Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a o zmene ďalších zákonov 600/2008 účinný od 01.02.2009


Platnosť od: 23.12.2008
Účinnosť od: 01.02.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Geológia, geodézia, kartografia, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD5 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a o zmene ďalších zákonov 600/2008 účinný od 01.02.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 600/2008 s účinnosťou od 01.02.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona ...

1.

Slová „automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra“ vo všetkých tvaroch ...

2.

Slová „zobrazenie predmetov“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

3.

V § 2 ods. 1 sa slová „súbor parametrov“ nahrádzajú slovami „súbor konštánt, parametrov ...

4.

V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Realizácia geodetického systému je lokalizačný etalón, ktorý je materializáciou geodetického ...

Doterajšie odseky 2 až 16 sa označujú ako odseky 3 až 17.

5.

V § 2 ods. 8 sa slová „vyhotoviť mapy a zahŕňa prešetrovanie, meranie vybraných predmetov a ...

6.

V § 2 ods. 9 sa za slovo „najmä“ vkladajú tieto slová: „digitálny obraz reality,“.

7.

V § 2 ods. 12 sa za slovami „údajov katastra“ vypúšťa čiarka a slová „bodových polí a ...

8.

V § 2 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Katalóg tried objektov základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ďalej ...

Doterajšie odseky 13 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 18.

9.

V § 2 odseky 14 až 16 znejú:

„(14) Základná báza údajov pre geografický informačný systém je model reálneho sveta s definovanou ...

10.

V § 2 odsek 18 znie:

„(18) Permanentná lokalizačná služba, ktorá využíva globálne navigačné satelitné systémy, ...

11.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:

„(19) Metaúdaje sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových ...

12.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa za slovo „systémy“ vkladá čiarka a slová „ich realizácie“.

13.

V § 4 ods. 2 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a poskytovanie informácií a údajov ...

14.

V § 4 ods. 2 písm. m) sa za slová „štátnej dokumentácie a“ vkladajú slová „informačného ...

15.

V § 4 ods. 2 písmeno n) znie:

„n) zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie permanentnej lokalizačnej služby, ktorá využíva globálne ...

16.

V § 4 ods. 2 písmeno p) znie:

„p)
je správcom internetového portálu.“.

17.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) vydáva a zverejňuje katalóg tried objektov v Spravodajcovi úradu geodézie, kartografie a ...

18.

V § 4 ods. 4 písmená a) a b) znejú:

„a) eviduje údaje podrobného bodového poľa, b) vypracúva písomné stanoviská k názvom geografických ...

19.

V § 4 sa odsek 5 dopĺňa novým písmenom a), ktoré znie:

„a) vypracúva koncepcie smerov rozvoja geodetických a kartografických činností pre potreby obrany ...

Doterajšie písmená a) až g) sa označujú ako písmená b) až h).

20.

V § 4 sa odsek 5 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku geodézie a kartografie pre potreby obrany štátu, j) poskytuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny ...

21.

V § 6 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „meranie posunov a deformácií stavebných ...

22.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa za slová „podľa osobitného predpisu2b)“ vkladajú tieto slová: „alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„2b)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.“.

23.

V § 11 ods. 3 písm. b) sa slovo „katastrálneho“ nahrádza slovom „internetového“.

24.

V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
katalógovú službu.“.

25.

V § 12 ods. 2 písm. f) sa za slovo „mierkou“ vkladajú slová „alebo základnej bázy údajov ...

26.

V § 18 ods. 1 sa za slová „geografických objektov“ vkladajú slová „a špecifických sídelných ...

27.

V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.

28.

V § 18 odsek 4 znie:

„(4) O štandardizácii geografického názvoslovia rozhoduje úrad; proti rozhodnutiu nie je prípustný ...

29.

V § 20 písm. a) sa slová „bodových polí“ nahrádzajú slovom „základov“.

30.

V § 20a písmeno b) znie:

„b) bezplatne poskytnúť údaje o objektoch a ich vlastnostiach podľa katalógu tried objektov právnickej ...

31.

V § 21 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Prevádzkovateľ sprístupňuje a umožňuje vyhľadávanie informácií a údajov z informačného ...

32.

V § 21 ods. 5 sa slová „katastrálneho portálu“ nahrádzajú slovami „internetového portálu“ ...

33.

V § 21 ods. 8 sa slovo „katastrálneho“ nahrádza slovom „internetového“.

34.

§ 22 znie:

„§ 22 Poskytovanie informácií z informačného systému katastra nehnuteľností upravuje osobitný ...

35.

V § 23 ods. 1 písm. h) sa slová „v rozsahu nad 0,25 km2“ nahrádzajú slovami „alebo základnej ...

36.

V § 23 ods. 2 písm. a) sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „500 eur“.

37.

V § 23 ods. 2 písm. b) sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „330 eur“.

38.

V § 25 ods. 1 písm. g) sa slová „v rozsahu nad 0,25 km2“ nahrádzajú slovami „a základnej ...

39.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) nepoužije na tvorbu tematického informačného systému základnú bázu údajov pre geografický ...

40.

V § 25 ods. 2 písm. a) sa suma „do 100 000 Sk“ nahrádza sumou „do 10 000 eur“.

41.

V § 25 ods. 2 písm. b) sa suma „do 50 000 Sk“ nahrádza sumou „do 3 300 eur“.

42.

V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
do 33 000 eur za konanie uvedené v odseku 1 písm. k) a l).“.

43.

V § 25a prvej vete sa slová „g) a j)“ nahrádzajú slovami „g), j), k) a l)“.

44.

V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) popis údajov spravovaných v informačnom systéme geodézie, kartografie a katastra metaúdajmi.“. ...

45.

Príloha znie:

„Príloha k zákonu č. 215/1995 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

Čl. II

Zákon č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti ...

V čl. VIII sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „okrem čl. VII, ktorý ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore