Zákon, ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 60/2010 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 26.02.2010
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD57DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 60/2010 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 60/2010 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 474/2013

Legislatívny proces k zákonu 474/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 ...

1.

V § 1 sa za slovom „dopravou“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolu dodržiavania práv a povinností ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.

2.

V § 2 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

3.

V § 4 ods. 1 sa za slovami „ochrany objektov“ vypúšťa čiarka a slová „služba mýtnej polície“. ...

4.

V § 12 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a v prípade plnenia úloh podľa § 2 ods. 2 „služba ...

5.

V § 22 sa vypúšťa odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.

6.

§ 23 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

7.

§ 24a vrátane nadpisu sa vypúšťa.

8.

V § 25 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo ak je to nevyhnutné na zabezpečenie výkonu kontroly ...

9.

V § 48 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a pri plnení úloh podľa § 2 ods. 2“.

10.

V § 48a sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „alebo pri plnení úloh podľa § 2 ods. 2“.

11.

V § 48a sa vypúšťa písmeno e).

12.

V § 65 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Čl. II

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., ...

1.

V § 6 odsek 8 znie:

„(8) Kontrolu dodržiavania povinnosti označenia motorového vozidla nálepkou pri použití vymedzených ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2faa sa vypúšťa.

3.

V § 6 ods. 11 sa vypúšťajú slová „alebo príslušníkovi služby mýtnej polície“.

4.

V § 8 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo útvarmi služby mýtnej polície“.

5.

V § 22c ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo útvary služby mýtnej polície“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

V § 86 písm. f) sa vypúšťajú slová „a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ...

Čl. IV

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) uplynul čas, na ktorý bol ustanovený do funkcie na útvare, ktorý určí minister podľa § ...

2.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35a Preloženie príslušníka Železničnej polície do Policajného zboru a preloženie príslušníka ...

3.

V § 40 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Policajt zaradený do zálohy podľa odseku 4 písm. ...

4.

V § 48 ods. 7 sa slová „na výkon lekárskej služby prvej pomoci v štátnych zdravotníckych zariadeniach ...

5.

V § 80 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) za účasť na športovej reprezentácii Slovenskej republiky služobné voľno na nevyhnutne ...

6.

§ 97 vrátane nadpisu znie:

„§ 97 Príplatok za nerovnomernosť času služby (1) Policajtovi, ktorý má základný čas služby ...

7.

V § 142b ods. 3 sa za slová „ktorá mu umožnila získať kvalifikáciu alebo zvýšiť si kvalifikáciu,“ ...

8.

V § 246 ods. 4 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore