Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 586/2004 účinný od 01.01.2007

Platnosť od: 06.11.2004
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány, Všeobecné súdnictvo, Ústavné súdnictvo, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD13DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 586/2004 účinný od 01.01.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 586/2004 s účinnosťou od 01.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 21 ods. 2 prvej vete sa za slová „starobný dôchodok“ vkladá čiarka a slová „predčasný ...

2.

V § 24 odsek 4 znie:

„(4) Minister preruší výkon funkcie sudcovi, ktorý spĺňa podmienky na vznik nároku na príplatok ...

3.

V § 24 odseky 6 až 8 znejú:

„(6) Miesto sudcu, ktorému bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 4, sa môže po určení ...

4.

V § 25 ods. 4 sa slová „ak je sudca alebo jeho pozostalý poberateľom príplatku k dôchodku“ ...

5.

§ 95 vrátane nadpisu znie:

„§ 95 Príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalých (1) Sudca má za každý ...

6.

V nadpise nad § 96 sa slová „k dôchodku sudcu“ nahrádzajú slovami „za výkon funkcie sudcu“. ...

7.

V § 99 odsek 2 znie:

„(2) Príplatok za výkon funkcie sudcu vypláca ministerstvo vopred v pravidelných mesačných lehotách ...

8.

V § 99 ods. 5 sa slová „k dôchodku sudcu“ nahrádzajú slovami „k dôchodku pozostalých“. ...

9.

V § 110 ods. 3 sa slová „k dôchodku“ nahrádzajú slovami „za výkon funkcie sudcu“.

10.

V § 148 odsek 9 znie:

„(9) Príplatok za výkon funkcie sudcu profesionálneho vojaka sa určuje, ak ďalej nie je ustanovené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...

11.

V § 150a ods. 3 tretej vete sa čiarka za slovom „prerušuje“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa ...

12.

V § 151 ods. 5 sa slová „§ 95 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 95 ods. 4“.

13.

Za § 151e sa vkladajú § 151f a 151g, ktoré vrátane nadpisu nad § 151f znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005 § 151f (1) Výška príplatku ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

„§ 16a Príplatok za výkon funkcie sudcu Ústavného súdu a príplatok k dôchodku pozostalých (1) Sudca, ...

Čl. III

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

1.

§ 134 vrátane nadpisu znie:

„§ 134 Príplatok za výkon funkcie prokurátora a príplatok k dôchodku (1) Prokurátor má právo ...

2.

§ 135 a 136 vrátane nadpisu nad § 135 znejú:

„Výška príplatku za výkon funkcie prokurátora a príplatok k dôchodku § 135 (1) Výška príplatku ...

3.

§ 137 vrátane nadpisu znie:

„§ 137 Zánik práva na príplatok za výkon funkcie prokurátora a na príplatok k dôchodku (1) Právo ...

4.

V § 138 odsek 2 znie:

„(2) Započítateľná prax na účely príplatku za výkon funkcie prokurátora, príplatku k vdovskému ...

5.

V § 139 ods. 1 sa za slová „k materskému“ vkladá čiarka a slová „a príplatok k dôchodku“ ...

6.

V § 140 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
príplatku za výkon funkcie prokurátora,“.

7.

V § 141 odsek 2 znie:

„(2) Príplatok za výkon funkcie prokurátora, príplatok k vdovskému dôchodku, príplatok k vdoveckému ...

8.

V § 167 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo čiastočnej invalidity“ a slová „alebo čiastočným ...

9.

V § 167 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo čiastočnej invalidity“.

10.

V § 167 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo čiastočného invalidného dôchodku“.

11.

Za § 263 sa vkladajú § 263a a 263b, ktoré vrátane nadpisu nad § 263a znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005 § 263a (1) Právo na príplatok ...

Čl. IV - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie

1.

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej ...

2.

zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

3.

zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem § 95 ods. 4 v piatom bode čl. I, ktorý ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore