Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 594/2009 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 31.12.2009
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Zamestnanosť, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD4DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 594/2009 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 594/2009 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 404/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 20a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Policajt je oprávnený odobrať daktyloskopické odtlačky aj osobe, ktorá o to písomne požiadala.“. ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

2.

V § 34 sa na konci pripájajú tieto slová: „a oprávnení podľa osobitných predpisov.13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
Napríklad § 54 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 69c sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Policajný zbor je oprávnený spracúvať kópie dokladov a dokumentov, ktoré poskytol žiadateľ na preukázanie ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

4.

V § 77b ods. 1 písm. c) sa za slovo „ministra“ vkladajú slová „alebo prezidenta Policajného zboru“.

5.

V § 77c ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príslušník polície iného štátu, ktorý sa zúčastňuje na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28jb a 28jc znejú:

„28jb) Čl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 26 písm. b) sa suma „60 eur“ ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16b sa citácia „Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 240 znie:

„Položka 240 a) Žiadosť o udelenie schengenského víza16b) ....60 eur, b) žiadosť o udelenie schengenského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

„16c)
§ 2 písm. m) zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 594/2009 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 21 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zamestnania“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis22ab) neustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ab znie:

„22ab)
§ 20 ods. 3 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 594/2009 Z. z.“.

2.

V § 22 ods. 7 písmeno o) znie:

„o) ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho ...

3.

V § 22 ods. 7 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) a r), ktoré znejú:

„p) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu,59ab) ...

Doterajšie písmená p) a r) sa označujú ako písmená s) a t).

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. januára 2010 okrem čl. I bodov 6 až 8 a 101 a čl. III, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore