Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 61/2009 účinný od 01.03.2009

Platnosť od: 27.02.2009
Účinnosť od: 01.03.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD40DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 61/2009 účinný od 01.03.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 61/2009 s účinnosťou od 01.03.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „s ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a)
§ 6 ods. 14 a 15 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.“.

2.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa slová „99 581,76 eura“ nahrádzajú slovami „200 000 eur“.

3.

V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho ...

4.

V § 9 ods. 2 písm. e) sa slová „99 581,76 eura“ nahrádzajú slovami „200 000 eur“.

5.

V § 19 ods. 1 úvodná veta znie:

„Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať ...

6.

V § 19 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) ktorá je obchodnou spoločnosťou okrem akciovej spoločnosti, ak povinne vytvára základné ...

7.

V § 19 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto účtovná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26aa znie:

„26aa) Napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z., § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových ...

8.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Individuálnu priebežnú účtovnú závierku a konsolidovanú priebežnú účtovnú závierku ...

9.

V § 22 ods. 10 písm. a) sa slová „11 617 871,61 eura“ nahrádzajú slovami „17 000 000 eur“. ...

10.

V § 22 ods. 10 písm. b) sa slová „23 235 743,21 eura“ nahrádzajú slovami „34 000 000 eur“. ...

11.

V § 28 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Účtovná jednotka podľa § 9 ods. 2 účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, si môže ...

12.

V § 28 odsek 4 znie:

„(4) Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka ...

13.

V § 32 ods. 2 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorým ...

14.

Za § 39e sa vkladá § 39f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009 (1) Fyzická osoba, ktorá ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore