľa odseku 1 nie je potrebné na osobitné siete s výnimkou sietí alebo ich častí, ktoré sú ...

§ 13
Všeobecné povolenie
(1)

Všeobecné povolenie určuje práva a podmienky na poskytovanie sietí, služieb a na prevádzkovanie rádiových ...

(2)

Podmienky vo všeobecnom povolení sa môžu týkať len týchto povinností:

a)
prevádzkyschopnosti služieb a prepojenia sietí,
b)
dostupnosti čísel z národného číslovacieho plánu pre koncových užívateľov,
c)
týkajúce sa životného prostredia a územného plánovania, ako aj požiadavky a podmienky spojené s poskytnutím ...
d)
finančných príspevkov na vyrovnanie čistých nákladov pri poskytovaní univerzálnej služby,
e)
administratívnych úhrad,
f)
ochrany osobných údajov a súkromia špecifických pre oblasť elektronických komunikácií,
g)
ochrany koncových užívateľov vrátane podmienok špecifických pre oblasť elektronických komunikácií,
h)
obmedzenie prenosu signálu s nezákonným obsahom,
i)
informácií poskytovaných úradu podnikmi na základe jeho žiadosti týkajúcich sa oznamovacej povinnosti ...
j)
zabezpečenia zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach pre orgán štátu alebo orgán ...
k)
prípravy sietí a služieb na obdobie krízových situácií a mimoriadnych situácií13) na zabezpečenie komunikácie ...
l)
opatrenia na obmedzenie ožiarenia osôb elektromagnetickými poľami v okruhu pôsobenia sietí a ich zariadení ...
m)
prístupu a zásady ukladania povinností podľa § 18 až 28 pre prípad, keď na relevantnom trhu v oblasti ...
n)
udržiavania celistvosti a neporušiteľnosti verejných sietí v nadväznosti na podmienky prevencie elektromagnetického ...
o)
zabezpečenia verejných sietí pred neoprávneným prístupom,
p)
efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu spojenému s používaním ...
r)
zabezpečenia zhody s technickými normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby.
(3)

Podmienky uvedené vo všeobecnom povolení musia byť objektívne odôvodnené vo vzťahu k sieti alebo službe, ...

(4)

Návrh všeobecného povolenia úrad zverejní najmenej 60 dní pred dňom jeho predpokladaného vyhlásenia ...

(5)

Všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, ak nie je v ňom uvedený neskorší deň nadobudnutia ...

(6)

Odseky 4 a 5 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecného povolenia.

(7)

Podnik má právo poskytovať siete, služby alebo siete a služby, ak spĺňa podmienky povolenia a splnil ...

§ 14
Oznamovacia povinnosť
(1)

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá chce poskytovať siete, služby alebo siete a služby, je povinná ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 musí byť písomné a obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu oznamovateľa poskytovania siete, služby alebo siete a služby, ak ide o fyzickú ...
b)
identifikačné číslo oznamovateľa, ak bolo pridelené,
c)
osobu alebo osoby splnomocnené konať v mene podniku v tejto veci a informácie nevyhnutné na efektívny ...
d)
stručný opis sietí, služieb alebo sietí a služieb s uvedením, či ide o verejné alebo neverejné siete, ...
e)
predpokladaný termín začatia poskytovania siete, služby alebo siete a služby, ich zmeny alebo zrušenie. ...
(3)

Úrad na základe doručenia dostatočného a úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik poskytujúci ...

(4)

Úrad vymaže podnik z evidencie, ak podnik bol vymazaný z obchodného registra.

TRETIA HLAVA

REGULÁCIA SÚŤAŽE V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

§ 15
Určenie relevantných trhov
(1)

Úrad určí relevantné trhy v oblasti elektronických komunikácií (ďalej len „relevantný trh“) na základe ...

(2)

Úrad priebežne dopĺňa alebo mení zoznam relevantných trhov na základe usmernení a odporúčaní Európskej ...

(3)

Úrad je povinný pred určením relevantných trhov,15) ktoré sa líšia od trhov definovaných v odporúčaniach ...

(4)

Úrad spolupracuje s Európskou komisiou pri určovaní nadnárodných trhov podľa požiadaviek Európskej komisie. ...

§ 16
Analýza relevantných trhov
(1)

Úrad najmenej raz za dva roky analyzuje relevantné trhy. Ak úrad určil významný podnik na trhu podľa ...

(2)

Efektívnou súťažou sa rozumie taký stav, pri ktorom ani jeden podnik pôsobiaci na príslušnom relevantnom ...

(3)

Významný vplyv na relevantnom trhu má podnik, ktorý sám alebo spoločne s inými podnikmi má na tomto ...

(4)

Úrad pri posudzovaní, či ide o významný podnik, vyhodnocuje kritériá týkajúce sa príslušného analyzovaného ...

a)
veľkosť podniku vo vzťahu k relevantnému trhu, ako aj zmeny jeho relatívnej podielovej pozície v časovom ...
b)
ovládanie unikátneho zariadenia,16) rozsah obmedzení vstupu na relevantný trh a z toho vyplývajúca miera ...
c)
existencia technologicky podmienených výhod,
d)
zodpovedajúca vyjednávacia sila na strane dopytu,
e)
prístup ku zdrojom financovania,
f)
miera diverzifikácie služieb,
g)
úspory z rozsahu,
h)
úspory zo sortimentu,
i)
miera vertikálnej integrácie,
j)
vysokorozvinutá distribučná a predajná sieť,
k)
existencia potenciálnej konkurencie,
l)
prekážky vstupu na trh,
m)
súčasný stav súťaže na relevantnom trhu alebo
n)
iné kritériá týkajúce sa príslušného analyzovaného relevantného trhu.
(5)

Za významný podnik možno považovať podnik s významným vplyvom aj na trhu úzko súvisiacom, ak sú väzby ...

(6)

Spoločný významný vplyv dvoch alebo viacerých významných podnikov, ktoré poskytujú siete, služby alebo ...

a)
rozvinutý trh,
b)
stagnujúci alebo mierny rast na strane dopytu,
c)
malá pružnosť dopytu,
d)
homogénny produkt,
e)
podobná štruktúra nákladov,
f)
podobné trhové podiely,
g)
nedostatok technických inovácií a zastaraná technológia,
h)
neexistujúca nadmerná kapacita,
i)
podstatné prekážky vstupu na trh,
j)
nedostatok vyjednávacej sily na strane dopytu,
k)
nedostatok efektívnej súťaže,
l)
rôzne druhy väzieb medzi zúčastnenými podnikmi,
m)
mechanizmy protiopatrení medzi zúčastnenými podnikmi,
n)
chýbajúci alebo obmedzený priestor na cenovú konkurenciu.
§ 17
Určenie významného podniku
(1)

Ak úrad na základe analýzy podľa § 16 zistí, že na určitom relevantnom trhu nie je efektívna súťaž, ...

(2)

Ak úrad na základe analýzy trhu zistí, že na príslušnom relevantnom trhu je efektívna súťaž, nesmie ...

(3)

Úrad každé rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 zverejní (§ 6 ods. 7).

(4)

Ak Európska komisia určí nadnárodné trhy podľa § 15 ods. 4, úrad v spolupráci s príslušnými národnými ...

(5)

Konzultácie (§ 10) o analýze relevantného trhu v súvislosti s ukladaním, zmenou alebo zrušením povinností ...

§ 18
Transparentnosť prístupu
(1)

Úrad je oprávnený na zabezpečenie transparentnosti v súvislosti s prístupom alebo prepojením uložiť ...

(2)

Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku povinnosť zverejniť referenčnú ponuku na prístup a prepojenie ...

(3)

Ak má významný podnik uložené povinnosti podľa § 21 týkajúce sa uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu, ...

(4)

Úrad zverejní predloženú referenčnú ponuku bez zbytočného odkladu.

§ 19
Nediskriminácia prístupu
(1)

Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku povinnosť nediskriminácie vo veci prístupu alebo prepojenia ...

(2)

Na základe povinnosti uloženej podľa odseku 1 je významný podnik povinný uplatňovať voči iným podnikom ...

§ 20
Oddelená evidencia
(1)

Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku, ktorý poskytuje prístup alebo prepojenie, povinnosť viesť ...

(2)

Významný podnik je na požiadanie úradu povinný predložiť účtovné záznamy na overenie povinnosti podľa ...

§ 21
Prístup k určitým sieťovým prostriedkom
(1)

Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku v súvislosti s prístupom alebo prepojením povinnosť splniť ...

a)
poskytovať tretím osobám prístup k určitým sieťovým prostriedkom vrátane uvoľneného prístupu k účastníckemu ...
b)
poskytovať určené služby za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami,
c)
nezrušiť už poskytnutý prístup k prostriedkom,
d)
viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi o prístup alebo prepojenie k sieti,
e)
zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné na prevádzkyschopnosť ...
f)
umožniť spoločné používanie infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a časti vedení,
g)
poskytnúť špecifikované služby potrebné na prevádzkyschopnosť služieb medzi koncovými užívateľmi vrátane ...
h)
zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným ...
i)
prepojiť siete alebo sieťové prostriedky.
(2)

Úrad je oprávnený doplniť povinnosti podľa odseku 1 o plnenie podmienok objektívnosti, primeranosti ...

(3)

Úrad pri ukladaní povinností podľa odsekov 1 a 2 zohľadní

a)
technickú a ekonomickú únosnosť využitia alebo výstavby konkurenčných zariadení s ohľadom na rýchlosť ...
b)
uskutočniteľnosť požadovaného prístupu a prepojenia so zreteľom na využiteľnú kapacitu siete,
c)
počiatočné investície vlastníkov telekomunikačných zariadení a sietí vo väzbe na riziká spojené s investovaním, ...
d)
potrebu dlhodobého zabezpečenia konkurenčného prostredia,
e)
ochranu práv investujúcich podnikov alebo práv vyplývajúcich z práv duševného vlastníctva,
f)
poskytovanie celoeurópskych služieb.
§ 22
Regulácia cien prístupu a povinnosť nákladovej orientácie
(1)

Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu zistí, že nedostatok efektívnej súťaže umožňuje významnému ...

(2)

Úrad je oprávnený pri regulácii cien na účel podpory efektivity a súťaže a na zabezpečenie čo najväčšieho ...

(3)

Na základe povinnosti uloženej podľa odseku 1 je významný podnik povinný na žiadosť úradu preukázať, ...

(4)

Ak úrad podľa odseku 1 určil metódu kalkulácie cien na podporu regulácie cien, úrad zverejní opis systému ...

(5)

Ak úrad určí významnému podniku metódu kalkulácie cien podľa odseku 1, úradom poverená odborne spôsobilá ...

§ 23
Regulácia služieb pre koncových užívateľov
(1)

Ak úrad pri analýze relevantného trhu (§ 16) zistí, že na trhoch pre koncových užívateľov nie je efektívna ...

a)
zákaz
1.
požadovať neprimerane vysoké ceny,
2.
brániť vstupu na trh, požadovať neprimerane nízke ceny alebo brániť vstupu na trh a požadovať neprimerane ...
3.
nenáležito uprednostňovať určitú skupinu koncových užívateľov,
4.
bezdôvodne a neoprávnene viazať poskytovanie služieb na poskytovanie iných služieb,
b)
povinnosť neprekročiť maximálne ceny pre koncových užívateľov a dodržať cenovú reguláciu so zreteľom ...
(2)

Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku na trhu služieb pre koncových užívateľov, ktorému boli uložené ...

(3)

Úrad nemôže uplatňovať reguláciu na trhoch podľa odseku 1, na ktorých bola zistená efektívna súťaž.

§ 24
Prenájom okruhov
(1)

Prenájom okruhov je služba, ktorá spočíva v poskytnutí prenosovej kapacity medzi rôznymi bodmi tej istej ...

(2)

Rozsah minimálneho súboru prenajatých okruhov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

(3)

Ak úrad pri analýze relevantného trhu (§ 16) zistí, že na trhoch, na ktorých sa poskytuje časť alebo ...

(4)

Úrad je oprávnený uložiť významnému podniku na trhu služieb podľa odseku 3 povinnosť použiť metódu kalkulácie ...

(5)

Významný podnik je povinný na žiadosť úradu preukázať, že ceny za ním poskytované služby sú určené podľa ...

§ 25
Systém podmieneného prístupu
(1)

Systém podmieneného prístupu je akékoľvek technické opatrenie alebo dohoda zabezpečujúce v zrozumiteľnej ...

(2)

Zariadením pre zdokonalenú digitálnu televíziu sa rozumie prídavné zariadenie určené na pripojenie k ...

(3)

Je zakázané na komerčné účely používať telekomunikačné zariadenie navrhnuté alebo upravené tak, aby ...

(4)

Podnik poskytujúci podmienený prístup je povinný zabezpečiť vysielateľom pri podmienenom prístupe k ...

(5)

Podnik, ktorý prijíma a šíri programové služby so širokouhlým formátom, je povinný tento formát zachovávať. ...

(6)

Televízna programová služba so širokouhlým formátom je služba, ktorá úplne alebo čiastočne obsahuje ...

§ 26
Prijateľnosť cien univerzálnej služby
(1)

Úrad je povinný sledovať vývoj a úroveň cien služieb patriacich do povinností univerzálnej služby (§ ...

(2)

Úrad je oprávnený uložiť určeným podnikom v súlade s § 6 ods. 7 povinnosti

a)
poskytovať koncovým užívateľom možnosti výberu cien, ktoré sa odchyľujú od cien vychádzajúcich z obvyklých ...
b)
používať jednotné ceny na celom území štátu, geografické priemery cien alebo dodržiavať maximálne ceny. ...
§ 27
Možnosť výberu podniku individuálnou voľbou a predvoľbou
(1)

Úrad uloží významnému podniku na trhu poskytovania pripojenia k verejnej telefónnej sieti a používania ...

a)
individuálnou voľbou čísla vybraného podniku pre jednotlivé volania a
b)
predvoľbou čísla vybraného podniku s možnosťou zmeniť túto predvoľbu individuálnou voľbou čísla vybraného ...
(2)

Ceny za prístup a prepojenie týkajúce sa poskytovania výberu podniku podľa odseku 1 musia byť určené ...

(3)

Úrad je oprávnený uložiť na základe analýzy relevantného trhu významnému podniku povinnosť umožniť výber ...

§ 28
Prepojenie sietí
(1)

Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť povinnosť ...

(2)

Bez ohľadu na povinnosti uložené podľa tohto zákona významným podnikom, úrad je oprávnený po konzultácii ...

(3)

Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť na ...

(4)

Informácie, ktoré podniky získali v priebehu rokovania o prepojení verejných sietí, sa môžu použiť len ...

(5)

Prepojenie verejných sietí musí byť prístupné v obvyklých bodoch prepojenia a v kvalite, ktorá nie je ...

(6)

Podnik poskytujúci verejnú sieť je povinný umožniť prepojenie

a)
za technických požiadaviek vyplývajúcich z technických noriem a technických špecifikácií podľa § 13 ...
b)
v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok, pričom prepojenie nesmie byť podmienené platbou ...
c)
aj v iných miestach ako v obvyklých bodoch prepojenia verejných sietí, ak o to podnik poskytujúci verejnú ...
(7)

Uzavretú zmluvu o prepojení sietí a jej zmeny sú podniky povinné v písomnej forme predložiť úradu v ...

ŠTVRTÁ HLAVA

SPRÁVA ČÍSEL A FREKVENCIÍ

§ 29
Správa čísel a číslovací plán
(1)

Úrad

a)
riadi používanie čísel,
b)
zostavuje a vydáva číslovací plán,
c)
prideľuje čísla a číselné bloky podľa číslovacieho plánu,
d)
rozhoduje o usporiadaní hraníc verejnej telefónnej siete.
(2)

Čísla sú volacie čísla, číselné bloky a adresy verejných sietí a služieb.

(3)

Úrad uvádza v číslovacom pláne pravidlá zostavovania a používania čísel a všeobecné podmienky na ich ...

(4)

Podnik je povinný poskytnúť na požiadanie úradu informácie potrebné pri zostavovaní a uplatňovaní číslovacieho ...

(5)

Číslovací plán ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 30
Správa frekvenčného spektra
(1)

Úrad vykonáva správu frekvenčného spektra, ktorou je

a)
spolupráca s ministerstvom pri spracúvaní návrhu národnej tabuľky frekvenčného spektra,
b)
zostavovanie plánu využívania frekvenčného spektra,
c)
vymedzenie alebo pridelenie frekvencií a povoľovanie prevádzkovania rádiových zariadení,
d)
koordinácia a kontrola využívania frekvenčného spektra,
e)
udeľovanie súhlasu na prevod práv na používanie frekvencií.
(2)

V národnej tabuľke frekvenčného spektra sa uvádza, ktoré frekvenčné pásma sú pridelené jednotlivým službám ...

(3)

Na príprave národnej tabuľky frekvenčného spektra sa podieľa medzirezortná komisia, ktorej štatút a ...

(4)

Úrad na základe národnej tabuľky frekvenčného spektra vypracuje plán využívania frekvenčného spektra ...

§ 31
Individuálne povolenie na používanie čísel
(1)

Individuálne povolenie na používanie čísel je rozhodnutie úradu o pridelení čísel.

(2)

Úrad pridelí čísla v súlade s § 6 ods. 7 na základe žiadosti podniku, ktorý poskytuje verejnú sieť, ...

(3)

Žiadosť o pridelenie čísel obsahuje

a)
názov a iné identifikačné údaje žiadateľa,
b)
údaje o požadovaných číslach,
c)
účel použitia čísel,
d)
čas používania čísel.
(4)

Rozhodnutie o pridelení čísel obsahuje

a)
názov a iné identifikačné údaje žiadateľa, ktorému sa čísla prideľujú,
b)
pridelené čísla a určenie služby, pre ktorú sa má číslo používať, vrátane akýchkoľvek požiadaviek súvisiacich ...
c)
požiadavky na prenositeľnosť čísel,
d)
osobitné podmienky na používanie pridelených čísel,
e)
lehotu, na ktorú sa čísla prideľujú,
f)
ročnú úhradu za používané čísla a spôsob jej platenia,
g)
uloženie povinnosti každoročne v lehote uvedenej v rozhodnutí predkladať úradu správu o používaní čísel, ...
h)
záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd týkajúcich sa používania čísel.
(5)

Úrad čísla nepridelí, ak

a)
pridelenie čísel neumožňuje číslovací plán,
b)
žiadateľ nespĺňa podmienky na pridelenie čísel alebo
c)
žiadateľ porušuje podmienky platného pridelenia čísel.
(6)

Úrad rozhodne o zmene prideleného čísla,

a)
ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo ...
b)
ak je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku,
c)
ak je to nevyhnutné v záujme zachovania bezpečnosti verejnej prevádzky z technických alebo prevádzkových ...
d)
v záujme prispôsobenia požiadavkám trhu alebo požiadavkám užívateľov,
e)
ak došlo ku zmene skutočností, na ktorých základe sa rozhodovalo o pridelení čísla,
f)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel.
(7)

V konaní podľa odseku 6 úrad písomne oznámi držiteľovi individuálneho povolenia na používanie čísel ...

(8)

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel musí v lehote určenej úradom a na svoje náklady ...

(9)

Úrad rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak

a)
držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel,
1.
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo rozhodnutím o pridelení čísla alebo jeho zmene, hoci ...
2.
najmenej 12 mesiacov od pridelenia čísla toto číslo nepoužíval alebo ak prestal pridelené číslo používať ...
3.
neuhradil ročnú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,
b)
je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu a bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku.
(10)

Rozhodnutie o pridelení čísla stráca platnosť dňom

a)
uplynutia lehoty, na ktorú bolo číslo pridelené,
b)
oznámenia držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel o vrátení čísel,
c)
oznámenia podniku o zrušení poskytovania siete, služby alebo siete a služby,
d)
právoplatnosti rozhodnutia o odobratí čísla.
(11)

Číslo možno prideliť inému žiadateľovi najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa straty platnosti ...

(12)

Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel, je povinný platiť za každé používané číslo ročnú ...

§ 32
Individuálne povolenie na používanie frekvencií
(1)

Individuálne povolenie na používanie frekvencií (ďalej len „individuálne povolenie”) je rozhodnutie ...

(2)

Úrad vydáva individuálne povolenie podľa plánu využívania frekvenčného spektra. Úrad vydá individuálne ...

(3)

Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia obsahuje

a)
meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú ...
b)
počet a typ rádiových zariadení, ak je to potrebné,
c)
požadovanú frekvenciu alebo frekvenčné pásmo a vymedzenie predpokladaného územia, ak je to potrebné,
d)
účel a spôsob použitia rádiových zariadení vrátane ich technických údajov, ak nie sú už záväzne určené ...
e)
údaje o osobe oprávnenej konať v mene žiadateľa a údaje o osobe zodpovednej za obsluhu rádiového zariadenia ...
f)
predpokladaný termín uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky a začatia poskytovania elektronickej ...
g)
osvedčenú kópiu licencie vysielateľa na analógové vysielanie udelenú podľa osobitného predpisu,17) ak ...
h)
dobu, na ktorú žiadateľ žiada o pridelenie frekvencií,
i)
požadované identifikačné znaky, ak sú pre daný druh služby nevyhnutné.
(4)

Úrad je oprávnený na účel posúdenia a overenia žiadosti podľa odseku 3 vyžadovať predloženie informácií ...

(5)

Úrad je oprávnený obmedziť počet práv na používanie frekvencií uvedených v pláne využitia frekvenčného ...

(6)

Ak je počet práv na používanie frekvencií obmedzený alebo v prípade vybraných frekvencií, ktorých podmienky ...

(7)

Úrad začne výberové konanie výzvou na predloženie ponúk, v ktorej určí

a)
frekvencie, frekvenčné bloky alebo frekvenčné pásmo, ktoré sú predmetom výberového konania,
b)
účel použitia, podmienky a zásady na optimálne využitie frekvencií,
c)
hodnotiace kritériá,
d)
termín, do ktorého sa musí predložiť ponuka,
e)
požiadavky na formu a obsah predkladaných podkladov do výberového konania, aby bola zabezpečená porovnateľnosť ...
f)
výšku jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencií ako očakávanú minimálnu ponuku,
g)
ďalšie podklady na výberové konanie.
(8)

Úrad zverejní výzvu na predloženie ponúk podľa § 6 ods. 7 a v jednom celoštátnom denníku periodickej ...

(9)

Na vyhodnotenie ponúk úrad zriadi výberovú komisiu, ktorá má najmenej päť členov. Členov výberovej komisie ...

a)
osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového ...
b)
osoba, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného, ...
c)
osoba, ktorá je blízkou osobou18) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena ...
d)
osoba, o ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo ...
(10)

Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena výberovej komisie, poskytne predsedovi úradu písomne čestné ...

(11)

Úrad môže v každom štádiu výberového konania využiť služby znalcov a nezávislých poradcov.

(12)

Účastníkom výberového konania je predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve ...

(13)

Na ponuky podané po uplynutí určeného termínu úrad neprihliada a vráti ich predkladateľovi ponuky neotvorené. ...

(14)

Výberová komisia vyhodnotí ponuky podľa kritérií uvedených vo výzve na výberové konanie a určí poradie ...

(15)

Účastníka výberového konania, ktorého ponuka nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, komisia vylúči z výberového ...

(16)

Úspešným účastníkom výberového konania úrad vydá rozhodnutie o pridelení frekvencií najneskôr do štyroch ...

(17)

Ak úspešný účastník výberového konania vezme svoju žiadosť späť pred vydaním rozhodnutia o pridelení ...

(18)

Ustanovenia o výberovom konaní sa nevzťahujú na prideľovanie frekvencií na rozhlasové analógové a televízne ...

(19)

Individuálne povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať len

a)
identifikačné údaje o držiteľovi povolenia,
b)
určenie služby alebo druhu siete alebo technológie, pre ktoré sú udelené práva na používanie frekvencie, ...
c)
podmienky na efektívne a účinné používanie frekvencií vrátane prípadných požiadaviek na pokrytie,
d)
technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamedzenie škodlivého rušenia a na obmedzenie vystavenia ...
e)
pridelené frekvencie, identifikačné znaky a lehotu, na ktorú sa frekvencie prideľujú, s výhradou všetkých ...
f)
záväzky, ktoré na seba prevzal podnik v priebehu výberového konania,
g)
operátorskú triedu pre amatérske stanice,
h)
výšku úhrady za frekvencie a identifikačné znaky a spôsob platenia a
i)
povinnosti, ktoré je potrebné splniť na dodržanie platných medzinárodných dohôd o využívaní frekvencií, ...
j)
podmienky prevodu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií.
(20)

Povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia na rozhlasové analógové alebo televízne analógové pozemské ...

(21)

Úrad udelí individuálne povolenie najviac na desať rokov. Úrad je oprávnený individuálne povolenie opakovane ...

(22)

Podnik môže previesť na iný podnik svoje práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií len po súhlase úradu. ...

(23)

Úrad nevydá súhlas na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií podľa odseku 22, ak

a)
následkom prevodu dôjde k narušeniu súťaže,
b)
následkom prevodu dôjde k zmene v používaní frekvencie, ktorej používanie bolo medzinárodne harmonizované, ...
c)
podnik, na ktorý sa práva majú previesť, neprevezme všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pridelenia ...
d)
žiadosť o súhlas na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií bola podaná pred uplynutím dvoch ...
e)
podniku, na ktorý sa práva majú previesť, v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o prevod práv ...
f)
to ustanovuje osobitný predpis.19)
(24)

Podmienky a postupy prevodu práv podľa odseku 22 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

(25)

Úrad neudelí alebo nepredĺži individuálne povolenie, ak

a)
to vyžaduje dodržanie záväzkov z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva Slovenskej republiky v medzinárodnej ...
b)
to ustanovuje osobitný predpis,20)
c)
pridelenie frekvencie neumožňuje plán využitia frekvenčného spektra,
d)
požadovaná frekvencia nie je k dispozícii alebo
e)
ak o povolenie požiadala osoba, ktorej úrad povolenie na rovnaký druh zariadenia v posledných troch ...
(26)

Úrad môže rozhodnúť o zmene povolenia

a)
z dôvodu uvedeného v odseku 25 písm. a), ak dodržanie týchto záväzkov nemožno zabezpečiť inak,
b)
ak došlo k podstatnej zmene skutočností, na ktorých základe bolo povolenie udelené,
c)
na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia.

Žiadosť na vydanie dočasného individuálneho povolenia musí byť doručená úradu najmenej tri pracovné ...

(27)

Úrad je oprávnený vydať dočasné individuálne povolenie, ktorého platnosť nepresahuje jeden mesiac, určené ...

(28)

Podrobnosti o individuálnom povolení, ktorým sa prideľujú frekvencie na poskytovanie terestriálneho ...

§ 33
Úhrada za právo používať frekvencie
(1)

Úhrada za právo používať frekvencie zohľadňuje zaručenie efektívneho a bezporuchového použitia frekvencií. ...

(2)

Opakovaná úhrada podľa odseku 1 sa platí podľa sadzobníka úhrad do výšky 1 000 000 Sk alebo ich ekvivalent ...

(3)

Povinnosť podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na využívanie frekvencií podľa národnej tabuľky frekvenčného ...

§ 34
Zrušenie a strata platnosti individuálneho povolenia
(1)

Úrad zruší individuálne povolenie alebo odníme pridelenú frekvenciu, ak držiteľ povolenia

a)
nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu do jedného roka ...
b)
prestal spĺňať niektorú z požiadaviek na držiteľa povolenia,
c)
neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené v povolení, hoci bol na možnosť zrušenia povolenia ...
d)
neuhradil opakovanú úhradu za frekvencie podľa § 33 do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,
e)
to ustanovuje osobitný predpis.22)
(2)

Individuálne povolenie stráca platnosť

a)
dňom uplynutia lehoty, na ktorú bolo vydané,
b)
smrťou alebo zánikom držiteľa povolenia; to neplatí, ak má podnik právneho nástupcu,
c)
dňom vrátenia povolenia alebo dňom, ku ktorému sa držiteľ vzdáva povolenia v oznámení o vzdaní sa povolenia ...
d)
dňom doručenia žiadosti podniku o zrušenie jeho evidovania vykonaného na základe oznamovacej povinnosti ...
e)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí licencie vydanej podľa osobitného predpisu.23) ...
§ 35
Prevádzkovanie rádiových a koncových zariadení
(1)

Prevádzkovať, distribuovať a uvádzať na trh rádiové a koncové zariadenia možno len po posúdení ich zhody ...

(2)

Podrobnosti o prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu ...

(3)

Rádiové zariadenia možno prevádzkovať na základe všeobecného povolenia alebo na základe individuálneho ...

(4)

Úrad môže vo všeobecnom povolení alebo v individuálnom povolení obmedziť uvedenie rádiových zariadení ...

a)
zabezpečenia efektívneho a vhodného využívania frekvenčného spektra,
b)
zabránenia škodlivému rušeniu alebo
c)
zabezpečenia ochrany verejného zdravia ľudí.
(5)

Na prevádzkovanie rádiových zariadení sa vydávajú tieto druhy individuálnych povolení:

a)
prevádzkové, ktoré oprávňuje držiteľa používať na prevádzkovanie rádiových zariadení individuálne pridelené ...
b)
typové, ktoré sa udelí výrobcovi alebo dovozcovi na prevádzkovanie zariadenia určitého typu, ktoré nespĺňa ...
c)
osobitné, ktoré určujú osobitné podmienky prevádzky pri predvádzaní, výskume, výrobe, skúšobnej prevádzke, ...
d)
amatérske, ktoré oprávňujú prevádzkovať rádiové zariadenia určené na technické sebavzdelávanie, vzájomné ...
(6)

Držiteľom povolenia môže byť

a)
fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a nemá obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, a ak ide o ...
b)
právnická osoba.
§ 36
Osobitná odborná spôsobilosť
(1)

Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť ...

(2)

Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. ...

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na obsluhu vybraných rádiových zariadení používaných zložkami ...

(4)

Vybrané rádiové zariadenia sú:

a)
rádiová stanica (ďalej len „stanica“) pracujúca v pásmach krátkych vĺn vyhradených pre telegrafnú a ...
b)
lietadlová stanica,
c)
lietadlová zemská stanica,
d)
letecká stanica,
e)
letecká zemská stanica,
f)
lodná zemská stanica,
g)
lodná stanica,
h)
pobrežná stanica,
i)
amatérska stanica.
(5)

Podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a ...

(6)

Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie vybavené systémom globálneho námorného ...

PIATA HLAVA

DOHĽAD

§ 37
Rozsah a opatrenia dohľadu
(1)

Dohľad sa uskutočňuje

a)
kontrolou plnenia povinností a podmienok určených týmto zákonom, rozhodnutiami a opatreniami úradu na ...
b)
kontrolou dodržiavania podmienok uvádzania telekomunikačných zariadení a zariadení, ktoré môžu byť zdrojom ...
c)
kontrolou technického stavu telekomunikačných zariadení, sietí a vedení,
d)
opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov a povinnosti upustenia od činnosti, ktorá je v rozpore ...
e)
ochranou proti rušeniu vrátane sledovania a zisťovania zdroja rušenia prevádzky sietí, služieb a zariadení, ...
f)
kontrolou dodržiavania povinností, obmedzení a podmienok, ak to ustanovuje osobitný predpis.23b)
(2)

Zamestnanci úradu, ktorí sú poverení výkonom dohľadu (ďalej len „poverené osoby“), sú pri výkone dohľadu ...

a)
oprávnení vstupovať na pozemky a do priestorov, v ktorých sa kontrolované zariadenia nachádzajú, alebo ...
b)
povinní preukázať sa služobným preukazom, ktorý ich oprávňuje na výkon kontroly, napísať zápis o priebehu ...
(3)

Kontrolované osoby sú

a)
oprávnené vyjadriť sa k zisteným nedostatkom v lehote určenej úradom,
b)
povinné strpieť výkon dohľadu podľa odseku 2 písm. a) a poskytnúť povereným osobám všetky požadované ...
c)
povinné uhradiť náklady skúšok na overenie zhody výrobkov s technickými predpismi, ak ich deklarovaná ...
d)
povinné v lehote určenej v zápise o priebehu a výsledkoch kontroly odstrániť zistené nedostatky alebo ...
(4)

Ak úrad zistí, že podnik neplní jednu alebo niekoľko podmienok všeobecného povolenia, individuálneho ...

(5)

Ak úrad zistí, že kontrolovaná osoba neodstránila nedostatky v lehote podľa odseku 4, uloží rozhodnutím ...

(6)

Kontrolované osoby sú povinné na základe nariadenia v zápise z kontroly okamžite dočasne zastaviť dodávku, ...

a)
porušením povinností a podmienok je alebo môže byť vážne ohrozené zdravie, bezpečnosť, majetok osôb ...
b)
je to potrebné na uplatnenie a dodržanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo
c)
porušením povinností a podmienok spôsobili alebo by mohli spôsobiť vážne ekonomické alebo prevádzkové ...
(7)

Kontrolovaná osoba má právo podať námietku proti zápisu z kontroly a návrh na nápravu najneskôr v lehote ...

(8)

Ak kontrolovaná osoba nesplnila opatrenia na nápravu uložené v rozhodnutí a opakovane vážne poruší ustanovenia ...

a)
zakáže poskytovať siete, služby alebo siete a služby poskytované na základe všeobecného povolenia alebo ...
b)
zruší rozhodnutie o pridelení frekvencií, identifikačných znakov, čísel.
(9)

Úrad môže osobám, ktoré maria výkon kontroly tým, že neplnia povinnosti uvedené v odseku 3 písm. b), ...

§ 38
Povinnosť poskytnutia informácií
(1)

Podnik alebo držiteľ práv na používanie frekvencií, čísel alebo frekvencií a čísel je povinný predložiť ...

(2)

Podnik je okrem povinnosti poskytnutia informácií podľa odseku 1 povinný na požiadanie úradu predložiť ...

a)
systematické alebo príležitostné overovanie plnenia podmienok § 13 ods. 2 písm. d) a e),
b)
príležitostné overovanie plnenia podmienok všeobecného povolenia (§ 13 ods. 2) pri prijatí podania a ...
c)
postupy pri posudzovaní žiadostí o pridelenie frekvencií, identifikačných znakov, čísel alebo frekvencií ...
d)
zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov,
e)
určené štatistické účely,
f)
analýzu relevantných trhov,
g)
príležitostné overovanie dodržiavania povinností, obmedzení a podmienok podľa osobitného predpisu.23b) ...
(3)

Úrad nemôže žiadať informácie uvedené v odseku 2 písm. a), b), d), e) a f) od podniku pred začatím poskytovania ...

(4)

Ak úrad žiada podnik o poskytnutie informácií podľa odseku 2, musí podnik informovať, na aký účel sa ...

TRETIA ČASŤ

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÉ SIETE A SLUŽBY

PRVÁ HLAVA

POSKYTOVANIE SIETÍ A SLUŽIEB

§ 39
(1)

Verejné siete a pridružené prostriedky musia zodpovedať technickým normám a technickým špecifikáciám ...

a)
bezpečnosti prevádzky siete,
b)
udržiavania celistvosti a neporušiteľnosti siete,
c)
prevádzkyschopnosti služieb,
d)
pripojenia koncových zariadení.
(2)

Podnik poskytujúci verejnú telefónnu sieť, službu alebo sieť a službu je povinný zabezpečiť všetkým ...

a)
nepretržitý prístup na všetky čísla tiesňového volania vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového ...
b)
možnosť dvojtónovej multifrekvenčnej voľby a identifikáciu čísla volajúcej stanice,
c)
spracovanie volaní v rámci európskeho telefónneho číslovacieho priestoru,
d)
aby koncoví užívatelia z členských štátov Európskej únie mali možnosť uskutočniť volania na negeografické ...
§ 40
Všeobecné podmienky
(1)

Podnik poskytujúci verejné služby je povinný najneskôr 15 dní pred začatím poskytovania služieb vydať ...

a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
b)
druhy poskytovaných služieb, ich opis a kvalitu,
c)
zmluvné podmienky,
d)
podmienky predĺženia a ukončenia poskytovania služieb,
e)
primerané informácie o právach týkajúce sa univerzálnej služby,
f)
výberové zablokovanie volaní,
g)
druhy servisných služieb,
h)
reklamačný poriadok,
i)
mechanizmus na urovnanie sporov,
j)
informácie o číslach tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho čísla tiesňového volania „112“,
k)
informáciu o možnosti zobrazenia identifikácie čísla volajúcej stanice a utajenia zobrazenia jej identifikácie. ...
(2)

Všeobecné podmienky na poskytovanie verejných služieb môžu obsahovať aj ďalšie podmienky súvisiace s ...

(3)

Ak podnik poskytuje viac verejných služieb, je povinný vydať všeobecné podmienky pre každú službu samostatne. ...

§ 41
Tarifa
(1)

Podnik poskytujúci verejné služby je povinný najneskôr 15 dní pred začatím poskytovania služieb vydať ...

(2)

Tarifa obsahuje najmä

a)
ceny za jednotlivé služby,
b)
bezplatné služby,
c)
podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách vrátane počiatočného a ...
d)
údaj, ako si užívateľ môže vyžiadať informácie o aktuálnych cenách podniku a prípadných zľavách z týchto ...
(3)

Bezplatne sa poskytujú tiesňové volania vrátane volania na jednotné európske číslo tiesňového volania ...

(4)

Ak podnik poskytuje viac verejných služieb, je povinný vydať tarifu pre každú službu samostatne.

§ 42
Práva a povinnosti podniku a účastníka
(1)

Podnik má právo

a)
na zaplatenie ceny za poskytnutú verejnú službu podľa tarify, ak jej vyúčtovanie doručil účastníkovi ...
b)
na náhradu škody spôsobenej na verejnej sieti a na verejnom telekomunikačnom zariadení,
c)
odmietnuť uzavretie zmluvy o pripojení, ak
1.
jej poskytovanie na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné okrem ...
2.
záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu najmä preto, že je dlžníkom podniku alebo iného ...
3.
záujemca nesúhlasí so všeobecnými podmienkami.
d)
dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie verejnej služby z dôvodu
1.
jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich ...
2.
nezaplatenia splatnej ceny za verejnú službu v lehote upravenej vo všeobecných podmienkach, a to až ...
3.
porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka iných ako v druhom bode.
(2)

Účastník má právo na

a)
uzavretie zmluvy s podnikom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa odseku 1 písm. c),
b)
poskytnutie verejnej služby v rozsahu dohodnutom v zmluve a za cenu podľa tarify,
c)
bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil,
d)
zasielanie vyúčtovania, ktoré obsahuje podrobné údaje o jednotlivých odchádzajúcich volaniach, ak o ...
e)
vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade jeho zavinenia podnikom v súlade ...
f)
poskytovanie prístupu k informačným službám s operátorom.
(3)

Podnik je povinný

a)
uzavrieť zmluvu o pripojení s každým záujemcom o poskytovanie verejnej služby, ak nie je dôvod na jej ...
b)
predkladať účastníkovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej služby, ak z povahy služby nevyplýva, ...
c)
poskytnúť na žiadosť účastníka, ak je to technicky možné, službu identifikácie zlomyseľného, obťažujúceho ...
d)
pri uzatvorení zmluvy o pripojení získavať a overovať údaje všetkých účastníkov, ak sa s poskytnutím ...
e)
oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť ...
(4)

Účastník je povinný

a)
používať verejnú službu v súlade s týmto zákonom, so zmluvou o pripojení a so všeobecnými podmienkami, ...
b)
platiť cenu za poskytnutú verejnú službu podľa zmluvy o pripojení a podľa tarify, a ak to povaha služby ...
c)
používať iba telekomunikačné zariadenia spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov.
(5)

Podnik nesmie prerušiť alebo obmedziť poskytovanie univerzálnej služby podľa § 50 ods. 2 písm. a), b), ...

(6)

Počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie13) zabezpečuje nevyhnutné opatrenia na prevádzkovanie ...

a)
poskytovať prednostne verejnú službu pre účastníkov zaradených do prednostných núdzových plánov; rozsah ...
b)
zabezpečovať prednostnú prevádzku verejných telefónnych automatov vrátane tiesňových volaní na postihnutom ...
(7)

Účastníkom zaradeným do prednostných núdzových plánov je orgán štátnej správy a samosprávy, ozbrojených ...

(8)

Prednostné núdzové plány sú súhrn technických a organizačných opatrení, ktoré umožňujú zaradeným účastníkom ...

(9)

Podnik má právo počas krízovej situácie a mimoriadnej situácie obmedziť poskytovanie verejnej služby ...

§ 43
Zmluva o pripojení
(1)

Zmluvou o pripojení sa podnik zaväzuje účastníkovi zriadiť potrebný prístup k verejnej telefónnej sieti ...

(2)

Podstatnými časťami zmluvy o pripojení sú dohodnutý druh verejnej služby, miesto jej poskytovania a ...

(3)

Zmluva o pripojení zaniká

a)
uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
b)
dohodou účastníkov zmluvy,
c)
odstúpením od zmluvy,
d)
výpoveďou,
e)
ak tak ustanovuje osobitný predpis.
(4)

Účastník môže odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak mu podnik

a)
oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje,
b)
neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred, alebo ho neinformoval najmenej ...
c)
opakovane ani po reklamácii neposkytuje verejnú službu podľa zmluvy o pripojení alebo ju poskytuje s ...
d)
opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v určenom čase.
(5)

Podnik môže odstúpiť od zmluvy o pripojení, ak účastník

a)
opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia verejnej siete alebo takýto zásah umožní tretej osobe, ...
b)
nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,
c)
pripojí na verejnú sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také ...
d)
opakovane používa verejnú službu spôsobom, ktorý znemožňuje podniku kontrolu jej používania,
e)
opakovane porušuje podmienky zmluvy o pripojení.
(6)

Účastník môže vypovedať zmluvu o pripojení uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez ...

(7)

Podnik môže vypovedať zmluvu o pripojení, ak ďalej nemôže poskytovať verejnú službu v dohodnutom rozsahu ...

(8)

Výpovedná lehota je upravená vo všeobecných podmienkach a je rovnaká pre obe zmluvné strany.

§ 44
Reklamačný poriadok
(1)

Podnik v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí súčasť všeobecných podmienok, upraví

a)
podrobnosti o rozsahu práva účastníka na reklamáciu správnosti úhrady a kvality verejnej služby,
b)
spôsob uplatňovania reklamácie a jej vybavenia,
c)
lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie,
d)
spôsob uplatnenia práva účastníka podľa § 42 ods. 2 písm. e),
e)
ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.
(2)

Reklamácia sa uplatňuje v podniku, ktorý službu poskytol. Ak bola reklamácia podaná úradu, úrad takú ...

(3)

Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady za poskytnuté verejné ...

(4)

Ak sa na základe reklamácie zistí vada na telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech ...

(5)

Ak sa preukáže, že reklamácia bola podaná neodôvodnene a účastník nesplnil podmienku na odklad platby ...

§ 45
Kvalita služieb
(1)

Úrad je oprávnený určiť merateľné ukazovatele kvality verejných služieb pre koncových užívateľov, obsah, ...

(2)

Podniky, ktoré poskytujú verejnú službu, sú na základe opatrenia úradu povinné na požiadanie úradu oznámiť ...

§ 46
Účtovníctvo niektorých podnikov a finančné správy
(1)

Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu je povinný viesť ...

a)
má v rámci európskeho hospodárskeho priestoru osobitné alebo výhradné práva na poskytovanie služieb ...
b)
jeho obrat za predchádzajúce účtovné obdobie z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb na ...
(2)

Obratom na účely tohto zákona sa rozumejú tržby alebo príjmy podniku z poskytovania verejnej siete, ...

(3)

Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu len na území Slovenskej ...

(4)

Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu, ktorý nie je podľa ...

§ 48
Prenositeľnosť čísla
(1)

Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu vrátane mobilných služieb musí zabezpečiť, aby si každý ...

a)
geografických čísel v rámci geograficky určenej číslovacej oblasti vymedzenej úradom na špecifickom ...
b)
negeografických čísel na ktoromkoľvek mieste.
(2)

Na prenositeľnosť čísla medzi pevnými a mobilnými verejnými sieťami sa odsek 1 nevzťahuje.

(3)

Úrad je povinný reguláciou zabezpečovať, aby ceny za prepojenie pri zabezpečení prenositeľnosti čísla ...

(4)

Podrobnosti týkajúce sa zabezpečenia prenositeľnosti čísla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 49
Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných elektronických komunikačných sietí
(1)

Osobitná sieť nie je verejná sieť. Je zriadená a prevádzkovaná iba pre určený okruh osôb a na osobitné ...

(2)

Právo zriaďovať a prevádzkovať osobitné siete má ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, Národný bezpečnostný ...

(3)

Prevádzkovatelia osobitných sietí nesmú poskytovať verejné služby, ani umožniť poskytovanie takýchto ...

(4)

Pripojenie osobitnej siete na verejnú sieť sa uskutoční, ak je to v dôležitom záujme štátu, a to na ...

(5)

Využitie frekvenčného spektra vymedzeného v národnej tabuľke frekvenčného spektra na účely obrany a ...

(6)

Na osobitné siete a ich telekomunikačné zariadenia sa vzťahujú iba § 66 až 70.

DRUHÁ HLAVA

UNIVERZÁLNA SLUŽBA

§ 50
(1)

Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na celom území štátu ...

(2)

Predmetom univerzálnej služby sú tieto povinnosti:

a)
vyhovieť všetkým primeraným požiadavkám na pripojenie k verejnej telefónnej sieti na pevnom mieste a ...
b)
poskytovanie aspoň jedného úplného telefónneho zoznamu účastníkov pravidelne aktualizovaného aspoň raz ...
c)
zabezpečenie primeranej dostupnosti verejných telefónnych automatov,
d)
poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní vrátane jednotného európskeho ...
e)
poskytovanie a prevádzkovanie aspoň jednej úplnej informačnej služby o telefónnych číslach,
f)
zabezpečenie prístupu k verejne dostupným telefónnym službám pre zdravotne postihnutých užívateľov a ...
(3)

Podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov ...

(4)

Úrad určí na základe výsledku konzultácií jeden alebo viac podnikov na poskytovanie univerzálnej služby ...

(5)

Úrad môže neuložiť alebo zrušiť povinnosť podľa odseku 2 písm. c) na celom území štátu alebo časti územia ...

(6)

Úrad pri určovaní podniku podľa odseku 4 postupuje podľa § 6 ods. 7, pričom žiadny podnik nesmie byť ...

(7)

Podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu je povinný poskytovať určenému podniku s povinnosťami podľa ...

(8)

Podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný na požiadanie iných podnikov alebo iných ...

(9)

Úrad bezodkladne oznamuje Európskej komisii podniky určené na poskytovanie univerzálnej služby a akékoľvek ...

§ 51
Kvalita univerzálnej služby
(1)

Úrad určuje kvalitatívne ukazovatele a cieľové hodnoty v súlade s usmernením Európskej komisie zohľadnením ...

a)
lehota prvého pripojenia,
b)
poruchovosť na jedno účastnícke vedenie,
c)
čas potrebný na odstránenie poruchy,
d)
neúspešné volania,
e)
čas vytvorenia volania,
f)
čas prihlásenia sa informačnej služby o telefónnych číslach,
g)
prevádzkyschopné mincové verejné telefónne automaty, kartové verejné telefónne automaty alebo prevádzkyschopné ...
h)
podania na vyúčtovania.
(2)

Podnik poskytujúci univerzálnu službu je povinný oznámiť úradu a zverejniť dosiahnuté výsledky ukazovateľov ...

(3)

Úrad je oprávnený vykonať alebo zadať na náklady podniku vykonanie nezávislého preverenia výsledkov ...

(4)

Podrobnosti o kvalitatívnych ukazovateľoch a cieľových hodnotách vrátane podrobností o forme, rozsahu, ...

§ 52
Kontrola výdavkov na univerzálnu službu užívateľom
(1)

Podnik poskytujúci univerzálnu službu nesmie účtovať ceny, ktoré presahujú rámec poskytovania univerzálnej ...

(2)

Úrad je oprávnený podniku poskytujúcemu univerzálnu službu uložiť povinnosť poskytovať svojmu užívateľovi ...

a)
bezplatné zablokovanie určitých druhov odchádzajúcich volaní alebo volaní na určité druhy čísel, najmä ...
b)
možnosť platby vopred za pripojenie k verejnej telefónnej sieti a používanie verejných telefónnych služieb, ...
c)
možnosť platby v splátkach za zriadenie pripojenia k verejnej telefónnej sieti.

Úhrada čistých nákladov na univerzálnu službu

§ 53
(1)

Podnik poskytujúci univerzálnu službu má právo na úhradu zistených čistých nákladov vzniknutých pri ...

(2)

Úrad na základe žiadosti podniku, ktorá obsahuje podklady na výpočet čistých nákladov, posúdi, či podnik ...

(3)

Úrad vypočíta čisté náklady, pričom zohľadní akúkoľvek vznikajúcu výhodu na trhu, ktorú príslušný podnik ...

§ 54
(1)

Úrad v prípade potreby zriadi a spravuje osobitný účet univerzálnej služby (ďalej len „osobitný účet“) ...

(2)

Výšku úhrady na osobitný účet určí úrad pre každý podnik samostatne. Výška sa odvodí z podielu ročného ...

(3)

Ak je osobitný účet univerzálnej služby zriadený podľa odseku 1, príslušné podniky musia na požiadanie ...

(4)

Úrad zverejňuje výročnú správu o hospodárení s osobitným účtom, ktorá obsahuje výšku čistých nákladov, ...

(5)

Úhradu poskytnutú z osobitného účtu je podnik povinný použiť len na úhradu čistých nákladov, ktoré vznikli ...

(6)

Podnik prispievajúci na pokrytie čistých nákladov je povinný uhradiť do troch mesiacov na osobitný účet ...

(7)

Podrobnosti o univerzálnej službe, o zriadení a spravovaní osobitného účtu ustanoví všeobecne záväzný ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

OCHRANA SÚKROMIA, ÚDAJOV A OBCHODNÉ TAJOMSTVO

§ 55
(1)

Práva a povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú upravené v tomto zákone, sa spravujú ...

a)
obsah prenášaných informácií,
b)
údaje komunikujúcich strán, ktorými sú obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a ...
c)
prevádzkové údaje,
d)
lokalizačné údaje.
(2)

Telekomunikačné tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní ...

(3)

Iným orgánom štátu na účely tohto zákona je ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor a štátny orgán, ...

(4)

Predmet telekomunikačného tajomstva možno sprístupniť úradu a osobe, ktorej sa týka, jej oprávneným ...

(5)

Zakazuje sa nahrávanie, odpočúvanie a ukladanie informácií prenášaných prostredníctvom sietí inými osobami, ...

a)
pôvodcu zlomyseľného volania,
b)
pôvodcu šírenia poplašnej správy alebo výhražných informácií,
c)
pôvodcu volania zneužívajúceho službu využitím zariadenia vo svoj prospech na ujmu podniku alebo tretej ...
d)
telekomunikačných zariadení, z ktorých sa uskutočnili volania podľa písmen a) až c).
(6)

Podnik, ktorý poskytuje verejnú telefónnu službu, nesmie bez súhlasu všetkých dotknutých užívateľov ...

(7)

Podnik je povinný

a)
spolupracovať s Policajným zborom a s inými orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných ...
b)
bezplatne umožniť osobitnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu ...
c)
poskytovať inú nevyhnutnú súčinnosť súdu, prokuratúre, ozbrojeným bezpečnostným zborom a bezpečnostným ...
(8)

O poskytnutí informácií a údajov alebo inej súčinnosti podľa odseku 6 a § 59a ods. 8 sú zamestnanci ...

(9)

Podniky poskytujúce verejné siete, služby alebo verejné siete a verejné služby sú oprávnené na ochranu ...

(10)

Údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa odseku. 1, je podnik oprávnený zhromažďovať ...

(11)

Iný orgán štátu je na účely plnenia úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a ...

§ 56
(1)

Podnik poskytujúci verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby, ktorý používa ...

(2)

Podnik, ktorý konal podľa § 59a ods. 6, je oprávnený vynaložené náklady na zabezpečenie zariadenia a ...

§ 57
Bezpečnosť a ochrana osobných údajov v prevádzke siete
(1)

Podnik je povinný prijať zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich ...

(2)

Podnik, ktorý poskytuje siete, služby alebo siete a služby, je oprávnený získavať a spracúvať údaje ...

a)
uzavretia a plnenia zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia,
b)
fakturácie vyúčtovania úhrady, prijímania a evidencie platieb a evidencie pohľadávok,
c)
vypracovania zoznamu účastníkov,
d)
podávania informácií v rámci činnosti koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania,27)
e)
spolupráce a poskytovania súčinnosti podľa § 55 ods. 7 a uchovávania údajov podľa § 59a.
(3)

Podnik zlikviduje osobné údaje bezodkladne po skončení zmluvných vzťahov. Výnimky sú prípustné len na ...

(4)

Prenos osobných údajov je možný, len ak je to nevyhnutné na poskytnutie služby, pre ktorú boli tieto ...

(5)

Podnik je povinný informovať účastníka o tom, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, na základe ...

(6)

Ak ide o osobitné ohrozenie bezpečnosti siete, je poskytovateľ verejne dostupných služieb povinný informovať ...

(7)

Ten, kto používa siete na ukladanie údajov alebo získavanie údajov uložených v koncovom zariadení užívateľa, ...

§ 58
Ochrana obchodného tajomstva úradom
(1)

Zamestnanci úradu pri všetkých činnostiach sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich ...

(2)

Úrad je oprávnený požadovať od podniku písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako ...

§ 59
Prevádzkové a lokalizačné údaje
(1)

Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a spracúvané na účely prenosu v sieti alebo na ...

(2)

Služba s pridanou hodnotou je služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizačných údajov ...

(3)

Prevádzkové údaje sa nesmú bez súhlasu dotknutej osoby uchovávať a podnik je povinný ich po skončení ...

(4)

Ak je to potrebné na fakturáciu a vyúčtovanie úhrad vrátane úhrad prepojenia sietí, podnik uchováva ...

(5)

Spracovávať prevádzkové údaje podľa odsekov 1 až 4 môžu len osoby konajúce z poverenia alebo na základe ...

(6)

Podnik nesmie spracúvať prevádzkové údaje o užívateľovi podľa telefónnych čísel volaných z jeho prístupu ...

(7)

Lokalizačné údaje sú akékoľvek údaje spracúvané v sieti, ktoré označujú geografickú polohu koncového ...

(8)

Ak užívateľ súhlasil so spracovaním lokalizačných údajov, iných ako prevádzkových, podnik poskytujúci ...

(9)

Spracúvanie lokalizačných údajov podľa odsekov 6 a 7 sa obmedzí na osoby konajúce z poverenia podniku, ...

(10)

Pri tiesňových volaniach je podnik povinný bezplatne poskytovať koordinačnému alebo operačnému stredisku ...

(11)

Podnik je povinný pri tiesňových volaniach poskytnúť

a)
zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením jej telefónneho čísla,
b)
zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením mena, priezviska a adresy alebo obchodného mena ...
(12)

Ak ide o volanie z mobilnej telefónnej siete, pri ktorom číslo volajúcej stanice nie je k dispozícii, ...

(13)

Podrobnosti o poskytovaní zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a o poskytovaní lokalizačných ...

§ 59a
(1)

Označenie užívateľa je jedinečný identifikačný kód, prihlasovacie meno, alebo iný jedinečný znak, ktorý ...

(2)

Označenie bunky (cell ID) je totožnosť rádiového zariadenia mobilnej siete, z ktorého sa začalo alebo ...

(3)

Medzinárodné označenie mobilného koncového zariadenia (IMEI) je jedinečné označenie mobilného koncového ...

(4)

Telefónnou službou na účely uchovávania údajov podľa odsekov 6 až 8 sú volania zahrňujúce telefónne ...

(5)

Neúspešný pokus o volanie na účely uchovávania údajov podľa odsekov 6 až 8 je volanie, ktoré bolo úspešne ...

(6)

Podnik je povinný na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, ...

a)
6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom ...
b)
12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
(7)

Údaje podľa odseku 6 podnik uchováva v rozsahu, v akom ich vytvára alebo spracúva pri poskytovaní služby ...

(8)

Údaje uchovávané podľa odsekov 6 a 7 spolu s informáciami, ktoré súvisia s týmito údajmi a sú potrebné ...

(9)

Podnik vedie ročnú štatistiku o uchovávaných údajoch, ktoré obsahujú

a)
počet prípadov, v ktorých sa požadované údaje poskytli oprávneným orgánom štátu,
b)
čas, ktorý uplynul odo dňa uchovania údajov po deň, kedy oprávnené orgány štátu požiadali o poskytnutie ...
c)
počet prípadov, kedy nebolo možné žiadosti o údaje vyhovieť.
(10)

Štatistika podľa odseku 9 neobsahuje osobné údaje. Podnik poskytuje štatistiku podľa odseku 9 ministerstvu ...

(11)

Podnik pri uchovávaní údajov podľa odseku 6 okrem splnenia povinnosti podľa § 57 ods. 1 zabezpečí, aby ...

a)
uchovávané údaje mali rovnakú kvalitu a podliehali rovnakému zabezpečeniu a ochrane ako údaje podnikom ...
b)
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam na ochranu údajov proti ...
c)
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, aby údaje ...
d)
údaje na konci doby určenej na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli sprístupnené ...
§ 60
Uchovanie obsahu prenášaných informácií
(1)

Obsah prenášaných informácií je zakázané uchovávať s výnimkou, ak jeho uchovanie predstavuje podstatnú ...

(2)

Podnik je povinný urobiť technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce, aby obsah prenášaných informácií ...

§ 61
Ochrana údajov zoznamu účastníkov
(1)

Účastník má voči podniku, s ktorým je v zmluvnom vzťahu o používaní verejnej telefónnej služby, právo ...

(2)

So súhlasom účastníka môžu byť v zozname účastníkov uvedené aj ďalšie údaje. Ak sú tým dotknuté aj iné ...

(3)

Ak o to účastník požiada, podnik je povinný nezverejniť jeho osobné údaje v zozname účastníkov a nesmie ...

(4)

Údaje uvedené v zozname účastníkov je podnik oprávnený použiť a spracúvať len na účely poskytovania ...

(5)

Ak ide o použitie údajov týkajúcich sa jedného účastníka, zákaz ich použitia podľa odseku 4 neplatí ...

§ 62
Zobrazenie identifikácie
(1)

Ak podnik ponúka službu zobrazenia identifikácie

a)
volajúcej stanice na koncovom zariadení volaného, musí okrem tiesňových volaní ponúknuť volajúcemu možnosť ...
b)
volajúcej stanice, musí ponúknuť volanému možnosť jednoducho a na primerané využívanie tejto funkcie ...
c)
volajúcej stanice, a ak je táto služba aktivovaná, musí ponúknuť volanému možnosť jednoducho odmietnuť ...
d)
pripojeného vedenia volaného na koncovom zariadení volajúceho, musí okrem tiesňových volaní ponúknuť ...
e)
volajúcej stanice alebo pripojeného vedenia, je povinný vo svojich všeobecných podmienkach informovať ...
(2)

Poskytovateľ verejnej siete alebo verejne dostupnej služby je oprávnený zrušiť

a)
zamedzenie zobrazenia identifikácie volajúcej stanice dočasne na základe žiadosti účastníka o sledovanie ...
b)
zamedzenie zobrazenia identifikácie volajúcej stanice a nesúhlas účastníka na spracovanie lokalizačných ...
(3)

Podnik je povinný zabezpečiť službu zobrazenia identifikácie volajúcej stanice podľa odseku 1 pre účastníkov ...

Úrad oznámi Európskej komisii prípady, v ktorých ponúkanie služby podľa odseku 1 nie je technicky možné ...

§ 63
Automatické presmerovanie
(1)

Ak ide o služby umožňujúce presmerovanie, podnik je povinný zabezpečiť, aby každý užívateľ mal možnosť ...

(2)

Povinnosť podniku podľa odseku 1 sa vzťahuje na účastníkov pripojených k digitálnej ústredni aj k analógovej ...

§ 64
Identifikácia zlomyseľného volania
(1)

Identifikácia zlomyseľného volania je identifikácia čísla volajúcej stanice nezávisle od vôle volajúceho. ...

(2)

Ak účastník požiada podnik o sledovanie volaní na identifikáciu zlomyseľného volania, podnik zabezpečí ...

(3)

Ak sa účastník počas identifikácie zlomyseľného volania presvedčí o zlomyseľných volaniach a podnik ...

§ 65
Nevyžiadaná komunikácia
(1)

Elektronickou poštou je akákoľvek textová, hlasová, zvuková či obrazová správa zaslaná prostredníctvom ...

(2)

Na účely priameho marketingu je dovolené volanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej ...

(3)

Predchádzajúci súhlas užívateľa sa nevyžaduje v prípade priameho marketingu vlastných podobných tovarov ...

PIATA ČASŤ

OCHRANA SIETÍ A ZARIADENÍ

§ 66
Všeobecné povinnosti
(1)

Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sietí, ...

(2)

Vlastník a užívateľ nehnuteľnosti je povinný

a)
dbať, aby pri užívaní nehnuteľností nepoškodzoval siete a zariadenia a nerušil prevádzku vedení, najmä ...
b)
udržiavať porasty na pozemkoch v ochrannom pásme tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia. ...
§ 67
Ochranné pásma
(1)

Na ochranu vedení sa zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti ...

(2)

Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka ...

(3)

V ochrannom pásme je zakázané

a)
umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo ...
b)
vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, ...
(4)

Preloženie vedení vyvolané stavebnou činnosťou tretích osôb možno vykonať len po dohode a za podmienok ...

§ 68
Ochrana proti rušeniu
(1)

Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu.

(2)

Elektromagnetické rušenie vznikajúce pri prevádzke elektrických a elektronických zariadení, ktoré obsahujú ...

(3)

Zariadenia musia byť skonštruované tak, aby mali primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému ...

(4)

Ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, ...

(5)

Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi ...

§ 69
Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1)

Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený

a)
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b)
vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť, ...
c)
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ...
(2)

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenami28) viaznucimi na dotknutých ...

(3)

Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone oprávnení podľa odseku 1 počínať si tak, ...

(4)

Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie ...

(5)

Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený ...

(6)

Dokladom potrebným na územné konanie a na stavebné konanie30) je vyjadrenie dotknutých podnikov o existencii ...

(7)

Do projektu stavby sa musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za nesplnenie tejto povinnosti ...

(8)

Podnik je povinný viesť evidenciu o vedeniach a na požiadanie do 15 dní poskytnúť vyjadrenie a ďalšie ...

(9)

Podnik je oprávnený využívať cudzie vnútorné rozvody vedení stavieb a priestorov, v ktorých poskytuje ...

(10)

Vydávanie územných rozhodnutí na umiestnenie vedení a stavebných povolení na vedenia orgánmi verejnej ...

§ 70
Spoločné umiestnenie a používanie zariadení
(1)

Ak podnik, ktorý poskytuje siete, služby alebo siete a služby nemôže umiestniť nové vedenie alebo inštalovať ...

(2)

Podmienky používania infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení podľa odseku 1 sa dohodnú ...

(3)

Ak sa podniky na obsahu zmluvy nedohodnú, je každý z nich oprávnený úradu podať návrh na rozhodnutie. ...

ŠIESTA ČASŤ

SPRÁVNE DELIKTY

§ 71
(1)

Úrad uloží pokutu do 10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 70 000 ...

a)
poskytoval siete, služby alebo siete a služby, na ktoré nebolo vydané všeobecné povolenie alebo individuálne ...
b)
nedodržal úradom uloženú povinnosť pri poskytovaní prístupu alebo prepojenia na príslušných trhoch stanoviť ...
c)
nepredložil úradu referenčnú ponuku na prístup alebo prepojenie, alebo na uvoľnený prístup k účastníckemu ...
d)
neposkytoval univerzálnu službu (§ 50 ods. 1 a 4),
e)
okamžite dočasne nezastavil dodávku, predaj alebo prevádzku zariadenia (§ 37 ods. 6).
(2)

Úrad uloží pokutu do 10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však 40 000 ...

a)
nesplnil odôvodnenú opodstatnenú žiadosť o prístup a prepojenie (§ 21 a 28), napriek tomu, že podnik ...
b)
nesplnil oznamovaciu povinnosť na poskytovanie siete, služby alebo siete a služby, ak tak úrad určil ...
c)
nesplnil niektorú z podmienok alebo niektoré podmienky všeobecného povolenia (§ 13 ods. 2),
d)
neprijal zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich sietí, služieb ...
e)
nezabezpečil bezpečnosť a ochranu osobných údajov v prevádzke siete (§ 57),
f)
nepoužil úradom uloženú metódu kalkulácie cien s uvedením druhov nákladov a pravidiel ich priradenia ...
g)
nepredložil na požiadanie úradu odôvodnenie cien alebo nevykonal ich úpravu uloženú úradom (§ 22 ods. ...
h)
nepredložil úradu na zverejnenie technické špecifikácie ponúkaných rozhraní (§ 35 ods. 1),
i)
neposkytoval niektorú úradom určenú povinnosť univerzálnej služby (§ 50 ods. 2) alebo porušil povinnosť ...
j)
neviedol oddelene náklady a výnosy (§ 46 ods. 1 alebo 3),
k)
porušil telekomunikačné tajomstvo (§ 55 ods. 2),
l)
uviedol na trh alebo prevádzkoval elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré prekračuje úroveň ...
m)
neurobil bezodkladne účinné ochranné opatrenia alebo neukončil prevádzkovanie zariadenia, ak došlo ku ...
(3)

Úrad uloží pokutu do 10 % z obratu dosiahnutého za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac však do 7 ...

a)
odmietol strpieť výkon štátneho dohľadu [§ 37 ods. 3 písm. b)], nepredložil v požadovanom rozsahu a ...
b)
nesplnil povinnosť alebo povinnosti, ktoré mu boli uložené, ponechané, zmenené alebo doplnené rozhodnutím ...
c)
nevydal alebo nezverejnil, alebo nezverejnil včas všeobecné podmienky (§ 40), alebo nevydal, alebo nezverejnil, ...
d)
neposkytoval časť alebo celý minimálny súbor prenajatých okruhov a nezabezpečil ich požadované poskytovanie ...
e)
prevádzkoval alebo distribuoval rádiové alebo koncové telekomunikačné zariadenie bez posúdenia jeho ...
f)
nedodržal pravidlá používania čísel (§ 29 ods. 3), nezabezpečil všetkým užívateľom nepretržitý prístup ...
g)
neuzavrel so záujemcom zmluvu bez existencie dôvodu na jej odmietnutie [§ 42 ods. 3 písm. a)],
h)
účtoval ceny, ktoré presahovali rámec univerzálnej služby, aby užívateľ musel platiť za zariadenie alebo ...
i)
neprispieval na osobitný účet univerzálnej služby (§ 54 ods. 1),
j)
neoznámil každoročne na požiadanie úradu svoj obrat na príslušnom trhu (§ 54 ods. 3), neuhradil náklady ...
k)
neumožnil svojim užívateľom možnosť výberu podniku individuálnou voľbou čísla a predvoľbou čísla (§ ...
l)
nezabezpečil na vlastné náklady, aby informácie získané pri odpočúvaní a zaznamenávaní prevádzky v sieťach ...
m)
účtoval priemerný veľkoobchodný poplatok za poskytnutie regulovaného roamingového volania, regulovanej ...
n)
zmenil technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ v rozpore s osobitným predpisom.30ba) ...
(4)

Úrad uloží pokutu do 3 000 000 Sk tomu, kto

a)
neposkytol bezplatne určené služby (§ 41 ods. 3) alebo neposkytoval v rámci univerzálnej služby svojmu ...
b)
použil informácie, ktoré prevádzkovatelia dostali v priebehu rokovania o prepojení, na iný účel alebo ...
c)
obsluhoval vybrané rádiové zariadenia bez osobitnej odbornej spôsobilosti na ich obsluhu (§ 36 ods. ...
d)
nesplnil podmienku, aby verejné siete a pridružené prostriedky zodpovedali technickým normám a technickým ...
e)
neoznámil úradu alebo nezverejnil dosiahnuté výsledky ukazovateľov kvality sietí, služieb alebo sietí ...
f)
neinformoval účastníka najneskôr pri uzavretí zmluvy o pripojení, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, ...
g)
nezlikvidoval osobné údaje najneskôr po skončení zmluvných vzťahov (§ 57 ods. 3),
h)
uchoval bez súhlasu dotknutej osoby prevádzkové údaje po skončení spojenia alebo ich v tomto čase bezodkladne ...
i)
neupovedomil najmenej 15 dní vopred vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti o výkone svojich ...
j)
neuhradil do troch mesiacov úradom určený podiel na osobitný účet (§ 54 ods. 6),
k)
použil úhradu poskytnutú z osobitného účtu na úhradu iných ako čistých nákladov, ktoré nevznikli poskytovaním ...
l)
označil cenu za prepojenie ako obchodné tajomstvo (§ 28 ods. 6).
(5)

Úrad uloží pokutu do 1 000 000 Sk tomu, kto

a)
neposkytol na požiadanie úradu informácie potrebné pri zostavovaní a uplatňovaní číslovacieho plánu ...
b)
nepredložil úradu správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel [§ ...
c)
neupravil v reklamačnom poriadku podrobnosti o rozsahu práva užívateľa na reklamáciu správnosti úhrady ...
d)
nezabezpečil, aby prevádzkové údaje spracúvali len osoby oprávnené na riadenie prevádzky siete, služby ...
e)
uskutočnil volanie alebo zaslal na účely priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa ...
f)
získal a spracúval osobné údaje užívateľov na iný ako určený účel (§ 57 ods. 2),
g)
spracúval prevádzkové a lokalizačné údaje o užívateľovi podľa telefónnych čísel volaných z jeho prístupu ...
h)
použil údaje uvedené v zozname účastníkov alebo ich spracoval na iné účely ako na poskytovanie verejnej ...
i)
neuhradil úhradu za vymedzenie alebo pridelenie, alebo opakovanú úhradu za používanie každej frekvencie ...
j)
neviedol evidenciu všetkých užívateľov svojej siete [§ 42 ods. 3 písm. d)],
k)
nesprístupnil predmet telekomunikačného tajomstva (§ 55 ods. 4), nespolupracoval s Policajným zborom ...
l)
nepredložil v požadovanom rozsahu a v lehote určenej úradom podklady potrebné na vecné posúdenie mimosúdne ...
(6)

Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia ...

(7)

Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť opakovane.

(8)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do štyroch ...

SIEDMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 72
Konanie
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,31) ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na

a)
konzultácie (§ 10 ods. 1 až 5) a vydanie dočasného opatrenia (§ 10 ods. 6),
b)
vydávanie všeobecných povolení (§ 13),
c)
oznamovaciu povinnosť (§ 14),
d)
určenie relevantných trhov a analýzu relevantných trhov (§ 15 a 16),
e)
určenie metódy kalkulácie cien (§ 22 až 24),
f)
výberové konanie na pridelenie frekvencií (§ 32 ods. 6 až 15),
g)
vydávanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 36),
h)
mimosúdne riešenie sporov (§ 73).
(3)

Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe ...

(4)

Na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.32)

Mimosúdne riešenie sporov

§ 73
(1)

Užívateľ je oprávnený predložiť úradu spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality verejnej služby najmä ...

(2)

Úrad na účel dosiahnutia urovnania sporu je oprávnený prizvať na mimosúdne riešenie sporov znalca, ktorý ...

§ 74

Pri sporoch medzi podnikom a stranami rôznych členských štátov Európskej únie, ktoré sa týkajú oblasti ...

§ 75
Riešenie sporov medzi podnikmi
(1)

Úrad na návrh rieši spory medzi podnikmi vzniknuté v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z ...

(2)

Úrad je oprávnený vstúpiť do rokovaní o uzatváraní zmlúv o prístupe, prepojení alebo spoločnom používaní ...

§ 76
Prechodné ustanovenia
(1)

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa doterajších predpisov je Telekomunikačným úradom Slovenskej ...

(2)

Konania začaté do 31. decembra 2003 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Konania začaté podľa doterajších ...

(3)

Schválené telekomunikačné zariadenia, ktoré sú súčasťou verejnej telekomunikačnej siete, možno uvádzať ...

(4)

Licencie na vykonávanie telekomunikačných činností vydané do 31. decembra 2003 sa považujú za všeobecné ...

(5)

Všeobecné povolenie vydané do 31. decembra 2003 sa považuje za všeobecné povolenie podľa § 13. Registrácia ...

(6)

Ak do 31. decembra 2003 boli poskytované siete, služby alebo siete a služby, na ktoré sa podľa doterajších ...

(7)

Úrad vykoná prvú analýzu relevantných trhov podľa § 16 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti ...

(8)

Práva a povinnosti prevádzkovateľa s významným vplyvom na telekomunikačnom trhu, ktorého určil úrad ...

(9)

Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorý mal do 31. decembra 2003 povinnosť poskytovať univerzálnu ...

(10)

Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby, ktorý mal v licencii uloženú povinnosť poskytovať verejnú ...

(11)

Rozhodnutia o pridelení čísel a rozhodnutia o povolení prevádzky rádiových zariadení vydané do 31. decembra ...

(12)

Vzťahy, ktoré podľa doterajších predpisov vznikli do 31. decembra 2003 medzi prevádzkovateľmi verejných ...

§ 76a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2006
(1)

Ustanovenie § 33 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na frekvencie na rozhlasové analógové alebo televízne analógové ...

(2)

Ochranné pásma zriadené pred účinnosťou tohto zákona, ako aj oprávnenia a povinnosti z nich vyplývajúce ...

(3)

Oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou tohto ...

(4)

Konanie o určenie podniku na poskytovanie univerzálnej služby podľa § 50 ods. 4 začaté podľa doterajších ...

§ 76b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. mája 2007

Konania o udelení súhlasu na prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií začaté pred 31. májom ...

§ 76c
Prechodné ustanovenie

Ak sa v osobitných predpisoch používajú slová

a)

„telekomunikačná sieť", rozumie sa tým „elektronická komunikačná sieť",

b)

„telekomunikačná služba", rozumie sa tým „elektronická komunikačná služba".

§ 76d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2011

Konanie o predĺžení individuálneho povolenia, ktoré sa začalo pred 1. májom 2011, sa k 1. máju 2011 ...

§ 77
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa

1.

zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.,

2.

vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 50/1985 Zb., ktorou sa vydáva Poriadok rozhlasu po drôte ...

3.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 97/2001 Z. z. o minimálnom ...

4.

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 142/2001 Z. z., ktorou ...

5.

výnos Federálneho ministerstva spojov č. 8691/75-T/1, ktorým sa vydáva Diaľnopisový poriadok (registrovaný ...

6.

výnos Federálneho ministerstva spojov č. 9501/82, ktorým sa vydáva Poriadok služby prenosu dát (registrovaný ...

7.

výnos Federálneho ministerstva spojov a Federálneho ministerstva dopravy č. 12884/84-SIE o zabezpečení ...

8.

opatrenie Federálneho ministerstva spojov č. 9465/71-T, ktorým sa vydáva Telegrafný poriadok (registrované ...

9.

smernica Federálneho ministerstva spojov na vykonávanie stavebného zákona v rezorte spojov a o kolaudácii ...

10.

opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. O-8/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 78
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou ustanovení § 6 ods. 3 písm. e), § 8 ods. 1 ...

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 610/2003 Z. z.

  Zoznam preberaných smerníc

  Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu ...

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/21/EC zo 7. 3. 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/20/EC zo 7. 3. 2002 o oprávnení na elektronické komunikačné ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/19/EC zo 7. 3. 2002 o prístupe k elektronickým komunikačným ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/22/EC zo 7. 3. 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov ...

  5.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/EC z 12. 7. 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 610/2003 Z. z.

  MINIMÁLNY ZOZNAM POLOŽIEK, KTORÉ MÁ OBSAHOVAŤ REFERENČNÁ PONUKA NA UVOĽNENÝ PRÍSTUP K ÚČASTNÍCKEMU VEDENIU

  A.

  Podmienky uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu

  1.

  Sieťové prvky, ku ktorým sa ponúka prístup, zahŕňajú najmä

  (a)

  prístup k účastníckym vedeniam,

  (b)

  prístup k nehovorovému pásmu frekvenčného spektra účastníckeho vedenia v prípade poskytovania spoločného ...

  2.

  Informácie o miestach fyzického prístupu1) a dostupnosti účastníckeho vedenia v konkrétnych častiach ...

  3.

  Technické podmienky týkajúce sa prístupu a využívania účastníckych vedení vrátane technických charakteristík ...

  4.

  Postupy objednávania a poskytovania, obmedzenia používania.

  B.

  Služby spoločného umiestnenia

  1.

  Informácie o príslušných miestach1) významného podniku.

  2.

  Možnosti spoločného umiestnenia v miestach určených podľa bodu 1 (vrátane fyzického spoločného umiestnenia, ...

  3.

  Obmedzenia týkajúce sa zariadení, ktoré prichádzajú do úvahy na spoločné umiestnenie.

  4.

  Opatrenia zavedené významným podnikom na zabezpečenie bezpečnosti ich lokalít.

  5.

  Podmienky prístupu pre pracovníkov konkurenčných podnikov.

  6.

  Bezpečnostné normy.

  7.

  Pravidlá prideľovania priestoru v prípade obmedzeného priestoru na spoločné umiestnenie.

  8.

  Podmienky pre podniky na vykonanie kontroly miest, v ktorých je fyzické spoločné umiestnenie možné, ...

  C.

  Informačné systémy

  Podmienky prístupu k prevádzkovým podporným systémom alebo databázam významného podniku na predbežné ...

  D.

  Dodacie podmienky

  1.

  Lehota na vybavenie požiadaviek na dodávku služieb a prostriedkov; dojednania úrovne služieb, riešenie ...

  2.

  Štandardné zmluvné podmienky a v prípade potreby náhrady za nedodržanie lehôt.

  3.

  Ceny alebo vzorce na výpočet ceny za každú položku, funkciu a prostriedok uvedené vyššie.

  Príloha č. 3 k zákonu č. 610/2003 Z. z.

  PODMIENKY NA POSKYTOVANIE MINIMÁLNEHO SÚBORU PRENAJATÝCH OKRUHOV

  A.

  Nediskriminácia

  Podnik poskytuje túto službu koncovým užívateľom za porovnateľných podmienok a v rovnakej kvalite, ako ...

  B.

  Podnik zverejňuje

  a)

  technické charakteristiky vrátane fyzických a elektrických parametrov, ako aj podrobnú technickú špecifikáciu ...

  b)

  cenu za prvé pripojenie, pravidelné ceny za prenájom a iné ceny; ak sú ceny diferencované, je nutné ...

  c)

  Ak úrad zistí, že dosiahnuté výsledky pri poskytovaní služby minimálneho súboru prenajatých okruhov ...

  1.

  postup objednávania,

  2.

  dodaciu lehotu, t. j. lehotu, počas ktorej bolo 95 % všetkých prenajatých okruhov rovnakého druhu poskytnutia ...

  3.

  dobu platnosti zmluvy,

  4.

  štandardný čas na odstránenie poruchy, ktorý sa počíta od okamihu ohlásenia poruchy kompetentnému útvaru ...

  5.

  všetky spôsoby refundácie.

  Príloha č. 4 k zákonu č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách

  KATEGÓRIE UCHOVÁVANÝCH ÚDAJOV

  A.

  Údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie

  a)

  telefónne číslo volajúceho,

  b)

  meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného ...

  2.

  ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu ...

  a)

  pridelené označenie užívateľa,

  b)

  označenie užívateľa a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej ...

  c)

  meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného ...

  B.

  Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie

  a)

  volené číslo alebo čísla (volané telefónne číslo alebo čísla) a v prípadoch, keď sú poskytnuté doplnkové ...

  b)

  meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného ...

  2.

  ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu

  a)

  označenie užívateľa alebo telefónne číslo určených príjemcov telefónneho volania,

  b)

  meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného ...

  C.

  Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, času a trvania komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a čas začatia ...

  2.

  ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu ...

  a)

  dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby pripojenia k internetu v určitom časovom pásme spolu ...

  b)

  dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty alebo telefonovania ...

  D.

  Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie:

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: používaná telefónna ...

  2.

  ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná internetová ...

  E.

  Údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia užívateľov alebo ich údajného zariadenia: ...

  1.

  ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete číslo volajúceho a volaného,

  2.

  ak ide o mobilné telefónne spojenie

  a)

  číslo volajúceho a volaného,

  b)

  medzinárodné označenie mobilného účastníka (IMSI) volajúceho,

  c)

  medzinárodné označenie mobilného zariadenia (IMEI) volajúceho,

  d)

  IMSI volaného,

  e)

  IMEI volaného,

  f)

  v prípade predplatených anonymných služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie služby a označenie bunky, ...

  3.

  ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu ...

  a)

  telefónne číslo volajúceho na „dial-up" prístup,

  b)

  digitálna účastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.

  F.

  Údaje potrebné na identifikáciu polohy mobilného komunikačného zariadenia:

  1.

  údaje o polohe bunky pri začatí komunikácie,

  2.

  údaje identifikujúce zemepisnú polohu buniek podľa ich označenia počas doby uchovávania údajov o komunikácii. ...

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 190/1968 Zb. o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, ...
 • 1a)  Napríklad zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. ...
 • 1b)  § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
 • 2)  § 43a ods. 3 písm. h) a i), § 55 ods. 2 a § 139a ods. 10 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a ...
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti ...
 • 4)  § 2 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
 • 4a)  Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008). Zákon č. 231/1999 Z. ...
 • 4b)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 ...
 • 6)  § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a ...
 • 7)  Čl. 2 ods. 3 a čl. 3 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 7a)  Napríklad § 68 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.
 • 8)  § 21 ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách ...
 • 9)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 10)  § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 • 11)  § 43 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 12)  § 2 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických ...
 • 13)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 14)  § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. ...
 • 15)  § 3 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 16)  § 8 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z.
 • 17)  § 49 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o ...
 • 18)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 19)  § 21 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...
 • 20)  § 20 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 21)  § 18 až 23 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 22)  Napríklad § 54 ods. 6 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 23)  § 53 až 63 zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 23a)  Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
 • 23b)  Napríklad § 9 až 11, 40 až 54, 69 a 70 zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 23c)  Zákon č. 220/2007 Z. z.
 • 24)  § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 24a)  § 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 24b)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 24c)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších ...
 • 25)  Zákon č. 166/2003 Z. z. § 115 Trestného poriadku.
 • 25a)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 27)  § 10 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
 • 27a)  § 32 písm. a) a c) a § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 28)  § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.§ 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 29)  § 35 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. ...
 • 30)  § 35 ods. 1 a § 60 zákona č. 50/1976 Zb.
 • 30a)  Čl. 4 a 4b nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných ...
 • 30b)  Čl. 3, 4a a 6a bod 4 nariadenia (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia (ES) č. 544/2009.
 • 30ba)  Čl. 4c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 30c)  Čl. 6 a 6a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 31)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 246 ods. 2 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 424/2002 Z. z.
 • 33)  § 52 zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 1)  Dostupnosť týchto informácií môže byť obmedzená na zaisteresované strany len v prípade verejných bezpečnostných ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore