Zákon o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru 59/1997 účinný od 01.07.1997 do 30.04.2004

Platnosť od: 07.03.1997
Účinnosť od: 01.07.1997
Účinnosť do: 30.04.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Colné právo, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD20DSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 59/1997 s účinnosťou od 01.07.1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Tento zákon upravuje pravidlá posudzovania dumpingu pri dovoze tovaru a konanie pri zisťovaní a ...

§ 2
a)

dumpingom pri dovoze tovaru dovoz tovaru, ktorého vývozná cena je nižšia ako cena rovnakého alebo ...

b)

krajinou vývozu tovaru krajina pôvodu tovaru,1) ak krajina, ktorá tovar vyváža, nie je totožná ...

c)

osobou fyzická osoba a právnická osoba, ak tento zákon neustanovuje inak,

d)

bežným obchodom obchod, ktorý spĺňa tieto podmienky:

1.

uskutočňuje sa medzi osobami, ktoré nie sú v spojení, ani medzi nimi neexistuje dohoda, ktorá ...

2.

množstvo predávaného tovaru umožňuje riadne porovnanie,

3.

tovar je predávaný za cenu, ktorá zodpovedá ekonomicky oprávneným nákladom a primeranému zisku, ...

e)

rovnakým alebo podobným tovarom tovar, ktorý je vo všetkých znakoch rovnaký alebo porovnateľný ...

f)

domácim výrobným odvetvím

1.

výroba rovnakého alebo podobného tovaru v Slovenskej republike ako celok s výnimkou výroby rovnakého ...

2.

časť výroby rovnakého alebo podobného tovaru v Slovenskej republike, ak jej celkový objem predstavuje ...

g)

spojením osôb také spojenie osôb, ak

1.

jedna osoba priamo alebo nepriamo kontroluje druhú osobu alebo

2.

dve osoby sú priamo alebo nepriamo kontrolované treťou osobou, alebo

3.

spojené osoby spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu, a ak je odôvodnené podozrenie, ...

h)

vývozcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá tovar vyváža z krajiny vývozu tovaru.

§ 3
(1)

Vývoznou cenou tovaru sa rozumie cena, ktorá je skutočne platená alebo ktorá sa má zaplatiť za ...

(2)

Ak nie je možné vývoznú cenu tovaru zistiť alebo ak je zrejmé, že vývozná cena tovaru nie je ...

a)

cena, za ktorú je dovezený tovar prvýkrát predaný osobe, ktorá nie je v spojení s týmito osobami, ...

b)

cena určená výpočtom, ak dovezený tovar nie je predaný osobe, ktorá nie je v spojení s týmito ...

§ 4
(1)

Cenou tovaru v bežnom obchode sa rozumie cena, ktorá je skutočne platená alebo ktorá sa má zaplatiť ...

(2)

Ak neexistuje predaj rovnakého alebo podobného tovaru v bežnom obchode v krajine vývozu alebo takýto ...

a)

porovnateľná cena rovnakého alebo podobného tovaru, ktorý sa vyváža z krajiny vývozu tovaru ...

b)

cena v krajine vývozu tovaru vypočítaná ako súčet všetkých ekonomicky oprávnených nákladov ...

(3)

Ak v krajine vývozu tovaru nepôsobia všetky cenotvorné činitele, považuje sa za cenu tovaru v ...

a)

určená vo výške ceny tovaru, ktorý je určený pre tretiu krajinu, alebo

b)

vypočítaná na základe ceny rovnakého alebo podobného tovaru v tretej krajine, alebo

c)

skutočne platená, alebo ktorá sa má zaplatiť za rovnaký alebo podobný tovar v Slovenskej republike ...

§ 5
(1)

Dumpingovým rozpätím sa rozumie suma, o ktorú je vývozná cena tovaru nižšia ako cena tovaru ...

(2)

Dumpingové rozpätie sa zisťuje porovnaním ceny tovaru v bežnom obchode s vývoznou cenou tovaru. ...

(3)

Cena tovaru v bežnom obchode sa porovnáva s vývoznou cenou tovaru pri porovnateľných dodacích ...

(4)

Pri zisťovaní dumpingového rozpätia sa prihliada na

a)

množstvo a kvalitatívne vlastnosti tovaru,

b)

dane a poplatky, ktoré sa vzťahujú na rovnaký alebo na podobný tovar určený na spotrebu v krajine ...

c)

rozdiely v podmienkach predaja a v úrovni obchodu,

d)

iné rozdiely, ktoré ovplyvňujú cenové porovnanie.

(5)

Cena tovaru v bežnom obchode sa znižuje o

a)

dane, ktoré sa uplatnia pri spotrebe alebo pri použití tovaru,

b)

priame výdavky spojené s dodaním tovaru osobe, ktorá nie je v spojení.

(6)

Vývozná cena tovaru sa znižuje o priame výdavky spojené s dodaním tovaru, ktoré zaťažujú dovozcu ...

(7)

Vývozná cena tovaru a cena tovaru v bežnom obchode sa ďalej znižuje o

a)

priame náklady balenia,

b)

úrok z poskytnutého úveru,

c)

priame výdavky spojené s uplatňovaním reklamácie, s technickou službou a so servisnou službou, ...

d)

vyplatenú províziu za predaj tovaru,

e)

mzdu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva predaj.

(8)

Pri porovnaní a úprave cien sa vychádza z účtovných údajov bežného roka alebo z posledných ...

(9)

Porovnanie sa nemôže vykonať, ak

a)

objem predaja rovnakého alebo podobného tovaru v krajine vývozu tovaru je nižší ako 5 % objemu ...

b)

objem predaja tovaru za nižšiu cenu ako ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk predstavuje ...

c)

objem predaja rovnakého alebo podobného tovaru v krajine vývozu tovaru sa uskutočnil v období kratšom ...

(10)

Ak je cena tovaru v bežnom obchode a vývozná cena tovaru vyjadrená v cudzej mene, prepočítajú ...

§ 6
(1)

Dumpingovou ujmou sa rozumie závažné poškodenie domáceho výrobného odvetvia spôsobené dovozom ...

(2)

Pri zisťovaní dumpingovej ujmy sa skúma najmä

a)

objem dovozu dumpingového tovaru a vplyv tohto dovozu na cenu rovnakého alebo podobného tovaru na ...

b)

následný vplyv objemu dovozu dumpingového tovaru na výšku ceny rovnakého alebo podobného tovaru ...

c)

vplyv cien dovozu dumpingového tovaru na ceny rovnakého alebo podobného tovaru,

d)

zásoba dovezeného dumpingového tovaru,

e)

nárast objemu a tempa dovozu dumpingového tovaru do Slovenskej republiky,

f)

výška dumpingového rozpätia,

g)

skutočný a možný pokles predaja tovaru vyrobeného domácim výrobným odvetvím,

h)

skutočný a možný pokles výroby tovaru vyrobeného domácim výrobným odvetvím,

i)

skutočný a možný pokles využitia výrobných kapacít a pokles zamestnanosti v domácom výrobnom ...

j)

skutočný a možný pokles zisku domáceho výrobného odvetvia.

(3)

Pri zisťovaní miery poškodenia domáceho výrobného odvetvia sa skúmajú aj iné skutočnosti, ...

a)

objem a ceny dovozu dumpingového tovaru, ktorý nie je predávaný za dumpingové ceny,

b)

zníženie dopytu alebo o zmenu štruktúry spotreby,

c)

obchodné postupy, ktoré obmedzujú obchod a hospodársku súťaž medzi zahraničnými a domácimi ...

d)

rozvoj technológie,

e)

vývoznú výkonnosť,

f)

spojenie výrobcov.

§ 7
(1)

Na ochranu pred dumpingom pri dovoze tovaru možno rozhodnúť o

a)

prijatí záväzku podľa § 19 alebo

b)

uložení dočasného antidumpingového cla (ďalej len „dočasné clo“), alebo

c)

uložení konečného antidumpingového cla (ďalej len „konečné clo“).

(2)

Opatrenia podľa odseku 1 možno uplatniť vtedy, ak sa preukáže, že tovar bol dovezený do Slovenskej ...

§ 8
(1)

Podnet na preskúmanie toho, či sa uskutočnil dovoz dumpingového tovaru, jeho úrovne a účinku ...

(2)

Podnet sa podáva písomne na Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). ...

(3)

Podnet obsahuje

a)

označenie navrhovateľa, ktorý podnet podáva,

1.

názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

2.

meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého bydliska, ak ide o fyzickú osobu,

b)

označenie vývozcu tovaru považovaného za dumpingový tovar a uvedenie krajiny vývozu tovaru,

c)

zoznam jemu známych výrobcov v Slovenskej republike, ktorí vyrábajú rovnaký alebo podobný tovar, ...

d)

podpoložku colného sadzobníka tovaru a popis tovaru2) považovaného za dumpingový,

e)

údaje o vývoznej cene tovaru považovaného za dumpingový tovar a údaje o cene rovnakého alebo ...

f)

rozsah dumpingovej ujmy, ktorá je alebo má byť spôsobená dovozom tovaru považovaného za dumpingový, ...

g)

dostupné údaje o vplyve dovozu dumpingového tovaru na cenu rovnakého alebo podobného tovaru v Slovenskej ...

h)

údaj o predpokladanom objeme dovozu tovaru považovaného za dumpingový alebo o skutočnom objeme ...

i)

odôvodnenie podnetu.

(4)

Prílohou podnetu je najmä

a)

doklad o podpore podnetu od tých výrobcov rovnakého alebo podobného tovaru v Slovenskej republike, ...

b)

doklad o dumpingovej ujme.

§ 9
(1)

Ministerstvo po doručení podnetu vyzve výrobcov rovnakého alebo podobného tovaru, aby sa k podanému ...

(2)

Ministerstvo vyžiada písomné stanovisko Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva ...

(3)

Ministerstvo na základe vyjadrenia podľa odseku 1 preskúma podiel objemu výroby tovaru výrobcov, ...

(4)

Ministerstvo podnet odloží, ak zistí, že

a)

navrhovateľ neodstránil nedostatky podnetu ani po písomnej výzve a v lehote určenej ministerstvom, ...

b)

objem výroby rovnakého alebo podobného tovaru výrobcov, ktorí podnet podporili, predstavuje menej ...

(5)

O odložení podnetu sa rozhodnutie nevydáva. O odložení podnetu sa vyrozumie navrhovateľ.

§ 10
a)

navrhovateľ,

b)

vývozca tovaru považovaného za dumpingový,

c)

výrobca rovnakého alebo podobného tovaru, ktorý podnet podporil,

d)

výrobca rovnakého alebo podobného tovaru, ktorý sa k podnetu vyjadril.

§ 11
(1)

Ministerstvo začne konanie vtedy, keď má poznatky o dovoze dumpingového tovaru na základe preskúmania ...

(2)

Oznámenie o začatí konania obsahuje najmä

a)

označenie vývozcu tovaru považovaného za dumpingový,

b)

označenie tovaru považovaného za dumpingový,

c)

krajinu vývozu tovaru,

d)

údaje, na ktorých základe sa tovar považuje za dumpingový,

e)

údaje o predpokladanej dumpingovej ujme,

f)

lehotu, v ktorej sa môžu prihlásiť výrobcovia rovnakého alebo podobného tovaru v Slovenskej republike; ...

(3)

Oznámenie o začatí konania sa súčasne zasiela účastníkom konania a príslušným orgánom v ...

Dokazovanie

§ 12
(1)

Na posúdenie, či sa uskutočnil dovoz dumpingového tovaru, v ktorého dôsledku bola spôsobená ...

(2)

Ministerstvo v priebehu konania vyžiada stanovisko od

a)

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky alebo od iného vecne príslušného ministerstva k ...

b)

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky k otázke ochrany hospodárskej súťaže.

(3)

Účastníci konania poskytujú ministerstvu informácie a dôkazy v lehote určenej ministerstvom. ...

§ 13
(1)

Ministerstvo môže vyžiadať potrebné informácie aj od dotknutých osôb iných štátov, ak o tom ...

(2)

Na overenie informácií poskytnutých podľa odseku 1 alebo na získanie ďalších informácií môže ...

§ 14
(1)

Na účely tohto zákona dôvernou informáciou sa rozumie informácia, ktorej zverejnenie by znamenalo ...

(2)

Osoby, ktoré prichádzajú do styku s dôvernými informáciami zistenými v priebehu konania, sú ...

(3)

Dôverná informácia môže byť poskytnutá len účastníkom konania len so súhlasom osoby, ktorá ...

(4)

Ministerstvo môže na účely konania požiadať osobu, ktorá poskytla dôvernú informáciu, aby ...

§ 15
(1)

Ministerstvo v priebehu konania umožní účastníkom konania oboznámiť sa so všetkými písomnosťami, ...

(2)

Ministerstvo pred vydaním rozhodnutia informuje všetkých účastníkov konania o podstatných skutočnostiach, ...

§ 16
(1)

Ministerstvo nariadi ústne prerokovanie veci, ak o to požiada účastník konania alebo zástupca ...

(2)

Oznámenie o termíne ústneho prerokovania podľa odseku 1 ministerstvo uverejní aj v Obchodnom vestníku. ...

(3)

Ministerstvo pri ústnom prerokovaní prihliada len na informáciu podanú písomnou formou a v určenej ...

§ 17
(1)

Ministerstvo zastaví konanie, ak zanikol dôvod, pre ktorý sa začalo konanie, a to najmä ak

a)

objem dovozu dumpingového tovaru je zanedbateľný,

b)

dumpingové rozpätie je nižšie ako 2 % z vývoznej ceny,

c)

splnený záväzok stačí na odstránenie dumpingovej ujmy.

(2)

Objem dovozu dumpingového tovaru je zanedbateľný, ak celkový objem dovozu dumpingového tovaru z

a)

jednej krajiny predstavuje menej ako 3 % z celkového objemu dovozu rovnakého alebo podobného tovaru ...

b)

viacerých krajín súhrnne predstavuje menej ako 7 % z celkového objemu dovozu rovnakého alebo podobného ...

(3)

Oznámenie o zastavení konania uverejní ministerstvo v Obchodnom vestníku.

(4)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania nemožno podať rozklad.

§ 18

Ministerstvo rozhodne v lehote do deviatich mesiacov odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch ...

§ 19
(1)

Ministerstvo môže v priebehu konania rozhodnúť o prijatí záväzku vývozcu, že s okamžitou platnosťou ...

(2)

Ministerstvo môže rozhodnúť o prijatí záväzku, ak priebeh konania preukáže existenciu dumpingu ...

(3)

Ak má ministerstvo výhrady k ponúknutému záväzku, oznámi ich vývozcovi a určí mu lehotu na ...

(4)

Záväzok sa prijíma na dobu určitú, najviac však na päť rokov. V rozhodnutí o prijatí záväzku ...

(5)

Ak bolo vydané rozhodnutie o prijatí záväzku, nie je možné následne uložiť dočasné clo. Ministerstvo ...

(6)

Rozhodnutie podľa odsekov 1 až 4 ministerstvo uverejní v Obchodnom vestníku.

§ 20
(1)

Ak ministerstvo po vydaní rozhodnutia o prijatí záväzku počas ďalšieho konania zistí, že sa ...

(2)

Ak ministerstvo po vydaní rozhodnutia o prijatí záväzku počas ďalšieho konania zistí, že sa ...

(3)

Ak ministerstvo v priebehu ďalšieho konania, potom čo vydalo rozhodnutie o prijatí záväzku, zistí, ...

§ 21
(1)

Ak ministerstvo po vydaní rozhodnutia o prijatí záväzku zistí, že vývozca neplní záväzok alebo ...

(2)

Ministerstvo požiada o vyjadrenie k návrhu na zrušenie rozhodnutia o prijatí záväzku Ministerstvo ...

§ 22
(1)

Ak ministerstvo v priebehu konania zistí, že dovozom dumpingového tovaru vzniká dumpingová ujma, ...

(2)

Sadzba dočasného cla nesmie byť vyššia ako zistené dumpingové rozpätie. Sadzba dočasného cla ...

(3)

Colný dlh podľa odseku 1 sa zabezpečuje zložením hotovosti alebo poskytnutím záruky.3)

(4)

Dočasné clo sa uloží po uplynutí 60 dní od začatia konania na nevyhnutne potrebný čas, najviac ...

(5)

Dočasné clo sa uloží najdlhšie do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prijatí záväzku, ...

(6)

Ak sa v priebehu konania zistí, že konečné clo, ktoré je nižšie ako dumpingové rozpätie, by ...

§ 23
(1)

Ak ministerstvo počas ďalšieho konania zistí, že došlo k dovozu dumpingového tovaru, ktorý spôsobuje ...

(2)

Konečné clo sa uloží najviac na päť rokov. Sadzba konečného cla môže byť nižšia ako dumpingové ...

§ 24
(1)

Ministerstvo požiada o vyjadrenie k návrhu rozhodnutia o uložení dočasného cla alebo konečného ...

(2)

Právoplatné rozhodnutia o uložení dočasného cla, o uložení konečného cla, o zrušení dočasného ...

§ 25
a)

obvyklé obchodné označenie tovaru,

b)

podpoložku colného sadzobníka,

c)

krajinu vývozu tovaru,

d)

označenie navrhovateľa,

e)

označenie vývozcu tovaru,

f)

dumpingové rozpätie,

g)

vyčíslenie dumpingovej ujmy, ktorá je spôsobená alebo hrozí domácemu výrobnému odvetviu,

h)

sadzbu dočasného cla alebo konečného cla a dobu, na ktorú sa uložili.

§ 26
(1)

Dočasné clo a konečné clo sa ukladajú na tovar po prepustení do colného režimu voľný obeh;4) ...

(2)

Dočasné clo môže byť uložené na tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh ...

a)

dovoz dumpingového tovaru, ktorý spôsobuje dumpingovú ujmu, bol v minulosti zistený alebo dovozca ...

b)

dovoz dumpingového tovaru svojou hromadnou ponukou z hľadiska doby uskutočnenia, objemu a okolností ...

§ 27

Podanie rozkladu proti rozhodnutiam podľa § 20 až 23 nemá odkladný účinok. Pri konaní podľa ...

§ 28
(1)

Ak má ministerstvo poznatky na základe vlastného zistenia alebo na základe návrhu účastníka ...

(2)

Ak počas predĺženej lehoty platnosti záväzku podľa odseku 1 nenavrhne vývozca nový zodpovedajúci ...

(3)

Pri predĺžení lehoty platnosti záväzku alebo lehoty na uloženie konečného cla môže dĺžka ...

§ 29
(1)

Ak ministerstvo zistí, že zanikli dôvody na uloženie dočasného cla alebo konečného cla, zruší ...

(2)

Rozhodnutia o prijatí záväzku alebo o znížení sadzby konečného cla, alebo o zrušení platnosti ...

§ 30
(1)

Plnenie peňažných záväzkov z rozhodnutí o prijatí záväzku, o uložení dočasného cla alebo ...

(2)

Prostriedky osobitného účtu štátneho rozpočtu sa používajú na zmierňovanie následkov dumpingovej ...

(3)

Pravidlá poskytovania prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu podľa odseku 2 ustanoví ...

§ 31

Dočasné clo a konečné clo nie je možné uložiť spätne na tovar, ktorý bol prepustený do colného ...

§ 32
(1)

Ak dočasné clo vypočítané podľa sadzby dočasného cla bolo zaplatené a je vyššie ako zaplatené ...

(2)

Preplatok vráti colný orgán na základe žiadosti toho, kto sumu dočasného cla zaplatil.

(3)

Žiadosť o vrátenie preplatku možno podať najneskôr do 90 dní odo dňa rozhodnutia o uložení ...

(4)

Ak dočasné clo vypočítané podľa sadzby dočasného cla je nižšie ako konečné clo vypočítané ...

(5)

Ak ministerstvo konanie zastaví, zaplatenú sumu dočasného cla vráti ten colný orgán, ktorému ...

§ 33

Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na postup podľa tohto zákona všeobecné ...

§ 34

Žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré sú potrebné v súvislosti s konaním o vývoze dumpingového ...

§ 35

Ustanovenia tohto zákona sa použijú vtedy, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika ...

§ 36

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.
  • 2)  § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
  • 3)  § 212 až 219 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
  • 4)  § 95 až 98 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
  • 5)  § 196 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
  • 6)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Načítavam znenie...
MENU
Hore