Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 599/2003 účinný od 01.07.2013 do 31.12.2013

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.07.2013
Účinnosť do: 31.12.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 599/2003 účinný od 01.07.2013 do 31.12.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 599/2003 s účinnosťou od 01.07.2013 na základe 468/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze občana a poskytovaní dávky v hmotnej ...

Hmotná núdza

§ 2

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje ...

§ 3

Na účely zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi rovnaké postavenie ako ...

DRUHÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE HMOTNEJ NÚDZE A POSKYTOVANIE DÁVKY A PRÍSPEVKOV

Posudzovanie hmotnej núdze

§ 4
(1)

Fyzické osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných ...

a)
manžel a manželka,
b)
rodičia a nezaopatrené deti3) žijúce s nimi v domácnosti,4)
c)
rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem5) najviac vo výške minimálnej ...
(2)

Fyzické osoby podľa odseku 1 sa na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných ...

(3)

Ak bolo dieťa uvedené v odseku 1 písm. b) a c) zverené súdom do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch ...

a)
počas jedného kalendárneho mesiaca striedavo v starostlivosti obidvoch rodičov, pričom u
1.
jedného rodiča má byť menej ako 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, považuje sa toto ...
2.
každého rodiča má byť najmenej 12 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, posudzuje sa toto ...
b)
počas jedného kalendárneho mesiaca alebo viac po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov v starostlivosti ...
(4)

Kalendárny deň, v ktorom má byť podľa rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody dieťa určitú časť ...

(5)

Dieťa uvedené v odsekoch 3 a 4 sa v kalendárnom mesiaci spoločne posudzuje vždy len s jedným z rodičov. ...

§ 5
(1)

Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu na účely posudzovania hmotnej núdze, ...

(2)

Pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa ...

a)
u posudzovaného občana jeho príjem a príjem jeho manžela (manželky),
b)
u posudzovaného občana jeho príjem, príjem jeho manžela (manželky), príjem nezaopatrených detí žijúcich ...
c)
u posudzovaných rodičov s nezaopatrenými deťmi príjem týchto rodičov, príjem nezaopatrených detí žijúcich ...
d)
u posudzovaných rodičov, ktorí sú sami nezaopatrenými deťmi, ich príjem a príjem, ktorý na ne poberá ...
e)
u posudzovaného nezaopatreného dieťaťa, ak žije v domácnosti4) s iným občanom, jeho príjem a príjem, ...
(3)

Za príjem sa na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci ...

(4)

Za príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej ...

a)
25 % z príjmu zo závislej činnosti osôb,8)
b)
25 % zo starobného dôchodku a z predčasného starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového ...
c)
25 % z materského určeného podľa osobitného predpisu,8a)
d)
25 % z invalidného dôchodku určeného podľa osobitného predpisu,8b)
e)
25 % zo sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity,
f)
25 % zo sirotského dôchodku určeného podľa osobitného predpisu,8c)
g)
25 % vdovského alebo vdoveckého dôchodku,8d) ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek,
h)
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu9) alebo dávka toho istého ...
i)
nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného predpisu,10)
j)
príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy11) do výšky dvojnásobku životného minima12) ...
k)
príjem5) žiaka strednej školy a príjem5) študenta vysokej školy, ktorý študuje dennou formou štúdia, ...
l)
štipendium podľa osobitného predpisu,13)
m)
náhrada cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie podľa osobitného predpisu,13a)
n)
náhrada cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravné poskytované uchádzačovi o zamestnanie, ...
o)
náhrada cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravné poskytované uchádzačovi o zamestnanie, ...
p)
príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa stará o dieťa pred začatím ...
r)
príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa osobitného predpisu,13e)
s)
podpora alebo príspevok poskytnuté z prostriedkov nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií ...
t)
zamestnanecká prémia a daňový bonus podľa osobitného predpisu,13f)
u)
príjem za poskytnutie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktoré vykonáva Štatistický úrad Slovenskej ...
v)
odmena za produktívnu prácu žiakovi, ktorý v rámci praktického vyučovania v súlade so školským vzdelávacím ...
z)
hmotné zabezpečenie žiaka,13h) ktoré slúži na úhradu nákladov spojených s jeho odborným vzdelávaním,
aa)
odmena za výkon funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie vyplatená podľa osobitných predpisov,13i) ...
ab)
vrátený preplatok dane z príjmov a preplatok na preddavkoch na daň z príjmov podľa osobitných predpisov13j) ...
ac)
vrátený preplatok na poistnom na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu13k) v sume najviac ...
ad)
suma zvýšenia dôchodkovej dávky podľa osobitného predpisu13l) za obdobie od 1. januára do dňa, ktorý ...
ae)
materiálne zabezpečenie dobrovoľníka podľa osobitného predpisu.13m)
(5)

Za obdobie dôchodkového poistenia podľa odseku 4 písm. b) sa na účely tohto zákona považuje aj obdobie ...

(6)

Príjem zistený podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 6

Príjem na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej ...

§ 7
Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou na účely zabezpečenia základných ...
a)

dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,

b)

je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

c)

je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,

d)

sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa, ktoré je podľa posudku príslušného orgánu dieťa s ťažkým ...

e)

sa osobne, celodenne a riadne stará o občana, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu občan s ťažkým ...

f)

má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba alebo úraz, pre ktoré ...

g)

sa zúčastňuje na resocializačných programoch, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou. ...

§ 8
(1)

Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, sa nepovažujú ...

(2)

Za majetok podľa tohto zákona sa považujú hnuteľné veci a nehnuteľné veci, a ak to ich povaha pripúšťa, ...

(3)

Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, si majú ...

a)
nehnuteľnosti, ktorú užívajú na primerané trvalé bývanie; u občana a fyzickej osoby, ktorá sa s občanom ...
b)
poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užívajú pre svoju potrebu,
c)
hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti, alebo na ktorú sa poskytla jednorazová ...
d)
motorového vozidla,14a) ktorého sú držiteľom alebo vlastníkom a
1.
využívajú ho na individuálnu prepravu, na ktorú sú na základe posudku príslušného orgánu odkázaní14) ...
2.
jeho hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom14b) alebo faktúry o kúpe motorového vozidla ...
3.
ktoré je podľa technického preukazu staršie ako 10 rokov, alebo
e)
hnuteľnej veci, ak by bol v rozpore s dobrými mravmi.
(4)

Ak občan v hmotnej núdzi a fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, sú ...

§ 9
Uplatnenie zákonných nárokov
(1)

Ak si občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ...

(2)

Zákonnými nárokmi podľa odseku 1, ktorých uplatnením je možné zabezpečiť si základné životné podmienky ...

(3)

Podmienka uplatnenia zákonného nároku na dávku poistenia v nezamestnanosti sa na účely zabezpečenia ...

Dávka a príspevky

§ 10
Dávka
(1)

Dávka patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi ...

(2)

Dávka je

a)
u jednotlivca 60,50 eura mesačne,
b)
u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115,10 eura mesačne,
c)
u dvojice bez detí 105,20 eura mesačne,
d)
u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157,60 eura mesačne,
e)
u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168,20 eura mesačne,
f)
u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 212,30 eura mesačne.
(3)

Ak je občan v hmotnej núdzi alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ...

(4)

Dávka podľa odseku 3 patrí tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáže svoje ...

(5)

Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 13,50 eura mesačne u občana ...

(6)

Výška dávky a príspevkov určená podľa § 17 sa zvýši o dávku podľa odseku 5, ak je občan alebo fyzická ...

(7)

Ak občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, ...

(8)

Dávka určená podľa odsekov 6 a 7 patrí len jednému z rodičov bez ohľadu na počet detí do jedného roku ...

(9)

Dávka na účely tohto zákona je za podmienok ustanovených týmto zákonom aj 17,20 eura mesačne pre dieťa ...

(10)

Dávka podľa odseku 9 sa započítava do sumy nárokov podľa § 17 ods. 1 a 2.

(11)

Dávka podľa odseku 9 sa poskytuje od začiatku školského roka v období školského vyučovania a školských ...

(12)

Dávka podľa odseku 9 nepatrí, ak príslušný orgán vydal rozhodnutie o určení osobitného príjemcu prídavku ...

§ 11
Príspevok na zdravotnú starostlivosť
(1)

Príspevok na zdravotnú starostlivosť patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa ...

(2)

Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 2,00 eura mesačne.

§ 12
Aktivačný príspevok
(1)

Aktivačný príspevok sa poskytuje na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností ...

a)
plnoletému občanovi v hmotnej núdzi a každej plnoletej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej ...
b)
zaopatrenému neplnoletému dieťaťu, ktoré je občanom v hmotnej núdzi alebo fyzickou osobou, ktorá sa ...
(2)

Aktivačný príspevok je 63,07 eura mesačne.

(3)

Občan v hmotnej núdzi, ktorý je zamestnaný, má nárok na aktivačný príspevok, ak

a)
si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích ...
b)
sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených ...
(4)

Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ...

a)
si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích ...
b)
sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) schválených ...
c)
sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb22) uskutočňovaných na základe písomnej dohody ...
d)
sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb22) pre obec alebo menších služieb pre samosprávny ...
(5)

Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,23a) má nárok ...

(6)

Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a)
počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom podľa odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a) alebo odseku 5,
b)
počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý ...
c)
počas vykonávania menších obecných služieb22) uskutočňovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní ...
d)
počas vykonávania menších obecných služieb22) pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj uskutočňovaných ...
(7)

Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak

a)
občan v hmotnej núdzi je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu,
b)
úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku ...
(8)

Nárok na aktivačný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi znovu po splnení podmienok ustanovených ...

(9)

Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému ...

(10)

Aktivačný príspevok vo výške 63,07 eura mesačne patrí najviac šesť mesiacov dlhodobo nezamestnanému ...

(11)

Ak občanovi vznikne nárok na aktivačný príspevok podľa odsekov 9 a 10, nemá nárok na aktivačný príspevok ...

(12)

Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej ...

(13)

Aktivačný príspevok za vykonávanie menších obecných služieb pre obec alebo rozpočtovú organizáciu alebo ...

§ 13
Príspevok na bývanie
(1)

Príspevok na bývanie patrí občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej ...

(2)

Príspevok na bývanie je

a)
55,80 eura mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
b)
89,20 eura mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi ...
(3)

Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok ...

a)
je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu alebo nájomcom ...
b)
uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich ...
(4)

Za bývanie sa na účely príspevku na bývanie považuje aj bývanie spojené s poskytovaním starostlivosti ...

(5)

Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych ...

(6)

Nárok na príspevok na bývanie zaniká, ak úrad alebo obec zistí, že občan v hmotnej núdzi nespláca uznaný ...

(7)

Odseky 3, 5 a 6 sa nepoužijú, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom ...

(8)

Odseky 3, 5 a 6 sa nepoužijú, ak sa občanovi v hmotnej núdzi alebo niektorej z fyzických osôb, ktorá ...

(9)

Ak sú pri spoločnom nájme bytu alebo spoločnom nájme bytu manželmi v bytovom dome alebo v rodinnom dome ...

(10)

Ak sú medzi spoločnými nájomcami podľa odseku 1 viacerí občania v hmotnej núdzi, ktorí požiadali o posúdenie ...

(11)

Odseky 9 a 10 sa primerane použijú, ak v jednom byte v bytovom dome alebo v rodinnom dome bývajú viacerí ...

§ 14
Ochranný príspevok
(1)

Ochranný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v núdzi ...

(2)

Ochranný príspevok je 63,07 eura mesačne.

(3)

Ochranný príspevok je 34,69 eura mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným ...

(4)

Ochranný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej ...

(5)

Ak nepriaznivý zdravotný stav podľa § 7 písm. f) občana v hmotnej núdzi alebo fyzickej osoby, ktorá ...

§ 15
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
(1)

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré ...

(2)

Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým ...

§ 16
Poskytovanie dávky a príspevkov a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Poskytovanie dávky a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú. ...

Určenie výšky dávky a príspevkov

§ 17
(1)

Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov uvedených v § 10 ods. 2 a 9, § 11 ods. ...

(2)

Ak dávka a príspevky patria občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi, a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom ...

(3)

Ak výška dávky a príspevkov určená podľa odsekov 1 a 2 je nižšia ako jedno euro, dávka a príspevky sa ...

(4)

Sumy uvedené v § 10 až 14 môže upraviť k 1. septembru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením. ...

Formy a spôsob poskytovania dávky a príspevkov a ich financovanie

§ 19
(1)

Dávka a príspevky sa poskytujú v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme. Aktivačný ...

(2)

Dávka vo vecnej forme je jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

(3)

Spôsob poskytovania dávky a príspevkov určí úrad a spôsob poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej ...

§ 21

Dávka a príspevky poskytované v pôsobnosti úradu sa financujú zo štátneho rozpočtu.

TRETIA ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCE PRI ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÝCH ŽIVOTNÝCH PODMIENOK A PRI POMOCI ...

§ 22
Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny28) (ďalej len „ústredie“)

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci ...

b)

vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a ...

c)

kontroluje hospodárenie úradu s finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie základných životných ...

d)

vedie evidenciu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie ...

e)

koordinuje činnosť úradov, obcí a ostatných organizácií podieľajúcich sa na zabezpečení základných životných ...

§ 23
Pôsobnosť úradu

Úrad

a)

rozhoduje

1.

o hmotnej núdzi, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami, ...

2.

o vrátení neprávom vyplatenej dávky a príspevkov,

3.

o zvýšení a znížení dávky a príspevkov,

4.

o preddavkovom priznaní dávky a príspevkov okrem aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 a dávky ...

5.

o odňatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov poskytovaných preddavkovo,

6.

o doplatení a vrátení dávky a príspevkov poskytovaných preddavkovo,

7.

o odňatí a zastavení výplaty dávky a príspevkov,

8.

o zastavení výplaty dávky a príspevkov,

9.

o obnovení výplaty dávky a príspevkov,

10.

o priznaní, odňatí a zastavení výplaty, zastavení výplaty alebo obnovení výplaty dávky podľa § 10 ods. ...

11.

o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení dávky a príspevkov,

12.

o zastavení príspevkov na šesť mesiacov,

13.

o určení a uvoľnení osobitného príjemcu dávky a príspevkov,

b)

dohliada, ako osobitný príjemca plní povinnosti podľa tohto zákona,

c)

podáva podnet podľa § 29 ods. 4 písm. a) a b) orgánom činným v trestnom konaní na začatie konania,

d)

vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi,

e)

získava podklady na rozhodovanie a sledovanie účelného využitia vyplatenej dávky a príspevkov priamo ...

f)

vedie evidenciu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, ak rodné číslo nie ...

g)

koordinuje činnosť orgánov a organizácií uvedených v § 30 pri zabezpečení základných životných podmienok ...

h)

vydáva potvrdenie pre fyzickú osobu uvedenú v § 31 ods. 3 na účely vyplatenia splatných súm, ak sa dávka ...

i)

potvrdzuje trvanie nepriaznivého zdravotného stavu podľa § 14 ods. 5.

§ 24
Pôsobnosť obce

Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti

a)
rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
b)
vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi,
c)
uzatvára s občanom v hmotnej núdzi písomnú dohodu o vykonávaní menších obecných služieb podľa § 12 ods. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KONANIE VO VECIACH HMOTNEJ NÚDZE

§ 25
(1)

Na konanie o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi ...

(2)

Na konanie o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi ...

(3)

Konanie sa začína podaním písomnej žiadosti občana, žiadosti občana podanej elektronickými prostriedkami ...

(4)

Nárok na dávku a príspevky vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o ich priznaní.

(5)

Dávka a príspevky sa priznajú a vyplácajú od začiatku mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o ich poskytnutí. ...

(6)

Žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi ...

(7)

Dávka a príspevky sa vyplácajú za celý kalendárny mesiac, a to aj v prípade, ak podmienky nároku boli ...

(8)

Úrad vypláca dávku a príspevky občanovi v hmotnej núdzi mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho ...

(9)

Dávka a príspevky sa nevyplácajú do cudziny a nepatria za čas, v ktorom sa občan v hmotnej núdzi alebo ...

(10)

Právoplatné rozhodnutie o hmotnej núdzi, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej ...

(11)

Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení alebo odňatí dávky a príspevkov a o zastavení ich výplaty a odvolanie ...

(12)

Občan, ktorý podáva žiadosť podľa odseku 3, sa považuje na účely konania o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení ...

§ 26
Zánik nároku na dávku a príspevky
(1)

Dávku a príspevky úrad odníme a ich výplatu zastaví, ak sa priznali neprávom alebo sa nevyužívajú na ...

(2)

Úrad dávku a príspevky odníme a ich výplatu zastaví alebo ich zvýši, alebo zníži a vyplatí ich vo vyššej ...

(3)

Nárok na výplatu dávky a príspevkov alebo ich časť v pôsobnosti úradu zaniká uplynutím troch rokov odo ...

(4)

Ak úrad zistí, že dávku a príspevky nepriznal, vyplácal v nižšej sume alebo vyplácal vo vyššej sume, ...

(5)

Nárok na dodatočnú výplatu dávky a príspevkov podľa odseku 4 zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, od ...

§ 27
Preddavkové priznanie dávky a príspevkov
(1)

Dávka a príspevky s výnimkou aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 a dávky podľa § 10 ods. 7 ...

(2)

Dávka a príspevky s výnimkou aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 a dávky podľa § 10 ods. 7 ...

(3)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného v konaní podľa odseku 1 úrad rozhodne o dávke a príspevkoch, ...

(4)

Úrad zúčtuje dávku a príspevky s opakovanou štátnou sociálnou dávkou, peňažným príspevkom za opatrovanie ...

§ 28
Osobitný príjemca
(1)

Osobitný príjemca podľa tohto zákona je obec alebo, ak je to odôvodnené, iná právnická osoba alebo fyzická ...

(2)

Úrad určí osobitného príjemcu, ak sa doterajšou výplatou dávky a príspevkov nedosiahol alebo zrejme ...

(3)

Osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v peňažnej forme, vo vecnej forme alebo v kombinovanej ...

(4)

Úrad dohliada, ako ním určený osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si osobitný príjemca neplní ...

(5)

Ak sa dávka a príspevky vyplácajú osobitnému príjemcovi, ktorým je právnická osoba, môže dávku a príspevky ...

§ 29
Povinnosti a zodpovednosť občana v hmotnej núdzi
(1)

Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky, je povinný ohlásiť úradu písomne do ôsmich ...

(2)

Občan v hmotnej núdzi je povinný na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na poskytovanie dávky ...

(3)

Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky, je povinný úradu, ktorý vo veci konal, ...

(4)

Občan v hmotnej núdzi je povinný vrátiť dávku a príspevky alebo ich časť zvýšené o 10 % odo dňa, od ...

a)
nesplnil niektorú jemu uloženú povinnosť a prijímal dávku a príspevky alebo ich časť, hoci vedel a musel ...
b)
úmyselne spôsobil, že dávka a príspevky alebo ich časť sa vyplatili neprávom alebo vo vyššej sume, ako ...
(5)

Ak si občan v hmotnej núdzi nesplnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom, úrad rozhodne o zastavení ...

(6)

O povinnosti vrátiť dávku a príspevky alebo ich časť vyplatené neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrili, ...

(7)

Nárok na vrátenie dávky a príspevkov vyplatených neprávom alebo v nesprávnej výške zaniká uplynutím ...

(8)

Rozhodnutia vydané podľa odsekov 6 a 7 možno vykonať najneskôr do 10 rokov po uplynutí lehoty určenej ...

(9)

Bežne vyplácaná dávka a príspevky nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu.27)

§ 30
Súčinnosť a spolupráca štátnych orgánov, samosprávy a ďalších právnických osôb a fyzických osôb
(1)

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, ...

(2)

V rámci zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci hmotnej núdzi orgány štátnej správy spolupracujú ...

§ 31
Prechod nárokov vzniknutých pri pomoci v hmotnej núdzi
(1)

Nárok na dávku a príspevky sa nemôže postúpiť.

(2)

Nárok na dávku a príspevky zaniká dňom smrti občana, ktorému sa vyplácali.

(3)

Ak sa dávka a príspevky priznali pred smrťou občana, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa smrti ...

§ 32
(1)

Poverený zamestnanec úradu alebo obce, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, môže navštíviť občana ...

(2)

Poverený zamestnanec úradu alebo obce, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, je povinný zachovávať ...

§ 32a
Spracúvanie osobných údajov
(1)

Ústredie a úrad na účely posúdenia hmotnej núdze, rozhodovania o dávke a príspevkoch vyplácaných podľa ...

(2)

Obec na účely rozhodovania o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi, výkonu osobitného príjemcu a výkonu ...

(3)

Ústredie a úrad spracúvajú osobné údaje o

a)
fyzickej osobe, ktorá žiada o dávku a príspevky, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje podľa ...
b)
spoločne posudzovanej osobe,
c)
osobitnom príjemcovi, ak ním je fyzická osoba,
d)
splnomocnenom spoločnom zástupcovi na účely poskytovania príspevku na bývanie,
e)
o inej fyzickej osobe v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu posúdenia hmotnej núdze a na rozhodovanie ...
(4)

Osobné údaje, ktoré ústredie a úrad spracúvajú o fyzických osobách uvedených v odseku 3 na účely podľa ...

a)
meno, priezvisko a titul,
b)
druh pobytu,
c)
rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)
rodinný stav,
e)
štátne občianstvo,
f)
sociálne postavenie,
g)
údaje o príjme,
h)
údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach,
i)
údaje o zdravotnom stave na účely poskytovania ochranného príspevku,
j)
údaje o bytových pomeroch na účely poskytovania príspevku na bývanie,
k)
telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
l)
číslo účtu a kód banky,
m)
ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracovania a sú nevyhnutné na účel posúdenia hmotnej núdze ...
(5)

Obec spracúva o osobách podľa odseku 3 písm. a) až c) osobné údaje podľa odseku 4 písm. a) až h), k) ...

(6)

Ústredie, úrad a obec poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú, orgánu verejnej moci, inej právnickej ...

(7)

Ministerstvo spracúva o osobách podľa odseku 3 osobné údaje podľa odseku 4 na účely plnenia úloh podľa ...

§ 32b
Spoločné ustanovenia
(1)

Občan sa nepovažuje za občana v hmotnej núdzi podľa tohto zákona počas

a)
výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
b)
členstva v komunite, reholi, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou ...
c)
vykonávania podnikateľskej činnosti okrem tých činností, ktorých vykonávanie nemožno prerušiť podľa ...
(2)

Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť sa považuje za občana v hmotnej núdzi, ak splnila podmienky ...

(3)

Ak sa občanovi v hmotnej núdzi alebo fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, ...

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 33
Prechodné ustanovenia
(1)

O žiadostiach o poskytovanie dávky sociálnej pomoci, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo ...

(2)

Pri rozhodovaní o nároku na príspevok na bývanie za obdobie do 31. decembra 2003, ktorý bol uplatnený ...

(3)

Hmotná núdza, ktorá sa posudzuje podľa doterajších predpisov do 31. decembra 2003, sa považuje za hmotnú ...

(4)

Ak vznikne občanovi nárok na dávku a príspevky podľa tohto zákona, zaniká občanovi nárok na príspevok ...

(5)

Občanovi, ktorému sa podľa doterajších predpisov33) vyplatil príspevok na bývanie v januári 2004 a ktorý ...

(6)

Ak si občan, ktorému sa poskytuje dávka sociálnej pomoci podľa doterajších predpisov do 29. februára ...

(7)

Ak príslušný orgán nepostupoval do 29. februára 2004 podľa odseku 6, rozhodne z vlastného podnetu najneskôr ...

§ 33a

O žiadostiach o poskytovanie dávky a príspevkov, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo ...

§ 33b
(1)

Ak príslušný orgán nezúčtoval dávku sociálnej pomoci podľa § 33 ods. 6 do 31. augusta 2004, rozhodne ...

(2)

O žiadostiach o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoci v hmotnej ...

(3)

Dávka a príspevky, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. augusta 2004, sa vyplatia v ...

(4)

Príslušný orgán prehodnotí a rozhodne z vlastného podnetu o dávke a príspevkoch uvedených v odseku 3 ...

(5)

Na účely § 5 ods. 4 a 5 sa za obdobie celodennej, osobnej a riadnej starostlivosti o občana s ťažkým ...

§ 33c
(1)

O žiadostiach o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej ...

(2)

Úrad z vlastného podnetu vyzve do 31. januára 2005 občana, ktorému sa dávka a príspevky poskytujú z ...

(3)

Pri nárokoch štátu a povinnostiach občana, za ktorého štát alebo obec plnili povinnosť čiastočne alebo ...

§ 33d

Ak úrad poskytoval dávku a príspevky najmenej dva roky pred 1. januárom 2009 a nárok na dávku a príspevky ...

§ 33e
(1)

Dávka a príspevky, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. decembra 2005, sa vyplatia ...

(2)

Príslušný orgán prehodnotí dávku a príspevky a rozhodne o dávke a príspevkoch uvedených v odseku 1 najneskôr ...

§ 33f

Ak občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ...

§ 33g

Ak nárok na príspevok na bývanie vznikol v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2006, § 33f sa ...

§ 33h

O žiadostiach o poskytovanie dávky a príspevkov, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo ...

§ 33i

Ak konanie o zúčtovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami podľa § 33 ods. 6 a § 33b sa do ...

§ 33j

Ak príslušný orgán právoplatne nerozhodol o zastavení príspevkov na 12 mesiacov podľa § 29 ods. 5 do ...

§ 33k

Občanovi v hmotnej núdzi s nepriaznivým zdravotným stavom podľa § 7 písm. f) alebo fyzickej osobe s ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013

§ 33l
(1)

Konanie začaté na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2013 alebo začaté z podnetu príslušného ...

(2)

Dávka a príspevky, o ktorých príslušný úrad právoplatne rozhodol do 31. decembra 2012, sa vyplatia v ...

(3)

Príslušný úrad z vlastného podnetu prehodnotí dávku a príspevky priznané na základe rozhodnutia v konaní ...

§ 33m
(1)

Podmienky vzniku nároku na aktivačný príspevok z dohôd o vykonávaní menších obecných služieb uzatvorených ...

(2)

Nárok na vznik aktivačného príspevku z dohôd o vykonávaní menších obecných služieb uzatvorených s neplnoletým ...

§ 34
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/2001 Z. z., ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 2 a 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom ...
 • 4)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 5)  § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. ...
 • 6a)  § 62 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...
 • 6b)  § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 466/2008 Z. z.
 • 6c)  § 24 a § 36 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 7)  § 4 zákona č. 601/2003 Z. z.
 • 8)  § 5 zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 8a)  § 53 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 8b)  § 73 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 8c)  § 77 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 8d)  § 74 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 532/2007 Z. z.
 • 10)  § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.
 • 12)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z.
 • 13)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13a)  § 32 ods. 12 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13b)  § 43 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13c)  § 46 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13d)  § 43 ods. 9 a § 46 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13e)  § 51 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13f)  § 32a a 33 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13g)  § 12 ods. 4 až 6 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13h)  § 13 zákona č. 184/2009 Z. z.
 • 13i)  § 55 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších ...
 • 13j)  § 38 ods. 6 a § 40 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 79 zákona č. 563/2009 Z. ...
 • 13k)  § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 13l)  § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13m)  § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 14)  § 14 ods. 4 a § 15 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 14a)  § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 14b)  § 16 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  § 62 a 71 Zákona o rodine.
 • 15a)  Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a ...
 • 16)  Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...
 • 17)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
 • 18)  Zákonník práce.
 • 19)  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20)  Zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku.Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti ...
 • 20a)  § 34 ods. 14 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20aa)  § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 20b)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 20c)  § 23 zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 20d)  § 12 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z.
 • 21)  § 46 alebo § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 3 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z. ...
 • 23)  § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23a)  Zákon č. 280/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 573/2005 Z. z.
 • 25)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 25a)  § 48b, § 49a, § 51 a 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 25b)  § 717 Občianskeho zákonníka.
 • 26)  § 115 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 27)  § 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. ...
 • 28)  Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ...
 • 29)  § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 31)  § 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
 • 31a)  § 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
 • 32)  § 166 až 168 Trestného zákona.
 • 32a)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 32b)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 32c)  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení ...
 • 33)  Zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie.
Načítavam znenie...
MENU
Hore