Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 594/2003 účinný od 01.01.2004 do 30.04.2004

Platnosť od: 31.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2004
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Bankovníctvo a peňažníctvo, Rozpočtové právo, Obchod a podnikanie, Cenné papiere, Správa finančných trhov, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12JUD2DS14EUPP19ČL0

Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 594/2003 účinný od 01.01.2004 do 30.04.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 594/2003 s účinnosťou od 01.01.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

kolektívne investovanie,

b)

činnosť správcovskej spoločnosti,

c)

vytváranie a spravovanie podielových fondov,

d)

činnosť depozitára,

e)

pôsobenie zahraničných subjektov kolektívneho investovania, zahraničných správcovských spoločností ...

f)

ochranu investorov,

g)

činnosť iných osôb podieľajúcich sa na kolektívnom investovaní,

h)

dohľad.

§ 2
Kolektívne investovanie
(1)

Kolektívnym investovaním je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej ...

(2)

Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním podielových fondov za podmienok ustanovených ...

(3)

Zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou inštitúciou na účely predmetu ...

§ 3
Správcovská spoločnosť a zahraničná správcovská spoločnosť
(1)

Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území ...

(2)

Spravovaním podielových fondov sa rozumie

a)

riadenie investícií,

b)

administrácia, ktorou sa rozumie najmä

1.

vedenie účtovníctva podielového fondu,

2.

zabezpečovanie právnych služieb pre podielový fond,

3.

určovanie hodnoty majetku v podielovom fonde a stanovenie ceny podielových listov,

4.

zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v podielovom fonde,

5.

vedenie zoznamu podielnikov,

6.

rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,

7.

vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,

8.

uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...

9.

vedenie obchodnej dokumentácie,

10.

informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,

11.

vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a ...

c)

distribúcia podielových listov a propagácia podielových fondov.

(3)

Správcovská spoločnosť môže okrem vytvárania podielových fondov a činností podľa odseku 2, ...

a)

riadenie portfólia,3) tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi4) v súlade s poverením ...

b)

poradenskú činnosť5) vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov,

c)

úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže vykonávať jednotlivé činnosti podľa odseku 2 pre inú správcovskú ...

(5)

Na vykonávanie činnosti správcovskej spoločnosti podľa odsekov 2 a 3 sa nevyžaduje povolenie na ...

(6)

Správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona ...

(7)

Iná osoba ako správcovská spoločnosť nesmie vykonávať činnosť podľa odseku 1, ak tento zákon ...

(8)

Správcovská spoločnosť nesmie vydávať iné cenné papiere ako zaknihované kmeňové8) akcie na ...

(9)

Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „správcovská spoločnosť, ...

(10)

Správcovská spoločnosť

a)

nesmie zmeniť predmet činnosti a právnu formu; za zmenu predmetu činnosti sa nepovažuje zmena povolenia ...

b)

nesmie zmeniť podobu a formu akcií správcovskej spoločnosti,

c)

sa nesmie rozdeliť,

d)

nesmie splynúť s inou právnickou osobou.

(11)

Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ...

(12)

Pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej správcovskej ...

(13)

Na správcovskú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 4
Podielový fond a zahraničný subjekt kolektívneho investovania
(1)

Podielovým fondom sa rozumie spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou ...

(2)

Podielový fond je subjektom kolektívneho investovania, a nie je právnickou osobou. Podielový fond ...

(3)

Správcovská spoločnosť a podielové fondy, ktoré spravuje, môžu vzniknúť len na základe povolení ...

(4)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania je

a)

zahraničný podielový fond,

b)

zahraničná investičná spoločnosť.

(5)

Zahraničný podielový fond je

a)

podielový fond vytvorený a spravovaný mimo územia Slovenskej republiky zahraničnou správcovskou ...

b)

iný subjekt kolektívneho investovania bez právnej subjektivity vytvorený alebo spravovaný zahraničnou ...

(6)

Zahraničná investičná spoločnosť je zahraničná právnická osoba, ktorá je subjektom kolektívneho ...

(7)

Ak zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky právneho predpisu Európskej únie ...

(8)

Pobočka zahraničnej investičnej spoločnosti je organizačná zložka zahraničnej investičnej spoločnosti ...

§ 5
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných ...

b)

prostriedkami zverejnenia

1.

tlač, rozhlas a televízia,

2.

obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách aj v prípade, ak ...

3.

internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy,

4.

nevyžiadaný osobný kontakt,

c)

investorom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej je určená verejná ponuka alebo ktorá svoje ...

d)

podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov ...

e)

prevoditeľnými cennými papiermi

1.

akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami ...

2.

dlhopisy a cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek (ďalej len „dlhové ...

3.

iné obchodovateľné cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými ...

f)

domovským členským štátom, ak ide o

1.

zahraničnú správcovskú spoločnosť, členský štát, v ktorom má sídlo zahraničná správcovská ...

2.

zahraničný subjekt kolektívneho investovania, členský štát, v ktorom má sídlo zahraničná ...

g)

hostiteľským členským štátom, ak ide o

1.

správcovskú spoločnosť, členský štát, na území ktorého má správcovská spoločnosť zriadenú ...

2.

podielový fond, členský štát, v ktorom sú verejne ponúkané podielové listy tohto podielového ...

h)

počiatočným kapitálom súčet splateného základného imania, emisného ážia, nerozdeleného ...

i)

vlastnými zdrojmi kapitál a doplnkové vlastné zdroje,

j)

regulovaným trhom trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, trh kótovaných cenných ...

k)

ústredím miesto, z ktorého je riadená činnosť správcovskej spoločnosti, alebo miesto kde sa ...

l)

trvanlivým médiom nástroj alebo technický prostriedok, najmä technické nosiče informácií, ktoré ...

m)

čistou hodnotou majetku v podielovom fonde rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho ...

n)

finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými ...

o)

nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, sú likvidné ...

p)

riadením investícii zhodnocovanie majetku v podielovom fonde na základe rozhodovania právnickej ...

q)

finančným derivátom derivát,16) ktorého hodnota nie je odvodená od komodít,

r)

rizikovým profilom podielového fondu vyjadrenie druhov rizík spojených s investovaním do podielového ...

s)

osobou fyzická osoba a právnická osoba, ak tento zákon neustanovuje, že ide len o fyzickú osobu ...

DRUHÁ ČASŤ

SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

HLAVA I
POVOLENIE NA VZNIK A ČINNOSŤ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti
§ 6
(1)

O udelení povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti rozhoduje úrad. Žiadosť o udelenie ...

(2)

Úrad udelí povolenie podľa odseku 1, len ak je preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

výška počiatočného kapitálu má hodnotu podľa § 18 ods. 1,

b)

pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov správcovskej spoločnosti je priehľadný ...

c)

osoby s kvalifikovanou účasťou17) na správcovskej spoločnosti sú vhodné a vzťahy týchto osôb ...

d)

fyzické osoby, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, ...

e)

skupina s úzkymi väzbami,19) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej ...

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ...

h)

sídlo a ústredie správcovskej spoločnosti je umiestnené na území Slovenskej republiky,

i)

stanovy správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom a inými všeobecne záväznými ...

j)

zakladateľom správcovskej spoločnosti nie je fyzická osoba ani právnická osoba, ktorá vstúpila ...

k)

sú splnené vecné predpoklady na činnosť správcovskej spoločnosti, ktorými sa rozumie materiálno-technické ...

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,

b)

identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,

c)

výšku základného imania,

d)

zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa ...

e)

meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osoby navrhovanej za člena predstavenstva, za člena ...

f)

návrh, v akom rozsahu bude správcovská spoločnosť vykonávať činnosti podľa § 3 ods. 3, ak ...

g)

údaje o vecných, personálnych a organizačných predpokladoch na činnosť správcovskej spoločnosti, ...

h)

vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(4)

Prílohou žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 je

a)

zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b)

návrh stanov správcovskej spoločnosti,

c)

návrh organizačnej štruktúry správcovskej spoločnosti,

d)

návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...

e)

návrh vnútorných aktov riadenia a postupov činnosti správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...

f)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...

g)

vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,20)

h)

doklad o splatení základného imania,

i)

vyjadrenie Národnej banky Slovenska k žiadosti podľa odseku 1, ak je zakladateľom správcovskej ...

(5)

Úrad rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného zákona,22) ...

(6)

Úrad žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže ...

(7)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik ...

(8)

Odbornou spôsobilosťou sa na účely tohto zákona pri osobách navrhnutých za člena predstavenstva ...

(9)

Pri osobe navrhnutej za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti sa odbornou spôsobilosťou ...

(10)

Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných ...

a)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...

b)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...

c)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom ...

d)

nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa ...

e)

spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...

(11)

Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný ...

(12)

Fyzickú osobu uvedenú v odseku 10 písm. a) až c) môže úrad v konaní o udelení povolenia podľa ...

(13)

Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje právnická osoba ...

§ 7
Úrad je povinný pred vydaním povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti konzultovať ...
a)

dcérskou spoločnosťou24) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka ...

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti25) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného ...

c)

kontrolovaná tými istými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú túto ...

§ 8
(1)

Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitú dobu a nemožno ...

(2)

Povolenie na vznik a činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti udelené členským štátom ...

(3)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu26) musí výrok rozhodnutia, ...

a)

obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje,

b)

predmet činnosti správcovskej spoločnosti,

c)

údaje o tom, v akom rozsahu je správcovská spoločnosť oprávnená vykonávať činnosti podľa ...

d)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá môže vykonávať funkciu ...

e)

schválenie stanov správcovskej spoločnosti.

(4)

Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí ...

(5)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím úradu povolenie na vznik a činnosť správcovskej ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených ...

(7)

Súčasťou návrhu na zápis správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo návrhu na zmenu ...

(8)

Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik ...

(9)

Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať úrad o zmenách ...

§ 9
(1)

Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti zaniká

a)

dňom zrušenia správcovskej spoločnosti z iného dôvodu ako pre odňatie povolenia na vznik a činnosť ...

b)

dňom nadobudnutia právoplatnosti vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti podľa ...

c)

dňom vrátenia povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti; povolenie na vznik a činnosť ...

d)

dňom uplynutia lehoty na zápis povolených činností do obchodného registra podľa § 8 ods. 6, ...

e)

dňom právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ...

f)

dňom predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti.27)

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať úrad o skutočnostiach ...

(3)

Úrad bez zbytočného odkladu oznámi skutočnosť podľa odseku 1 písm. c) príslušnému registrovému ...

HLAVA II
PODMIENKY VÝKONU ČINNOSTI SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 10
Predchádzajúci súhlas úradu
(1)

Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na

a)

nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích ...

b)

zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

c)

voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, za členov dozornej ...

d)

zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou,

e)

zmenu stanov správcovskej spoločnosti,

f)

zverenie výkonu činnosti uvedenej v § 3 ods. 2 písm. a) inej právnickej osobe,

g)

zriadenie pobočky správcovskej spoločnosti na území štátu, ktorý nie je členským štátom ...

h)

predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti,27)

i)

vrátenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)

podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c), e), f) a g) ...

b)

podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 18 ods. 1,

c)

podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. d),

d)

podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 6 ods. 2 správcovskou ...

e)

podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. i),

f)

podľa odseku 1 písm. f) musia byť splnené podmienky podľa § 25,

g)

podľa odseku 1 písm. g) musia byť preukázané organizačné, vecné a personálne predpoklady na ...

h)

podľa odseku 1 písm. h) a i) musí byť preukázané, že správcovská spoločnosť už nespravuje ...

(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.29)

(4)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)

podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel ...

b)

podľa odseku 1 písm. b), e), f), g) a i) správcovská spoločnosť,

c)

podľa odseku 1 písm. c) správcovská spoločnosť alebo akcionár správcovskej spoločnosti,

d)

podľa odseku 1 písm. d) správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,

e)

podľa odseku 1 písm. h) spoločne správcovská spoločnosť a osoba, ktorá nadobúda správcovskú ...

(5)

O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhodne úrad v lehote do troch mesiacov od jej doručenia alebo ...

(6)

Úrad žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(7)

Ak nadobúdateľom podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach ...

(8)

Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný príslušný orgán správcovskej spoločnosti ...

(9)

Správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo zániku zapisovaných ...

(10)

Ak fyzická osoba, pre ktorú úrad udelil predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c) nebola ...

(11)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d) až g) určí ...

Pravidlá obozretného podnikania
§ 11
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania podľa § 12 až ...

(2)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 3 ods. 3, vzťahujú sa na ňu ustanovenia ...

§ 12
Organizácia, riadenie a organizačná štruktúra správcovskej spoločnosti
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné akty riadenia a postupy ...

(3)

Organizačná štruktúra a systém riadenia správcovskej spoločnosti musia zabezpečovať riadny ...

(4)

V organizačnej štruktúre správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec zodpovedný ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu organizačnú štruktúru do desiatich dní ...

(6)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti má najmenej troch členov.

(7)

Na prijímanie rozhodnutí predstavenstva správcovskej spoločnosti, ktoré majú vplyv na tretie osoby, ...

(8)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru najmenej dvom fyzickým osobám.

(9)

Na prijímanie rozhodnutí, ktoré majú vplyv na tretie osoby, sa vyžaduje súhlas väčšiny prokuristov ...

(10)

Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ...

(11)

Členovia predstavenstva alebo prokuristi, ktorí spôsobili podielnikom podielového fondu porušením ...

§ 13
Vnútorná kontrola
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej kontroly. ...

(2)

Dozorná rada správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon ...

(3)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne ...

(4)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly alebo osoba poverená výkonom vnútornej kontroly ...

(5)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť ...

(6)

Za plnenie povinností podľa odsekov 3 a 5 zodpovedá zamestnanec správcovskej spoločnosti zodpovedný ...

§ 14
Vedenie účtovníctva
(1)

Správcovská spoločnosť za seba a za každý podielový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo ...

(2)

Správcovská spoločnosť zostavuje okrem účtovnej závierky aj priebežnú účtovnú závierku33) ...

(3)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového fondu, je povinný ...

a)

svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne ...

b)

môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo

c)

môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.

(4)

Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických ...

§ 15
Obchodná dokumentácia
(1)

Majetok v podielovom fonde, ako aj obchody s majetkom v podielovom fonde sa musia evidovať oddelene ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie ...

(3)

Evidencia podľa odseku 2 musí byť vedená v takom rozsahu a takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať ...

a)

poradové číslo zmluvy,

b)

údaje o druhej zmluvnej strane,

c)

údaje o sprostredkovateľovi, ak bola zmluva uzatvorená sprostredkovane,

d)

dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti,

e)

údaje o predmete zmluvy.

(4)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 3 ods. 3, je povinná viesť aj denník ...

(5)

Záznamy podľa odsekov 1 až 4 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa spravovaných podielových fondov ...

(6)

Záznamy podľa odsekov 1 až 4 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa spravovaných podielových fondov ...

§ 16
Konflikt záujmov
(1)

Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v podielovom fonde nadobúdať

a)

akcie akciových spoločností s kvalifikovanou účasťou na jej základnom imaní,

b)

vlastné akcie správcovskej spoločnosti,

c)

cenné papiere právnickej osoby, ktorej bolo zverené riadenie investícií podľa § 25 s výnimkou ...

(2)

Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v podielovom fonde nadobúdať cenné papiere, nástroje ...

a)

je členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom alebo vedúcim zamestnancom člen predstavenstva, ...

b)

časť majetku vlastní alebo na podnikaní ktorých sa zúčastňuje člen predstavenstva, dozornej ...

(3)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 3, nesmie investovať žiadnu ...

(4)

Zamestnancom, prokuristom alebo členom predstavenstva správcovskej spoločnosti nesmie byť zamestnanec, ...

(5)

Členovia predstavenstva, prokuristi alebo zamestnanci správcovskej spoločnosti nesmú byť členom ...

a)

depozitára, s ktorým správcovská spoločnosť uzavrela zmluvu na výkon činnosti depozitára (ďalej ...

b)

inej správcovskej spoločnosti.

(6)

Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci iného ústredného orgánu štátnej správy, poslanec Národnej ...

(7)

Členovia predstavenstva, dozornej rady, prokuristi a zamestnanci správcovskej spoločnosti nesmú ...

§ 17
Investovanie a predaj majetku správcovskej spoločnosti a členov orgánov a zamestnancov správcovskej ...
(1)

Správcovská spoločnosť nesmie pri investovaní vlastného majetku do cenných papierov, nástrojov ...

(2)

Členovia predstavenstva, dozornej rady, prokuristi a zamestnanci správcovskej spoločnosti a osoby ...

§ 18
Počiatočný kapitál a primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti
(1)

Počiatočný kapitál správcovskej spoločnosti je najmenej 1 000 000 EUR.

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov. Vlastné zdroje ...

a)

1 000 000 EUR plus 0,02 % z hodnoty majetku v podielových fondoch spravovaných správcovskou spoločnosťou ...

b)

jedna štvrtina priemerných všeobecných prevádzkových nákladov správcovskej spoločnosti za predchádzajúci ...

(3)

Do výpočtu sumy podľa odseku 2 písm. a) sa zahŕňa majetok v podielových fondoch spravovaných ...

(4)

Správcovská spoločnosť môže nahradiť najviac 50 % požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku ...

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosti podľa § 3 ods. 3, je povinná dodržiavať ...

Pravidlá činnosti
§ 19
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať pravidlá činnosti podľa § 20 a ...

a)

pri správe podielových fondov,

b)

vo vzťahu ku klientom,

c)

pri zamedzovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti ...

(3)

Ak správcovská spoločnosť vykonáva aj činnosti podľa § 3 ods. 3, je povinná dodržiavať aj ...

Pravidlá činnosti pri správe podielových fondov
§ 20
(1)

Správu majetku v podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a ...

(2)

Pri správe podielového fondu je správcovská spoločnosť povinná najmä

a)

konať v súlade so zásadami dobrých mravov a v súlade s pravidlami poctivého obchodného styku ...

b)

konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov podielového fondu, ...

c)

účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností, ...

d)

konať v súlade s pravidlami podľa § 16 a 17, najmä predchádzať konfliktu so záujmami podielnikov ...

e)

vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability finančného ...

f)

uplatňovať vo vzťahu k investorom princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi.

(3)

Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä

a)

hospodárenie s majetkom v podielovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a s rizikovým ...

b)

predchádzanie riziku finančných strát,

c)

analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,

d)

porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a ich porovnávanie ...

e)

uzavieranie obchodov s majetkom v podielovom fonde tak, aby bola prevádzaná protihodnota v prospech ...

f)

vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť úradu preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti. ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže cenný papier do majetku v podielovom fonde kupovať alebo z majetku ...

(6)

Správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v podielovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ...

§ 21
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti investora ...

(2)

Na účely odseku 1 možno totožnosť investorov a klientov preukázať dokladom totožnosti alebo ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná pri každom obchode najmenej v hodnote 15 000 EUR zisťovať ...

(4)

Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov podľa odseku 3 sa nevzťahuje na prípady, ak investorom ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná uchovávať identifikačné údaje alebo kópie dokladov o preukázaní ...

(6)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel ...

a)

poskytnúť

1.

ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje41) o ...

2.

ak ide o právnickú osobu, identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je ...

3.

kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4.

doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie ostatných ...

b)

umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

1.

osobné údaje38) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, ...

2.

ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý ...

(7)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s investormi a klientmi, na účel ...

(8)

Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi správcovskou spoločnosťou ...

(9)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť povinná aj bez súhlasu ...

(10)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, je správcovská spoločnosť aj bez súhlasu a informovania ...

(11)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 6 až 8, môže správcovská spoločnosť sprístupniť alebo ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničnej správcovskej spoločnosti a ...

§ 22
(1)

Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v podielovom fonde spravuje, ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná v prípade konania o náhradu škody, aj na žiadosť podielnika ...

(3)

Ak v súvislosti s porušením povinností podľa tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ...

§ 23
Odplata správcovskej spoločnosti
(1)

Správcovskej spoločnosti patrí odplata za spravovanie podielového fondu. Na výpočet odplaty za ...

(2)

V odplate správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sú zahrnuté všetky náklady správcovskej ...

a)

daní vzťahujúcich sa na majetok v podielovom fonde,

b)

odplaty za výkon činnosti depozitára,

c)

poplatkov regulovanému trhu, subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, banke, ...

§ 24
Oznamovacia povinnosť
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu každú zmenu vo svojej ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní správcovskej ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné ...

b)

rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná informovať úrad o každej zmene na jej základnom imaní, pri ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej ...

(6)

Správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 3 ods. 3, je povinná plniť aj oznamovacie ...

(7)

Správcovská spoločnosť, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť alebo založiť pobočku na území ...

(8)

Po zriadení pobočky a začatí činnosti v nečlenskom štáte je správcovská spoločnosť povinná ...

a)

udelení povolenia na výkon činnosti alebo zriadenie pobočky v nečlenskom štáte, ak sa také povolenie ...

b)

dátume začiatku činnosti alebo zriadenia pobočky v nečlenskom štáte,

c)

pláne činnosti, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností v nečlenskom štáte,

d)

adrese pobočky, na ktorej môžu byť požadované informácie a dokumenty,

e)

mene a priezvisku vedúceho pobočky a jeho zástupcu,

f)

organizačnej štruktúre pobočky.

(9)

Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť úradu udelenie sankcie ...

§ 25
Zverenie činností
(1)

Správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť vykonávanie jednej alebo viacerých činností ...

(2)

Zveriť výkon činností spojených so správou podielových fondov podľa odseku 1 možno, len ak

a)

je úrad vopred informovaný o zámere správcovskej spoločnosti zveriť jednu alebo viac činností ...

b)

je v štatúte a v prospekte podielového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť ...

c)

to nebráni vykonávať účinný dohľad nad správcovskou spoločnosťou,

d)

to nebráni správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme investorov,

e)

to nebráni tomu, aby bol podielový fond spravovaný v najlepších záujmoch investorov,

f)

je zabezpečená spolupráca medzi úradom a orgánom dohľadu v nečlenskom štáte v prípade zverenia ...

g)

sú správcovskou spoločnosťou prijaté opatrenia umožňujúce fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie ...

h)

to nebráni fyzickým osobám, ktoré riadia podnikanie správcovskej spoločnosti, dať kedykoľvek ...

i)

to správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu podľa odseku 1,

j)

sa osoba podľa odseku 1 písomným vyhlásením zaviazala dodržiavať štatút podielového fondu,

k)

právnická osoba podľa odseku 1, má vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon zverených ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť úradu zmluvu o zverení činnosti, ...

(4)

Zverením činností spojených so správou podielových fondov nie je dotknutá zodpovednosť správcovskej ...

(5)

Správcovská spoločnosť nesmie zveriť všetky činnosti spojené so správou podielových fondov ...

HLAVA IV
ZRUŠENIE SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 32
Zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie
(1)

Správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou správcovskou spoločnosťou ...

(2)

Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je správcovská spoločnosť, ...

(3)

Zlúčenie správcovskej spoločnosti nesmie byť na ujmu podielnikov spravovaných podielových fondov ...

(4)

Zápis o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie možno v obchodnom registri vykonať až ...

§ 33
Zrušenie správcovskej spoločnosti s likvidáciou
(1)

Valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti môže rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti ...

(2)

Na likvidáciu správcovskej spoločnosti sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka s výnimkou ...

(3)

Na likvidáciu správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na vznik a činnosť jednu alebo viac ...

§ 34
(1)

Po vyhlásení konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti zakazuje sa správcovskej spoločnosti ...

(2)

Ak bol na majetok správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty je povinný ...

(3)

Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti ani nesmie ...

TRETIA ČASŤ

OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

§ 35
(1)

Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť ...

(2)

Otvorený podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.

(3)

Peňažné prostriedky získané vydávaním podielových listov a majetok za ne nadobudnutý v otvorenom ...

(4)

Súčasťou názvu otvoreného podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti ...

(5)

Zakazuje sa

a)

rozdelenie otvoreného podielového fondu,

b)

splynutie otvorených podielových fondov,

c)

premena otvoreného podielového fondu na uzavretý podielový fond alebo na špeciálny podielový ...

(6)

Otvorený podielový fond možno vytvoriť na dobu určitú aj na dobu neurčitú.

(7)

Počet vydávaných podielových listov otvoreného podielového fondu možno obmedziť, len ak je to ...

§ 36
Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu
(1)

Na vytvorenie otvoreného podielového fondu je potrebné povolenie úradu.

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

správcovská spoločnosť spĺňa vecné, personálne a organizačné predpoklady podľa § 6 na spravovanie ...

b)

člen predstavenstva, prokurista a vedúci zamestnanec depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti ...

c)

štatút je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu podielnikov s prihliadnutím ...

d)

predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt otvoreného podielového fondu sú zostavené ...

e)

podielové listy otvoreného podielového fondu, ktoré sa majú verejne ponúkať na území členského ...

f)

výber depozitára je v súlade s týmto zákonom.

(3)

Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,

b)

názov otvoreného podielového fondu,

c)

dobu, na ktorú bude otvorený podielový fond vytvorený,

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

e)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo člena predstavenstva, dozornej rady, prokuristu správcovskej ...

f)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo člena predstavenstva, prokuristu a vedúceho zamestnanca ...

(4)

Prílohou žiadosti o povolenie podľa odseku 1 je

a)

návrh štatútu,

b)

návrh predajného prospektu,

c)

návrh zjednodušeného predajného prospektu,

d)

predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre otvorený podielový fond,

e)

zoznam zmien v dokladoch, ktoré boli predložené úradu v konaní o žiadosti na vznik a činnosť ...

f)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...

g)

informácia o tom, na území ktorých štátov správcovská spoločnosť plánuje verejne ponúkať ...

(5)

Ak boli doklady uvedené v odseku 4 písm. f) predložené úradu v inom konaní pred podaním žiadosti ...

(6)

Úrad rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa osobitného zákona,22) ...

(7)

Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie ...

(9)

Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať ...

(10)

Odborná spôsobilosť člena predstavenstva a dozornej rady depozitára sa riadi ustanoveniami osobitných ...

§ 37
(1)

Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu možno previesť len na inú správcovskú spoločnosť ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu26) musí výrok rozhodnutia, ...

a)

názov otvoreného podielového fondu,

b)

určenie doby, na ktorú bol otvorený podielový fond vytvorený,

c)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

e)

schválenie štatútu,

f)

schválenie predajného prospektu,

g)

schválenie zjednodušeného predajného prospektu.

(3)

Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím úradu povolenie na vytvorenie otvoreného ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených ...

(5)

Súčasťou návrhu na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na ...

(6)

Správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vytvorenie ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať úrad o zmenách ...

§ 38
(1)

Minimálna čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde je 50 000 000 Sk.

(2)

Ak správcovská spoločnosť do šiestich mesiacov odo dňa začiatku vydávania podielových listov ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť úradu deň

a)

začatia vydávania podielových listov každého otvoreného podielového fondu,

b)

dosiahnutia minimálnej čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde podľa odseku 1.

(4)

Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia ...

§ 39
Štatút
(1)

Každý otvorený podielový fond musí mať svoj štatút.

(2)

Štatút je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou. Podielnik ...

(3)

Štatút a jeho zmeny sú účinné po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 36 ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu do desiatich pracovných dní predložiť ...

(5)

Štatút obsahuje najmä

a)

názov otvoreného podielového fondu, rok jeho vytvorenia a dobu, na ktorú bol otvorený podielový ...

b)

obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond, jej sídlo a identifikačné ...

c)

obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej ...

d)

zameranie a ciele investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom ...

e)

zásady hospodárenia s majetkom v otvorenom podielovom fonde, najmä aké náklady môžu byť hradené ...

f)

pravidlá oceňovania majetku v otvorenom podielovom fonde, pravidlá zisťovania, rozdeľovania a iného ...

g)

spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom v otvorenom podielovom fonde a o tom, kde možno ...

h)

výšku odplaty za správu otvoreného podielového fondu a spôsob jej výpočtu,

i)

spôsob vykonávania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku otvoreného ...

j)

formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových ...

k)

hornú hranicu výšky poplatkov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu účtovaných ...

l)

postup pri zmene štatútu a spôsob informovania podielnikov o týchto zmenách,

m)

postup pri zmene predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu a spôsob informovania ...

n)

vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte sú aktuálne, ...

§ 40
Podielový list a podiel
(1)

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na ...

(2)

Podielové listy jedného otvoreného podielového fondu s rovnakým počtom podielov zakladajú rovnaké ...

(3)

Podielový list otvoreného podielového fondu možno vydať len vo forme na meno alebo na doručiteľa. ...

(4)

Podielový list musí obsahovať

a)

názov otvoreného podielového fondu,

b)

obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list vydala,

c)

počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu (§ 41 ods. 2),

d)

údaj o forme podielového listu,54)

e)

dátum vydania podielového listu,

f)

meno a priezvisko alebo obchodné meno podielnika, číslo podielového listu a podpisy najmenej dvoch ...

(5)

Pri zaknihovaných podielových listoch otvoreného podielového fondu môže viesť evidenciu55) zaknihovaných ...

(6)

Na výkon činnosti depozitára pri vedení evidencie podľa odseku 5 sa primerane vzťahujú ustanovenia ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná viesť zoznam podielnikov pri podielových listoch na meno. Pri ...

(8)

Do zoznamu podielnikov sa zapisuje

a)

číselné označenie podielového listu,

b)

počet podielov, na ktoré podielový list znie,

c)

obchodné meno a identifikačné číslo, ak je podielnikom právnická osoba, alebo meno a priezvisko, ...

(9)

Správcovská spoločnosť alebo právnická osoba, ktorú správcovská spoločnosť poverila vedením ...

(10)

Zoznam podielnikov nie je verejný. Podielnik má právo na vlastné náklady požadovať výpis zo ...

(11)

Správcovská spoločnosť nesmie obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť podielových listov ani ...

§ 41
Vydávanie podielového listu
(1)

Podielový list vydáva správcovská spoločnosť za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačených ...

(2)

Počiatočná hodnota podielu je hodnota prvého podielu určená štatútom. V jednom otvorenom podielovom ...

(3)

Podielový list nesmie byť vydaný pred úplným uhradením jeho aktuálnej ceny na účet otvoreného ...

(4)

Počet podielov v obehu predstavuje počet vydaných podielov, ktorý je znížený o počet vyplatených ...

(5)

Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z ...

(6)

Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet ...

(7)

Hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde a ...

(8)

Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list, najmä ak ide o neobvykle vysokú ...

(9)

Ak má podielový list otvoreného podielového fondu podobu zaknihovaného cenného papiera, zápis ...

§ 42
Vyplatenie podielového listu
(1)

Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného ...

(2)

Správcovská spoločnosť môže od podielnika požadovať poplatok, najviac však vo výške 5 % z ...

(3)

Vyplatením sumy podľa odseku 1 podielový list zaniká.

§ 43
Pozastavenie vyplácania podielových listov
(1)

Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch dočasne, najdlhšie však na tri mesiace, ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať úrad o rozhodnutí o pozastavení ...

(3)

Ak je pozastavenie vyplácania podielových listov v rozpore so záujmami podielnikov, úrad rozhodnutie ...

(4)

Úrad môže požiadať správcovskú spoločnosť o pozastavenie vyplácania podielových listov podľa ...

(5)

Od začiatku doby pozastavenia vyplácania podielových listov na základe rozhodnutia podľa odseku ...

(6)

Správcovská spoločnosť je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 2 povinná ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná spôsobom určeným v štatúte informovať podielnikov o dôvodoch ...

(8)

Po obnovení vydávania a vyplácania podielových listov správcovská spoločnosť vydá alebo vyplatí ...

(9)

Podielnik nemá právo na úrok z omeškania za dobu pozastavenia vyplácania podielových listov; to ...

(10)

Pri prechodnom nedostatku likvidity v otvorenom podielovom fonde môže správcovská spoločnosť použiť ...

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre otvorený podielový fond

§ 45
(1)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom ...

(2)

Vklady v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku ...

(3)

Majetková angažovanosť voči protistrane pri obchodoch s finančnými derivátmi neprijatými na ...

a)

10 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, ak protistranou je banka spĺňajúca podmienky podľa ...

b)

5 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, ak protistranou je iná osoba ako banka podľa písmena ...

(4)

Úrad môže schválením štatútu zvýšiť limit podľa odseku 1 až na 10 %, pričom však celková ...

(5)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných ...

(6)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ...

(7)

Hodnota dlhopisov vydaných jednou bankou alebo zahraničnou bankou v členskom štáte, ktorá podlieha ...

(8)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvedených v odsekoch 6 a ...

(9)

Limity ustanovené v odsekoch 1 až 7 sa nesmú sčítavať. Súčet investícií do prevoditeľných ...

(10)

Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 9 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú ...

(11)

Za dlhopisy vydané v Slovenskej republike spĺňajúce kritériá podľa odseku 7 sa pokladajú hypotekárne ...

§ 46
(1)

Hodnota akcií a dlhopisov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20 % hodnoty majetku v otvorenom ...

(2)

Index akcií alebo dlhopisov je uznaný, ak

a)

je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,

b)

s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,

c)

je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov, ktoré tvoria index. ...

(3)

Úrad môže schválením štatútu zvýšiť limit 20 % podľa odseku 1 až na 35 %, ak je to odôvodnené ...

§ 47
(1)

Úrad môže schválením štatútu určiť, že až 100 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde ...

(2)

Štatút otvoreného podielového fondu podľa odseku 1 musí obsahovať aj označenie členských štátov, ...

(3)

Predajný prospekt, zjednodušený predajný prospekt a oznámenie, inzerát, plagát a ďalšie dokumenty ...

§ 48
(1)

Hodnota podielových listov iného otvoreného podielového fondu a cenných papierov otvoreného zahraničného ...

(2)

Celková hodnota podielových listov iných otvorených podielových fondov a cenných papierov otvorených ...

(3)

Správcovská spoločnosť pri investovaní majetku v otvorenom podielovom fonde do cenných papierov ...

a)

ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti zverené podľa § 25,

b)

ktoré spravuje alebo pre ktoré vykonáva činnosti zverené podľa § 25 iná správcovská spoločnosť ...

§ 49
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde používať ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz za šesť mesiacov predložiť úradu písomnú ...

(3)

Ak je to uvedené v štatúte, po predchádzajúcom súhlase depozitára možno v prospech majetku alebo ...

(4)

Techniky a nástroje podľa odseku 3 možno využívať len v takom rozsahu, aby sa nezmenil spôsob ...

(5)

Celková majetková angažovanosť týkajúca sa finančných derivátov nesmie prekročiť čistú ...

(6)

Investície do finančných derivátov môžu tvoriť časť investičnej stratégie správcovskej spoločnosti ...

(7)

Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa ...

§ 50
(1)

Správcovská spoločnosť nesmie do svojho majetku ani do majetku v otvorených podielových fondoch, ...

(2)

Správcovská spoločnosť nesmie do svojho majetku ani do majetku v otvorených podielových fondoch, ...

(3)

V majetku v otvorenom podielovom fonde nesmie byť viac ako

a)

10 % súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom,

b)

10 % súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,

c)

25 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu, 25 % súčtu menovitých ...

d)

10 % súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom alebo 10 ...

(4)

Limity podľa odseku 3 písm. b) až d) sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto cenných ...

(5)

Obmedzenia podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na

a)

prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené Slovenskou ...

b)

prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené nečlenským ...

c)

prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané medzinárodnou organizáciou, ...

d)

podiely na majetku spoločnosti založenej v nečlenskom štáte, ktorá investuje svoje aktíva do ...

§ 51
(1)

Správcovská spoločnosť môže prekročiť limity a obmedzenia podľa § 44 až 50 len pri uplatnení ...

(2)

Obmedzenia týkajúce sa majetku v otvorenom podielovom fonde podľa § 44 až 50 sa nepoužijú na ...

(3)

Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 44 až 50 v dôsledku príčin, ktoré ...

(4)

Úrad môže správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie skladby majetku v otvorenom podielovom ...

§ 52
(1)

Majetok v otvorenom podielovom fonde nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov, úverov ...

(2)

Správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku v otvorenom podielovom fonde prevoditeľné ...

§ 53

Správcovská spoločnosť nesmie pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde uskutočňovať nekryté ...

§ 54
(1)

Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v otvorenom podielovom fonde možno prijať, len ...

(2)

Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť ...

§ 55
(1)

Práva k cenným papierom v majetku v otvorenom podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná každoročne vyplácať podielnikom výnosy z majetku v podielovom ...

§ 56
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať úrad, ak aktuálna cena ...

(2)

Ak klesne čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde pod minimálnu čistú hodnotu majetku ...

§ 57
Predchádzajúci súhlas
(1)

Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na

a)

prevod správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu na inú správcovskú ...

b)

zmenu depozitára otvoreného podielového fondu,

c)

zmenu štatútu otvoreného podielového fondu,

d)

zlúčenie otvorených podielových fondov,

e)

vrátenie povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu,

f)

nadobudnutie cenných papierov do majetku v otvorenom podielovom fonde od akcionárov správcovskej ...

g)

vedenie evidencie zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu depozitárom správcovskej ...

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)

podľa odseku 1 písm. a) sa na správcovskú spoločnosť, na ktorú sa má previesť správa, rovnako ...

b)

podľa odseku 1 písm. b) sa na depozitára rovnako vzťahujú podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. ...

c)

podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. c),

d)

podľa odseku 1 písm. d) sa na otvorený podielový fond, do ktorého sa otvorené podielové fondy ...

e)

podľa odseku 1 písm. e) musí byť preukázaná schopnosť správcovskej spoločnosti zabezpečiť ...

f)

podľa odseku 1 písm. f) musí byť splnená podmienka podľa § 20 ods. 3 písm. f) a musí sa preukázať, ...

g)

podľa odseku 1 písm. g) sa na depozitára primerane vzťahujú ustanovenia o podmienkach na udelenie ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú:

a)

podľa odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť spravujúca otvorený podielový fond, nútený ...

b)

podľa odseku 1 písm. b) až e) správcovská spoločnosť spravujúca otvorený podielový fond,

c)

podľa odseku 1 písm. f) správcovská spoločnosť a akcionár správcovskej spoločnosti,

d)

podľa odseku 1 písm. g) depozitár.

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 písm. f) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia alebo doplnenia. ...

(5)

Úrad žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(6)

Rozhodnutie podľa odseku 1 písm. a) musí obsahovať najmä

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti, na ktorú sa prevádza správa otvoreného podielového fondu, ...

b)

názov otvoreného podielového fondu,

c)

schválenie zmeny štatútu otvoreného podielového fondu týkajúce sa správcovskej spoločnosti,

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.

(7)

Povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu prechádza na správcovskú spoločnosť, na ...

(8)

Ak otvorený podielový fond, ktorého správa bola prevedená na základe predchádzajúceho súhlasu ...

(9)

Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje zlúčenie otvorených podielových fondov, musí obsahovať

a)

obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorené podielové fondy, jej sídlo, identifikačné ...

b)

názvy zlučovaných otvorených podielových fondov a názov otvoreného podielového fondu, s ktorým ...

c)

schválenie zmeny štatútu otvoreného podielového fondu, s ktorým sa otvorené podielové fondy ...

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.

(10)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) až d), f) a g) určí ...

§ 58
Zlúčenie otvorených podielových fondov
(1)

Zlúčenie otvorených podielových fondov je proces spojenia majetku v otvorených podielových fondoch, ...

(2)

Zlúčiť sa môžu len otvorené podielové fondy, ktoré spravuje tá istá správcovská spoločnosť, ...

(3)

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase úradu podľa § 57 ods. ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná informovať podielnikov o zámere zlúčiť otvorené podielové ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 59
Zrušenie otvoreného podielového fondu
(1)

K zrušeniu otvoreného podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia úradu o odňatí ...

(2)

Podielnik nie je oprávnený žiadať zrušenie otvoreného podielového fondu.

(3)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vytvorenie otvoreného podielového ...

(4)

Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je do šiestich mesiacov od vzniku skutočností ...

a)

vykonať mimoriadnu účtovnú závierku podielového fondu,

b)

predať majetok v otvorenom podielovom fonde,

c)

zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v otvorenom podielovom fonde,

d)

vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v otvorenom podielovom fonde,

e)

vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde.

(5)

Úrad môže na žiadosť predĺžiť lehotu podľa odseku 4 najviac o dvanásť mesiacov, len ak je ...

(6)

Na predaj majetku v otvorenom podielovom fonde podľa odseku 4 sa nevzťahuje povinnosť dodržiavať ...

(7)

Správcovská spoločnosť alebo osoba určená podľa odseku 3 je povinná informovať úrad najmenej ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND

§ 62
(1)

Uzavretým podielovým fondom je podielový fond, ktorého podielnik nemá právo, aby mu na jeho žiadosť ...

(2)

Uzavretý podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.

(3)

Súčasťou názvu uzavretého podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti ...

(4)

Zakazuje sa

a)

rozdelenie uzavretého podielového fondu,

b)

splynutie uzavretých podielových fondov,

c)

premena uzavretého podielového fondu na špeciálny podielový fond.

(5)

Uzavretý podielový fond môže byť vytvorený len na určitú dobu, ktorá nesmie byť dlhšia ako ...

(6)

Ak správcovská spoločnosť najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý ...

(7)

Na uzavretý podielový fond a na správcovskú spoločnosť, ktorá ho spravuje, sa primerane vzťahuje ...

§ 63
Povolenie na vytvorenie uzavretého podielového fondu
(1)

Na vytvorenie uzavretého podielového fondu je potrebné povolenie úradu.

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. a) až d) a f),

b)

ochrana podielnikov je zabezpečená na dostatočnej úrovni najmä s ohľadom na zameranie a ciele ...

c)

priemerná čistá hodnota majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje táto správcovská ...

(3)

Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať ...

(4)

Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej ...

(5)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie ...

(6)

Na povolenie na vytvorenie uzavretého podielového fondu sa primerane vzťahuje § 37.

§ 64
Podielový list a podiel
(1)

Na podielové listy uzavretého podielového fondu a na ich vydávanie sa primerane vzťahuje § 40 ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná do šiestich mesiacov od začiatku vydávania podielových listov ...

(3)

Ak podielové listy uzavretého podielového fondu neboli do 12 mesiacov od podania žiadosti podľa ...

§ 65
Majetok v uzavretom podielovom fonde
(1)

Na investovanie majetku v uzavretom podielovom fonde sa vzťahuje § 44 ods. 1 a 2.

(2)

Majetok v uzavretom podielovom fonde možno investovať aj do

a)

podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov otvorených zahraničných subjektov ...

b)

podielových listov iných uzavretých podielových fondov a cenných papierov uzavretých zahraničných ...

1.

tento iný uzavretý zahraničný subjekt kolektívneho investovania investuje len do majetku podľa ...

2.

úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania ...

3.

tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné ...

4.

najviac 10 % hodnoty majetku v tomto inom uzavretom podielovom fonde a v tomto inom zahraničnom subjekte ...

c)

drahých kovov a certifikátov, ktoré ich zastupujú.

(3)

V majetku v uzavretom podielovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok za podmienok ...

§ 66
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre uzavretý podielový fond
(1)

Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre uzavretý podielový fond sa vzťahuje § 45 ods. 2, ...

(2)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom ...

(3)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných ...

(4)

Certifikáty, ktoré zastupujú drahé kovy, sa na účely obmedzenia a rozloženia rizika pre uzavretý ...

§ 67
(1)

Úrad môže schválením štatútu určiť, že až 100 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde ...

(2)

Na uzavretý podielový fond podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 47 ods. 2 a 3.

§ 68
Predchádzajúci súhlas
(1)

Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na

a)

prevod správy uzavretého podielového fondu,

b)

zmenu depozitára uzavretého podielového fondu,

c)

zmenu štatútu,

d)

vrátenie povolenia na vytvorenie uzavretého podielového fondu,

e)

nadobudnutie cenných papierov do majetku v uzavretom podielovom fonde od akcionárov správcovskej ...

f)

premenu uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond (ďalej len „premena“),

g)

zlúčenie uzavretých podielových fondov.

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)

podľa odseku 1 písm. a) až e) sa primerane vzťahuje § 57 ods. 2,

b)

podľa odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia ...

c)

podľa odseku 1 písm. g) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 63 ods. 2, uzavreté podielové ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú:

a)

podľa odseku 1 písm. a) správcovská spoločnosť spravujúca uzavretý podielový fond alebo nútený ...

b)

podľa odseku 1 písm. b) až d), f) a g) správcovská spoločnosť spravujúca uzavretý podielový ...

c)

podľa odseku 1 písm. e) správcovská spoločnosť a akcionár správcovskej spoločnosti.

(4)

O žiadosti podľa odseku 1 písm. e) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia alebo doplnenia. ...

(5)

Úrad žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní ...

(6)

Na náležitosti rozhodnutia podľa odseku 1 písm. a) a jeho uverejnenie sa primerane vzťahuje § ...

(7)

Premena podľa odseku 1 písm. f) nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu. Správcovská ...

(8)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), c), e) až g) určí ...

PIATA ČASŤ

ŠPECIÁLNY PODIELOVÝ FOND

§ 69
(1)

Špeciálny podielový fond je otvorený podielový fond, ktorého podielové listy nemôžu byť verejne ...

(2)

Špeciálny podielový fond môže byť vytvorený ako

a)

rizikový špeciálny podielový fond,

b)

diverzifikovaný špeciálny podielový fond.

(3)

Rizikový špeciálny podielový fond môže mať najviac 50 podielnikov alebo musí byť obmedzené ...

(4)

Špeciálny podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.

(5)

Súčasťou názvu špeciálneho podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti ...

(6)

Zakazuje sa

a)

rozdelenie špeciálneho podielového fondu,

b)

zlúčenie a splynutie špeciálnych podielových fondov,

c)

premena špeciálneho podielového fondu na uzavretý podielový fond.

(7)

Špeciálny podielový fond môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ...

(8)

Na špeciálny podielový fond a na správcovskú spoločnosť, ktorá ho spravuje, sa primerane vzťahujú ...

§ 70
Povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu
(1)

Na vytvorenie špeciálneho podielového fondu je potrebné povolenie úradu.

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

podmienky podľa § 36 ods. 2 písm. a) až d) a písm. f),

b)

ochrana podielnikov je zabezpečená na dostatočnej úrovni, najmä s ohľadom na zameranie a ciele ...

c)

priemerná čistá hodnota majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje táto správcovská ...

(3)

Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať ...

(4)

Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej ...

(5)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vytvorenie ...

(6)

Na povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu sa primerane vzťahuje § 37.

§ 71
Podielový list a podiel
(1)

Na podielové listy špeciálneho podielového fondu, na ich vydávanie a vyplatenie sa primerane vzťahuje ...

(2)

Podielové listy špeciálneho podielového fondu možno vydať len vo forme na meno. Podielové listy ...

§ 72
Majetok v špeciálnom podielovom fonde

Na investovanie majetku v špeciálnom podielovom fonde sa vzťahuje § 44 ods. 1, § 65 ods. 2 a 3.

§ 73
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre špeciálny podielový fond
(1)

Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre diverzifikovaný špeciálny podielový fond sa vzťahuje ...

(2)

Hodnota podielových listov iného podielového fondu a cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho ...

(3)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom ...

(4)

Súčet investícii do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou ...

(5)

Na pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre rizikový špeciálny podielový fond sa primerane ...

(6)

Certifikáty, ktoré zastupujú drahé kovy sa na účely obmedzenia a rozloženie rizika pre špeciálny ...

§ 74
Predchádzajúci súhlas
(1)

Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na

a)

prevod správy špeciálneho podielového fondu,

b)

zmenu depozitára špeciálneho podielového fondu,

c)

zmenu štatútu,

d)

vrátenie povolenia na vytvorenie špeciálneho podielového fondu,

e)

nadobudnutie cenných papierov do majetku v špeciálnom podielovom fonde od akcionárov správcovskej ...

f)

premenu špeciálneho podielového fondu na otvorený podielový fond,

g)

predĺženie doby, na ktorú môže byť špeciálny podielový fond vytvorený.

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1, na žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu, ...

(3)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) podáva správcovská spoločnosť ...

(4)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b) c), e) a f) určí ...

ŠIESTA ČASŤ

ZAHRANIČNÉ SUBJEKTY KOLEKTÍVNEHO INVESTOVANIA A ZAHRANIČNÉ SPRÁVCOVSKÉ SPOLOČNOSTI

§ 75
(1)

Zahraničná investičná spoločnosť môže verejne ponúkať na území Slovenskej republiky ňou ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

zahraničný subjekt kolektívneho investovania má platné povolenie na kolektívne investovanie do ...

b)

príslušný orgán podľa písmena a) súhlasí s pôsobením zahraničného subjektu kolektívneho ...

c)

právnymi predpismi štátu, v ktorom má sídlo a ústredie zahraničný subjekt kolektívneho investovania ...

d)

skupina s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná ...

e)

sú splnené vecné a organizačné predpoklady na činnosť pobočky, ak sa na území Slovenskej republiky ...

f)

je uzavretá zmluva podľa § 78 ods. 5, ak zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničná ...

g)

v štáte, v ktorom má sídlo tento zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná ...

h)

sídlo a ústredie zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo zahraničnej správcovskej ...

i)

ročné správy a polročné správy o hospodárení zahraničného subjektu kolektívneho investovania ...

j)

o majetku zahraničného podielového fondu sa účtuje oddelene od majetku zahraničnej správcovskej ...

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 podáva zahraničná investičná spoločnosť alebo ...

a)

obchodné meno a sídlo zahraničného subjektu kolektívneho investovania a v prípade zahraničného ...

b)

obchodné meno a sídlo depozitára zahraničného subjektu kolektívneho investovania,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo člena štatutárneho orgánu, dozornej rady, prokuristu ...

d)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo vedúceho pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti ...

e)

údaje o plánovaných spôsoboch verejnej ponuky cenných papierov na území Slovenskej republiky ...

f)

údaje o vecných a organizačných predpokladoch na činnosť pobočky, ak ju na území Slovenskej ...

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)

osvedčenie vydané príslušným orgánom dohľadu štátu, v ktorom má sídlo zahraničný subjekt ...

b)

štatút, zmluvné podmienky, stanovy zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo iný ...

c)

predajný prospekt zahraničného subjektu kolektívneho investovania a ak bol zostavený, aj jeho zjednodušený ...

d)

posledná ročná správa a polročná správa o hospodárení zahraničného subjektu kolektívneho ...

e)

rozhodnutie zahraničnej investičnej spoločnosti o zriadení pobočky na území Slovenskej republiky, ...

f)

zmluva podľa odseku 2 písm. f), ak činnosti podľa § 78 ods. 3 nezabezpečuje samostatne zahraničná ...

g)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...

(5)

Údaje a dokumenty podľa odsekov 3 a 4 musia byť predložené v štátnom jazyku64) alebo v úradne ...

(6)

O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad v lehote podľa osobitného zákona.22)

(7)

Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania povolenia podľa odseku 1.

(9)

Na preukazovanie splnenia vecných a organizačných predpokladov na činnosť pobočky zahraničnej ...

(10)

Vecnými predpokladmi na činnosť pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti alebo pobočky zahraničnej ...

(11)

Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho pobočky zahraničného subjektu kolektívneho ...

(12)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť sú povinní ...

(13)

Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá už zriadila pobočku v Slovenskej republike, predkladá ...

(14)

V povolení udelenom zahraničnej správcovskej spoločnosti môže byť uvedený aj výkon činností ...

§ 76
Povolenie podľa § 75 zaniká
a)

dňom zániku alebo odňatím povolenia v štáte, v ktorom má sídlo zahraničný subjekt kolektívneho ...

b)

ak do šiestich mesiacov od dňa právoplatnosti povolenia zahraničný subjekt kolektívneho investovania ...

c)

dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom úradu ...

§ 77
(1)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť môžu pri ...

(2)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť sú povinní ...

(3)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť sú povinní ...

(4)

Činnosť zahraničného subjektu kolektívneho investovania a zahraničnej správcovskej spoločnosti ...

§ 78
(1)

Pri výkone činnosti podľa § 75 ods. 1 sú zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná ...

a)

investor musí mať možnosť oboznámiť sa s predajným prospektom alebo so zjednodušeným predajným ...

b)

propagácia predaja cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania a distribúcia ...

c)

majiteľom cenných papierov musia byť poskytované informácie o zahraničnom subjekte kolektívneho ...

(2)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť musia zverejňovať ...

a)

ročnú správu a polročnú správu o hospodárení, predajný prospekt a ďalšie informácie a dokumenty ...

b)

informácie a dokumenty podľa tohto zákona, iné, ako sú uvedené v písmene a).

(3)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania a zahraničná správcovská spoločnosť musia prijať ...

a)

distribúcia vyplácaných výnosov,

b)

vyplácanie cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ak ide o otvorený ...

c)

vyplatenie podielov na likvidačnom zostatku v prípade likvidácie alebo zrušenia zahraničného subjektu ...

(4)

Činnosti podľa odseku 3 je zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská ...

a)

svojej pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky,

b)

obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený vykonávať investičnú službu spočívajúcu ...

c)

pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený vykonávať investičnú ...

d)

správcovskej spoločnosti alebo

e)

zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 28 alebo § 29.

(5)

Ak činnosti podľa odseku 3 zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská ...

a)

úrad pozastaví obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi výkon povolenej ...

b)

úrad odníme obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi ...

c)

úrad pozastaví výkon povolenej činnosti správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej ...

d)

úrad odníme správcovskej spoločnosti povolenie na vznik a činnosť alebo odníme zahraničnej správcovskej ...

e)

zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 28 alebo § 29 zanikne oprávnenie pôsobiť na území ...

(6)

Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť ...

a)

meno a priezvisko alebo obchodné meno podielnika,

b)

trvalý pobyt alebo sídlo podielnika,

c)

rodné číslo alebo identifikačné číslo podielnika,

d)

názov podielového fondu,

e)

počet podielov podielového fondu alebo cenných papierov, ktoré sú majetkom podielnika.

(7)

Ak úrad odníme obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi ...

(8)

Osoba, ktorej podľa odseku 7 zaniklo povolenie alebo oprávnenie na vykonávanie činnosti, je povinná ...

§ 79
Predchádzajúci súhlas
(1)

Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na

a)

vrátenie povolenia udeleného podľa § 75,

b)

uzavretie zmluvy podľa § 78 ods. 5 na výkon činností podľa § 78 ods. 3 s ďalšou osobou.

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)

podľa odseku 1 písm. a) musí byť preukázané, že bude pre tuzemských podielnikov zabezpečené ...

b)

podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 78 ods. 5.

(3)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 podáva zahraničná investičná spoločnosť ...

(4)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) určí úrad aj lehotu, ...

§ 80
(1)

Ustanovenia § 75 až 79 sa použijú primerane právnej forme zahraničného subjektu kolektívneho ...

(2)

Táto časť zákona sa nevzťahuje na európske fondy. Táto časť zákona s výnimkou § 78 ods. ...

SIEDMA ČASŤ

DEPOZITÁR

§ 81
(1)

Podielový fond musí mať depozitára v súlade s týmto zákonom.

(2)

Depozitárom podielového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky,11) ktorá má ...

(3)

Depozitárom podielového fondu nesmie byť správcovská spoločnosť, ktorá tento podielový fond ...

(4)

Podielové fondy spravované jednou správcovskou spoločnosť musia mať rovnakého depozitára, ak ...

§ 82
(1)

Depozitár vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy. Depozitárska zmluva má písomnú ...

(2)

V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára najmenej v rozsahu ustanovenom týmto ...

(3)

V odplate za výkon činnosti depozitára podľa odseku 2 nie sú zahrnuté poplatky za

a)

obstaranie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi,

b)

úschovu a správu zahraničných cenných papierov, ktoré depozitár uhradí zahraničným subjektom, ...

c)

vedenie bežných účtov a prevody finančných prostriedkov.

(4)

Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa v zmluve ...

(5)

Ak sa depozitárovi odníme alebo ak mu zanikne bankové povolenie, povolenie na poskytovanie investičných ...

(6)

Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 5 oznámi depozitár bez zbytočného ...

(7)

Správcovská spoločnosť je po skončení platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná vykonať nevyhnutné opatrenia tak, aby najneskôr ku dňu uplynutia ...

(9)

Ak správcovská spoločnosť nepožiada úrad o udelenie predchádzajúceho súhlasu úrad na zmenu ...

(10)

Depozitár, ktorý prestal pre podielový fond vykonávať činnosť depozitára, je povinný bez zbytočného ...

(11)

Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu ...

§ 83
Činnosť depozitára
(1)

Depozitár

a)

kontroluje, či je vydávanie a vyplácanie podielových listov a ich rušenie vykonávané v súlade ...

b)

zodpovedá za správny výpočet hodnoty podielu (§ 41) v súlade s týmto zákonom a so štatútom, ...

c)

vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom,

d)

zabezpečuje, aby pri obchodoch s majetkom v podielovom fonde bola prevádzaná protihodnota v prospech ...

e)

kontroluje súlad použitia výnosov podielového fondu s týmto zákonom a so štatútom,

f)

kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,

g)

kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu,

h)

kontroluje, či je hodnota aktív obstarávaných do majetku v podielovom fonde alebo predávaných ...

(2)

Ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára; ...

(3)

Ak depozitár nevedie pre podielové fondy účet majiteľa, je oprávnený vyžiadať si na vlastné ...

(4)

Ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár ...

(5)

Depozitár je povinný viesť pre správcovskú spoločnosť bežný účet.67) Depozitár je povinný ...

(6)

Bežným účtom podielového fondu podľa odseku 5 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody ...

(7)

Bežným účtom podľa odseku 5 musia prechádzať aj peňažné prostriedky ukladané na vkladové ...

§ 84
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná otvoriť si bežný účet u depozitára, s ktorým uzavrela ...

(2)

Správcovská spoločnosť môže v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky otvoriť vkladové ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými cennými ...

(4)

Správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v podielovom fonde tvoreným zaknihovanými ...

(5)

Ak depozitár správcovskej spoločnosti je členom centrálneho depozitára,49) účty majiteľa podľa ...

(6)

S majetkom v podielovom fonde správcovská spoločnosť nakladá len prostredníctvom pokynov depozitárovi ...

(7)

Zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech majetku v podielovom fonde môže správcovská ...

§ 85
(1)

Depozitár je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť o preukázanie splnenia zákonom a štatútom ...

(2)

Ak pokyn správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu alebo štatútu podielového ...

(3)

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila tento zákon ...

(4)

Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od správcovskej spoločnosti okrem ...

§ 86
(1)

Depozitár je povinný viesť evidenciu pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej ...

(2)

Evidencia podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

evidenčné číslo,

b)

dátum, kedy bol úkon uskutočnený,

c)

vymedzenie úkonu,

d)

obsah úkonu.

(3)

Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie jednotlivých pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov ...

(4)

Evidencia podľa odseku 1 a zbierka dokumentov musia byť uložené v listinnej podobe alebo na trvanlivom ...

§ 87
(1)

Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov podielových ...

(2)

Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom za škody spôsobené porušením povinností ...

(3)

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona ...

(4)

Podielnik podielového fondu je oprávnený vymáhať náhradu škody spôsobenej depozitárom priamo ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy podielnikov pri vymáhaní škody, ktorú ...

ÔSMA ČASŤ

OCHRANA INVESTOROV

§ 88
(1)

Správcovská spoločnosť nesmie používať pri propagácii svojich podielových fondov nepravdivé ...

(2)

Každá propagácia podielového fondu musí obsahovať výrazné upozornenie, z ktorého vyplýva, ...

(3)

Okrem upozornenia podľa odseku 2 propagácia uzavretého podielového fondu musí obsahovať upozornenie, ...

(4)

Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov podielového fondu, musí ...

(5)

Úrad môže zakázať alebo pozastaviť do odstránenia nedostatkov uverejnenie reklamných dokumentov, ...

(6)

Správcovská spoločnosť alebo osoba vykonávajúca reklamu podielového fondu je povinná doručiť ...

Informačná povinnosť

§ 89
Správcovská spoločnosť musí za každý podielový fond zostaviť a zverejniť
a)

predajný prospekt,

b)

zjednodušený predajný prospekt,

c)

správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok (ďalej len „ročná správa“), ...

d)

správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za prvých šesť mesiacov kalendárneho roka ...

§ 90
Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt
(1)

Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt musia obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné ...

(2)

Zjednodušený predajný prospekt musí byť zostavený a štrukturovaný tak, aby bol ľahko zrozumiteľný ...

(3)

Súčasťou predajného prospektu je aj štatút; to neplatí, ak štatút stanovuje, že na požiadanie ...

(4)

Predajný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akých kategórií aktív je povolené investovať ...

(5)

Ak je investičnou stratégiou podielového fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné ...

(6)

Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v podielovom fonde z dôvodu zloženia ...

(7)

Ak je v štatúte podielového fondu uvedené ako zameranie a ciele investičnej stratégie investovanie ...

(8)

Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt môžu mať listinnú podobu alebo podobu zápisu ...

(9)

Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt musia byť zverejnené najneskôr do začiatku ...

(10)

Zverejnením podľa odseku 9 sa rozumie

a)

uverejnenie v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy alebo ...

b)

bezplatné sprístupnenie v písomnej forme alebo na trvanlivom médiu v sídle správcovskej spoločnosti ...

§ 91
(1)

Správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v predajnom prospekte ...

(2)

Ak správcovská spoločnosť v predajnom prospekte alebo v zjednodušenom predajnom prospekte uvedie ...

(3)

Právo na vyplatenie sumy podľa odseku 2 možno uplatniť do šiestich mesiacov, odkedy sa podielnik ...

§ 92
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v predajnom prospekte a v zjednodušenom ...

(2)

Pravidlá na prijímanie zmien predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu určuje ...

§ 93
Ročná správa a polročná správa
(1)

Ročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť ...

(2)

Ak nie je v lehote podľa odseku 5 účtovná závierka podielového fondu overená audítorom, je správcovská ...

(3)

Polročná správa musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori ...

(4)

Údaje uvedené v ročnej správe a polročnej správe musia byť úplné, pravdivé a vecne správne. ...

(5)

Ročnú správu je správcovská spoločnosť povinná zverejniť najneskôr do štyroch mesiacov po ...

(6)

Ročná správa a polročná správa musia byť k dispozícii verejnosti k nahliadnutiu v sídle správcovskej ...

(7)

Ustanovenia osobitného zákona o informačnej povinnosti72) emitentov cenných papierov vydaných na ...

(8)

Úrad je oprávnený požiadať správcovskú spoločnosť najmenej raz za šesť mesiacov o poskytnutie ...

§ 94
(1)

Pred vstupom do zmluvného vzťahu so správcovskou spoločnosťou musí byť investorovi ponúknutý ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť podielnikovi na požiadanie aktuálny predajný ...

(3)

Správcovská spoločnosť je na žiadosť investora povinná poskytnúť dodatočné informácie týkajúce ...

§ 95
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná vypočítať a zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou ...

a)

najmenej raz za týždeň aktuálnu cenu podielu, predajnú cenu podielu, nákupnú cenu podielu a čistú ...

b)

najmenej raz za mesiac údaje o aktuálnej cene podielu, o čistej hodnote majetku v uzavretom podielovom ...

c)

najmenej raz za tri mesiace aktuálnu cenu podielu a čistú hodnotu majetku v rizikovom špeciálnom ...

(2)

Hodnotu majetku v podielovom fonde určí s odbornou starostlivosťou správcovská spoločnosť v spolupráci ...

§ 96
(1)

Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu predložiť úradu a depozitárovi

a)

aktuálne znenie predajného prospektu a zjednodušeného prospektu po ich zmene,

b)

ročnú správu a polročnú správu a doklad o ich zverejnení.

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka ...

(3)

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom správcovskej spoločnosti musí obsahovať účtovnú ...

(4)

Ak nie je v lehote podľa odseku 2 účtovná závierka overená audítorom, je správcovská spoločnosť ...

(5)

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom správcovskej spoločnosti musí obsahovať ...

(6)

Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho štvrťroka ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho ...

(8)

Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť úradu prekročenie limitov ...

§ 97

Správy podľa tohto zákona môže správcovská spoločnosť predkladať úradu a depozitárovi aj ...

§ 98
Povinnosť mlčanlivosti a ochrana údajov
(1)

Člen štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, zamestnanec, prokurista, likvidátor, správca konkurznej ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak je informácia poskytnutá

a)

osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu,74)

b)

súdu na účely občianskeho súdneho konania,75)

c)

orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,76)

d)

Národnej banke Slovenska na účely bankového dohľadu77) alebo devízovej kontroly,78)

e)

službe kriminálnej polície, službe justičnej polície a službe finančnej polície Policajného ...

f)

daňovému orgánu na účely daňového konania80) alebo colnému orgánu vo veciach colného konania, ...

g)

orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu.81)

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo ...

(5)

Správcovská spoločnosť je povinná utajovať a chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, ...

(6)

Povinnosti podľa odseku 5 je správcovská spoločnosť povinná plniť aj voči osobám, s ktorými ...

(7)

Správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť informácie a doklady o záležitostiach, na ktoré ...

(8)

Za porušenie povinností podľa odseku 5 sa nepovažuje

a)

poskytovanie údajov nevyhnutných na zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s podielovými listami a na ...

b)

plnenie ohlasovacej povinnosti správcovskej spoločnosti o neobvyklých obchodných operáciách podľa ...

c)

oznámenie správcovskej spoločnosti orgánu činnému v trestnom konaní o jej podozrení, že sa ...

d)

poskytnutie informácií a dokladov o neplnených záväzkoch odborne spôsobilej osobe s cieľom vykonať ...

e)

poskytnutie údajov nevyhnutných na identifikáciu podielnika a údajov o obchode osobe, ktorá preukáže, ...

f)

pokytnutie informácií inej správcovskej spoločnosti v súvislosti s prevodom alebo prípravou prevodu ...

(9)

Ustanovenia odsekov 5 až 8 sa vzťahujú aj na zahraničnú správcovskú spoločnosť a na zahraničnú ...

(10)

Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe ...

DEVIATA ČASŤ

DOHĽAD

§ 99
Predmet a cieľ dohľadu
(1)

Dohľadu podľa tohto zákona podlieha činnosť vykonávaná

a)

správcovskými spoločnosťami,

b)

zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania a zahraničnými správcovskými spoločnosťami ...

c)

investičnými spoločnosťami a investičnými fondmi vytvorenými podľa doterajších predpisov,

d)

zakladateľmi správcovskej spoločnosti pri ich činnosti podľa tohto zákona,

e)

členmi predstavenstiev, dozorných rád a prokuristami správcovskej spoločnosti,

f)

akcionármi správcovských spoločností s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti,

g)

osobami, ktoré obstarávajú vydávanie a vyplácanie podielových listov, podielových fondov a cenných ...

h)

depozitárom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,

i)

núteným správcom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,

j)

likvidátorom pri jeho činnosti podľa tohto zákona,

k)

osobami, ktorým zverila správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa § 25,

l)

vedúcim pobočky zahraničnej investičnej spoločnosti a zahraničnej správcovskej spoločnosti a ...

(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je

a)

dodržiavanie ustanovení tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov1) vzťahujúcich ...

b)

dodržiavanie štatútu podielového fondu a stanov správcovskej spoločnosti,

c)

dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa tohto zákona, a dodržiavanie podmienok ...

d)

plnenie sankčných opatrení uložených rozhodnutím úradu.

(3)

Predmetom dohľadu nie sú spory zo zmluvných vzťahov správcovských spoločností, zahraničných ...

(4)

Dohľad podľa odseku 1 vykonáva úrad.

(5)

Správcovská spoločnosť, ktorá má v povolení na vznik a činnosť uvedený aj výkon činností ...

(6)

Správcovská spoločnosť, zahraničný subjekt kolektívneho investovania, ktorému bolo udelené ...

§ 100
(1)

Na základe dohody uzavretej medzi úradom a orgánom dohľadu iného štátu môže orgán dohľadu ...

(2)

Úrad môže vykonávať dohľad nad pobočkami správcovskej spoločnosti, ktoré pôsobia na území ...

§ 101
(1)

Pri výkone dohľadu na mieste sa vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ...

(2)

Pri výkone dohľadu je úrad oprávnený vyžadovať od osôb podliehajúcich dohľadu údaje, doklady ...

(3)

Úrad je pri výkone dohľadu povinný dbať na ochranu záujmov podielnikov a postupovať tak, aby ...

(4)

Úrad je pri výkone dohľadu oprávnený spolupracovať so zahraničnými orgánmi dohľadu.

(5)

Slovenská republika ani úrad nezodpovedajú za výsledok hospodárenia s majetkom v podielovom fonde ...

Spolupráca pri výkone dohľadu nad činnosťami vykonávanými v rámci práva slobodného poskytovania služieb

§ 102
(1)

Úrad je povinný spolupracovať s orgánmi dohľadu členských štátov pri výkone ich povinností ...

(2)

Úrad spolupracuje s príslušným orgánom domovského členského štátu najmä pri výkone dohľadu ...

(3)

Úrad spolupracuje s príslušným orgánom hostiteľského členského štátu najmä pri výkone dohľadu ...

(4)

Príslušný orgán domovského členského štátu je oprávnený po predchádzajúcom oznámení tejto ...

(5)

Ak príslušný orgán domovského členského štátu požiada úrad o vykonanie dohľadu podľa odseku ...

(6)

Úrad je oprávnený po predchádzajúcom oznámení tejto skutočnosti orgánu hostiteľského členského ...

(7)

Informácie, ktoré získa úrad od orgánu dohľadu príslušného členského štátu, môže úrad ...

§ 103
(1)

Činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa § 28 a 29 na území Slovenskej republiky ...

(2)

Správcovská spoločnosť podlieha dohľadu úradu aj pri jej činnosti na území hostiteľského ...

(3)

Dohľad nad dodržiavaním podmienok verejnej ponuky cenných papierov podľa § 61 európskym fondom ...

(4)

Úrad môže s príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu alebo hostiteľského ...

§ 104
(1)

Ak orgán dohľadu hostiteľského členského štátu oznámi úradu, že pobočka správcovskej spoločnosti ...

(2)

Ak úrad zistí, že zahraničná správcovská spoločnosť podľa § 28 alebo § 29 pri výkone činnosti ...

(3)

Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 2 v určenej lehote neuskutoční nápravu, ...

(4)

Ak napriek opatreniam podľa odsekov 2 a 3 zahraničná správcovská spoločnosť naďalej porušuje ...

(5)

Ak vec neznesie odklad, môže úrad prijať predbežné opatrenie na ochranu podielnikov a klientov ...

(6)

Ak príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu odoberie zahraničnej správcovskej ...

(7)

Ak úrad odníme správcovskej spoločnosti povolenie na vznik a činnosť, je povinný bez zbytočného ...

§ 105
(1)

Sankcie za porušenie povinností európskeho fondu podľa § 61 môže uložiť len orgán dohľadu ...

(2)

Úrad podľa závažnosti a rozsahu porušenia uloží sankciu, zakáže alebo pozastaví verejnú ponuku ...

a)

sa ponuka vykonáva bez oznámenia podľa § 61 ods. 1,

b)

boli porušené ustanovenia § 61 ods. 3 alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

c)

bolo európskemu fondu odňaté povolenie v členskom štáte, v ktorom má sídlo.

(3)

Úrad bez zbytočného odkladu oznámi prijatie opatrenia podľa odseku 2 príslušnému orgánu dohľadu ...

(4)

Sankcie za porušenie povinností správcovskej spoločnosti vykonávajúcej činnosti podľa § 26, ...

(5)

Príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu je oprávnený pozastaviť alebo zakázať ...

(6)

Ak úrad odníme správcovskej spoločnosti povolenie na vznik a činnosť alebo povolenie na vytvorenie ...

§ 106
Sankcie
(1)

Ak úrad zistí, že subjekty uvedené v § 99 ods. 1 porušili alebo porušujú tento zákon, štatút, ...

a)

uloží opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...

b)

nariadi zmenu a podmienky zmeny depozitára, odvolá a vymenuje núteného správcu majetku v podielovom ...

c)

pozastaví na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde a vydávanie ...

d)

zakáže alebo pozastaví na vymedzenú dobu, najdlhšie však na jeden rok, verejnú ponuku cenných ...

e)

uloží pokutu až do 20 000 000 Sk, ak nejde o osoby podľa odseku 2,

f)

nariadi vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v podielovom fonde na náklady správcovskej spoločnosti, ...

g)

nariadi uzavretie hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,

h)

uloží správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,

i)

uloží správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnému subjektu ...

j)

nariadi skončiť nepovolenú činnosť,

k)

obmedzí alebo pozastaví správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo ...

l)

uloží opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení úradu alebo audítora,

m)

uloží uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú správcovská ...

n)

uloží správcovskej spoločnosti zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní ...

o)

zavedie nútenú správu majetku v podielovom fonde,

p)

odníme povolenie udelené podľa tohto zákona za podmienok podľa § 111.

(2)

Úrad uloží členovi predstavenstva, členovi dozornej rady správcovskej spoločnosti, prokuristovi ...

(3)

Sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a j) môže úrad uložiť aj za porušenie § 3 ods. 9, § 10, ...

(4)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 99 ods. 1, úrad je oprávnený ...

(5)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(6)

Sankcie podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia porušenia právnych predpisov, vnútorných ...

(7)

Pri ukladaní sankcií úrad vychádza zo závažnosti, z miery zavinenia, povahy zistených porušení, ...

(8)

Sankcie podľa tohto zákona možno ukladať súbežne aj opakovane, ak to ich povaha umožňuje. Pokuta ...

(9)

Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných všeobecne záväzných ...

(10)

Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti ...

(11)

Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti správcovskej ...

(12)

O každej sankcii podľa odsekov 1 a 2 uloženej zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničného ...

(13)

Správcovská spoločnosť je povinná pozastaviť nakladanie s majetkom v podielovom fonde, ak úrad ...

§ 107
Opatrenia na ozdravenie
(1)

Pod opatreniami na ozdravenie správcovskej spoločnosti sa rozumie

a)

predloženie ozdravného programu, ktorý musí obsahovať:

1.

plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie ...

2.

plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie správcovskej spoločnosti ...

3.

iné informácie, ktoré úrad považuje za nevyhnutné,

b)

obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,87) tantiém88) a iných podielov na zisku, odmien ...

c)

obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania odmien členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom ...

d)

zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie správcovskej spoločnosti,

e)

obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov správcovskej spoločnosti; tieto obchody ...

(2)

Úrad je povinný uložiť správcovskej spoločnosti, aby prijala opatrenia na jej ozdravenie, ak prestane ...

(3)

Predstavenstvo správcovskej spoločnosti je povinné na výzvu úradu podľa odseku 2 predložiť úradu ...

§ 108
Pozastavenie výkonu akcionárskych práv
(1)

Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu ...

(2)

Správcovská spoločnosť je povinná najmenej päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia ...

(3)

Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu ...

(4)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak úrad na výpise ...

(5)

Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia90) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku ...

(6)

Správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej ...

(7)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto ...

(8)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného ...

(9)

Úrad môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia správcovskej ...

§ 109
Nútená správa majetku v podielovom fonde
(1)

Nútená správa je správa majetku v podielovom fonde, ktorá sa vykonáva na základe rozhodnutia ...

(2)

Úrad rozhodne o zavedení nútenej správy, ak

a)

správcovská spoločnosť vstúpila do likvidácie, pričom správa podielových fondov nebola napriek ...

b)

si to vyžaduje stav hospodárenia s majetkom v podielovom fonde na vykonanie nevyhnutných úkonov ...

c)

na majetok správcovskej spoločnosti bol vyhlásený konkurz.

(3)

Úrad je oprávnený rozhodnúť o zavedení nútenej správy aj vtedy, ak

a)

sa hospodárenie správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde skončí po viac ako troch ...

b)

nemožno zistiť skutočný stav majetku v podielovom fonde v súlade s inými ustanoveniami tohto zákona, ...

c)

je to potrebné na ochranu majetku v podielovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto ...

(4)

Núteným správcom majetku v podielovom fonde môže byť len depozitár alebo iná správcovská spoločnosť ...

(5)

Ak úrad určí núteného správcu majetku v podielovom fonde, správcovská spoločnosť je povinná ...

(6)

Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o zavedení nútenej správy. Nútený ...

(7)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet podielnikov a je povinný

a)

hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou,

b)

dbať na ochranu záujmov podielnikov,

c)

viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný podielový fond.

(8)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej sume za dobu ...

(9)

Ak správcovská spoločnosť v lehote podľa odseku 5 neodovzdá správu majetku nútenému správcovi, ...

(10)

Nútená správa sa končí dňom uvedeným v rozhodnutí o zavedení nútenej správy alebo rozhodnutím ...

(11)

Úrad určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak

a)

dôjde k zrušeniu núteného správcu,

b)

sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným úradu,

c)

nútený správca porušuje svoje povinnosti,

d)

nútený správca stratil povolenie na výkon činnosti.

(12)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 11 nemá odkladný účinok.

(13)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 11 písm. b) alebo c), nútený ...

§ 110

Nad správcovskou spoločnosťou, ktorá má v povolení na vznik a činnosť uvedený aj výkon činností ...

§ 111
Odňatie povolení
(1)

Úrad odníme povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ak

a)

počiatočný kapitál správcovskej spoločnosti klesol pod 125 000 EUR,

b)

vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň 25 % hodnoty vyžadovanej podľa § 18 ...

c)

správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu majetku v podielovom fonde nútenému správcovi ...

d)

správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho ...

(2)

Úrad odníme povolenie na vytvorenie podielového fondu, ak

a)

v lehote určenej úradom nie je zloženie majetku v podielovom fonde zosúladené s ustanoveniami § ...

b)

podielový fond nemá viac ako šesť mesiacov depozitára,

c)

ak do 12 mesiacov od pozastavenia podľa § 43 nebolo obnovené vyplácanie podielových listov,

d)

odňal správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond povolenie na vznik a činnosť ...

(3)

Úrad môže odňať povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ak

a)

povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b)

došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, najmä prestali byť ...

c)

počiatočný kapitál alebo vlastné zdroje správcovskej spoločnosti klesli pod úroveň vyžadovanú ...

d)

správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie ...

e)

nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení na vznik a činnosť správcovskej ...

f)

správcovská spoločnosť marí výkon dohľadu.

(4)

Úrad môže odňať povolenie na vytvorenie podielového fondu, ak

a)

povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b)

došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, najmä prestali byť ...

c)

prekročenie príslušného limitu alebo obmedzenia podľa § 44 až 50 trvá bez prerušenia viac ako ...

d)

správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a iné opatrenie ...

g)

pokles aktuálnej ceny podielu otvoreného podielového fondu podľa § 56 ods. 1 trvá dlhšie ako ...

(5)

Úrad môže odňať povolenie podľa § 75 udelené zahraničnému subjektu kolektívneho investovania ...

a)

povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b)

došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia, a to aj vtedy, ak ...

c)

zahraničná správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania závažne, ...

d)

zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť marí ...

(6)

Pri odňatí povolenia podľa tohto zákona povolenie zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 112
(1)

Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti uvedený ...

a)

primeranosť vlastných zdrojov správcovskej spoločnosti podľa osobitného zákona38) klesne pod ...

b)

správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia vykonávať ...

c)

správcovská spoločnosť neuhradila ani v dodatočnej lehote podľa osobitného zákona92) príspevok ...

(2)

Správcovskej spoločnosti, ktorá má v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti uvedený ...

a)

správcovská spoločnosť nedodržiava pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom podľa osobitného ...

b)

správcovská spoločnosť sa nezúčastňuje na ochrane klientov podľa osobitného zákona.31)

§ 113
(1)

Ak úrad odníme povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, dňom doručenia rozhodnutia ...

(2)

Právnická osoba, ktorej bolo odňaté alebo zaniklo povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ...

(3)

Ak úrad odníme povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, súčasne rozhodne o

a)

prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť, ak s tým táto správcovská ...

b)

určení núteného správcu podľa § 109 alebo

c)

zrušení podielových fondoch spravovaných touto správcovskou spoločnosťou podľa § 59.

(4)

Rozhodnutie o odňatí povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti zašle právnická ...

(5)

Ak bolo odňaté povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ktorá má zriadenú pobočku ...

(6)

Odňatie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra. ...

(7)

Bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vznik a ...

(8)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorej ...

DESIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 115

Bez predchádzajúceho súhlasu podľa § 10, 57, 68, 74 a 79 je každý úkon, na ktorý sa vyžaduje ...

§ 116
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)

spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa § 6 ods. 2,

b)

náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 10 ods. 1, § 57 ods.1, ...

c)

podrobnosti o výpočte vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a o tom, čo tvorí vlastné ...

d)

spôsob určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom ...

(2)

Ministerstvo môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom

a)

podrobnosti o pravidlách činnosti pri správe podielových fondov uvedených v § 20 ods. 1 a 2 a ...

b)

druhy a spôsob používania techník a nástrojov podľa § 49 ods. 3 vrátane obmedzení a limitov ...

c)

spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých na posúdenie činnosti správcovskej spoločnosti, ...

§ 117

Týmto zákonom sa preberá právny predpis Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 1.

§ 118
(1)

Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vydané podľa doterajších predpisov, ktoré ...

(2)

Povolenie na vytvorenie podielového fondu vydané podľa doterajších predpisov, ktoré je platné ...

(3)

Zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá ...

(4)

Ak bolo povolenie podľa § 15 doterajšieho zákona vydané obchodníkovi s cennými papiermi alebo ...

(5)

Správcovské spoločnosti, zahraničné subjekty kolektívneho investovania a zahraničné správcovské ...

(6)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná do 31. decembra 2004 predložiť úradu na schválenie ...

(7)

Do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o zmene a doplnení štatútov podľa odseku ...

(8)

Ak ku dňu právoplatnosti rozhodnutia úradu o zmene a doplnení štatútov podľa odseku 6 nie sú ...

(9)

Správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

(10)

Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto ...

(11)

Depozitár, ktorý vykonával činnosť depozitára do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ...

(12)

Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie právnych úkonov predchádzajúci ...

(13)

Uzavreté podielové fondy vytvorené do 1. januára 2000 sa považujú za uzavreté podielové fondy ...

(14)

Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona boli členom predstavenstva, dozornej ...

§ 119

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti ...

§ 120
(1)

Konania o uložení sankcií začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ...

(2)

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa porušenia právnych predpisov, vnútorných predpisov ...

(3)

Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú ...

(4)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona s výnimkou konaní o uložení sankcií ...

(5)

Na lehoty, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia ...

§ 121

Obchodník s cennými papiermi, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona oprávnený ...

§ 122
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis,74) ak tento zákon neustanovuje inak. ...

(2)

Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa ...

(3)

Ak tento zákon požaduje uvedenie trvalého pobytu fyzickej osoby a ak fyzická osoba nemá trvalý ...

§ 123
(1)

Ak investičné fondy vzniknuté do 1. januára 2000 nesplnili povinnosť rozhodnúť o premene na otvorený ...

(2)

Obchodné spoločnosti nesmú vo svojom obchodnom mene používať označenie „investičná spoločnosť“, ...

§ 124
(1)

Obchodné spoločnosti vzniknuté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ktoré bez povolenia ...

(2)

Ak obchodná spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 1, súd aj bez návrhu zruší túto spoločnosť ...

§ 125
(1)

Úrad uverejní vo vestníku úradu zoznam regulovaných trhov podľa § 44 ods. 1 písm. a).

(2)

Úrad uverejní vo vestníku úradu aj zmeny v zozname podľa odseku 1.

§ 126
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení čl. VI zákona č. 329/2000 Z. z., čl. ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2000 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 26/2000 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania ...

4.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 518/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob ...

5.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 581/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti ...

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) v prípade podielových listov otvorených podielových fondov okrem evidencie podľa písmena ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 40 ods. 5 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 28 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na podanie príkazov podľa prvej vety sa ustanovenie ...

a)

identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a),

b)

ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje,

c)

dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať.

3.

Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných depozitárom správcovskej spoločnosti ...

4.

Nadpis § 43 znie: „Zmluva o riadení portfólia".

5.

V § 43 ods. 1, 4 a 6 sa vypúšťajú slová „cenných papierov".

6.

V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Register záložných práv pri podielových listoch ...

7.

V § 54 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na činnosť rozpočtovej organizácie zriadenej ministerstvom ...

8.

V § 73 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov ...

9.

Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:

„§ 73a (1) Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58g znejú:

„58a) § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 58b) Napríklad zákon č. 530/2003 ...

10.

V § 74 ods. 5 sa za slová „trhových rizík konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku" ...

11.

V § 74 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 10, ktoré znejú:

„(6) Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu jeho priemerných ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58i a 58j znejú:

„58i) § 31 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. 58j) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 11.

12.

V § 80 ods. 1 sa za slová „zahraničných obchodníkov s cennými papiermi" vkladá čiarka a slová ...

13.

Nadpis § 83 znie: „Účasť na ochrane klientov".

14.

V § 83 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ustanovenia tejto časti zákona sa rovnako ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:

„73a)
§ 11 a 75 zákona č. 594/2003 Z. z.“.

15.

V § 84 ods. 10 sa slová „so súhlasom rady" nahrádzajú slovami „po prerokovaní v rade".

16.

V § 93 ods. 3 prvej vete sa slová „Jedným členom rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého" ...

17.V § 95 ods.1 sa slovo „piatich" nahrádza slovom „siedmich".

18.

V § 95 ods. 2 druhá veta znie: „Jedným členom dozornej rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého ...

19.

V § 99 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a s výnimkou zaknihovaných podielových ...

20.

V § 104 ods. 1 sa slová „§ 6 ods. 2 písm. a), b) a d)" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. ...

21.

V § 104 ods. 5 posledná veta znie: „Centrálny depozitár nesmie vykonávať zápisy na účte majiteľa ...

a)

vydávaní zaknihovaných cenných papierov podľa § 13,

b)

zmene podoby cenných papierov podľa § 16 ods. 3 a § 17 ods. 2,

c)

zmene náležitostí zaknihovaných cenných papierov podľa § 12,

d)

zániku zaknihovaných cenných papierov podľa § 14 ods. 4.".

22.

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a.“.

23.

Za § 110 sa vkladá § 110a, ktorý znie:

„110a (1) Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní ...

24.

V § 111 ods. 3 sa slová „najmenej raz za týždeň" nahrádzajú slovami „každý pracovný deň". ...

25.

V § 114 ods. 6 prvej vete sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5" a v druhej ...

26.

V § 118 ods. 3 sa slová „bola priemerná cena dosiahnutá" nahrádzajú slovami „bol priemerný ...

27.

V § 122 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa osobitného predpisu103a)". ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 103a znie:

„103a)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.“.

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 105 sa vypúšťa.

29.

V § 125 ods. 7 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ustanovenia odsekov 1 až ...

30.

V § 163 ods. 1 sa vypúšťajú slová „cenných papierov (ďalej len „stredisko“)".

31.

V § 169 odsek 4 znie:

„(4) Za zákonom chránený klientsky majetok, ktorý sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 predo ...

Čl. III

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 10 ods.1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predstavenstvo ...

2.

V § 26 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ...

3.

V § 29 odsek 2 znie:

„(2) Kótovací prospekt schvaľuje úrad, ak do dňa podania žiadosti nebol schválený a zverejnený ...

Čl. IV

Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

§ 18 a 19 znejú:

„§ 18 (1) Dlhopisy vydávané v mene Slovenskej republiky Ministerstvom financií Slovenskej republiky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3f, 3fa, 3fb a 3fc znejú:

„3f) Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3ea, 3eb, 3eba, 3ec, 3eca a 3ed sa vypúšťajú.

Čl. V

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...

V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené činnosti pre ministerstvo zabezpečuje Agentúra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou ustanovení čl. I § 26 až 31, § ...

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Týmto zákonom sa preberá táto smernica:

  – smernica Rady č. 85/611/EHS z 20. decembra1985 o koordinácii právnych a správnych predpisov, ...

  v znení

  – smernice č. 88/220/EHS

  – smernice č. 95/26/ES

  – smernice č. 2000/64/ES

  – smernice č. 2001/107/ES

  – smernice č. 2001/108/ES

  Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre ...

  PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU

  1. Informácie o podielovom fonde

  1.1. Názov podielového fondu s uvedením, či ide o otvorený, uzavretý alebo špeciálny podielový ...

  1.2. Dátum vytvorenia podielového fondu. Údaj o čase jeho trvania, ak je obmedzený.

  1.3. Uvedenie miesta, kde možno získať štatút podielového fondu, ak nie je pripojený, a kde možno ...

  1.4. Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond, vrátane údaju ...

  1.5. Termíny zostavovania účtovnej závierky a periodicita výplaty výnosov.

  1.6. Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora.

  1.7. Údaje o podielových listoch a postupe pri zrušení podielového fondu, najmä

  – práva spojené s podielovým listom,

  – podoba podielového listu,

  – spôsob evidencie podielových listov,

  – forma podielového listu,

  – okolnosti, za ktorých môže byť rozhodnuté o zrušení podielového fondu, a práva podielnikov ...

  1.8. Ak je podielový list prijatý na obchodovanie na trh burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom ...

  1.9. Spôsob a podmienky vydania podielových listov.

  1.10. Spôsob a podmienky vyplatenia podielových listov a okolnosti, za ktorých môže byť pozastavené ...

  1.12. Opis pravidiel pre výpočet a použitie výnosov.

  1.13. Opis investičných cieľov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov (napríklad ...

  1.14. Pravidlá pre oceňovanie majetku v podielovom fonde.

  1.15. Údaje o výpočte aktuálnej ceny, predajnej ceny a nákupnej ceny, najmä

  – pravidlá pre výpočet a periodicita výpočtu týchto cien,

  – poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov,

  – spôsob, miesto a periodicita zverejňovania týchto cien.

  1.16. Údaje o druhoch, výške a výpočte odplaty účtovanej na ťarchu majetku v podielovom fonde ...

  2. Informácie o správcovskej spoločnosti

  2.1. Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo, sídlo správcovskej spoločnosti a miesto, ...

  2.2. Dátum založenia spoločnosti (rok vzniku) a údaje o čase jej trvania, ak je obmedzený.

  2.3. Názvy podielových fondov, ktoré správcovská spoločnosť spravuje.

  2.4. Meno, priezvisko a funkcia členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov, ako aj ...

  2.5. Údaj o výške základného imania správcovskej spoločnosti a údaj o jeho splatení.

  3. Informácie o depozitárovi

  3.1. Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie pobočky, ak sa nezhoduje s umiestnením ...

  3.2. Hlavný predmet činnosti.

  4. Informácie o osobách, ktoré poskytujú správcovskej spoločnosti poradenstvo pri investovaní ...

  4.1. Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo a sídlo poradcu.

  4.2. Podstatné informácie o ustanoveniach zmluvy, ktoré sú dôležité pre podielnikov.

  4.3. Opis aktivít vykonávaných týmito osobami.

  5. Informácie o vyplácaní výnosov a vyplácaní podielových listov a prístupe k informáciám

  5.1. Postup a spôsob zabezpečenia vyplácania výnosov a vyplácania podielových listov.

  5.2. Spôsob sprístupňovania informácií o podielovom fonde podielnikom v Slovenskej republike a ...

  6. Iné informácie o investovaní

  6.1. Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde od jeho vytvorenia ...

  6.2. Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond.

  7. Ekonomické informácie

  7.1. Ďalšie poplatky, odplaty a náklady, iné ako sú uvedené v bodoch 1.15. a 1.16. a údaj o tom, ...

  8. Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené ...

  ZJEDNODUŠENÝ PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU

  1. Stručná prezentácia podielového fondu

  1.1. Názov podielového fondu, dátum jeho vytvorenia a označenie štátu, v ktorom bol podielový ...

  1.2. Obchodné meno, sídlo a ústredie správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond.

  1.3. Doba, na ktorú bol podielový fond vytvorený.

  1.4. Obchodné meno a sídlo depozitára.

  1.5. Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora.

  1.6. Označenie finančného konsolidovaného celku, ktorého členom je správcovská spoločnosť ...

  2. Informácie o investíciách

  2.1. Stručný opis účelu, na ktorý bol vytvorený podielový fond.

  2.2. Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov, investičnej ...

  2.3. Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde za posledných ...

  2.4. Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond.

  3. Ekonomické informácie

  3.1. Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond.

  3.2. Poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov, ktoré sú účtované podielnikom. ...

  3.3. Iné náklady alebo poplatky, ako sú uvedené v bode 3.2. spojené so správou podielového fondu, ...

  4. Informácie o podielových listoch a o vyplácaní výnosov

  4.1. Spôsob, ako možno nadobudnúť podielové listy.

  4.2. Spôsob ako postupovať pri vrátení podielových listov.

  4.3. Kedy a ako sa vyplácajú výnosy z podielových listov.

  4.4. Periodicita, spôsob a miesto zverejňovania cien podielových listov.

  5. Ďalšie informácie

  5.1. Vyhlásenie, že na požiadanie možno zadarmo získať úplný predajný prospekt, ročnú správu ...

  5.2. Orgán vykonávajúci dohľad.

  5.3. Označenie kontaktného miesta alebo osoby, kde možno získať dodatočné vysvetlenia, ak sú ...

  5.4. Dátum zverejnenia prospektu.

  6. Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 594/2003 Z. z.

  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V PODIELOVOM FONDE

  1. Stav majetku

  a) prevoditeľné cenné papiere,

  aa) akcie,

  ab) dlhopisy,

  ac) iné cenné papiere,

  b) nástroje peňažného trhu

  c) účty v bankách,

  ca) bežný účet,

  cb) vkladové účty,

  c) iný majetok,

  d) celková hodnota majetku,

  e) záväzky,

  f) čistá hodnota majetku.

  2. Počet podielov podielového fondu v obehu.

  3. Čistá hodnota podielu.

  4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku (zloženie portfólia), pričom je ...

  a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných ...

  b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom ...

  c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 44 ods. 1 písm. d),

  d) nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. h),

  e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. i) ...

  f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

  g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,

  h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho ...

  i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h).

  Ďalej treba portfólio rozčleniť

  a) vzhľadom na investičnú stratégiu správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, napríklad ...

  b) podľa percentuálneho podielu na majetku v členení podľa obchodného mena emitenta, druhu majetku, ...

  5. Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie, za ktoré sa podáva správa.

  6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú:

  a) výnosy z akcií,

  b) výnosy z dlhopisov,

  c) výnosy z iných cenných papierov,

  d) výnosy z nástrojov peňažného trhu,

  e) výnosy z vkladových a bežných účtov,

  f) kapitálové výnosy,

  g) iné výnosy,

  h) výdavky na správu,

  i) výdavky na depozitára,

  j) iné výdavky a poplatky,

  k) čistý výnos,

  l) výplaty podielov na zisku,

  m) znovuinvestované výnosy,

  n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili ...

  o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií,

  p) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde.

  7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch ...

  a) celková čistá hodnota majetku,

  b) čistá hodnota podielu,

  c) počet podielov v obehu,

  d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané,

  e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené.

  8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 49 ods. 3, najmä údaje o hodnote záväzkov, ...

  9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde.

  SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM

  1. Stav majetku

  a) cenné papiere,

  aa) akcie,

  ab) dlhopisy,

  ac) iné cenné papiere,

  b) účty v bankách,

  ba) bežný účet,

  bb) vkladové účty,

  c) iný majetok,

  d) záväzky,

  e) čistá hodnota majetku.

  2. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch ...

  3. Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti.

  4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti ...

  5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 2)  Obchodný zákonník.
 • 3)  § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 4)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 5)  § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 6)  § 54 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z.
 • 8)  § 155 Obchodného zákonníka.
 • 9)  § 21 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 11)  § 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 12)  § 4 zákona č. 95/2002 Z. z.
 • 13)  § 11 zákona č. 95/2002 Z. z.
 • 14)  § 99 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 15)  § 2 zákona č. 429/ 2002 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 16)  § 8 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 17)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 18)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 19)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 20)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 73 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 22)  § 37 ods. 1 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23)  § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.§ 49 ods. 6 zákona ...
 • 24)  § 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 25)  § 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 26)  § 35 zákona č. 96/2002 Z. z.
 • 27)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
 • 28)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 29)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 30)  § 27 až 34 Obchodného zákonníka.
 • 31)  § 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  § 66 Obchodného zákonníka.
 • 33)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 • 34)  § 75 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 35)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 36)  § 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 44 zákona č. 483/2001 Z. z.§ 43 zákona č. 95/2002 Z. ...
 • 37)  Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z., § 25 zákona č. ...
 • 38)  § 74 ods.1 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 39)  § 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z.
 • 40)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 41)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • 42)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 43)  Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ...
 • 44)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 45)  § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a ...
 • 46)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 47)  Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a ...
 • 48)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
 • 49)  § 104 zákona č.566/2001 Z. z.
 • 50)  § 77 až 79 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 51)  § 158 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 52)  § 136 až 142 Občianskeho zákonníka.
 • 53)  § 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 55 a 56 zákona č. 566/2001 Z. z. ...
 • 54)  § 11 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 55)  § 10 ods. 4 písm. a) a c) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 56)  Napríklad § 16, 17, 18, 103, 105 a 107 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 ...
 • 57)  Zákon č. 367/2000 Z. z.
 • 58)  § 105 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 59)  Zákon č. 483/2001 Z. z.
 • 60)  § 14 až 17 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 61)  § 20 ods.1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 62)  § 113 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 63)  § 100 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 64)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 65)  § 6 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 66)  § 54 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 67)  § 708 až 715 Obchodného zákonníka.
 • 68)  § 716 až 719 Obchodného zákonníka.
 • 69)  § 107 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 70)  § 44 až 52 Obchodného zákonníka.
 • 71)  § 41 až 57 zákona č. 429/2002 Z. z.
 • 72)  § 130 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 73)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 558/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, ...
 • 74)  Zákon č. 96/2002 Z. z.
 • 75)  Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 76)  Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 77)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 78)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...
 • 79)  § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...
 • 80)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 81)  Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona ...
 • 82)  Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon ...
 • 83)  Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom ...
 • 84)  § 138 až 143 a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 85)  Napríklad § 138 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 86)  Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších ...
 • 87)  § 178 ods. 1 a 2 a § 187 ods.1 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 88)  § 178 ods. 3 a § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.
 • 89)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 90)  § 34 zákona č. 96/2002 Z. z.
 • 91)  § 147 až 155 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 92)  § 85 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 93)  § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.
 • 94)  § 157 ods. 6 a § 158 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 95)  § 8 písm. g) zákona č. 566/2001 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore