Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov 592/2006 účinný od 01.09.2019 do 31.03.2020

Platnosť od: 09.11.2006
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.03.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14JUD4DS9EUPP9ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 592/2006 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 222/2019

Legislatívny proces k zákonu 222/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 222/2019, dátum vydania: 22.07.2019

A. Všeobecná časť

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019.

Účelom navrhovanej právnej úpravy je zvýšenie hornej hranice nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúceho roka a zvýšenie sumy vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne.

Vládny návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby verejnej správy pre občana vládny návrh zákona nemá žiadne vplyvy.

Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

 

B.Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

(§ 1 ods. 1)

Za účelom finančne pomôcť väčšiemu počtu ľudí vo vianočnom období, ktoré so sebou prináša vyššiu finančnú záťaž, sa navrhuje zvýšenie hornej hranice nároku na výplatu vianočného príspevku zo 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vianočný príspevok vypláca. Navrhuje sa taktiež zaokrúhľovať sumu rovnajúcu sa tejto hranici rovnako ako sa zaokrúhľujú dôchodky, a to na desať eurocentov nahor.

K bodu 2

(§ 1 ods. 8)

S cieľom zlepšiť finančnú situáciu niektorých dôchodcov vo výdavkovo exponovanom vianočnom období navrhuje sa zvýšenie vianočného príspevku na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne.

Maximálna suma vianočného príspevku sa tak navrhuje na 200 eur. Táto suma zahŕňa aj dvojnásobok doterajšieho jednorazového zvýšenia (jednorazové zvýšenie vianočného príspevku pre niektorých poberateľov dôchodku o sumu 12,74 eura platné v rokoch 2014 - 2018). Nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku majú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyššia ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a súčasne nepresahuje jej dvojnásobok, suma vianočného príspevku sa primerane znižuje podľa vzorca v Prílohe č. 1. V prípade týchto poberateľov dôchodkových dávok vzorec zohľadňuje aj zahrnutie dvojnásobku doterajšieho jednorazového zvýšenia do maximálnej sumy vianočného príspevku z dôvodu, že aj tento okruh poberateľov mal na jednorazové zvýšenie vianočného príspevku v predchádzajúcich rokoch nárok.

Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov presahuje sumu dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, suma vianočného príspevku sa primerane znižuje podľa vzorca v Prílohe č. 2.

K bodu 3

(§ 1 ods. 9)

Ide o legislatívno-technickú zmenu, ktorá súvisí so zmenou znenia § 1 ods. 8.

K bodu 4

(príloha č. 1)

Z dôvodu novej sumy vianočného príspevku sa upravuje vzorec na určenie sumy vianočného príspevku. Na základe tohto vzorca sa navrhuje určovať suma vianočného príspevku tých poberateľov, ktorých suma dôchodku resp. úhrn súm dôchodkov nepresahuje sumu dvojnásobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

K bodu 5

(príloha č. 2)

Navrhuje sa príloha č. 2, ktorá ustanovuje vzorec na určenie sumy vianočného príspevku tých poberateľov, ktorých suma dôchodku resp. úhrn súm dôchodkov presahuje sumu dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

K Čl. II

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2019.

Bratislava 17. apríla 2019

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján Richter, v. r.

minister práce, sociálnych vecí

a rodiny Slovenskej republiky

 

 

zobraziť dôvodovú správu
Načítavam znenie...
MENU
Hore