Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 588/1992 účinný od 01.01.1993

Platnosť od: 18.12.1992
Účinnosť od: 01.01.1993
Autor: Česká národní rada
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD1DSEUPPČL0

Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 588/1992 účinný od 01.01.1993
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 588/1992 s účinnosťou od 01.01.1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

České národní rady

o dani z přidané hodnoty

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Tento zákon upravuje daň z přidané hodnoty (dále jen „daň“), které podléhá zdanitelné ...

§ 2
(1)

Pro účely tohoto zákona je zdanitelným plněním

a)

dodání zboží, stavebních objektů a převod nemovitostí, kromě pozemků, při kterém dochází ...

b)

poskytování služeb,

c)

převod nebo využití práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, poskytování práva ...

uskutečněné v rámci podnikání.1)

(2)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

zbožím věci movité, tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží se nepovažují peníze, ...

b)

penězi platné bankovky a mince československé nebo cizí měny, pokud nejsou československé mince ...

c)

službou poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností, s výjimkou zboží, ...

d)

obratem příjmy a výnosy za zdanitelná plnění bez plnění osvobozených od daňové povinnosti ...

e)

daní na vstupu daň, kterou plátce daně (dále jen „plátce“) zaplatí jinému plátci nebo ji ...

f)

daní na výstupu daň, kterou plátce uplatní jako součást ceny za jím uskutečněná zdanitelná ...

g)

odpočtem daně daň zaúčtovaná na vstupu, případně upravená podle § 18 odst. 4 a § 20,

h)

vlastní daňovou povinností rozdíl mezi daní na výstupu a odpočtem daně za příslušné zdaňovací ...

i)

nadměrným odpočtem převýšení odpočtu daně nad daní na výstupu za příslušné zdaňovací ...

j)

správcem daně příslušný územní finanční orgán2) (dále jen „finanční orgán“), s výjimkou ...

k)

osobním automobilem silniční motorové vozidlo konstruované pouze pro přepravu sedících osob, ...

l)

dokladem o použití doklad o použití zboží nebo služeb pro účely nesouvisející s podnikáním, ...

m)

tuzemskem území České republiky.

§ 3
(1)

Osobami, které jsou povinny platit daň, jsou v tuzemsku osoby, v jejichž prospěch je zdanitelné ...

(2)

V případě příležitostné autobusové přepravy v tuzemsku je povinen zaplatit daň zahraniční ...

HLAVA I
SUBJEKTY DANĚ

§ 4

Osobami podléhajícími dani jsou fyzické a právnické osoby, které provádějí zdanitelná plnění. ...

§ 5
(1)

Plátci jsou osoby podléhající dani, jejichž obrat za nejbližší nejvýše tři předcházející ...

(2)

Plátci jsou také osoby podléhající dani, jejichž obrat nepřekročí částku podle odstavce 1, ...

(3)

Osoby podléhající dani jsou povinny předložit žádost o registraci ke dni zahájení podnikání, ...

(4)

Osoby podléhající dani, jejichž obrat nepřesáhne částku podle odstavce 1, jsou plátci od data ...

(5)

O zrušení registrace mohou plátci požádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data účinnosti ...

(6)

V případě zrušení registrace je plátce povinen odvést daň z toho majetku, u kterého uplatnil ...

(7)

Pokud se osoba podléhající dani povinně zaregistruje podle odstavců 1 až 3 nebo na vlastní žádost ...

§ 6
(1)

Za osoby, které mají zvláštní vztah k plátci, se pro účely tohoto zákona považují

a)

osoby, které jsou statutárním orgánem plátce nebo členem statutárního orgánu plátce, jakož ...

b)

členové dozorčích rad plátců,

c)

osoby mající kontrolu nad plátcem, jejich hlavní akcionáři a členové představenstev obchodních ...

d)

osoby, které mají zvláštní vztah k fyzickým osobám uvedeným v písmenech a) až c),

e)

právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených pod písmeny a), b) a c) má podíl na základním ...

f)

hlavní akcionáři plátce a jakákoliv právnická osoba pod jejich kontrolou,

g)

osoby, které jsou v pracovněprávním4) nebo v jiném obdobném vztahu vůči plátci.

(2)

Osobami, které mají zvláštní vztah k fyzickým osobám uvedeným v ustanovení odstavce 1 písm. ...

(3)

Kontrolou nad plátcem se podle tohoto zákona rozumí vlastnictví více než 50 % jeho akcií nebo ...

HLAVA II
PŘEDMĚT DANĚ A MÍSTO PLNĚNÍ

§ 7
(1)

Předmětem daně jsou veškerá zdanitelná plnění za úplatu i bez úplaty včetně naturálního ...

(2)

Za zdanitelná plnění se pro účely tohoto zákona považují i plnění uskutečněná plátcem ...

§ 8
(1)

Místem zdanitelného plnění je při dodání zboží

a)

místo, kde se zboží nachází v době, kdy se přeprava nebo odeslání zboží začíná uskutečňovat, ...

b)

místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno, je-li dodání zboží spojeno s jeho instalací ...

c)

místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje, je-li dodání zboží uskutečňováno ...

(2)

Místem zdanitelného plnění při převodu nemovitosti nebo dodání stavebního objektu je místo, ...

(3)

Místem zdanitelného plnění při poskytování služeb a při převodu a využití práv je

a)

místo, kde má osoba poskytující službu nebo uskutečňující převod a využití práv své sídlo ...

b)

místo, kde se nemovitost nebo stavební objekt nachází, při poskytování služeb vztahujících ...

c)

místo, kde se přeprava začíná uskutečňovat, při poskytování přepravních služeb,

d)

místo, kde jsou tyto služby skutečně poskytovány, při poskytování služeb souvisejících s ...

HLAVA III
USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, VZNIK DAŇOVÉ POVINNOSTI A VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ

§ 9
(1)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné

a)

při prodeji zboží podle kupní smlouvy6) dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí ...

b)

při převodu nemovitostí dnem nabytí vlastnictví nebo převodu práva hospodaření,

c)

při poskytování služeb dnem jejich poskytnutí nebo zaplacení, a to tím dnem, který nastane dříve, ...

d)

při převodu a využití práv dnem účinnosti smlouvy,

e)

při zdanitelném plnění uskutečněném bez úplaty dnem uvedeným ve smlouvě, převzetím nebo ...

f)

při zdanitelném plnění uskutečněném pro účely nesouvisející s podnikáním, dnem uvedeným ...

g)

v ostatních případech neuvedených v písmenech a) až f) dnem zaplacení.

(2)

Zdanitelné plnění uskutečňované prostřednictvím prodejních automatů, popřípadě jiných ...

(3)

V případě nájemních smluv,7) smluv o koupi najaté věci a smluv o díle8) a v ostatních případech, ...

§ 10
(1)

Daňová povinnost vzniká dnem vystavení daňového dokladu za zdanitelné plnění, pokud zákon ...

(2)

Při uskutečnění zdanitelného plnění podle § 9 odst. 1 písm. f) vzniká daňová povinnost dnem ...

(3)

Při uskutečnění zdanitelného plnění bez úplaty podle § 9 odst. 1 písm. e) vzniká daňová ...

(4)

Při dodání zboží, poskytování služeb, převodu nemovitostí nebo převodu a využití práv ...

§ 11
(1)

Plátce je povinen vést záznamy, ve kterých jsou uvedeny údaje rozhodné pro stanovení daně.

(2)

Plátce je povinen vést evidenci tržeb za zdanitelná plnění.

§ 12
(1)

Plátce je povinen vyhotovit za každé zdanitelné plnění ve prospěch jiného plátce daňový doklad, ...

(2)

Daňový doklad musí obsahovat

a)

obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště, místo podnikání a daňové identifikační číslo9) ...

b)

obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště, místo podnikání a daňové identifikační číslo ...

c)

pořadové číslo dokladu,

d)

název, množství zboží nebo rozsah zdanitelného plnění,

e)

datum vystavení dokladu,

f)

výši ceny bez daně,

g)

sazbu daně,

h)

výši daně.

(3)

Jsou-li součástí zdanitelného plnění zboží nebo služby s různými sazbami daně, popřípadě ...

(4)

Plátci jsou povinni uchovávat všechny daňové doklady a doklady o použití rozhodné pro stanovení ...

(5)

Doklad o použití musí obsahovat

a)

obchodní jméno, sídlo, popřípadě bydliště, místo podnikání, daňové identifikační číslo ...

b)

jméno a bydliště osoby, v jejíž prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění, popřípadě účel ...

c)

pořadové číslo dokladu,

d)

název, množství zboží nebo rozsah zdanitelného plnění,

e)

datum vystavení dokladu,

f)

výši ceny bez daně,

g)

sazbu daně,

h)

výši daně.

(6)

Vystaví-li osoba podléhající dani, která není plátcem, daňový doklad, je povinna oznámit a ...

(7)

Pro účely uplatnění odpočtu podle § 19 plní funkci daňového dokladu u zdanitelných plnění ...

§ 13
(1)

Dojde-li k opravě základu daně podle § 15, plátce uskutečňující zdanitelné plnění vyhotoví ...

(2)

Daňovým dobropisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně při snížení ceny za zdanitelné ...

(3)

Daňovým vrubopisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně při zvýšení ceny za zdanitelné ...

(4)

Daňový dobropis a vrubopis obsahují údaje stanovené v § 12 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), ...

a)

jde-li o dobropis, rozdíl mezi původní a sníženou cenou za zdanitelné plnění bez daně a tomu ...

b)

jde-li o vrubopis, rozdíl mezi původní a zvýšenou cenou za zdanitelné plnění bez daně a tomu ...

HLAVA IV
ZÁKLAD DANĚ

§ 14
(1)

Základem pro výpočet daně je cena10) za zdanitelné plnění, která neobsahuje daň, pokud tento ...

(2)

Jestliže není cena zdanitelného plnění ve smlouvě určena, je rozhodující cena obvyklá bez ...

(3)

Podléhá-li zdanitelné plnění spotřební dani,11) popřípadě jiné dani či poplatku podle zvláštních ...

(4)

Poskytne-li plátce slevu z ceny za zdanitelné plnění, základ daně se sníží o částku této ...

(5)

Je-li zdanitelné plnění uskutečněno osobě mající zvláštní vztah k plátci bez úplaty nebo ...

(6)

Základem daně při koupi najaté věci je vstupní cena předmětu13) bez daně.

(7)

Základem daně v případě snížení nebo zvýšení ceny je rozdíl mezi původní cenou a cenou ...

(8)

Základem daně při prodeji zboží nebo nemovitosti ve veřejné dražbě je vydražená cena snížená ...

(9)

Základem daně při prodeji zlata ve slitcích nebo mincích, které je prodáváno Státní bankou ...

(10)

Základem daně při prodeji platných mincí, které jsou pro sběratelské účely prodávány za ...

(11)

Základem daně při prodeji platných československých poštovních cenin a kolků, které jsou prodávány ...

§ 15
(1)

Plátce může opravit základ daně

a)

při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, pokud za něj nebyla poskytnuta ...

b)

při změně ceny na základě změny kvalitativních, dodacích a jiných podmínek sjednaných u zdanitelného ...

c)

při použití chybné sazby daně za zdanitelné plnění.

(2)

Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které ...

(3)

Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahuje pouze na plátce, kteří byli plátci v době vzniku daňové ...

HLAVA V
SAZBY A VÝPOČET DANĚ

§ 16
(1)

Sazba daně u zboží je 23 %. U zboží uvedeného v příloze č. 1, která je nedílnou součástí ...

(2)

Správce daně uzná pro účely správného zatřídění zboží do číselného kódu podle přílohy ...

(3)

Sazba daně u služeb je 5 %. U služeb uvedených v příloze č. 2, která je nedílnou součástí ...

(4)

Sazba daně u nemovitostí včetně stavebních objektů a stavebních prací zařazených podle zvláštního ...

(5)

Sazba daně u převodu a využití práv je 5 %, s výjimkou pronájmu, kdy se po skončení nájemní ...

(6)

Sazba daně u služeb zařazených podle zvláštního předpisu15) do příslušných oborů jako výkony ...

(7)

Sazby daně jsou stanoveny jednotně pro celé území České republiky.

§ 17
(1)

Plátce je povinen si sám daň vypočítat.

(2)

Daň se vypočítá jako součin základu daně a příslušné výše sazby dělený stem.

(3)

Je-li úplata za zdanitelné plnění vyjádřena v devizových prostředcích,16) přepočte se na ...

(4)

Je-li předmětem zdanitelného plnění zboží jako soubor předmětů, přičemž pro jednotlivé ...

(5)

Při prodeji zboží nebo nemovitosti ve veřejné dražbě se daň vypočte jako podíl, v jehož čitateli ...

§ 18
(1)

Způsob stanovení daňové povinnosti uvedený v dalších odstavcích tohoto paragrafu mohou použít ...

(2)

Daň na výstupu určí plátce takto:

a)

sleduje v příslušném zdaňovacím období nákup zboží v cenách bez daně podle jednotlivých ...

b)

stanoví celkový součet cen bez daně za nákup zboží v příslušném zdaňovacím období,

c)

zjistí podíl nákupu zboží v jednotlivých sazbách daně na celkovém nákupu zboží v příslušném ...

d)

základem pro stanovení daně za příslušné zdaňovací období podle jednotlivých sazeb daně ...

e)

daň za příslušné zdaňovací období se vypočte jako součin výše uvedeného základu daně ...

(3)

Plátce je povinen oznámit použití tohoto způsobu stanovení daně písemně příslušnému finančnímu ...

(4)

Po skončení kalendářního roku určí plátce způsobem podle odstavce 2 údaje za celý kalendářní ...

HLAVA VI
ODPOČET DANĚ

§ 19
(1)

Nárok na odpočet daně má plátce, pokud nakoupené zboží, stavební objekty, převedené nemovitosti, ...

(2)

Plátce má nárok na odpočet daně ve zdaňovacím období, ve kterém daň na vstupu zaúčtoval, ...

(3)

Plátce nemá nárok na odpočet daně, pokud nedoloží oprávněnost svého nároku na odpočet daně ...

(4)

Plátce nemá nárok na odpočet daně při nákupu osobního automobilu, a to i formou koupě najaté ...

(5)

Odstavec 4 se nevztahuje na nákup osobních automobilů za účelem dalšího prodeje, a to i formou ...

(6)

Prodá-li plátce osobní automobil a vratné láhve ze skla, při jejichž koupi neuplatnil nárok ...

(7)

Plátce provádějící finanční pronájem má nárok na odpočet daně u zboží a nemovitostí, ...

§ 20
(1)

Použije-li plátce přijatá zdanitelná plnění částečně pro svá zdanitelná plnění, u nichž ...

(2)

Plátce nemá nárok na odpočet daně za příslušné zdaňovací období, pokud je koeficient vypočtený ...

(3)

Plátce má nárok na uplatnění odpočtu daně za všechna přijatá zdanitelná plnění v příslušném ...

(4)

Po skončení kalendářního roku určí plátce způsobem podle odstavců 1, 2 a 3 údaje za celý ...

(5)

Plátce, který prodává podnik nebo jeho část,17) má nárok na odpočet daně zaúčtované u přijatých ...

(6)

Nárok na vrácení odpočtu za období, ve kterém vznikl, má Správa hmotných rezerv při nákupu ...

§ 21
(1)

Opraví-li se základ daně podle § 15, opraví se současně i daň pro účely odpočtu. Oprava daně ...

(2)

Plátce nemá nárok na opravu daně pro účely odpočtu, pokud jej nemůže doložit daňovým dobropisem, ...

(3)

Odpočet daně stanovený podle odstavce 1 podléhá dále § 20.

§ 22
(1)

Plátce má nárok na uplatnění nadměrného odpočtu v daňovém přiznání ve zdaňovacím období ...

(2)

Při opakovaném vzniku nadměrného odpočtu je plátce povinen jej přenést do následujícího zdaňovacího ...

§ 23
(1)

Je-li zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc, a není-li nadměrný odpočet uhrazen z daně na ...

(2)

Nárok na vrácení nadměrného odpočtu má plátce pouze v té výši, která nebyla uhrazena z daně ...

§ 24
(1)

Plátce, jehož předmětem podnikání je nákup ojetých osobních automobilů za účelem jejich ...

(2)

Nárok na odpočet daně má plátce ve výši, která se vypočte jako podíl, v jehož čitateli je ...

(3)

Je-li osoba, od které nakoupil plátce ojetý osobní automobil, osobou mající k němu zvláštní ...

HLAVA VII
OSVOBOZENÍ OD DAŇOVÉ POVINNOSTI

§ 25
(1)

Od daňové povinnosti jsou osvobozena dále uvedená zdanitelná plnění za podmínek stanovených ...

a)

poštovní služby (§ 26),

b)

rozhlasové a televizní vysílání (§ 27),

c)

finanční činnosti (§ 28),

d)

pojišťovnictví (§ 29),

e)

převod a pronájem pozemků a staveb (§ 30),

f)

výchova a vzdělávání (§ 31),

g)

zdravotnické služby a zboží (§ 32),

h)

sociální pomoc (§ 33),

i)

loterie a jiné podobné hry (§ 34),

j)

prodej podniku (§ 35).

(2)

Uskutečňuje-li plátce zdanitelná plnění, která jsou osvobozena od daňové povinnosti, nemá ...

§ 26
a)

poštovní přemisťovací činnosti:18)

1.

listovní pošta,

2.

balíková pošta,

3.

poštovní poukázky,

b)

poštovní obstaravatelské činnosti:19)

1.

platební a zúčtovací styk,

2.

důchodová služba,

3.

soustředěné inkaso plateb obyvatelstva včetně rozhlasové a televizní služby,20)

4.

sázkové služby,

5.

ostatní poštovní obstaravatelské činnosti,

c)

vydávání a prodej platných československých poštovních cenin a kolků za nominální hodnotu ...

§ 27

Od daňové povinnosti je osvobozeno rozhlasové a televizní vysílání prováděné provozovateli ...

§ 28
a)

poskytování úvěrů,

b)

investování do cenných papírů na vlastní účet,

c)

finanční pronájem,

d)

platební styk a zúčtování,

e)

vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků,

f)

poskytování bankovních záruk podle zvláštního předpisu,22)

g)

otvírání akreditivu podle zvláštního předpisu,23)

h)

obstarávání inkasa,24)

i)

obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta

1.

s devizovými hodnotami,

2.

v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů, ...

3.

s převoditelnými cennými papíry,

j)

zprostředkování obchodu s cennými papíry nebo devizovými prostředky (finanční makléřství), ...

k)

obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet,

l)

směnárenská činnost,

m)

operace týkající se peněz,

n)

dodání zlata25) Státní bance československé.

§ 29
a)

sjednávání pojištění,

b)

správě pojištění,

c)

poskytování plnění z pojistných událostí,

d)

zprostředkování pojištění,

e)

zajišťování, tj. dělení rizik vzniklých v souvislosti s provozováním pojištění,

f)

činnosti sloužící k podpoře a rozvoji pojišťovnictví a zajištění splnitelnosti závazků,

g)

činnosti zaměřené na předcházení škodám (zábrana škod).

§ 30
(1)

Převod staveb s výjimkou nedokončených staveb a převodu uskutečněného do dvou let po kolaudaci ...

(2)

Pronájem pozemků a staveb včetně pronájmu bytů a nebytových prostor je osvobozen od daňové ...

a)

ubytovacích služeb zařazených jako výkon podle zvláštního předpisu26) do příslušného oboru, ...

b)

pronájmu pozemků na parkování pro motorová vozidla,

c)

pronájmu trvale instalovaných zařízení a strojů,

d)

pronájmu bezpečnostních schránek.

(3)

Plátce, který pronajímá pozemky nebo stavby jiným plátcům pro účely podnikání, se může ...

§ 31
(1)

Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí

a)

výchovná a vzdělávací činnost zařazená jako výkon podle zvláštního předpisu27) poskytovaná ...

b)

činnost prováděná za účelem rekvalifikace zabezpečovaná pověřenými výchovně vzdělávacími ...

(2)

Od daňové povinnosti je osvobozeno dodání zboží a poskytování služeb uskutečňované v rámci ...

§ 32
(1)

Od daňové povinnosti jsou osvobozeny služby zdravotnické péče zařazené jako výkon podle zvláštního ...

(2)

Od daňové povinnosti je osvobozeno dodání zboží a poskytování služeb oprávněnými subjekty ...

(3)

Od daňové povinnosti je osvobozeno zdravotní pojištění podle zvláštních předpisů.35)

§ 33

Od daňové povinnosti jsou osvobozeny služby sociální péče zařazené jako výkon podle zvláštního ...

§ 34

Od daňové povinnosti je osvobozeno provozování loterií a jiných podobných her.38)

§ 35

Od daňové povinnosti je osvobozen prodej podniku nebo jeho části39) plátci.

§ 36
(1)

Základním zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2)

Je-li obrat plátce za předchozí kalendářní rok nebo předpokládaný roční obrat nižší než ...

(3)

Je-li obrat plátce za předchozí kalendářní rok nebo předpokládaný roční obrat vyšší než ...

(4)

Plátce, na kterého se vztahuje odstavec 2, si může zvolit jako zdaňovací období kalendářní ...

(5)

Po registraci osob za plátce je jejich prvním zdaňovacím obdobím

a)

podle odstavce 1 kalendářní měsíc, ve kterém nabylo účinnosti osvědčení o registraci plátce, ...

b)

podle odstavce 2 kalendářní čtvrtletí, ve kterém nabylo účinnosti osvědčení o registraci ...

§ 37
(1)

Daň je splatná za zdaňovací období nejpozději do 15 dnů po skončení tohoto období, s výjimkou ...

(2)

Záloha na daňovou povinnost je splatná do konce běžného kalendářního měsíce a celková daňová ...

§ 38

Plátce je povinen do 15 dnů po skončení zdaňovacího období předložit daňové přiznání nebo ...

§ 39

Postup při registraci a oznamovací povinnost stanoví § 5 tohoto zákona a zákon České národní ...

§ 40
(1)

Z rozdílu mezi daňovou povinností plátce a daňovou povinností uvedenou v daňovém přiznání ...

(2)

Nebyla-li daň zaplacena včas a v plné výši, je plátce povinen zaplatit dodatečně splatnou daň ...

(3)

Pokud plátce nepředloží daňové přiznání včas, finanční orgán mu uloží pokutu ve výši ...

(4)

Pokud plátce nesplní řádně a včas registrační nebo oznamovací povinnost nebo nepředloží ...

(5)

Pokud se jedná o osobu, na kterou se vztahuje ustanovení § 12 odst. 6, uloží jí finanční orgán ...

(6)

Částka zvýšení daně, vyměřené pokuty nebo penále se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

(7)

Zvýšení daně nebo penále se nevyměří, pokud nepřesáhne hodnotu 100 Kčs.

(8)

Způsob vyměření zvýšení daně, penále a pokut a jejich vymáhání stanoví zákon České národní ...

§ 41

Pro řízení ve věcech daně včetně penále a pokut platí zvláštní zákon,40) pokud tento zákon ...

§ 42

Pro uplatnění daně při dovozu zboží platí ustanovení celních předpisů, pokud tento zákon ...

§ 43
(1)

Dani podléhá dovezené zboží, kterým se rozumí

a)

zboží, propuštěné do volného oběhu41) v tuzemsku,

b)

zpět dovážené zboží, které bylo propuštěno do záznamního oběhu42) v zahraničí za účelem ...

c)

zpět vyvážené zboží, které bylo propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného ...

(2)

Daňová povinnost při dovozu zboží vzniká dnem vzniku nároku státu na clo.43)

(3)

Nárok na odpočet daně při dovozu zboží uplatňuje plátce podle ustanovení části druhé hlavy ...

(4)

Zboží z dovozu je osvobozeno od daně, pokud se na něj vztahuje osvobození od cla44) s výjimkou

a)

zboží určeného k vědeckým, výzkumným, vyučovacím, výchovným, kulturně výchovným, vyšetřovacím, ...

b)

náboženských předmětů,

c)

osvobození od cla poskytovaného v rámci všeobecného systému celních preferencí,45) nebo vyplývajícího ...

d)

dovoz zboží osvobozený od cla podle zvláštních předpisů,47)

e)

dovoz zboží pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit.

(5)

Daňovým dokladem při dovozu je písemný návrh na celní řízení nebo jiný doklad potvrzující ...

§ 44
(1)

Základem daně u dovezeného zboží podle § 43 odst. 1 písm. a) a b) je součet

a)

základu pro vyměření cla,

b)

cla a poplatků vybíraných celnicemi při dovozu zboží,

c)

příslušné spotřební daně.

(2)

U dovezeného zboží podle § 43 odst. 1 písm. c) činí částka daně za každý i započatý měsíc ...

(3)

U dováženého zboží se uplatňují sazby daně podle § 16.

§ 45
(1)

Vývoz zboží do zahraničí uskutečněný plátcem je osvobozen od daňové povinnosti, pokud nejde ...

(2)

Pro účely tohoto zákona je vývoz zboží uskutečněn, je-li zboží propuštěno do volného oběhu ...

(3)

Plátce má nárok na odpočet daně u vyváženého zboží podle § 19 až 23, pokud není považován ...

(4)

Pro účely tohoto zákona se za oprávněného vývozce považuje plátce,

a)

jehož obrat při vývozu zboží v předchozím kalendářním roce je vyšší než 5 000 000 Kčs ...

b)

dodání zboží na vývoz činí nejméně 20 % z celkového obratu v předchozím kalendářním roce; ...

(5)

Oprávněný vývozce má nárok na vrácení nadměrného odpočtu vztahujícího se k vyváženému ...

(6)

Oprávněný vývozce, který zároveň uskutečňuje zdanitelná plnění v tuzemsku, má v případě ...

(7)

Vrácení poměrné části nadměrného odpočtu stanovené podle odstavců 5 a 6 za zdaňovací období ...

(8)

Daňovým dokladem při vývozu zboží je písemný návrh na celní řízení.

(9)

Ministerstvo financí po dohodě s ministerstvem zahraničních vztahů upraví vyhláškou způsob ...

(10)

Ministerstvo financí upraví vyhláškou zvláštní způsob odpočtu, popřípadě vrácení daně ...

§ 46
(1)

Poskytování služeb a převod a využití práv do zahraničí se pro účely daně posuzuje stejně ...

(2)

Pro účely odstavce 1 se poskytování finančních a pojišťovacích činností do zahraničí nepovažuje ...

(3)

Poskytováním služeb do zahraničí se rozumí také poskytování služeb v tuzemsku, jestliže se ...

a)

vztahují výhradně k nemovitému majetku nacházejícímu se v zahraničí,

b)

jsou poskytovány osobě výhradně v souvislosti s jejím podnikáním v zahraničí,

c)

vztahují výhradně ke zboží dovezenému do tuzemska za účelem poskytnutí služeb souvisejících ...

§ 47
(1)

Mezinárodní přeprava zboží, peněz a mezinárodní pravidelná přeprava osob, kterou se rozumí ...

a)

z místa v zahraničí do místa v zahraničí přes tuzemsko,

b)

z místa v zahraničí do místa v tuzemsku,

c)

z místa v tuzemsku do místa v zahraničí,

d)

mezi dvěma místy v tuzemsku jako součást mezinárodní letecké a vodní dopravy,

je od daňové povinnosti osvobozena.

(2)

Plátce, uskutečňující mezinárodní přepravu podle odstavce 1, má nárok na odpočet daně.

(3)

Pravidelnou přepravou osob se rozumí přeprava osob v určeném dopravním spojení podle předem ...

(4)

Služby související s mezinárodní přepravou jsou osvobozeny od daňové povinnosti, pokud jsou ...

(5)

Ustanovení § 45 odst. 4, 5, 6 a 7 platí pro mezinárodní přepravu ve stejném rozsahu jako pro ...

§ 48
(1)

Daňové povinnosti podléhá příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku.

(2)

Daňová povinnost vzniká dnem překročení státní hranice České republiky do tuzemska.

(3)

Základem daně je součin počtu přepravovaných osob a počtu ujetých kilometrů v tuzemsku. Do ...

(4)

Sazba daně je 0,05 Kčs za osobu a ujetý kilometr v tuzemsku.

(5)

Daň se vypočítá jako součin základu a sazby daně.

(6)

Daň je splatná zálohově při překročení státní hranice České republiky do tuzemska podle ...

(7)

Daň se nevyměřuje ani nevrací do hodnoty 100 Kčs.

§ 49
(1)

Daň podle tohoto zákona se uplatňuje pro všechna zdanitelná plnění uskutečněná počínaje ...

(2)

Daň se neuplatňuje u osobního automobilu, pokud byl před datem účinnosti tohoto zákona oprávněně ...

§ 50
(1)

Osoba, jejíž obrat v roce 1991 nebo od 1. ledna 1992 do 30. září 1992 přesáhl 6 000 000 Kčs, ...

(2)

Osoba, jejíž celkový obrat za rok 1992 přesáhne 6 000 000 Kčs, je povinna předložit žádost ...

(3)

Osoby, jejichž obrat v roce 1991 a 1992 nepřesáhl limit stanovený v odstavcích 1 a 2 a které se ...

(4)

Osoby, které budou k 31. prosinci 1992 plátci daně z obratu a nepředloží do 20. prosince 1992 ...

(5)

Rozpočtové a příspěvkové organizace, účelové fondy federace a státní fondy republik a obce, ...

(6)

V průběhu jednoho roku od účinnosti tohoto zákona může požádat osoba, která předložila žádost ...

§ 51
(1)

Má-li osoba, která se nejpozději do 20. ledna 1993 zaregistruje jako plátce daně z přidané hodnoty ...

a)

pořídil majetek kromě zásob materiálu a zboží po 1. lednu 1992,

b)

má k dispozici doklady vystavené plátci daně z obratu, ze kterých je zřejmá výše daně z obratu ...

c)

provedl celkovou inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, kromě zásob materiálu a zboží k ...

(2)

Odpočet daně se uplatní v daňovém přiznání, podaném za první zdaňovací období po 1. lednu ...

§ 52
(1)

Má-li plátce k 1. lednu 1993 zásoby materiálu a zboží pořízené oprávněně za ceny včetně ...

a)

má k dispozici doklady, ze kterých je zřejmá výše zaplacené daně z obratu nebo dovozní daně, ...

b)

provedl celkovou inventarizaci těchto zásob k 31. prosinci 1992 podle zvláštního předpisu.

(2)

U zboží podléhajícího spotřební dani může plátce uplatnit nárok na odpočet daně ve výši ...

(3)

Postup při uplatnění nároku na odpočet zaplacené daně z obratu a dovozní daně upraví vyhláškou ...

§ 53
(1)

U smluv uzavřených před účinností tohoto zákona, jestliže se zdanitelné plnění uskuteční ...

(2)

U smluv o koupi najaté věci uzavřených před účinností tohoto zákona se jeho ustanovení vztahují ...

(3)

V případě zpět vyváženého zboží, které bylo propuštěno do záznamního oběhu v tuzemsku ...

§ 54
(1)

Podle dosavadních předpisů se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty, které začaly ...

(2)

Uskuteční-li se plnění podléhající dani z obratu do 31. prosince 1992 včetně a faktura nebo ...

§ 55

Zrušují se:

1.

Zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb.

2.

Zákon č. 530/1991 Sb., o dovozní dani.

3.

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 560/1990 Sb., kterou se provádí zákon o dani z ...

4.

Vyhláška federálního ministerstva financí č. 575/1991 Sb., o náležitostech hlášení o dovozní ...

§ 56
(1)

Ustanovení § 50 odst. 1 až 5 nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

(2)

Ostatní ustanovení tohoto zákona nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r.

Klaus v. r.

Prílohy

  Prevziať prílohu - Příloha 01 Příl.1 Seznam zboží podléhajícího sazbě daně 5 % Číselný ...

  Prevziať prílohu - Příloha 02
  Příl.2

Poznámky

 • 1)  § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.
 • 2)  Zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona ČNR č. 337/1992 ...
 • 3)  § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 4)  § 27 a násl. zákoníku práce.
 • 5)  § 116 občanského zákoníku.
 • 6)  § 409 až 475 obchodního zákoníku.
 • 7)  § 663 občanského zákoníku.
 • 8)  § 536 obchodního zákoníku.
 • 9)  § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
 • 10)  § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
 • 11)  Zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních.
 • 12)  Např. zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb. a ...
 • 13)  § 29 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • 14)  Vyhláška č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní ...
 • 15)  Vyhláška č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů, ve znění ...
 • 16)  § 1 zákona č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb. a zákona č. 264/1992 ...
 • 17)  § 476 až 488 obchodního zákoníku.
 • 18)  § 2 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon).
 • 19)  § 5 zákona č. 222/1946 Sb.
 • 20)  § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb.
 • 21)  § 3 zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
 • 22)  § 313 obchodního zákoníku.
 • 23)  § 682 obchodního zákoníku.
 • 24)  § 692 obchodního zákoníku.
 • 25)  § 2 písm. b) zákona č. 528/1990 Sb.
 • 26)  Vyhláška č. 114/1972 Sb., obor číslo 953.
 • 27)  Vyhláška č. 114/1972 Sb., obor číslo 961.
 • 28)  § 2, 57a a 57b zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ...
 • 29)  § 1 zákona č. 171/1990 Sb., o vysokých školách.
 • 30)  § 1 odst. 2 zákona ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních.§ ...
 • 31)  § 8 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších ...
 • 32)  Vyhláška č. 114/1972 Sb., obor číslo 964.
 • 33)  Zákon ČNR č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví ...
 • 34)  Nařízení vlády ČR č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ...
 • 35)  Zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.
 • 36)  Vyhláška č. 114/1972 Sb., obor číslo 965.
 • 37)  Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • 38)  Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
 • 39)  § 476 obchodního zákoníku.
 • 40)  Zákon ČNR č. 337/1992 Sb.
 • 41)  § 75 zákona č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • 42)  § 78 zákona č. 44/1974 Sb.
 • 43)  § 46 zákona č. 44/1974 Sb.
 • 44)  § 44 zákona č. 44/1974 Sb.
 • 45)  Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 69/1989 Sb., o osvobození obchodního ...
 • 46)  Vládní vyhláška č. 59/1948 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o ...
 • 47)  Např. vyhláška č. 572/1990 Sb., o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných ...
 • 48)  Např. vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických ...
 • 49)  Vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, ...
 • 50)  § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Načítavam znenie...
MENU
Hore