Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71799
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 595/2003

BEZPEČNÉ PRÍSTAVY VO SVETLE ČINNOSTI OECD A MOŽNÉ IMPLIKÁCIE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY [1]

Abstrakt
Predmetom tohto príspevku je zhodnotiť pozíciu Slovenskej republiky vo vzťahu k tzv. bezpečným prístavom v transferovom oceňovaní z perspektívy de lege lata aj z perspektívy existujúcej aplikačnej praxe správcov dane na Slovensku. Ako východiskovú pozíciu autori vzali do úvahy existujúci konsenzus vo vzťahu k vhodnosti bezpečných prístavov sformulovaný v materiáloch OECD. Oproti tomuto konsenzu sú následne porovnávané existujúce pravidlá na Slovensku a tiež postupy správcu dane v aplikačnej praxi. Tak vo vzťahu k formálnym aj faktickým bezpečným prístavom sme dospeli k záveru, že môžu existovať okolnosti, kde riziká (tak pre daňovníka aj pre štát) prevážia nad pozitívami prameniacimi zo zdanlivo priamočiareho a jednoduchšieho režimu bezpečného prístavu. Ak nie je možné úplne prehodnotiť existenciu nami identifikovaných bezpečných prístavov, zdá sa vhodné presnejšie vymedziť vhodné prípady ich použitia napríklad prostredníctvom usmernenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 17


Vydané:25.10.2019
Autor:doc. JUDr. Ing., Matej Kačaljak, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. Ing., Matej Kačaljak, PhD.

POZITÍVNE A NEGATÍVNE DOPADY IMPLEMENTOVANIA NOVÝCH TECHNOLÓGII DO ZDAŇOVANIA[1]

Abstrakt
Článok sa zaoberá novými technológiami a úlohou, ktoré môžu v budúcnosti zohrávať v daňovej politike. Konkrétna pozornosť je venovaná problematike technológie blockchain a zdaňovanie automatizovaných systémov (tzv. „zdaňovanie robotov“). Autori v článku poukazujú na vybrané pozitívne a negatívne dopady na spoločenské vzťahu, ktoré môžu zdanenie týchto technológii priniesť.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
úprava základu dane zahraničných závislých osôb
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 18


Vydané:25.10.2019
Autor:Doc. JUDr., Mária Bujňáková, CSc.
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Doc. JUDr., Mária Bujňáková, CSc.

ZAMYSLENIE SA NAD DAŇOVOU POLITIKOU (SLOVENSKA/EÚ) Z HĽADISKA JEJ VPLYVU NA DAŇOVÉ SUBJEKTY[1]

Abstrakt
V úvode autor poukazuje na celý rad príčin, okolností a skutočností, ktoré charakterizujú súčasné globálne spoločensko-ekonomické prostredie vo svete (deglobalizácia, BREXIT, nové trendy v automobilovom a strojárenskom priemysle, digitalizácia, automatizácia a robotizácia atď.). Na podklade podrobnejšej analýzy pritom konštatuje, že ide o nové výzvy, ktorým neunikne žiadny štát. Preto ani Slovensko, rovnako tak, ako EÚ nemôže ostať voči týmto výzvam ľahostajné a musí tomu prispôsobovať aj svoju daňovú politiku. EÚ preto vyvíja zvýšené úsilie o zmenu prístupu členských štátov k rozhodovaniu v oblasti zdaňovania, ktorá by viedla k nahradeniu systému jednomyseľného súhlasu s novými legislatívnymi návrhmi rozhodovaním na podklade kvalifikovanej väčšiny. Autor sa v ďalšom zamýšľa nad súčasnou daňovou politikou, a to nielen v slovenskom daňovom prostredí, ale svoju pozornosť sústreďuje aj na daňovú politiku EÚ. Konštatuje pritom, že každý štát ovplyvňuje podnikateľské prostredie v oblasti zdaňovania dvojakým spôsobom: (1) priamo a bezprostredne prostredníctvom svojej daňovo-právnej normotvorby a (2) nepriamo a sprostredkovane daňové zákonodarstvo štátu pôsobí aj na stav podnikania v iných štátoch. Prejavuje sa to napríklad tým, že štáty väčšinou reagujú na zásadnejšie zmeny v daňovom zákonodarstve iných štátov istými protiopatreniami hospodárskej a daňovej povahy (najmä na tie, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať úroveň ekonomického rozvoja ich krajiny), príp. ani aktívne nepristupujú k zmenám vo svojej daňovej normotvorbe, vychádzajúc z toho, že zmeny v daňových predpisoch iného štátu skôr pomôžu než uškodia vnútroštátnemu podnikateľskému prostrediu. Príspevok obsahuje celý rad príkladov pozitívneho, ale najmä negatívneho charakteru, ktoré na Slovensku ovplyvňujú konanie a správanie sa daňových subjektov v oblasti plnenia / neplnenia daňových povinností.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
50%
daňová licencia právnickej osoby
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 46b


Vydané:25.10.2019
Autor:Prof. JUDr., Vladimár Babčák, CSc.
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Prof. JUDr., Vladimár Babčák, CSc.

DISPROPORCIA V ZDAŇOVANÍ VYPLÁCANÝCH PODIELOV NA ZISKU (DIVIDEND) V ZÁVISLOSTI OD TYPU OBCHODNEJ V ť SPOLOČNOSTI V SR

Abstrakt
Predkladaný príspevok analyzuje zdaňovanie vyplácaných podielov na zisku obchodnej spoločnosti v prípade štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.), ako aj v prípade členov štatutárneho orgánu v akciovej spoločnosti (a.s.). Cieľom je poukázať na existujúce disproporcie v zdaňovaní dividend vybraných obchodných spoločností a ich dopad na čistý príjem konateľov a zrovnoprávniť podmienky zdaňovania dividend pre konateľov, bez ohľadu na typ obchodnej spoločnosti. Výsledkom analýzy je návrh pozmeňujúcich legislatívnych opatrení, ktoré môžu prispieť k spravodlivejšiemu zdaňovaniu dividend pre fyzické osoby-konateľov, resp. návrh zmien vybraných parametrov v oblasti zdaňovania vyplácaných podielov zo zisku obchodných spoločností pre ich konateľov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daň z príjmu fyzických osôb
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 3


Vydané:25.10.2019
Autor:Zuzana Korytárová
Zdroj:Ekonomická univerzita v Bratislave
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Zuzana Korytárová

ÚĽAVA NA DANI A PRIJÍMANIE STIMULOV

Abstrakt
Obsahovým zameraním príspevku je vymedzenie pojmu štátna pomoc v spojení s právnou úpravou zákona o dani z príjmov. Z osobitého právneho predpisu sú abstrahované inštitúty ako úľava na dani a odpočet výdavkov na vedu a výskum. Právna úprava zákona o dani z príjmov je vnímaná optikou potreby návrhov de lege ferenda.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
úľava na dani pre prijímateľa stimulov
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 30b


Vydané:25.10.2019
Autor:Mgr., Michal Úradník
Zdroj:Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Úradník

Reklama ako (ne)daňový výdavok

Abstrakt
Reklama predstavuje najdôležitejší marketingový nástroj podnikateľov pre upútanie pozornosti širokej verejnosti. Náklady na reklamu preto pochopiteľne tvoria podstatnú časť výdavkov daňového subjektu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Pre uznanie predmetného daňového výdavku je osobitne významné jeho relevantné právne posúdenie. Účelom nasledujúceho príspevku je priblíženie danej problematiky z pohľadu vymedzenia pojmu reklama ako daňového výdavku.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
daňové výdavky daňového subjektu
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 19


Vydané:29.09.2019
Autor:Mgr., Michal Úradník
Udalosť:Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Úradník

MOŽNÉ DOPADY ROZHODNUTIA PL. ÚS 21/2014 NA ÚSTAVNÚ ÚPRAVU KONFLIKTU ZÁUJMOV

Abstrakt
Ústavná úprava konfliktu záujmov je súčasťou slovenského ústavného práva od roku 1995. Počas nasledujúcich dekád Ústavný súd dospel k záveru, že medzi ústavnými normami zakotvenými v tejto úprave na jednej strane a ústavnými normami z Ústavy Slovenskej republiky existuje určité napätie. Problém tohto napätia bol riešený cestou interpretácie. Po kľúčovom rozhodnutí PL. ÚS 21/2014 môže dôjsť k obratu taktiež aj vo vzťahu k ústavnej úprave konfliktu záujmov. Príspevok analyzuje, ktoré jej časti sa môžu stať terčom novonájdenej súdnej právomoci

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 50


Vydané:05.09.2019
Autor:Mgr., Vincent Bujňák
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Vincent Bujňák

ROZHODOVANIE SÚDOV V OBLASTI TRANSFEROVÉHO OCEŇOVANIA

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá rozhodovaním súdov v oblasti práva transferového oceňovania. V prvej časti sú vysvetlené základné pojmy tejto oblasti práva ako aj pramene práva (tuzemské aj zahraničné). Je vysvetlená polemika ohľadne právnej záväznosti Smernice OECD k transferovému oceňovanie. Ďalšia časť príspevku je venovaná slovenskej judikatúre v tejto oblasti, ktorá je veľmi skromná. V závere príspevku je prezentované rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v oblasti transferového oceňovania, ktoré sa dá považovať z prevratné.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 6


Vydané:12.08.2019
Autor:Mag. rer. soc. oec. et Mgr., Branislav Kováč
Zdroj:VGD SLOVAKIA s. r. o. a FPM EU v Bratislave
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mag. rer. soc. oec. et Mgr., Branislav Kováč

ZNEUŽITIE ZMLUVY O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA [1]

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá vybraným rozhodnutím súdu vo veci aplikácie medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Z rozboru argumentácie súdu v danom prípade vyplýva, že súd mohol byť do istej miery vedený aj úvahami presahujúcimi existujúci rámec noriem a princípov daňového práva. Cieľom príspevku je identifikovať princíp, resp. záujem, ktorý by mohol odôvodniť uvedené rozhodnutie súdu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zamedzenie dvojitého zdanenia
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 45


Vydané:12.08.2019
Autor:doc. JUDr. Ing., Matej Kačaljak, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. Ing., Matej Kačaljak, PhD.

RIEŠENIE SPOROV V OBLASTI ZDANENIA[1]

Abstrakt
Na dosiahnutie spravodlivejšieho daňového prostredia je potrebné zlepšiť pravidlá týkajúce sa transparentnosti a tiež posilniť opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Zároveň je v záujme spravodlivého daňového systému potrebné zabezpečiť, aby mechanizmy riešenia sporov boli komplexné, účinné a vhodné. Príspevok je postavený na hypotéze, že ak je zabezpečené efektívne riešenie sporov odstraňujúce problémy dvojitého zdanenia, tak tým menej dochádza zo strany daňovníkov k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a k daňovým únikom.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zamedzenie dvojitého zdanenia
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 45


Vydané:12.08.2019
Autor:Mgr., Andrea Koroncziová, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Andrea Koroncziová, PhD.

KRYPTOMENY A DANE

Abstrakt
Autor sa vo svojom príspevku venuje daňovým povinnostiam, ktoré vznikajú v súvislosti s obchodovaním/nakladaním s kybermenami (ďalej aj ako „virtuálnymi menami). Svoju pozornosť venuje predovšetkým k otázke zdaňovania prostredníctvom priamych daní, kde poukazuje na výklad Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré k zdaňovaniu virtuálnych mien vydalo usmernenie. Autor vo svojom príspevku rozoberá aj problematiku nepriamych daní z pohľadu obchodovania s virtuálnymi menami, a to predovšetkým z pohľadu práva stále aktuálnej a jednoznačne nevyriešenej otázke právneho statusu kryptomien.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
predmet dane z príjmu
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 3, 2


Vydané:07.09.2018
Autor:Mgr., Martin Daňko, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Martin Daňko, PhD.

VÝMENA DAŇOVÝCH INFORMÁCIÍ ZA ÚČELOM ZAMEDZENIA DAŇOVÝM ÚNIKOM1

Abstrakt
Automatická výmena daňových informácií je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti daňovým únikom. Cieľom príspevku bude analýza FATCA, GATCA, ako aj zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti výmeny daňových informácií so zameraním sa aj na ústavnoprávne aspekty prednosti medzinárodných zmlúv.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
zamedzenie dvojitého zdanenia
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 45


Vydané:26.08.2018
Autor:Mgr., Andrea Koroncziová, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Andrea Koroncziová, PhD.

POSKYTOVANIE ÚDAJOV SPRÁVCOVI DANE - TEORETICKÉ A APLIKAČNÉ OTÁZKY

Abstrakt
Cieľom príspevku je analýza existujúcej právnej úpravy týkajúcej sa povinnosti dotknutých (tretích) osôb poskytovať údaje správcovi dane a to za účelom zníženia potencionálnej možnosti daňových únikov na dani z príjmov. Súčasná právna ohľadne plnenia tejto povinnosti je veľmi vágna a v zásade často neuplatniteľná a teda aj nekontrolovateľná.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 17


Vydané:18.10.2017
Autor:
Zdroj:Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť:Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam


Zobraziť všetky články autora

DAŇOVO-PRÁVNE ASPEKTY POUŽÍVANIA MOTOROVÉHO VOZIDLA NA PODNIKANIE

Abstrakt
Príspevok je zameraný na vybrané aspekty právnej úpravy ukladania, výberu a platenia dane z motorových vozidiel, pričom poukazuje na možnosti zlepšenia kontroly plnenia daňových povinností a na možnosti predchádzania daňovým únikom v tejto oblasti. Príspevok sa zameriava nielen na súčasnú právnu úpravu, ale poukazuje aj na historický vývoj v oblasti zdaňovania motorových vozidiel.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 6


Vydané:18.10.2017
Autor:
Zdroj:Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť:Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam


Zobraziť všetky články autora

Novela č. 341/2016 Z. z., ktorá novelizuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov už aj pri podaní daňového priznania za rok 2016

Abstrakt
Parlament schválil novelu zákona č. 595/2016 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon“) ktorá vyšla v Zbierke zákonov pod číslom 341/2016 Z. z. (ďalej len „novela“) Účinky tejto novely je možné rozdeliť do štyroch oblastí a to a) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú už pri podaní daňového priznania za rok 2016 b) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú až na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 c) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú až na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.2.2017 d) zmeny v zákone, ktoré sa aplikujú až na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2018.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 17


Vydané:13.01.2017
Autor:Ing., Vladimír Ozimý
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Ing., Vladimír Ozimý

NÁSTROJE KONTROLY V DAŇOVOM PRÁVE

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na kontrolné mechanizmy v oblasti daňového práva, ktoré boli zavedené do právneho poriadku Slovenskej republiky na účel boja proti daňovým únikom. Jedným z týchto nástrojov kontroly je kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty, ktorého vzor bol vytvorený opatrením MF SR na základe § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Platitelia dane začali predkladať kontrolný výkaz elektronicky spolu s daňovým priznaním od 1.1.2014. K zefektívneniu kontroly daňových subjektov by mala dopomôcť aj výmena informácií medzi daňovými orgánmi jednotlivých štátov. Cieľom príspevku je rozobrať nástroje, ktoré majú dopomôcť v boji proti daňovým únikom, daňovým podvodom a proti agresívnemu daňovému plánovaniu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daňové priznanie
Priradené k predpisu:
563/2009paragrafy: 15
595/2003paragrafy: 32


Vydané:13.09.2016
Autor:Mgr., Andrea Koroncziová, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Andrea Koroncziová, PhD.

REKLAMA NA INTERNETE V KONTEXTE DAŇOVO UZNATEĽNÝCH VÝDAVKOV

Abstrakt
Reklama na internete v súčasnosti zažíva značný progres, ktorý nie je porovnateľný s iným obdobím v histórii reklamy. Tento fakt je ovplyvnený skutočnosťou, že práve v podmienkach internetu je reklama mnohonásobne účinnejšia a efektívnejšia ako iné tzv. „klasické“ formy reklamy. Tento spôsob reklamy však otvára pomerne široký priestor pre porušovanie právnych predpisov v sfére daňového práva. Z tohto dôvodu sa autori zameriavajú v príspevku na posudzovanie rizík pri preukazovaní daňovo uznateľných výdavkov reklamy na internete ako aj v oblasti tzv. rozloženia dôkazného bremena v daňovom konaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daňový výdavok
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 2


Vydané:30.08.2016
Autor:JUDr., Peter Lukáčka, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Peter Lukáčka, PhD.

Darovanie vs. dedenie medzi rodinnými príslušníkmi – pre a proti

Abstrakt
Výhodou darovania pre obdarovaného je predovšetkým to, že s výnimkou možnosti vrátenia daru a právnej neúčinnosti darovania voči veriteľom darcu, obdarovaný o tento dar už nemôže prísť – v prípade ponechania na dedenie sa situácia môže rôznymi spôsobmi modifikovať, pričom vlastník môže do svojej smrti s týmto majetkom disponovať, t.j. previesť ho inú osobu, príp. zaťažiť, môže dôjsť taktiež k rozšíreniu okruhu dedičov, vydedeniu, odkázania závetom inému dedičovi a pod. Práve z týchto dôvodov budú mať potomkovia záujem na nadobudnutí majetku ešte za života poručiteľa. V tomto kontexte je nevýhodou dedenia to, že do času smrti poručiteľa môžu vzniknúť tomuto poručiteľovi dlhy, ktoré môžu zredukovať hodnotu dedičstva.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
daň fyzickej osoby
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Vydané:05.04.2016
Autor:Tomáš Čentík
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Tomáš Čentík

Darovanie vs. dedenie medzi rodinnými príslušníkmi – Pre a Proti

Abstrakt
Právny poriadok umožňuje viacero spôsobov ako je možné prerozdeliť majetok medzi potomkov. Vzhľadom na viaceré odlišnosti medzi možnými spôsobmi sme pripravili stručnú analýzu tejto problematiky poukazujúcu na zásadné výhody a nevýhody každého spôsobu prerozdelenia majetku medzi dedičov – v zásade sa ponúkajú dve základné riešenia a to (i) prerozdelenie majetku inter vivos (za života) alebo (ii) prerozdelenie majetku mortis causa (pre prípad smrti). Z tohto dôvodu sa preto zameriame na právno-ekonomické aspekty dvoch súkromnoprávnych inštitútov, ktorými sú darovanie a dedenie so zreteľom na prevod (prechod) vlastníctva k nehnuteľnostiam.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
daň z príjmu fyzických osôb
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 3


Vydané:23.02.2016
Autor:Tomáš Čentík
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Tomáš Čentík

DAŇOVÁ LICENCIA V SLOVENSKOM PRÁVNOM PORIADKU

Abstrakt
Príspevok sa zameriava na skúmanie ústavných, ale aj praktických aspektov daňovej licencie, ktorá je svojou podstatou i v legálnom vyjadrení minimálnou daňou. Využíva sa porovnávanie s rakúskym modelom a názormi vedy daňového práva. V závere autor naznačuje možné modely uplatňovania minimálnej dane zohľadňujúce v maximálnej miere základné princípy zdanenia.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane
Priradené k predpisu:
595/2003paragrafy: 39, 40, 41, 42, 43, 43a, 44, 45, 46, 46a, 46b, 47, 48, 49, 49a, 50


Vydané:14.10.2015
Autor:
Zdroj:UPJŠ Košice
Udalosť:Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky


Zobraziť všetky články autora
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore